Πρόσβαση Αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ) ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1610/2018)

Αριθμ. Φ. 153/69691/Α5
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ.151/43612/Α5/15.03.2018 (ΦΕΚ 983 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ' εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των εδαφίων α), β), γ) της παρ. 3 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄), με το άρθρο 66 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) και την παρ. 5 του άρθρου 13  του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 «Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ... και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄) και με το άρθρο 8 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄) και με το άρθρο 66 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄), το άρθρο 12 του ν.4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α΄) και την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄).
4. Την αριθμ. 26589/Α5/16-2-2017 απόφαση ορισμού της Τριμελούς Επιτροπής.
5. Την αριθμ. Φ.151/159838/Α5 (ΦΕΚ 3392 Β΄)/27-09-2017 υπουργική απόφαση «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2017-2018».
6. Την αριθμ. Φ6/162684/Δ4 υπουργική απόφαση «Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2017-2018» (ΦΕΚ 3588 Β΄/11-10-2017).
7. Την αριθμ. Φ6/162681/Δ4 υπουργική απόφαση «Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) για το σχολικό έτος 2017-2018» (ΦΕΚ 3602 Β΄/12-10-2017).
8. Την αριθμ. Φ2/220509/Δ4 υπουργική απόφαση «Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3 ) του ν. 4473/2017 (Α΄ 78).
9. Την αριθμ. Φ.151/43612/Α5 (ΦΕΚ 983 Β΄)/20-03-2018 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019».
10. Το αριθμ. 38/28-9-2017 απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2017-2018.
11. Την από 2/10/2017 εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2017-2018.
12. Το από 6-3-2018 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής, σχετικά με τις αντιστοιχίες τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. καθώς και των διαδικασιών πρόσβασης για το σχολ. έτος 2017-2018.
13. Το αριθμ. 36 Α΄/Δ4/16-2-2018 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Α΄ της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διαβίβαση πρότασης σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑ.Λ.».
14. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄) και την αριθμ.201408/Υ1 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
16. Την με αριθμ. Φ.1/Γ/72/63007/Β1 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 1 με τα «ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄)» προστίθεται:

«Ειδικά και μόνον για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στον ανωτέρω πίνακα προστίθενται τα κάτωθι Τμήματα:

1. ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

2. ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».

2. Στο τέλος του πίνακα των ΤΕΙ της παρ. 7 του άρθρου 1 με τα «ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/- ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄)», η ονομασία του Τμήματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TE (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TE - T.E.I. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» αντικαθίσταται από την ορθή «ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TE (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - TE - Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».

3. Στο τέλος της περίπτωσης Β της παραγράφου 1 του άρθρου 15 προστίθεται:

«Οι ανωτέρω ρυθμίσεις των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων θα ισχύσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα ισχύσουν και για την Κοινή Ομάδα Σχολών του άρ. 1 της παρούσας οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων της περίπτωσης Α ως ανωτέρω.».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

 


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 983/2018 - Αντικατέστησε το ΦΕΚ 545/2017)

Αριθμ. Φ.151/43612/Α5
Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΣΥ), της Σχολής Αστυφυλάκων των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Σχολής Πυροσβεστών των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων, καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Επαγγελματικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Καθορισμός των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄), του ν. 4186/2013 και του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78 Α΄) όπως ισχύει.

1. Οι απόφοιτοι/-ες του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄),των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες
Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ
(ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) -

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Η εισαγωγή στο Τμήμα:
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.(Κοζάνη)-Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για τους/τις απόφοιτους/-ες του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

2. Οι απόφοιτοι/-ες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄), των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟΥ ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄)

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  ΤΕΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΝΙΟ

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.

ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΠΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΠΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤΕΚ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΣΤΕΡ

Η εισαγωγή στο Τμήμα:
- Διαχείρισης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) του Παν/μίου Πατρών για τους/τις απόφοιτους/-ες του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, θα ισχύσει μόνο το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

3. Οι απόφοιτοι/-ες του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄), των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄)

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  ΤΕΙ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΤΡΙΚΑΛΑ) Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 4. Οι απόφοιτοι/-ες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΟΥ ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄)

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  ΤΕΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Α.Σ.Κ.Τ.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Η εισαγωγή στο Τμήμα:
- Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) του Παν/μίου Αιγαίου για τους/τις απόφοιτους/-ες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

5. Οι απόφοιτοι/-ες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄)

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  ΤΕΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΪΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) ΑΠΘ

