edu.klimaka.gr

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αριθ.28872/24-11-2010
Αριθμ. Διεκπεραιώσεως: 28733

Αθήνα , 08-11-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ-ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, Τ.Κ. 10551, Αθήνα
Τηλ.: 213 1500156-158-159
Fax: 210 3251
E-mail: esodwn(ΣΤΟ)mtpy.gr
Ιστοσελίδα: www.mtpy.gr

ΘΕΜΑ: "Κρατήσεις υττέρ ΜΤΠΤ επί των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών".

Σχετικά: τα με αριθμ. διεκπ. 12828/3-4-2007, 21350/30-5-2007, 8597/29-3-2010 έγγραφα του Μ.Τ.Π.Τ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, επανερχόμαστε στο θέμα ενημερώνοντας σας ότι έχουμε συλλέξει, επεξεργαστεί, αξιολογήσει και ομαδοποιήσει ερωτήματα και παρατηρήσεις που αναφέρετε στα έγγραφα και τα τηλεφωνήματα σας, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στις κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Τ επί των δαπανών κατά περίπτωση.

Η κείμενη νομοθεσία ορίζει την διενέργεια κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΎ στις δαπάνες των ΝΠΔΔ όπως είναι και οι Σχολικές Επιτροπές. Η διενέργεια κρατήσεων βαρύνει τους προμηθευτές και όχι τις Σχολικές Επιτροπές. Η Σχολική Επιτροπή οφείλει πριν από κάθε συναλλαγή να ενημερώνει τον προμηθευτή για την υποχρέωση διενέργειας των εν λόγω κρατήσεων. Σε περίπτωση διακήρυξης, να αναγράφεται ρητά σε αυτή, η εν λόγω κράτηση.

1. Ερωτήματα - Προβλήματα

Η πλειονότητα των ερωτημάτων σας, αφορά:

• στις κρατήσεις επί των αμοιβών των καθαριστριών των Σχολείων με σύμβαση έργου

• στο αν γίνεται κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Ύ. σε δαπάνες που καλύπτονται από τα έσοδα των σχολικών κυλικείων

• στις Βεβαιώσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικού Αερίου

• στις κρατήσεις επί της αμοιβής των Σχολικών Τροχονόμων

• στις προθεσμίες απόδοσης των κρατήσεων

• στα Έντυπα απόδοσης κρατήσεων

Τα κυριότερα προβλήματα που παρουσιάστηκαν είναι τα εξής:

• προμηθευτές σε διάφορες κατηγορίες λειτουργικών δαπανών απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων (Πετρέλαιο, αναλώσιμα, επισκευές, προμήθειες κλπ) αρνούνται την επιβολή της νόμιμης κράτησης επί του αντιτίμου της δαπάνης, ή πιέζουν για αύξηση της καθαρής αξίας του προσφερόμενου προϊόντος με σκοπό τη μετακύληση του ποσού της παρακράτησης στις Σχολικές Επιτροπές, ώστε να μην μειωθούν τα κέρδη τους.

• Προμηθευτές δέχονται τη διενέργεια κράτησης μόνο για το ΜΤΠΤ και δεν δέχονται κράτηση για το χαρτόσημο και το ΟΓΑ χαρτοσήμου.

• Η ΔΕΗ Α.Ε, (Τοττικά Γραφεία) σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ έχει γίνει ήδη κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ σε λογαριασμό του ρεύματος, αναγράφει το ποσό της κράτησης ως οφειλή στον επόμενο λογαριασμό.

• Η χιλιομετρική απόσταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ) και απόδοσης των κρατήσεων (Δ.Ο.Υ, Εθνική Τράπεζα κλπ) των σχολείων και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε περιοχές απομακρυσμένες από τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

• Η επιβολή κράτησης ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης (ακόμη και σε πολύ μικρά ποσά).

Δυσκολίες Απόδοσης

Σε περίπτωση που η έδρα σας είναι σε απομακρυσμένη ή νησιωτική περιοχή θα μπορείτε σύντομα να διεκπεραιώνετε τις αποδόσεις στο ΜΤΠΤ μέσω των Τραπεζών με τη διαδικασία του e-banking. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών κοα απόδοση των κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΤ θα υλοποιείται από τον υπολογιστή του εκκαθαριστή του σχολείου.

Η λύση αυτή κρίνεται αναγκαία, για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα να αποδίδετε τις κρατήσεις του Ταμείου μηνιαία, λόγω απόστασης από Υπηρεσίες που μπορείτε να τις καταθέσετε. Θα ειδοποιηθείτε εγκαίρως για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής.

