edu.klimaka.gr

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Λειτουργία Βαθμολογικών Κέντρων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ251/83145/Α5/24-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄
email: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Κων/να Ντούτσου 2103442684
Ανδρέας Λάμπος 210-3442702
Fax: 210-3442098

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση γενικών οδηγιών για τα Β.Κ. και τα Ε.Ε.Κ. των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ενόψει της έναρξης των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, κρίνεται σκόπιμο να σας διαβιβάσουμε

Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Β.Κ.

Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προέδρων των Β.Κ. και των ΕΕΚ να ενημερωθούν όλοι οι καθηγητές αλλά και όλο το προσωπικό τους.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Β.Κ.

1. Κρίνεται σκόπιμο λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων ή και λίγο πριν την πρώτη πειραματική βαθμολόγηση όλοι οι συντονιστές και βαθμολογητές σε ειδική συγκέντρωση να ενημερωθούν για το τετράδιο και τον τρόπο αναγραφής της αναλυτικής και συνολικής βαθμολογίας. Παράλληλα και το επικουρικό προσωπικό του Β.Κ. είναι χρήσιμο με μία εικονική δοκιμή οπτικού ελέγχου τετραδίων να εξοικειωθεί με το σύστημα ελέγχου και καταχώρισης της βαθμολογίας. Υπενθυμίζεται ότι το ειδικό συνεργείο οπτικού ελέγχου των τετραδίων θα ελέγχει ότι υπάρχει ορθή αντιστοιχία των βαθμών που έβαλε ο α΄ και β΄ (ή και ο γ΄) βαθμολογητής στο στέλεχος και στο απόκομμα χωρίς απαραιτήτως να ελέγχει τα επιμέρους αθροίσματα ή τον τελικό συνολικό βαθμό.

2. Αν κατά τον οπτικό έλεγχο της αναλυτικής βαθμολογίας ή κατά την ηλεκτρονική καταχώρισή της, προκύψει κάποια αναντιστοιχία (μεταξύ στελέχους και αποκόμματος ή μεταξύ της βαθμολογίας που έχει αναγράψει ο βαθμολογητής και της βαθμολογίας που υπολογίζεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή), η οποία πρέπει να αποκατασταθεί, αυτό θα γίνει στο εξώφυλλο του τετραδίου μόνο με σφραγίδα και υπογραφή του προέδρου ή του αντιπροέδρου, παρουσία του αντίστοιχου βαθμολογητή ή του υπεύθυνου καταχώρισης και με σαφέστατη αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα ή ερώτημα, του οποίου ο βαθμός διορθώθηκε. Δηλαδή, στο τετράδιο (στέλεχος και απόκομμα), θα εμφανίζεται ο τελικός διορθωμένος βαθμός. Στο πρακτικό λειτουργίας του Β.Κ. θα γίνει συνοπτική αναφορά αυτών των διορθώσεων.

Και φέτος, κατά την καταχώριση της βαθμολογίας σε ερωτήσεις, οι οποίες θα έχουν χαρακτηριστεί από την ΚΕΕ κλειστού τύπου (Σωστό-Λάθος, αντιστοίχισης κλπ), θα αναμένεται ταύτιση των βαθμών των 2 ή 3 βαθμολογητών. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των 2 ή 3 βαθμολογητών, η εφαρμογή θα εμφανίζει σχετικό ΜΗΝΥΜΑ. Στη συνέχεια, αφού καλυφθούν ξανά τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου, το τετράδιο θα αποδίδεται πίσω στον α΄ ή β΄ ή γ΄ βαθμολογητή για να αποκατασταθεί η διαφορά. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου.

3. Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο και την Κυριακή η παρουσία του προσωπικού (βαθμολογητές και επικουρικό προσωπικό) πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3-4 ώρες ανά ημέρα προκειμένου να δικαιολογείται η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης απασχόλησης.