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TE (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ (ΡΕΘΥΜΝΟ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΡΤΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ) Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6. Οι απόφοιτοι/-ες του Τομέα Μηχανολογίας, του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄), των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  ΤΕΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ KAI ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE (ΚΑΒΑΛΑ)-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ KAI ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE (ΚΑΒΑΛΑ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ ΚΟΖΑΝΗ)-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) -

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7. Οι απόφοιτοι/-ες του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄), των αντίστοιχων τομέων του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγρά

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/- ΕΣ ΤΟΜΕΑ NAYTΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  ΤΕΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ)- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (καταργήθηκε με την αρ.Φ. 153/69691/Α5 στο ΦΕΚ 16310/2018)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TE (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - TE - Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (προσθτέθηκε με την αρ.Φ. 153/69691/Α5 στο ΦΕΚ 16310/2018)

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8. Οι απόφοιτοι/-ες του Τομέα Πληροφορικής του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), των αντίστοιχων τομέων του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΥ ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’) ΚΑΙ ΤΩΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  ΤΕΙ

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΪΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΡΤΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ) Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

9. Οι απόφοιτοι/-ες του Τομέα Υγείας- Πρόνοιας-Ευεξίας του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ
ΤΟΥ ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  ΤΕΙ

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΔΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

10. Οι απόφοιτοι/-ες όλων των Τομέων εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
της κοινής ομάδας:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΟΥ ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  ΤΕΙ

ΣΜΥΑ/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΜΥΑ/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΜΥΑ/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΣΩΜΑΤΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Σ.Π.Α.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

 

Άρθρο 2
Εξεταζόμενα μαθήματα - Ειδικά μαθήματα

Για την εισαγωγή των υποψηφίων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., της Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθορίζονται τα παρακάτω Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά κατηγορία υποψηφίων, ως ακολούθως:

Α. Για τους υποψήφιους/-ες που είναι:

1. μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018,
2. μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας,
3. απόφοιτοι της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών,
4. απόφοιτοι της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών,

και οι οποίοι διεκδικούν θέσεις σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ, Α.Σ.Σ.Υ. των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, και Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται τα παρακάτω πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα:

α. δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας:
«Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» (Άλγεβρα),

β. δύο μαθήματα ειδικότητας, όπως ορίζονται στην παρ. Α΄ της αρ. Φ.151/159838/Α5/25-09- 2017 (ΦΕΚ 3392 Β΄) και Φ2/220509/Δ4/14-12-2017 (ΦΕΚ 4491 Β΄) υπουργικές αποφάσεις.

Β. Για τους υποψήφιους/-ες που είναι:

1. μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018, και διεκδικούν θέσεις σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ, Α.Σ.Σ.Υ. των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, και Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,
2. μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 και διεκδικούν το ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων σε ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,
3. απόφοιτοι της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών και διεκδικούν το ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων σε ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

καθορίζονται τα παρακάτω πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα:

α. δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας:
«Ελληνική Γλώσσα» (Νέα Ελληνική Γλώσσα) και «Μαθηματικά» (Άλγεβρα),

β. δύο μαθήματα ειδικότητας, όπως έχουν οριστεί με την παρ. Β΄ της αρ. Φ.151/159838/Α5/25-09-2017 (ΦΕΚ 3392 Β΄) υπουργικής απόφασης.

Για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία απαιτείται εξέταση και σε ειδικά μαθήματα (Ξένη Γλώσσα, Μουσική και Σχέδιο), οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται και στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων γίνεται σε κοινά θέματα με τους/τις υποψήφιους/-ες των Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει ο βαθμός να είναι ίσος με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

Άρθρο 3
Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Α. Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι/-ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους σχετική Αίτηση-Δήλωση.

Με την Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/-η δηλώνει:

α) Εκτός από τα δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας, όπως έχουν καθοριστεί στο άρθρο 2 της παρούσας για κάθε κατηγορία υποψηφίων, δηλώνει και την ειδικότητα του Τομέα στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά.

β) Τα ειδικά μαθήματα (Ξένες γλώσσες, μουσική, σχέδια) που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά.

γ) Τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες που απαιτούνται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).

Η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων.

Β. Την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση υποβάλλουν και:

i) οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου,

ii) οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) ή του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄), εφόσον κατέχουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου, και

iii) οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους. Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται στο ΕΠΑ.Λ. από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Η Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης (απολυτήριο και πτυχίο).