2. Τι ισχύει

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81 και τη με αριθμό 437/14-11-2007 Γνωμοδότηση του Δ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επιβάλλεται κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ,Π.Τ. στις πραγματοποιούμενες από τις Σχολικές Επιτροπές δαπάνες για τη λειτουργία των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης;

Πετρέλαιο

Η δαπάνη υπόκειται σε κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΤ πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ. Οι προμηθευτές των Σχολικών Επιτροπών και κάθε Δημόσιου φορέα γενικότερα, θα πρέπει να προμηθεύουν με πετρέλαιο θέρμανσης τα σχολεία και στο αντίτιμο αγοράς του να γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ ΜΤΠΤ, όπως ορίζει ο νόμος. Για το θέμα αυτό έχουν ήδη ενημερωθεί η Γ.Γ Εμπορίου και το Υπουργείο Οικονομικών.

ΔΕΗ-ΟΤΕ Φυσικό Αέριο

Επιβάλλεται κράτηση 3% (πλέον χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ) επί του αντιτίμου των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. Α.Ε., του Ο-Τ.Ε. Α.Ε. (σύμφωνα και με την αρ. 13/2007 Γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν,Σ.Κ.) και της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. ή των κατά τόπους Εταιριών Παροχής και Διανομής Φυσικού Αερίου. Η κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Τ υπολογίζεται στην περίπτωση της ΔΕΗ Α.Ε. επί της συνολικής αξίας ρεύματος (προ Φ.Π.Α. και ειδικών τελών για ΕΡΤ, Δήμο κλπ), στην περίπτωση του ΟΤΕ Α.Ε. επί των τελών για όλες τις παρεχόμενες από τον ΟΤΕ Υπηρεσίες (προ Φ.Π.Α.) και στην περίπτωση της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε, επί του καθαρού ποσού της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας παροχής φυσικού αερίου. {Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. και οι κατά τόπους Εταιρίες Διανομής Αερίου και οι Εταιρίες Παροχής Αερίου απαλλάσσονται της υπέρ Μ.Τ.Π.Τ. κράτησης μόνο για την εγκατάσταση υπόγειων δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε κοινόχρηστους χώρους (άρ.7§3 του Ν.2364/1995).

Έχει διαπιστωθεί ότι λόγω αδυναμίας προσαρμογής τον μηχανογραφικών συστημάτων της ΔΕΗ Α.Ε. το ποσό των υπέρ ΜΤΠΤ κρατήσεων εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις ως ανεξόφλητο υπόλοιπο -με ειδοποίηση διακοπής- (ή ως «καθυστερούμενα» στους λογαριασμούς των υποκαταστημάτων Μέσης Τάσης), το οποίο όμως αντιλογίζεται και άρα δεν αθροίζεται στο τελικό ποσό πληρωμής.

Αμοιβές Καθαριστριών

Η αμοιβή των καθαριστών/στριών των σχολείων για το έργο που προσφέρουν σε όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου υπόκειται σε κράτηση 3% επί του αντιτίμου (μικτή αμοιβή) των πάσης φύσεως υπηρεσιών ή εργασιών των προσφερομένων υπό μη κεκτημένων την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

Οι καθαρίστριες με σύμβαση Ι.Δ,Α.Χ ή Ι.Δ.Ο.Χ έχουν κράτηση 1% επί των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων.

Κράτηση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ

Η κράτηση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ είναι υποχρεωτική από τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Δαπάνες χρηματοδοτούμενες από ενοίκια (έσοδα) κυλικείων

Δαπάνες οι οποίες καλύπτονται από τα έσοδα ενοικίων των σχολικών κυλικείων υπόκεινται σε κράτηση 3%.

3. Μικρά Ποσά

Το μικρό ποσό δαπάνης δεν καταργεί την υποχρέωση κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Σε ποιες περιπτώσεις δεν γίνονται κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Τ.

• Στην αμοιβή των Σχολικών τροχονόμων

• Στις δαπάνες που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

5. Παρεχόμενα σχέδια εντύπων προς βοήθεια των εκκαθαριστών των σχολικών επιτροπών.

Για τις ανάγκες υλοποίησης των απαιτούμενων διαδικασιών, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΜΤΠΥ:

α) υπολογιστικό φύλλο (excel) που με εύχρηστο τρόπο μπορείτε να υπολογίζεται τις κρατήσεις και τα ποσά των αποδόσεων. Το ίδιο έντυπο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σαν έντυπο κοινοποίησης των μηνιαίων κρατήσεων στο ΜΤΠΥ μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης της απόδοσης

β) Υποδείγματα Σχεδίων Βεβαιώσεων Κρατήσεων ΟΤΕ, ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου, λοιπών δαπανών.