4. Επισημαίνεται ότι δεν μπορεί να απασχοληθεί στο Βαθμολογικό Κέντρο με οποιαδήποτε ιδιότητα εκπαιδευτικό ή διοικητικό ή επικουρικό ή βοηθητικό προσωπικό που έχει σύζυγο υποψήφιο ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο, τα γραπτά του οποίου βαθμολογούνται σε αυτό το Βαθμολογικό Κέντρο.

5. Αν κατά την εξέταση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που γίνεται στο Βαθμολογικό ή στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.253/155439/Β6 (ΦΕΚ 2544Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης, κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να απαντήσει γραπτά σε κάποια ερωτήματα, αυτό σημειώνεται στο γραπτό δοκίμιο του υποψηφίου από τον ίδιο, όταν προσέρχεται ενώπιον της Επιτροπής και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Εξυπακούεται ότι για τα ερωτήματα αυτά ο υποψήφιος δεν θα εξεταστεί προφορικά.

6. Αν είναι δυνατόν και εφόσον υπάρχει η ανάλογη προθυμία, κρίνεται σκόπιμο οι εξεταστές-βαθμολογητές των προφορικά εξεταζόμενων να παρίστανται την επόμενη μέρα στην πειραματική βαθμολόγηση. Με αυτόν τον τρόπο, θα μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από την προφορική εξέταση, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη σύγκλιση στη βαθμολόγηση της προφορικής και γραπτής εξέτασης.

7. Με ευθύνη των προέδρων των Β.Κ. τα γραπτά δοκίμια πρέπει να ανακατεύονται επαρκώς, ώστε κάθε πακέτο για βαθμολόγηση να περιέχει γραπτά διαφορετικών Λυκείων.

Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Όλοι οι βαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων ΓΕΛ, πρέπει να έχουν υπόψη τους τις σχετικές διατάξεις, (Φ.251/37802/Α5/ΦΕΚ 698Β΄/2016 Υ.Α.) που αφορούν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή πώς τίθενται τα θέματα, τι εξετάζεται, τι ζητείται, πώς βαθμολογούν κλπ. Τα κυριότερα σημεία από τα παραπάνω περιγράφονται στις 3 τελευταίες σελίδες της παρούσας.

2. Είναι απόλυτη ανάγκη ο βαθμολογητής να συνειδητοποιήσει την σοβαρότητα του έργου του (πρόκειται για την κρισιμότερη βαθμολόγηση). Γι αυτό η βαθμολόγηση πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη από τυχόν υποκειμενικά κριτήρια του βαθμολογητή. Να γίνεται δηλ. με ψυχραιμία και περίσκεψη, χωρίς προκαταλήψεις και ακρότητες. Επισημαίνεται ότι κατά τη βαθμολόγηση τόσο η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια απομακρύνουν το βαθμολογητή από την αντικειμενική αξιολόγηση που αποτελεί το θεμελιώδη στόχο του.

3. Η πλήρης ενημέρωση του βαθμολογητή στο περιεχόμενο (ακριβές και ευρύτερο) των συγκεκριμένων θεμάτων είναι απαραίτητη για τη σωστή αποτίμηση κάποιου θέματος ή στοιχείου. Γι αυτό επιβάλλεται όλοι οι βαθμολογητές να μετέχουν στην πειραματική βαθμολόγηση γραπτών με τα θέματα που έχουν δοθεί στους υποψηφίους για να εντοπιστούν τυχόν ιδιαίτερα προβλήματα βαθμολόγησης. Η κανονική βαθμολόγηση αρχίζει μετά τις τυχόν τελικές οδηγίες της Κ.Ε.Ε.

4. Στην περίπτωση προβληματικού γραπτού ο βαθμολογητής επιβάλλεται να προσφύγει στη συμβουλή του συντονιστή-μέλους της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου, ο οποίος ασκεί διαρκή και συμβουλευτική επίβλεψη της βαθμολόγησης. Για να διευκολυνθούν οι συντονιστές στην αδιάλειπτη παρουσία τους στα Β.Κ. πρέπει να απαλλάσσονται από τα ενδοσχολικά τους καθήκοντα, στο μέτρο του δυνατού.