Γ. Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στην ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση δηλώνουν υποχρεωτικά τα μαθήματα της ειδικότητας που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα αποφοίτησης τους, που είναι αντίστοιχος ή συναφής με τον Τομέα του ν. 4386/2016, σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας.

Σε περίπτωση που οι απόφοιτοι έχουν αποκτήσει και άλλο πτυχίο ειδικότητας Τομέα διαφορετικού από αυτόν της αποφοίτησής τους μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας του άλλου Τομέα.

Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ., Ναυτικών Λυκείων, Ε.Π.Λ., πτυχίου και απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 ή του ν. 4186/2013, μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα αποφοίτησης τους, που είναι αντίστοιχος ή συναφής του ν. 4386/2016, σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας.

Οι απόφοιτοι τεχνικών ή επαγγελματικών λυκείων της αλλοδαπής, κάτοχοι βεβαιώσεων ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ θεωρούνται κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου της ημεδαπής και άρα μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση υποψηφίων ΕΠΑ.Λ..

Οι υποψήφιοι της εν λόγω περίπτωσης μπορούν να δηλώσουν όποια ειδικότητα επιθυμούν στον αντίστοιχο τομέα τους, όπως αναφέρονται στη βεβαίωση ισοτιμίας του ΕΟΠΠΕΠ που προσκομίζουν.

Δ. Ειδικά οι υποψήφιοι/-ες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., μαθητές/-τριες που φοιτούν στην τελευταία τάξη του ΕΠΑ.Λ. για να αποκτήσουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή απόφοιτοι που κατέχουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., κατά την υποβολή της Αίτησης - Δήλωσης, εκτός των ανωτέρω, επιλέγουν εάν:

α) θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μαζί με τους/τις υπόλοιπους/-ες υποψήφιους/-ες των ΕΠΑ.Λ. διεκδικώντας τις ίδιες θέσεις εισαγωγής στις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Α.Σ.Τ.Ε., στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. Α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του αρ. 12 του ν. 4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α΄) και την παρ.1 του αρ. 28 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄).

β) θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Σ.Τ.Ε. και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού διεκδικώντας ξεχωριστό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. Β της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄). Οι απόφοιτοι της περίπτωσης αυτής μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα αποφοίτησης τους αντίστοιχου ή συναφή με τον τομέα του ν. 4186/2013, σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας.

Οι υποψήφιοι/-ες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ., που φοιτούν στην τελευταία τάξη του ΕΠΑ.Λ. για να αποκτήσουν πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., κατά την υποβολή της Αίτησης - Δήλωσης, μπορούν να επιλέξουν μόνο την περίπτωση (α) της παραγράφου Δ΄ του παρόντος άρθρου και εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της ειδικότητας που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν.

Οι απόφοιτοι/-ες της περίπτωσης (α) υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση στο ημερήσιο ΕΠΑ.Λ., που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, ενώ οι μαθητές της περίπτωσης (α) στο Λύκειο φοίτησής τους.

Ε. Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78 Α΄) εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους την ανωτέρω Αίτηση - Δήλωση με τα μαθήματα γενικής παιδείας που προβλέπονται στο άρ. 2 της παρούσας απόφασης, καθώς και την ειδικότητα του Τομέα, που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Φ2/220509/Δ4/14-12-2017 (ΦΕΚ 4491 Β΄) υπουργικής απόφασης.

ΣΤ. Οι υποψήφιοι/-ες που υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. δεν μπορούν να υποβάλουν το ίδιο έτος Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ..

Η Αίτηση - Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της εντός του μηνός Μαρτίου, του έτους που επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις και εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης και δεν τροποποιείται.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν όλοι/-ες όσοι/-ες υπέβαλαν σχετική Αίτηση - Δήλωση το ίδιο έτος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας, με την προϋπόθεση πως αν πρόκειται για μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. αυτοί/-ές θα πρέπει να έχουν λάβει πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. όσοι/-ες έχουν απολυτήριο ΓΕ.Λ., πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. που έχουν υποβάλει Αίτηση - Δήλωση και παραπέμπονται στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις Ιουνίου για λήψη πτυχίου ή/και απολυτηρίου, μπορούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου Ιουνίου, η συμμετοχή στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αν ο/η ίδιος/-α υποψήφιος/-α τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του/της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Άρθρο 5
Μηχανογραφικό Δελτίο-Υποβολή-Διαδικασία

Α. Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του άρθρου 1 της παρούσας έχουν οι υποψήφιοι/-ες, οι οποίοι/-ες έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ανωτέρω μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/-ας για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Α.Σ.Τ.Ε. που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους Τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Κοινής Ομάδας, όπως αυτά καθορίστηκαν στο άρθρο 1 της παρούσας.

