edu.klimaka.gr

ΚΥΛΙΚΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.6599/Δ4/16-01-2008/ΥΠΕΠΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒ. &
ΔΕΥΤΕΡΟΒ. ΕΚΠ/ΣΗΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε.&Δ.Ε
Τμήμα Γ
Πληροφορίες: Σοχωράκη Σοφία
Τηλ.: 210-3442253
FAX: 210-3442253

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για το μίσθωμα των σχολικών κυλικείων.

Σύμφωνα με την αριθμ.261/3-2-1992 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΕΠ.Θ., η οποία είχε γίνει δεκτή από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προέχον στοιχείο για τη λειτουργία ενός σχολικού κυλικείου είναι η ύπαρξη μαθητών, οι οποίοι θα καταναλώνουν τα προϊόντα που διατίθενται από αυτό.

Συνεπώς, τις ημέρες μη λειτουργίας του σχολείου, και επομένως του κυλικείου, για λόγους, οι οποίοι δεν αφορούν τον μισθωτή - κυλικειάρχη θα πρέπει να γίνεται ανάλογη με τις ημέρες αυτές μείωση του οφειλόμενου μισθώματος (Δ4/11927/2007 Κ.Υ.Α., «λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων,» άρθρο 30). Στις μειώσεις δεν συνυπολογίζονται οι νομοθετημένες αργίες (διακοπές, εορτές, εκδρομές, περίπατοι), οι οποίες είναι γνωστές στους εκμεταλλευτές των κυλικείων.

Ύστερα από τα παραπάνω, για τις ημέρες από 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους μέχρι την ημερομηνία έναρξης κανονικής φοίτησης των μαθητών στα σχολεία δεν πρέπει να καταβάλλεται μίσθωμα για την εκμετάλλευση των κυλικείων.

Ο Γενικός Διευθυντής

Δρ. Κουτρομάνος Κων/νος


Αρ.Πρωτ.Λ4-454/07-09-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Κ. Κορβέση
Τηλέφωνο: 210 3843326

Προς: Κ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: Μισθώσεις σχολικών κυλικείων

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που διέρχεται η χώρα εκδόθηκε η ΑΔ3/2012 με την οποία μειώθηκαν σημαντικά οι τιμές των ειδών που προσφέρονται από τα σχολικά κυλικεία γεγονός που αναμένεται να μειώσει το τζίρο των επιχειρήσεων αυτών κατά περίπου 20%.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε να προβείτε σε επανεξέταση του ύψους των νισθωμάτων των παραπάνω επιχειρήσεων ώστε να καθίσταται δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους προς όφελος των μαθητών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ


Αρ.Πρωτ.2668/19-10-2012

Κ.Ε.Δ.Ε
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς: Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Θέμα: «Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων»

Σε απάντηση του υπ' αριθ. πρωτ. 2613/15.10.2012 εγγράφου σας, σχετικά με το ως άνω θέμα, σας γνωρίζω τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ4 του Ν4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση», προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων, που εκμισθώνουν οι δήμοι, με συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως την 1η Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής αίτησης του μισθωτή.

Οι μισθώσεις των σχολικών κυλικείων διέπονται από τις ειδικές διατάξεις της ΥΑ 64321/Δ4 ΦΕΚ Β 1003/2008. Η συγκεκριμένη ΥΑ αντιμετωπίζει το θέμα ως μίσθωση (ρητά εξαιρούμενη από τις εμπορικές μισθώσεις) αλλά και ως ανάθεση υπηρεσίας λειτουργίας του κυλικείου από τον «εκμεταλλευτή», όπως αναφέρει σε πολλά σημεία τον μισθωτή. Για τη δυνατότητα μείωσης μισθώματος κυλικείου υπάρχει σαφής ειδική διάταξη

Δεδομένης της ασάφειας της Υ Α, περί του είδους της σχέσης, δηλαδή μίσθωσης ή ανάθεσης λειτουργίας του κυλικείου - και κυρίως μετά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του Ν.40'71/12 περί δυνατότητας μείωσης των μισθωμάτων των ακινήτων των δήμων, υπό προϋποθέσεις και την επέκταση της εφαρμογής της διατάξεων και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων, όπως είναι και οι Σχολικές Επιτροπές- τέθηκε σχετικό ερώτημα στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο απαντήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ .. : 21816 /12 .. 6.2012 έγγραφο, με το οποίο διευκρινίζεται ότι:

οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ν. 407112012, που αφορούν στη μείωση των μισθωμάτων των ακίνητων ιδιοκτησίας των δήμων δεν μπορούν να εφαρμοσθούν για τη μίσθωση των σχολικών κυλικείων, καθόσον δεν πρόκειται για αμιγή μίσθωση δημοτικού ακινήτου αλλά για ανάθεση του δικαιώματος λειτουργίας κω εκμετάλλευσης κυλικείου σε χώρο του σχολείου που προορίζεται για το σκοπό αυτό.

Επίσης σε επόμενο έγγραφο του Υπουργείου προς τον Δήμο Καρδίτσας, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, αποφαίνεται και πάλι ότι δεν είναι νόμιμη η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ4 του Ν4071/2012 για την μείωση του μισθώματος των σχολικών κυλικείων αλλά είναι δυνατή, για το λόγο αυτό, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.4013/2011, με την διαδικασία των Επιτροπών Διακανονισμού για Εμπορικές Μισθώσεις, ως εξωδικαστικών οργάνων επίλυσης διαφορών, που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος, όχι μόνο των εμπορικών μισθώσεων (του π..δ .. 34/!995), αλλά και των εξαιρουμένων (βάσει του άρθρου 4 του προεδρικού δ/τος) μισθώσεων, άρα και των σχολικών κυλικείων, που δεν αποτελούν εμπορική μίσθωση

Κατόπιν των ανωτέρω προβλημάτων στην ισχύουσα νομοθεσία, υποβλήθηκαν αιτήματα των συλλογικών οργάνων των μισθωτών σχολικών κυλικείων, με τα οποία ζητείται η δυνατότητα μείωσης των μισθωμάτων, λαμβανομένης υπόψη της επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, που επέφερε μείωση της αγοραστικής δύναμης σε όλους τους τομείς, σε συνδυασμό με την έκδοση της νέας Αγορανομικής Διάταξης αρ. 3/30.8.2012, με την οποία καθορίζονται οι ανώτατες τιμές διάθεσης ορισμένων ειδών που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου I της προηγούμενης ΑΔ.Ί/09, μεταξύ των οποίων και προϊόντων σε σχρλικά κυλικεία. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω νομικών και πραγματικών θεμάτων, με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΕΔΕ, διατυπώθηκε πρόταση προς το αρμόδιο Υπουργείο για νομοθετική ρύθμιση του θέματος, με την οποία θα δύναται το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές και οικονομικές συνθήκες της αγοράς, να επιτρέπει τη μείωση του ύψους των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων, σε ποσοστό από 20% - 30% του μισθώματος, που καταβάλλεται, για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέχpι 31 Μαϊου 2012 και από 10% - 20% για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μετά την 1 η Ιουνίου 20 12

Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο να περιμένετε την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση για να προβείτε σε μείωση μισθώματος σχολικού κυλικείου Μέχpι την ρύθμιση αυτή υπάρχει πάντα η δυνατότητα εφαρμογής, ως ανωτέρω περιγράφεται, των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.4013/2011

Για περαιτέρω διευκρινίσεις στην διάθεσή σας.

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
 

 

 

Σχετικά Άρθρα