ΦΕΚ 3157/2014 Συμπλήρωση Διδακτέας - Εξεταστεάς ύλης μαθημάτων B' τάξης ΕΠΑΛ

ΦΕΚ 3157/2014
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014-2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 3157
24 Νοεμβρίου 2014

Αριθμ. 186036/Δ4
Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15−10−2014 Υ.Α., (2863 Β΄), «Καθορισμός της διδακτέας−εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015 .

Μετάβαση

στη διδακτέα / εξεταστέα ύλης Β' τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ

Περιγραφή

Συμπληρώνει τη διδακτέα-εξεταστέα Ύλη της Β' τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων με το μάθημα:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογίας)

Τροποποίηση

Συμπληρώνει την υπ. αρ. πρωτ.166677/Γ2/15-10-2014 (ΦΕΚ 2863/2014)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 3157/2014

Εκτύπωση