edu.klimaka.gr

Ιεραρχική Υποβολή Ερωτημάτων / Υπέρβαση Ιεραρχίας

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ / ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ / ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ.350/107/167484/Ε3/25-10-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Ε & Δ.Ε.
E-mail: dppe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες:Γ. Λιαμπότης
Τηλ: 210-3442952

Θέμα: « Ιεραρχική υποβολή ερωτημάτων »

Σχετ:  1) το με αριθμ. Φ.351.5/59/137413/Δ1/2-11-2010 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα
2)το με αριθμ. Φ.350/75/89384/Ε3/5-6-2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε.

Με αφορμή το γεγονός ότι  οι Υπηρεσίες μας δέχονται πληθώρα γραπτών και τηλεφωνικών ερωτημάτων, τα οποία υποβάλλονται από Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων καθώς και από εκπαιδευτικούς και αφορούν στην εφαρμογή εγκυκλίων, σε θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής τους κατάστασης και της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ζητούν από την Υπηρεσία τη διατύπωση κρίσης επί των εγγράφων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.  θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

  1. Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1340/Β΄/16-10-2002), τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών ανήκουν στην αρμοδιότητα των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης κατά περίπτωση.
  2. Η τήρηση της διοικητικής ιεραρχίας εξασφαλίζει μέσω της κοινής και συνολικής αντιμετώπισης ομοειδών θεμάτων ποιότητα και εξοικονόμηση χρόνου.

Για την εξασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της αμεροληψίας, εκτός αντίθετης ρύθμισης, δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση των εμμέσων συλλογικών οργάνων προς τα άμεσα όργανα του Κράτους ή άλλου δημοσίου νομικού προσώπου στο οποίο ανήκουν. Τα μέλη των οργάνων αυτών και αν ακόμα είναι υπάλληλοι, υφιστάμενοι άλλων οργάνων, ασκούν τα καθήκοντά τους κατά συνείδηση και την προσωπική τους κρίση και όχι σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διαταγές των προϊσταμένων τους. Εφόσον δε διορίζονται, εκτός από εκείνα που μετέχουν λόγω θέσης την οποία κατέχουν, με θητεία, έχουν και προσωπική ανεξαρτησία.

Συνεπώς τα συλλογικά όργανα αποτελούν ιδιαίτερες αρχές και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται στον ιεραρχικό έλεγχο.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

  • Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών ανήκουν στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.
  • Στις περιπτώσεις που ζητείται γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, τα υπηρεσιακά αυτά θέματα εξετάζονται από τα μέλη του συμβουλίου και η Υπηρεσία είναι αναρμόδια να κρίνει τις αποφάσεις τους.
  • Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και σε δεύτερο βαθμό οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να φροντίζουν για τη διερεύνηση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκύκλιων οδηγιών ή διευκρινίσεων που κοινοποιούνται από το Υπουργείο εντός της υπηρεσίας τους.
  • Ερωτήματα για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών δύνανται να υποβάλλονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει ασάφεια ή ανυπαρξία διατάξεων και δεν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες ή διευκρινίσεις από τις υπηρεσίες μας.
  • Oι Διευθυντές σχολικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί, απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία, σε περίπτωση που χρειάζεται διευκρίνιση, απευθύνεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
  • Εφόσον η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με τη σειρά της και αφού επιληφθεί του θέματος το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, χρειάζεται διευκρίνιση, τότε και μόνο τότε, απευθύνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

Υπενθυμίζουμε ότι το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης έχει αρμοδιότητα, ιδίως, τη νομική υποστήριξη για θέματα λειτουργίας και άσκησης αρμοδιοτήτων της περιφερειακής διεύθυνσης και όλων των περιφερειακών υπηρεσιών και των μονομελών και συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή.

Επίσης όσον αφορά τη λειτουργία του Γραφείου επισημαίνεται ότι καλό είναι να υπάρχει εσωτερικό πρωτόκολλο ώστε να ανατίθενται δια του Προϊσταμένου του Γραφείου οι υποθέσεις επί των οποίων χρειάζεται νομική γνώμη σε συγκεκριμένο νομικό και στην συνέχεια το Γραφείο να υποβάλλει γραπτώς την απάντησή του. Καλό είναι η νομική άποψη -λύση να φέρει τον τίτλο «Σημείωμα» και όχι «γνωμοδότηση» για να μη συγχέεται με τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Για ζητήματα γενικότερης σημασίας θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Προϊσταμένων των Γραφείων Νομικής Υποστήριξης και μόνο εφόσον για το επίμαχο ζήτημα εκφράζεται πέραν της μιας άποψης να ζητείται η γνώμη της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου ΠΑΙ.Θ.