Οι ως άνω υποψήφιοι/-ες, εκτός των υποψηφίων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που με την Αίτηση - Δήλωσή τους επέλεξαν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο με το ειδικό ποσοστό των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. Β΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄), διεκδικούν:

α) ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, όπως ορίζεται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, εφόσον υποβάλλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/-ας το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ειδικά για τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και την Α.Σ.Τ.Ε. το ειδικό ποσοστό θέσεων είναι κατά προσέγγιση ανάλογο του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων και πάντως όχι μικρότερο ποσοστού 20%. Για τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων του άρθρου 1 της παρούσας διεκδικούν ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων. Κατ’ εξαίρεση το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

β) ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων όπως ορίζεται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Α.Σ.Τ.Ε., στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και στα ειδικά μαθήματα για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα ανωτέρω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ειδικά μαθήματα. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό 60% για τους συμμετάσχοντες στις εν λόγω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό 40% για όσους/-ες έχουν συμμετάσχει στην εξεταστική διαδικασία δύο έτη πριν από το έτος υποβολής νέου μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση.

Υποψήφιοι/-ες, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τα δύο προηγούμενα έτη, εφόσον συμμετάσχουν εκ νέου έστω και σε ένα μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο με βάση τη βαθμολογία προηγούμενης εξέτασής τους για το ποσοστό του 10%. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και των συναρμόδιων υπουργών όπου απαιτείται καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία.

Ειδικά οι υποψήφιοι/-ες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι με την Αίτηση - Δήλωση που υπέβαλαν επέλεξαν τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. μόνο με το ειδικό ποσοστό που περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. Β΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους Τομείς από τους οποίους αποφοιτούν καθώς και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Κοινής Ομάδας, όπως αυτά καθορίστηκαν στο άρθρο 1 της παρούσας, διεκδικώντας ξεχωριστό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, εφόσον υποβάλλουν το ως άνω Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Β. Το Μηχανογραφικό Δελτίο υποβάλλουν ηλεκτρονικά με τις προτιμήσεις των Τμημάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι υποψήφιοι/-ες, οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του άρθρου 1 της παρούσας.

Ειδικότερα:

α. Στο Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων ο/η υποψήφιος/-α μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων επιθυμεί από αυτά που περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο Τομέα αποφοίτησής του/της, καθώς και στην Κοινή Ομάδα του άρθρου 1 της παρούσας και με οποιαδήποτε σειρά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο της παρούσας, προκειμένου να συμμετάσχει στην διαδικασία επιλογής. Με τη δήλωση του ο/η υποψήφιος/-α προσδιορίζει για ποιες Σχολές ή ποια Τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, ο/η υποψήφιος/-α δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος στο οποίο είναι ήδη σπουδαστής/-στρια.

β. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για όλες τις Σχολές ή τα Τμήματα ή τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, που επιθυμεί ο/η υποψήφιος/-α, είτε αυτά είναι ενταγμένα στον αντίστοιχο Τομέα αποφοίτησής του/της είτε είναι ενταγμένα στην Κοινή Ομάδα.

γ. Με τη δήλωση προτίμησής του/της ο/η υποψήφιος/-α αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους/-ες υποψήφιους/-ες δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που δεν έχει δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του/της αν το σύνολο των μορίων του/ της είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του/της τελευταίου/-ας εισαγόμενου/-ης που, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, εισάγεται στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι, αν με το σύνολο των μορίων του/της μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες Σχολές ή Τμήματα, θα εισαχθεί τελικά μόνο σε εκείνη τη Σχολή ή το Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωση του/της, με ένδειξη προγενέστερη σε σχέση με τις άλλες Σχολές ή Τμήματα, που έχει δηλώσει.

δ. Η δήλωση προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου/-ας, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τα ατομικά στοιχεία και τις επιλογές προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και λοιπές σχολές, αποτελεί το επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του/της υποψηφίου/-ας.