5. Ο πρώτος βαθμολογητής δεν κάνει καμία επισήμανση πάνω στο γραπτό δοκίμιο του υποψηφίου. Αναγράφει με κόκκινο στυλό την αναλυτική βαθμολογία και το συνολικό βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού, υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού και μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης επιστρέφει τα γραπτά στην επιτροπή του Β.Κ.

6. Ο δεύτερος καθώς και ο τρίτος βαθμολογητής (στην περίπτωση που η διαφορά των βαθμολογιών των δύο πρώτων βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από δώδεκα μονάδες στην εκατοντάβαθμη κλίμακα) σημειώνουν με πράσινο και μαύρο στυλό αντίστοιχα πάνω στο γραπτό δοκίμιο ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες, αναγράφουν την αναλυτική βαθμολογία και το συνολικό βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού, υπογράφουν στην ειδική θέση κάθε γραπτού και μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης επιστρέφουν τα γραπτά στην επιτροπή του Β.Κ. Για να διευκολυνθούν οι βαθμολογητές στο έργο τους, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι ήδη οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν κατόπιν αιτήσεώς τους να λαμβάνουν γνώση, με επίδειξη, των γραπτών τους δοκιμίων, θεωρείται χρήσιμο κατά τη διόρθωση των γραπτών δοκιμίων ο δεύτερος και ο τρίτος βαθμολογητής να χρησιμοποιούν τα ακόλουθα σύμβολα:

+ (σταυρός, ένας ή περισσότεροι) = έλλειψη, παράλειψη

— (υπογράμμιση, απλή ή διπλή ) = σφάλμα

/; (πλάγια μικρή γραμμή με ερωτηματικό στο περιθώριο) = αδυναμία, ατέλεια, ασάφεια, αοριστολογία κλπ

( ) (παρένθεση) = περιττό, αφαιρετέο ως μη ζητηθέν, εκτός θέματος

7. Επισημαίνεται ότι οι βαθμολογητές στον ειδικό χώρο του τετραδίου (στέλεχος και απόκομμα) αναγράφουν πρώτα την αναλυτική κατανομή της βαθμολογίας ανά ερώτημα και θέμα και μετά από προσεκτική άθροιση στο τέλος αναγράφουν και το συνολικό βαθμό. Για να βοηθηθούν, θα πρέπει να ακολουθούν πιστά το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, το οποίο θα αποστέλλεται κάθε μέρα από την ΚΕΕ ανά μάθημα. Είναι αυτονόητο ότι σε κάθε κουτάκι που αντιστοιχεί σε ερώτημα ή θέμα, οι βαθμολογητές μπορούν να βάλουν κατά την κρίση τους από βαθμό μηδέν (0) μέχρι το δυνατό άριστα. Τα κουτάκια που δεν αντιστοιχούν σε ερώτημα ή θέμα, διαγράφονται με μία οριζόντια γραμμή ή απλώς μένουν κενά για εξοικονόμηση χρόνου. Η αναγραφή της βαθμολογίας, γίνεται στην κλίμακα 0-100 και με ακέραιους μόνο αριθμούς, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Γ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