6. Προθεσμίες και τρόπος απόδοσης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων

Οι εισπράξεις των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων πρέπει να αποδίδονται στο Ταμείο μας μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, δηλαδή:

Μέχρι την 10η ημέρα του επόμενου της διενέργειας των σχετικών κρατήσεων μηνός, όταν το σχετικό έξοδο βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό (άρθρο 1 του Β.Δ. 760/1969) και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων από την αρμόδια Διεύθυνση.

Η κράτηση 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. αποδίδεται ως εξής:

1. μέσω των Δ.Ο.Υ. στον ειδικό ΚΑΕ 82986. Τα τέλη Χαρτοσήμου και ΟΓΑ αποδίδονται στο ΔΗΜΟΣΙΟ, από τις Δ.Ο. Υ..

2. με κατάθεση του συνολικού ποσού κρατήσεων στην Εθνική Τράπεζα (αρ.λογ.545002/04, IBAN: GR 13 0110 0400 0000 0405 4500 204) με τη διαδικασία 4300 (σχετική εγκύκλιος- οδηγίες και έντυπο συναλλαγής στην ιστοσελίδα μας (http://www.mtpy.gr/04KrathseisPages/krathseis05.html

3. με κατάθεση του συνολικού ποσού κρατήσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος (αρ.λογ.26305/3, IBAN: GR 36 0100 0240 0000 0000 0263 053).

Η τελική απόδοση στο ΔΗΜΟΣΙΟ των τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ, στις περιπτώσεις 2 και 3, διενεργείται από το Ταμείο μας.

Αντίγραφα των αποδεικτικών κατάθεσηc (διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης) μαζί με το έντυπο κοινοποίησης των μηνιαίων κρατήσεων, πρέπει να αποστέλλονται μηνιαίως στο Τμήμα Ελέγχου Εισφορών και Πόρων του Ταμείου μας ταχυδρομικά, με fax (210 3251-411) ή με e-mail (eisforwn(ΑΤ)mtpy.gr)

Για κάθε περίπτωση αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με το ΜΤΠΥ, καθώς και των σχετικών εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων και του Π.Δ. 422/81 μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα του: http://www.mtpy.gr.

(...)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΝΗ


Πίνακας Δαπανών και Κρατήσεων υπερ ΜΤΠΥ

Είδος δαπάνης % κράτηση Ποσό υπολογισμού
Γενικά 3 Επί του καθαρού ποσού
ΔΕΗ 3

Επί της συνολικής αξίας τον ρεύματος αφαιρούμενων του ΦΠΑ και ειδικών τελών Δήμου ΕΡΤ κλπ (κατανάλωση ρεύματος)

ΟΤΕ 3

Επί των τελών για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες αφαιρούμενου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό)

Κινητή τηλεφωνία 3

Επί των τελών για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες αφαιρούμενου του ΦΠΑ

Ταχυμεταφορές 3 Επί του καθαρού ποσού.
Πετρέλαιο 3 Επί του καθαρού ποσού.
Φυσικό Αέριο (Φ.Α) 3 Επί του καθαρού ποσού της αξίας παρεχόμενης υπηρεσίας παροχής Φ.Α
Καθαρίστριες με σύμβαση έργου 3

επί του ακαθαρίστου ποσού (συνολική αποζημίωση)

Καθαρίστριες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου η ορισμένου χρόνου

1 ΜΟΝΟ στις υπερωρίες και πρόσθετες αμοιβές. ΟΧΙ στο ποσό της πληρωμής

Αναλώσιμα (Είδη Βιβλιοπωλείου, καθαριστικά, απολυμαντικά, φαρμακευτικό υλικό κλπ)

3 Επί της καθαρής αξίας

Καθαρισμός υδρορροών και σκεπής, αλλαγή κλειδαριών, αναβάθμιση εργαστηρίων πληροφορικής, αντικατάσταση οθονών Η/Μ), λοιπά έργα και εργασίες

3 Επί του καθαρού ποσού
Μισθωμένα Διδακτήρια 3 Επί του ενοικίου

Εργασίες επισκευής και συντήρησης που εκτελούνται σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού

3 Επί του καθαρού ποσού (μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ).

Ξενόγλωσσα βιβλία που αγοράζονται από τις Σχολικές Επιτροπές σε Δημοτικά (Γυμνάσια - Λύκεια) μέσω τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ.

3 Επί του καθαρού ποσού (μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ).
Σχολικοί Τροχονόμοι 0 ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ

Σχετικά Άρθρα