ε. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου/-ας στο μηχανογραφικό δελτίο το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του/της, η οποία είναι οριστική, και μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η τροποποίησή της. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός χρονικού διαστήματος, καθοριζόμενου από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων.

Άρθρο 6
Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων

Για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

β. Ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κοινά στοιχεία για τα εξεταζόμενα μαθήματα:

1. Ορίζονται τέσσερα (4) θέματα, κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας.

2. Κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα μπορεί να περιλαμβάνει από ένα (1) έως και πέντε (5) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων.

3. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Σε περίπτωση που ένα θέμα αναλύεται σε περισσότερα από ένα ερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για το θέμα αυτό κατανέμεται ισότιμα στα ερωτήματα ή διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε κάθε ένα από αυτά, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους/στις υποψηφίους/-ες γραπτώς.

4. Τα θέματα:
• περιέχουν ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των υποψηφίων και δύνανται να απαντηθούν από τους/τις υποψήφιους/-ες στον χρόνο που ορίζεται για την αξιολόγησή τους,
• δύνανται να είναι ανοιχτού τύπου (ερωτήσεις ανάπτυξης) ή κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης, διάταξης, σωστού - λάθους) ή σύντομης απάντησης,
• διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης και ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων,
• είναι ανάλογα με εκείνα που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις διδακτικές οδηγίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του Ι.Ε.Π.

5. Τα ερωτήματα είναι διατυπωμένα με τρόπο, ώστε να μπορεί να ελέγχονται παράμετροι όπως:
• η αποκτηθείσα γνώση των υποψηφίων,
• η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων,
• η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης,
• η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων,
• η αξιολόγηση δεδομένων,
• η συνδυαστική σκέψη,
• ο έλεγχος της ικανότητας των υποψηφίων να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων για την εξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.

6. Οι υποψήφιοι/-ες απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

γ. Ειδικότερα ο τρόπος εξέτασης για κάθε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας περιγράφεται παρακάτω στην Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

δ. Ειδικότερα ο τρόπος εξέτασης για κάθε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Ειδικότητας περιγράφεται παρακάτω στη Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ι.1. Νέα Ελληνικά

Ι.1.1. Στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» εξετάζονται οι υποψήφιοι/-ες που είναι:

α. μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018,
β. μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας,
γ. απόφοιτοι της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών,
δ. απόφοιτοι της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών, οι οποίοι διεκδικούν θέσεις σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ, Α.Σ.Σ.Υ των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, και Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά», δίνονται στους υποψηφίους/-ες δύο (2) μη διδαγμένα κείμενα (ένα λογοτεχνικό και ένα μη λογοτεχνικό), τα οποία ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητά τους και σχετίζονται με θεματικό κύκλο οικείο από τη σχολική διδασκαλία. Το ένα κείμενο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας και είναι μη λογοτεχνικό (δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο), ενώ το άλλο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας και είναι ποιητικό ή πεζό (διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο). Τα δύο κείμενα έχουν θεματική συνάφεια συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα, χωρίς ερμηνευτικά σχόλια. Το μη λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να είναι διασκευασμένο για τις ανάγκες της αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται σε τρεις (3) δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε κείμενο, από τις οποίες:

α. μία (1) αφορά στην κατανόηση του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε δύο ερωτήματα ίδιας περίπου βαρύτητας και βαθμολογείται με 15 μονάδες,

β. μία (1) αφορά στην προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε έως και τρία (3) ερωτήματα και βαθμολογείται με 15 μονάδες,

γ. μία (1) αφορά στην ερμηνεία-παραγωγή λόγου και βαθμολογείται με 20 μονάδες.

Συνολικά, οι δραστηριότητες κατανόησης και προσέγγισης της γλώσσας των δύο κειμένων βαθμολογούνται με 60 (4Χ15) μονάδες και οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου με 40 (2Χ20) μονάδες.