Ερωτήματα που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία δεν θα απαντώνται και θα επιστρέφονται.

Παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


Αρ.Πρωτ.Φ.350/89384/Ε3/05-06-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης
Τηλ: 210-3442125
Fax: 210-3442897
Mail: dppe(ΑΤ)minedu.goν.gr

Θέμα:« Ιεραρχική υποβολή ερωτημάτων»

Με αφορμή το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες μας δέχονται πληθώρα γραπτών και τηλεφωνικών ερωτημάτων, τα οποία υποβάλλονται από Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων καθώς και από εκπαιδευτικούς και αφορούν στην εφαρμογή εγκυκλίων, σε θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής τους κατάστασης και της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ζητούν από την Υπηρεσία τη διατύπωση κρίσης επί των εγγράφων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ.1340/Β'/16-10-2002), τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών ανήκουν στην αρμοδιότητα των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης κατά περίπτωση.

2. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ.Φ.351.5/59/137413/Δ1/2-11-2010 έγγραφο Γενικού Γραμματέα. το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης , για τη υποβολή των ερωτημάτων τηρείται η διοικητική ιεραρχία , ώστε η Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου να μην κατακλύζεται από ομοειδή ερωτήματα.

3. Για την εξασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της αμεροληψίας, εκτός αντίθετης ρύθμισης, δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση των εμμέσων συλλογικών οργάνων προς τα άμεσα όργανα του Κράτους ή άλλου δημοσίου νομικού προσώπου στο οποίο ανήκουν. Τα μέλη των οργάνων αυτών και αν ακόμα είναι υπάλληλοι, υφιστάμενοι άλλων οργάνων, ασκούν τα καθήκοντά τους κατά συνείδηση και την προσωπική τους κρίση και όχι σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διαταγές των προϊσταμένων τους. Εφόσον δε διορίζονται , εκτός από εκείνα που μετέχουν λόγω θέσης την οποία κατέχουν, με θητεία, έχουν και προσωπική ανεξαρτησία. Συνεπώς τα συλλογικά όργανα αποτελούν ιδιαίτερες αρχές και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται στον ιεραρχικό έλεγχο.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

• Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών ανήκουν στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.

• Στις περιπτώσεις που ζητείται γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, τα υπηρεσιακά αυτά θέματα εξετάζονται από τα μέλη του συμβουλίου και η Υπηρεσία είναι αναρμόδια να κρίνει τις αποφάσεις τους.

• Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και σε δεύτερο βαθμό οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να φροντίζουν για τη διερεύνηση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκύκλιων οδηγιών ή διευκρινίσεων που κοινοποιούνται από το Υπουργείο εντός της υπηρεσίας τους.

• Ερωτήματα για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών δύνανται να υποβάλλονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει ασάφεια ή ανυπαρξία διατάξεων και δεν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες ή διευκρινίσεις από τις υπηρεσίες μας.

• Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί, απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία, σε περίπτωση που χρειάζεται διευκρίνιση, απευθύνεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, ή , εφόσον κριθεί αναγκαίο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

Παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


Αρ.Πρωτ.Φ.350/45/140779/Δ1/12-11-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕIΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε' & Γ'
Πληροφορίες Α/θμια Εκπ/ση
Γ. Λιαμπότης, Μ. Κυρίτση
Τηλ: 210-3442125
e-mail: dppe(ΑΤ)minedu.goν.gr
Πληροφορίες: Β/θμια Εκπ/ση
Π. Μπεκρή, Α. Παναγιώταρου
Τηλ: 210-3442278, 210-3442750
Fax: 210-3442897
e-maίl: dprb(ΑΤ)minedu.goν.gr

Θέμα: «Iεραρχική υποβολή ερωτημάτων»

Με αφορμή το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες μας γίνονται αποδέκτες πολλών γραπτών ερωτημάτων, τα οποία υποβάλλονται από Διευθυντές σχολικών μονάδων και αφορούν στην εφαρμογή εγκυκλίων, αλλά και τηλεφωνικών ερωτημάτων, τα οποία υποβάλλονται από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ζητούν ενημέρωση για θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής τους κατάστασης και της ισχύουσας νομοθεσίας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ 1/16-10-2002 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1340/Β/16-10-2002), τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών ανήκουν στην αρμοδιότητα των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης κατά περίπτωση.

2. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.351.5/59/137413/Δ 1/2-11-2010 έγγραφο Γενικού Γραμματέα, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για τη υποβολή των ερωτημάτων τηρείται η διοικητική ιεραρχία, ώστε η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου να μην κατακλύζεται από ομοειδή ερωτήματα.

Συνεπώς, οι Διευθυντές σχολικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί, απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία, σε περίπτωση που χρειάζεται διευκρίνιση, απευθύνεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

Οι Υπηρεσίες μας στο εξής θα απαντούν μόνο σε ερωτήματα τα οποία υποβάλλονται ιεραρχικά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


Ζητήματα που αφορούν την πιθανότητα υπέρβασης της ιεραρχίας από πλευράς υπαλλήλων, ορίζονται από τις παρακάτω εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας.

Α. Ιεραρχική υποβολή αναφορών (Αρ. Πρωτ.3324/Δ2/17-05-1989/ΥΠΕΠΘ

Με αφορμή ερώτημα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αθήνας για τον αν οι υπάλληλοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν ιεραρχικά, δια του αμέσως Προϊσταμένου τους, αιτήσεις ή αναφορές και ύστερα από σχετική απάντηση του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, σας γνωρίζομε τα εξή:

1. "Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της επικρατείας (Σε 2017/ 1969, 2026/ 1969), αιτήσεις, εντάσεις αναφορές των υπαλλήλων για οποιοδήποτε θέμα πρέπει να υποβάλλονται ιεραρχικά δια του αμέσως προϊσταμένου τους.

2. Στην περίπτωση, όμως, όπου η αναφορά στρέφεται άμεσα ή έμμεσα κατά του αμέσως προϊσταμένου του υπαλλήλου, που υποβάλλει την αναφορά, ανεξάρτητα του αν είναι ή όχι και αρμόδιος πειθαρχικός προϊστάμενός του, η αναφορά θα πρέπει να υποβληθεί στον αμέσως ανώτερο προϊστάμενο, οπότε και δεν συντρέχει περίπτωση παράβασης των κανόνων της ιεραρχίας και συνεπώς δεν στοιχειοθετείται πειθαρχικό αδίκημα"

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τη γνωστοποίηση του περιεχομένου της εγκυκλίου αυτής στο προσωπικό των σχολείων της αρμοδιότητάς σας.

Β. Υπέρβαση ιεραρχίας (Αρ.Πρωτ. 4377/Γ2/29-09-1999/ΥΠΕΠΘ

Με αφορμή έγγραφα που στέλνονται απευθείας στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. παρατηρούμε ότι ορισμένοι Εκπαιδευτικοί και Διοικητικοί υπάλληλοι σχολικών μονάδων στην προσπάθειά τους να διεκπεραιώσουν πιο γρήγορα υπηρεσιακά ή ατομικά τους θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε., αλληλογραφούν απευθείας με τη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. παρακάμπτοντας τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Δ.Ε., με αποτέλεσμα να γίνεται άσκοπη διακίνηση εγγράφων.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού προτείνουμε τα θέματα που απασχολούν τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς σας να λύνονται σε επίπεδο Δ/νσης ή Γραφείου Δ.Ε., επειδή ως Προϊστάμενοι Δ/νσεων ή Γραφείων Δ.Ε. γνωρίζετε καλύτερα τα προβλήματα που δημιουργούνται στην περιφέρειά σας. Όταν η λύση δεν μπορεί να δοθεί σε περιφερειακό επίπεδο, τότε να απευθύνεστε στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. αναφέροντας και τις απόψεις σας.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δ/ντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς σας, ώστε στο εξής να αποφεύγεται η άσκοπη διακίνηση εγγράφων, που παρακωλύει την επίλυση των προβλημάτων με τρόπο αποκεντρωμένο και αποτελεσματικό.

Σχετικά Άρθρα