ΦΕΚ 3555/2014 Ωρολόγιο πρόγραμμα Εκκλησιαστικών Γυμνασίων --

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 3555/2014
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄ - Γ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1555
30 Δεκεμβρίου 2014

Αριθμ. 207524/Θ2
Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων.

Μετάβαση

στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων

Περίληψη

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των διδασκομένων μαθημάτων σε Β' και Γ' τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων, όπως αυτο ορίζεται από το σχολικό έτος 2014-2015 και μετά

Λήψη

Του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 3555/2014


Εκτύπωση