1. Η Επιτροπή κάθε Βαθμολογικού Κέντρου μετά την παραλαβή των γραπτών κάθε μαθήματος από τις οικείες ΕΕΔΔΕ, αφού καταγράψει σε σχετική κατάσταση τον αριθμό των γραπτών που παρέλαβε από κάθε Λύκειο – Εξεταστικό Κέντρο, αναμειγνύει τα γραπτά των Λυκείων, τα ταξινομεί κατά 25 σε φακέλους στην πλάτη των οποίων αναγράφεται ο τίτλος του μαθήματος και τα τοποθετεί στον ειδικό χώρο που έχει προετοιμάσει για πρώτη βαθμολόγηση. Εφιστάται η προσοχή στα μέλη της Επιτροπής του Β.Κ., ώστε σε κάθε περίπτωση κάθε 25άδα γραπτών να περιλαμβάνει γραπτά διαφορετικών σχολείων προέλευσης. Με ευθύνη των ίδιων των προέδρων των Β.Κ. πρέπει να εξασφαλίζεται το πλήρες ανακάτεμα των τετραδίων, ώστε να μην ταυτοποιείται σε καμία περίπτωση η προέλευση των γραπτών.

2. Εν συνεχεία ένα ή δύο δέματα των 25 γραπτών, κατά την κρίση και με ευθύνη του μέλους που είναι συντονιστής των βαθμολογητών για το μάθημα την επόμενη ημέρα από αυτή που εξετάστηκε, βαθμολογούνται πειραματικά για το συντονισμό και τη σύγκλιση της κρίσης των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών. Οι διαπιστώσεις από την πειραματική αυτή βαθμολόγηση γνωστοποιούνται και στους βαθμολογητές που ήταν δικαιολογημένα απόντες, από την πειραματική βαθμολόγηση και θα βαθμολογήσουν αυτό το μάθημα ως πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση στο συγκεκριμένο Β.Κ.

3. Αν προκύπτουν ζητήματα που χρήζουν διευκρίνισης από την Κ.Ε.Ε., τα σχετικά ερωτήματα διατυπώνονται την ίδια ημέρα (που γίνεται η πειραματική βαθμολόγηση) και διαβιβάζονται μέσω των FAX (ή των e-mail που θα δοθούν στους Προέδρους των Β.Κ.) στην Κ.Ε.Ε., προκειμένου αν κριθεί αναγκαίο να απαντηθούν από αυτήν την επομένη το πρωί. Τα ερωτήματα αναγράφουν υποχρεωτικά τον τίτλο του Βαθμολογικού Κέντρου και το μάθημα που αφορούν και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Β.Κ. Ερωτήματα Β.Κ. χωρίς την υπογραφή προέδρου ή αντιπροέδρου δεν θα εξετάζονται από την ΚΕΕ.

4. Επισημαίνεται ιδιαίτερα στο σημείο αυτό ότι είναι απόλυτη ανάγκη ο κάθε βαθμολογητής να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης του. Γι’ αυτό η κρίση του πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη από τυχόν υποκειμενικά κριτήρια και να διαμορφώνεται με ψυχραιμία, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εξάρσεις απογοήτευσης ή ενθουσιασμού. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι τόσο η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια απομακρύνουν από την αντικειμενική αξιολόγηση που είναι ο θεμελιώδης στόχος. Η πλήρης ενημέρωση του βαθμολογητή στο περιεχόμενο των συγκεκριμένων θεμάτων είναι απαραίτητη για τη σωστή αποτίμηση της απάντησης. Είναι επιβεβλημένο όλοι οι βαθμολογητές να μετέχουν στην πειραματική βαθμολόγηση γραπτών, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ιδιαίτερα προβλήματα βαθμολόγησης ή η ανάγκη διευκρινίσεων από την Κεντρική Επιτροπή για την όσο το δυνατόν αντικειμενικοποίηση της κρίσης από όλους. Είναι σαφές και τονίζεται ιδιαίτερα ότι η πειραματική βαθμολόγηση δεν έχει ως στόχο την επίλυση ή ανάδειξη επιστημονικών διαφωνιών αλλά την ομογενοποίηση της κρίσης μετά από την ανταλλαγή προβληματισμών και σύνθεση των απόψεων στα πλαίσια της φρασεολογίας του οικείου διδακτικού βιβλίου και των επιστημονικών απόψεων που διατυπώνονται σ’ αυτό. Τονίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο οι βαθμολογητές να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις που αναφέρονται στην παραγωγή και επιλογή των θεμάτων, τι ζητείται και πως αξιολογείται το κάθε θέμα ή η ερώτηση.
 Σε όλους τους βαθμολογητές θα διανέμεται το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά μάθημα που θα αποστέλλεται από την ΚΕΕ κάθε μέρα εξέτασης και στο οποίο θα φαίνεται η αναλυτική δομή – αρίθμηση – βαθμολόγηση κάθε (υπο)ερωτήματος.