Ι.1.2. Όσον αφορά στο μη λογοτεχνικό κείμενο, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται σε τρεις (3) δραστηριότητες που το συνοδεύουν:

α. Με την πρώτη δραστηριότητα, που αφορά στην κατανόηση του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων:

αα. με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, τις βασικές ιδέες και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, το πρόβλημα που θέτει, τις θέσεις που υποστηρίζει, να συσχετίζουν το βασικό μήνυμα του κειμένου με τις περιστάσεις επικοινωνίας και τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, καθώς και με τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που αξιοποιούνται στο κείμενο ή/και

ββ. να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το νόημα μέρους του κειμένου λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

β. Με τη δεύτερη δραστηριότητα, που αφορά στην προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων:

αα. να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου,

ββ. να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική αλληλουχία του κειμένου,

γγ. να αποδίδουν το περιεχόμενο των παραγράφων ή ενοτήτων του κειμένου με πλαγιότιτλους,

δδ. να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις ή μέρη ή και ολόκληρο το κείμενο αλλάζοντας τη γραμματική μορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες  περιστάσεις επικοινωνίας και

εε. να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα, να ερμηνεύουν λέξεις-φράσεις του κειμένου με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αναπτύσσεται σε ερωτήματα (μέχρι 3), στα οποία η βαθμολογία επιμερίζεται.

γ. Με την τρίτη δραστηριότητα, που αφορά στην παραγωγή λόγου, ζητείται από τους/τις υποψήφιους/-ες να συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο σε συνάρτηση με το κείμενο αναφοράς, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις. Το κείμενο αναπτύσσεται με τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας (δημόσια ομιλία, επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση 200-250 λέξεις.

Ι.1.3. Όσον αφορά στο λογοτεχνικό κείμενο, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

α. Με την πρώτη δραστηριότητα, που αφορά στην κατανόηση του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων:

αα. με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, τα γεγονότα/αίτια που κατευθύνουν τη δράση των αφηγηματικών ηρώων, τα βασικά θέματα, ιδέες που απασχολούν τον/τη λογοτέχνη και τη στάση που υιοθετεί απέναντι σε αυτά/αυτές, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία του κειμένου,

ββ. να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου,

γγ. να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο και να παρουσιάζουν με δικά τους λόγια το νόημα που τους δίνουν.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αναπτύσσεται σε δύο (2) ερωτήματα ίδιας βαρύτητας περίπου.

Μόνο ένα από αυτά μπορεί να είναι ερώτηση ανοικτού τύπου και η απάντηση στην ερώτηση ανοικτού τύπου μπορεί να κυμαίνεται από 50 έως 60 λέξεις.

β. Με τη δεύτερη δραστηριότητα, που αφορά στην προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων με ερωτήσεις ποικίλων τύπων:

αα. να διακρίνουν «τι» λέει το κείμενο από το «πώς» το λέει το κείμενο και να αναγνωρίζουν τα βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής,

ββ. να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες (αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, τα ρηματικά πρόσωπα κ.ά.),

γγ. να εντοπίζουν εκφραστικά μέσα - τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους στο κείμενο.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αναπτύσσεται σε μέχρι 3 ερωτήματα, στα οποία η βαθμολογία επιμερίζεται.

γ. Με την τρίτη δραστηριότητα, που αφορά στην ερμηνεία και την παραγωγή λόγου σε ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης, ζητείται από τους/τις υποψήφιους/-ες να αξιολογήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με βάση είτε τα κειμενικά συμφραζόμενα είτε τα ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής του έργου (εφόσον τους δίνονται σχετικές πληροφορίες), να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα κ.λπ..

Η έκταση του μαθητικού κειμένου μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 150 λέξεις.

Ι.2. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα) Στο μάθημα «Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα)» εξετάζονται οι υποψήφιοι/-ες που είναι:

α. μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018,
β. μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 οι οποίοι συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και διεκδικούν το ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων σε ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,
γ. απόφοιτοι της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών οι οποίοι συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και διεκδικούν το ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων σε ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Κατά την εξέταση στο μάθημα «Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα)» δίνεται στους/στις υποψήφιους/-ες απόσπασμα κειμένου (δοκιμιακού, λογοτεχνικού, άρθρου κ.λπ.) μιας έως δύο σελίδων από βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασμένο για το σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχει νοηματική πληρότητα. Το κείμενο αυτό ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των υποψηφίων και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς κύκλους οικείους στους/στις υποψήφιους/-ες από τη σχολική διδασκαλία.

Οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται σε τρία θέματα, στα οποία καλούνται:

α. Να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με την έκταση και το νόημα του κειμένου.

β. Να απαντήσουν σε ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται:

αα. η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που θέτει, κ.λπ.),

ββ. η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή, διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική, κ.τ.λ.),

γγ. τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώνυμα - αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κ.λπ.),

δδ. η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου.