5. Με βάση την διαδικασία είναι αυτονόητο ότι η βαθμολόγηση των γραπτών κάθε μαθήματος θα αρχίζει μετά την 12:00 μεσημβρινή της μεθεπόμενης ημέρας. Γενικά δεν επιτρέπεται η έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης νωρίτερα, εκτός αν υπάρξει οδηγία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία και εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα.
 Με την έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης, η Επιτροπή παραδίδει στον κάθε βαθμολογητή από ένα φάκελο, αφού τον χρεώσει πρώτα στο οικείο βιβλίο χρέωσης. Ο πρώτος βαθμολογητής, αποσυρόμενος στους ειδικούς χώρους του βαθμολογικού κέντρου, αξιολογεί ένα - ένα τα γραπτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ 60/2006 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 12/2009 και το άρθρο 7 της Φ.251/37802 /Α5 (ΦΕΚ 698 Β΄/2016) Υ.Α., αναγράφει με κόκκινο στυλό το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού και υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού. Ο βαθμός είναι στην κλίμακα 0 – 100. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των βαθμολογητών στην αναγραφή της αναλυτικής βαθμολογίας, στην ορθή άθροιση των επί μέρους βαθμών που αναλογούν στην κάθε ερώτηση και στη σωστή αναγραφή του τελικού βαθμού που δίδουν στις οικείες θέσεις αριθμητικώς και ολογράφως και στο στέλεχος και στο απόκομμα.

6. Ο πρώτος βαθμολογητής, αφού ολοκληρώσει τη βαθμολόγηση και των 25 τετραδίων του φακέλου, επιστρέφει το φάκελο στη γραμματεία του Β.Κ. και ξεχρεώνεται από το βιβλίο χρέωσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε φάκελο, μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη βαθμολόγηση των γραπτών κάθε μαθήματος. Στα γραπτά κάθε φακέλου που παραδίδεται διορθωμένος από τον α΄ βαθμολογητή, επικαλύπτεται ο συγκεκριμένος χώρος από τη γραμματεία του Β.Κ. με αδιαφανές αυτοκόλλητο, και ο φάκελος τοποθετείται στον ειδικό χώρο για να δοθεί για δεύτερη βαθμολόγηση. Μετά τα παραπάνω και για όσα γραπτά κάθε μαθήματος έχει ολοκληρωθεί η πρώτη βαθμολόγηση, αρχίζει η δεύτερη βαθμολόγηση. Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού. Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών, τα παραδίδει στην επιτροπή του Β.Κ.

7. Κατά την κατανομή των φακέλων στους δεύτερους βαθμολογητές πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να μη δοθεί ο ίδιος φάκελος στον καθηγητή που τον χρεώθηκε σε πρώτη βαθμολόγηση. Για το λόγο αυτό στην πλάτη κάθε φακέλου αναγράφεται ο κωδικός κάθε βαθμολογητή πρώτου ή δεύτερου κατά περίπτωση κατά το χρόνο που του παραδίδεται για βαθμολόγηση.
 Η δεύτερη βαθμολόγηση είναι χρήσιμο να γίνεται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που γίνεται η πρώτη βαθμολόγηση.
 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ.60/2006 και του άρθρου 7 της Φ.251/37802 /Α5 (ΦΕΚ 698 Β΄/2016) Υ.Α., κάθε βαθμολογητής μπορεί να διορθώνει μέχρι τριακόσια γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και μέχρι τριακόσια γραπτά για δεύτερη βαθμολόγηση. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το μάθημα και με αιτιολογημένη απόφαση του προέδρου του Βαθμολογικού κέντρου, μπορεί να επιτραπεί σε βαθμολογητές η βαθμολόγηση περισσοτέρων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση.