γ. Να συντάξουν ένα κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.

Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 25 μονάδες, το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται σε επιμέρους ερωτήσεις, ενώ το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες. Κατά τη βαθμολόγηση όλων των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης καθώς και το περιεχόμενο.

II. Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Στο μάθημα «Μαθηματικά (Άλγεβρα)» εξετάζονται όλοι οι υποψήφιοι/-ες.

α. Δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της υποψήφιου/-ας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

β. Τα τέσσερα (4) θέματα που δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες διαρθρώνονται ως εξής:

αα. Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής.

ββ. Το δεύτερο και το τρίτο αποτελείται το καθένα από μία άσκηση που απαιτεί από τους/τις υποψήφιους/-ες ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

γγ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον/την υποψήφιο/-α ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. Το θέμα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν τον/την υποψήφιο/-α στη λύση.

γ. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για τους παρακάτω τομείς του ν. 4386/2016 καθώς και για τους αντίστοιχους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που προβλέπονται σε άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις παρελθόντων ετών, όπως αναφέρονται στον πίνακα αντιστοιχιών του άρθρου 20 της παρούσας, η εξέταση των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων γίνεται ως εξής:

I. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (ν. 4386/2016) - Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017, κ.α.)

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για:

α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018,
β. τους/τις απόφοιτους/-ες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών και
γ. τους/τις απόφοιτους/-ες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών, που διεκδικούν θέσεις σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ, Α.Σ.Σ.Υ. των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, και Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

είναι:

• Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
• Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

2. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., για όλες τις ειδικότητες του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ν. 4473/2017), σχολικού έτους 2017-2018 είναι:

• Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
• Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
• Βιολογική Γεωργία
• Βιολογική Διατροφή Ζώων

3. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για όλες τις ειδικότητες του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ν. 4186/2013) είναι:

α. τους/τις μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχ. έτους 2017-2018 και
β. τους/τις απόφοιτους/-ες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών που διεκδικούν το ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων σε ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού

είναι:

• Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
• Δενδροκομία
• Βοοτροφία - Αιγοπροβατοτροφία
• Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών
• Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών

4. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:

α. Το μάθημα «Αρχές Βιολογικής Γεωργίας» του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (ν. 4386/2016) και του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ν. 4473/2017) και τα μαθήματα «Βιολογική Γεωργία» και «Βιολογική Διατροφή Ζώων» του Τομέα Γεωπο νίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ν. 4473/2017).

β. Το μάθημα «Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις» του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (ν. 4386/2016) και του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017).

5. Για τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (ν. 4386/2016) και του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017), δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Κάθε θέμα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρεις (3) ερωτήσεις. Ειδικότερα:

α. Τα τρία (3) πρώτα θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας με τα οποία ελέγχεται η αποκτηθείσα γνώση και η κατανόηση της θεωρίας.

β. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα εφαρμογής της θεωρίας με τα οποία ελέγχεται η κριτική και συνδυαστική σκέψη των υποψηφίων, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει.

ΙΙ. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας (ν. 4386/2016,ν. 4186/2013, ν. 4473/2017)

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για:

α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018,
β. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018,
γ. τους/τις απόφοιτους/-ες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών,
δ. τους/τις μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018 και ε. τους/τις απόφοιτους/-ες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών

είναι:

• Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.)
• Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (Α.Ο.Δ.)

2.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (Α.Ο.Θ.) δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

αα. Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

ββ. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ένα (1) ερώτημα θεωρίας με το οποίο ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποφήφιοι/-ες. Το ερώτημα δύναται, όταν κρίνεται απαραίτητο, να αναλύεται σε υποερωτήματα.

γγ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από συνδυασμό ερωτημάτων θεωρίας και άσκησης, τα οποία απαιτούν την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.

δδ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα (1) πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώσεων για τον υπολογισμό, τη συσχέτιση και αξιολόγηση οικονομικών μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό αναλύεται σε υποερωτήματα.

2.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» (Α.Ο.Δ.) δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

αα. Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

ββ. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ένα (1) ερώτημα θεωρίας με το οποίο ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/-ες. Το ερώτημα δύναται, όταν κρίνεται απαραίτητο, να αναλύεται σε υποερωτήματα.

γγ. Το τρίτο θέμα περιέχει ένα (1) ερώτημα θεωρίας με το οποίο ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/ -ες. Το ερώτημα δύναται, όταν κρίνεται απαραίτητο, να αναλύεται σε υποερωτήματα.