8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δεύτερης βαθμολόγησης, αποσφραγίζεται από τη γραμματεία ο βαθμός του α΄ βαθμολογητή και

α) εφόσον η γραμματεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθμών των δύο βαθμολογητών είναι μικρότερη ή ίση των 12 μονάδων παραδίδει τα γραπτά στο ειδικό συνεργείο ελέγχου, το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο των βαθμολογιών του α΄ και του β΄ βαθμολογητή, προκειμένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθμολογίας και του συνολικού βαθμού που έβαλαν οι δύο βαθμολογητές ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισμάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ των βαθμολογιών στελέχους και αποκόμματος, καλείται αναλόγως ο α΄ ή β΄ βαθμ/τής για να την αποκαταστήσει.

Μετά τον ανωτέρω οπτικό έλεγχο αποκόπτεται το απόκομμα, αποκαλύπτονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και καταχωρίζεται η αναλυτική βαθμολογία των δύο βαθμολογητών στον Η/Υ με τη βοήθεια της σχετικής εφαρμογής. Κατά την καταχώριση πληκτρολογείται η αναλυτική κατανομή της βαθμολογίας και το πρόγραμμα εξάγει μόνο του τα οριζόντια υποσύνολα ανά θέμα. Τον τελικό συνολικό βαθμό τον καταχωρίζει ο χειριστής από το απόκομμα και αυτόματα τον υπολογίζει και το πρόγραμμα. Επίσης καταχωρίζονται και οι Κωδικοί Αριθμοί των δύο βαθμολογητών. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ του βαθμού που υπολογίζεται από το πρόγραμμα και του βαθμού που έχει καταχωρίσει ο χειριστής, καλείται ο α΄ ή β΄ βαθμολογητής για να την αποκαταστήσει, αφού καλυφθούν ξανά τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της κατωτέρω παραγράφου 9.

β) εφόσον η γραμματεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθμών των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη των 12 μονάδων, τότε καλύπτονται με μαύρα αυτοκόλλητα οι βαθμοί του α΄ και β΄ βαθμ/τή και το γραπτό παραδίδεται στον γ΄ βαθμ/τή. Αφού ο γ΄ βαθμ/τής βαθμολογήσει με μαύρο στυλό και με την ίδια διαδικασία του β΄ βαθμ/τή, η γραμματεία αποσφραγίζει τους βαθμούς του α΄ και β΄ βαθμολογητή και παραδίδει το γραπτό στο ειδικό συνεργείο ελέγχου το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο της βαθμολογίας του α΄, β΄ και γ΄ βαθμολογητή, προκειμένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθμολογίας και του συνολικού βαθμού που έβαλαν οι τρεις βαθμολογητές ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισμάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ στελέχους και αποκόμματος, καλείται ο α΄, β΄ή γ΄ βαθμ/τής για να την αποκαταστήσει.

Μετά τον οπτικό έλεγχο της βαθμολογίας και των τριών βαθμολογητών, αποκόπτεται το απόκομμα, αποκαλύπτονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και καταχωρίζεται στον Η/Υ η αναλυτική βαθμολογία και των τριών βαθμολογητών με τη βοήθεια της σχετικής εφαρμογής. Κατά την καταχώριση, πληκτρολογείται η αναλυτική κατανομή της βαθμολογίας και το πρόγραμμα εξάγει μόνο του τα οριζόντια υποσύνολα ανά θέμα.

Τον τελικό συνολικό βαθμό τον καταχωρίζει ο χειριστής από το απόκομμα και αυτόματα τον υπολογίζει και το πρόγραμμα. Επίσης καταχωρίζονται και οι Κωδικοί Αριθμοί των τριών βαθμολογητών. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ του βαθμού που υπολογίζεται από το πρόγραμμα και του βαθμού που έχει καταχωρίσει ο χειριστής, καλείται ο αντίστοιχος βαθμολογητής για να την αποκαταστήσει, αφού καλυφθούν ξανά τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου.

Όσον αφορά στη διαδικασία αποκατάστασης τυχόν λάθους που διαπιστώνεται κατά τον οπτικό έλεγχο ή την καταχώριση της βαθμολογίας, σας γνωστοποιούμε ότι η διόρθωση θα γίνεται μόνο με σφραγίδα και υπογραφή του προέδρου ή του αντιπροέδρου παρουσία του αντίστοιχου βαθμολογητή ή του υπεύθυνου καταχώρισης και με σαφέστατη αναφορά στο συγκεκριμένο ερώτημα ή θέμα, του οποίου ο βαθμός αποκαταστάθηκε στο ορθό. Λόγω έλλειψης χώρου, η σφραγίδα και η υπογραφή θα τεθούν στο πάνω μέρος της εξωτερικής όψης του εξωφύλλου του τετραδίου και στο στέλεχος και στο απόκομμα και όχι στην εσωτερική όψη του εξωφύλλου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΑ, για τη διαδικασία βαθμολόγησης-καταχώρισης της βαθμολογίας πρέπει να προσεχθούν τα εξής:

α) στα τετράδια θα καταχωρίζεται εκτός από το συνολικό βαθμό και η αναλυτική βαθμολογία, όπως αυτή εμφαίνεται στα θέματα και στο ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά μάθημα που θα αποστέλλεται από την ΚΕΕ κάθε μέρα.

β) ειδικό συνεργείο θα ελέγχει οπτικά την αντιστοιχία της αναλυτικής και συνολικής βαθμολογίας ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα μετά τη βαθμολόγηση από τον α΄ και β΄ βαθμ/τή. Για τα γραπτά που χρειάστηκαν αναβαθμολόγηση, ο οπτικός έλεγχος και των τριών βαθμολογιών θα γίνει μόνο μετά τη βαθμολόγηση του γ΄ βαθμ/τή και πάντως πριν την καταχώριση στην εφαρμογή.

γ) οι βαθμολογητές για τα κουτάκια που αντιστοιχούν σε (υπο)ερώτημα θα συμπληρώνουν οπωσδήποτε βαθμό [έστω και μηδέν (0)] και στο στέλεχος και στο απόκομμα σύμφωνα με το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ενώ τα κουτάκια που δεν αντιστοιχούν σε (υπο)ερώτημα θα διαγράφονται με οριζόντια γραμμή ή θα μένουν κενά.

9. Τα αποκόμματα των τετραδίων στα οποία η διαφορά των βαθμών του α΄ και β΄ βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση των 12 μονάδων, καθώς και αυτά που αναβαθμολογήθηκαν, παραδίδονται στη Γραμματεία, η οποία αφού αποκαλύψει τον αύξοντα αριθμό των τετραδίων χωρίζει τα αποκόμματα με βάση τον κωδικό λυκείου και τα τοποθετεί στους οικείους φακέλους κατά λύκειο.

10. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση της βαθμολογίας του κάθε μαθήματος και την αναγωγή της στην εικοσάβαθμη κλίμακα, τοποθετούνται από τη Γραμματεία στον ειδικό φάκελο για κάθε ΓΕΛ προέλευσης δύο αντίγραφα της ειδικής κατάστασης βαθμολογίας του κάθε μαθήματος μαζί με τα αντίστοιχα αποκόμματα των τετραδίων του μαθήματος.

Σχετικά Άρθρα