δδ. Το τέταρτο θέμα περιέχει μία εφαρμογή θεωρίας και μία μικρής έκτασης άσκηση, με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/-ες. Τόσο η εφαρμογή της θεωρίας, όσο και η άσκηση δύνανται να αναλύονται σε υποερωτήματα.

III. Τομέας Δομικών, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (ν. 4386/2017) - Τομέας Δομικών Έργων (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017)

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για:

α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018,
β. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018,
γ. τους/τις απόφοιτους/-ες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών,
δ. τους/τις μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018 και ε. τους/τις απόφοιτους/-ες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών

είναι:

• Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
• Οικοδομική

2.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» δίνεται στους/στις υποψήφιους/- ες ένα θέμα με μορφή φύλλου ή φύλλων με ένα ή περισσότερα σχέδια ή σκαριφήματα με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση της επιτροπής εξετάσεων, στοιχεία (όπως διαστάσεις, πληροφορίες, ενδείξεις κ.λπ.). Τα σχέδια ή σκαριφήματα είναι δυνατόν να παρουσιάζονται σε μια ή και περισσότερες κλίμακες. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του μαθήματος αυτού και η βαθμολόγησή τους έχουν ως ακολούθως:

αα. Η ορθότητα γεωμετρικής απεικόνισης με τη μορφή καθιερωμένων συμβάσεων (ορθών ή αξονομετρικών προβολών) βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
i. τοποθέτηση-συσχετισμός σχεδίων και λοιπών στοιχείων με σκοπό την παροχή πληροφοριών (μονάδες 15),
ii. ορθή μεταφορά κλιμάκων και διαστάσεων (μονάδες 20),
iii. ορθότητα και πληρότητα τεμνόμενων και προβαλλόμενων στοιχείων (μονάδες 15).

ββ. Η ποιότητα σχεδίασης βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
i. γραμμογραφία (πάχη, καθαρότητα, ομοιομορφία γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης) (μονάδες 15),
ii. γραμματογραφία (μονάδες 10),
iii. συμβολισμοί, ενδείξεις (μονάδες 5).

γγ. Η πληρότητα σχεδίασης (βαθμός ολοκλήρωσης του συνόλου) βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

δδ. Η γενική εικόνα (σύνθεση της συνολικής εικόνας σχεδίων, γραμμάτων και λοιπών στοιχείων και οργάνωση του συνόλου) βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

2.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Οικοδομική» δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεω ρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή/και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

ΙV. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών (ν. 4386/2016) - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών και Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017)

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών (ν. 4386/2016) για:

α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018,
β. τους/τις απόφοιτους/-ες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών και
γ. τους/τις απόφοιτους/-ες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών, οι οποίοι που διεκδικούν θέσεις σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ, Α.Σ.Σ.Υ των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, και Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

είναι:

• Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
• Τεχνολογία Υλικών

2. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και του Τομέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017) για:

α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018,
β. τους/τις μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ σχ. έτους 2017-2018 και
γ. τους/τις απόφοιτους/-ες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών που διεκδικούν το ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων σε ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

είναι:

• Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί
• Τεχνολογία Υλικών

3. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:

α. Το μάθημα «Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών (ν. 4386/2016) και το μάθημα «Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και του Τομέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού (ν. 4473/2017, υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης IV.2. της παρούσας).

β. Το μάθημα «Τεχνολογία Υλικών» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών (ν. 4386/2016) και του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και του Τομέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017).

4. Οι υποψήφιοι/-ες των υποπεριπτώσεων β’ και γ’ της περίπτωσης IV.2. της παρούσας στο μάθημα «Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και του Τομέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού (ν. 4186/2013) εξετάζονται σε διαφορετικά θέματα από τους/τις υποψήφιους/-ες της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης IV.2 της παρούσας.

5.α. Για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα «Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης» και «Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί» δίνονται στους/στις υποψηφίους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Το πρώτο και δεύτερο θέμα περιλαμβάνουν από δύο (2) ερωτήματα κλειστού τύπου με τα οποία ελέγχεται η κατοχή και κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, των καλλιτεχνικών όρων και των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων.

ββ. Το τρίτο και τέταρτο θέμα περιλαμβάνουν από ένα (1) ερώτημα ανάπτυξης με τα οποία ελέγχεται η συνθετική και κριτική ικανότητα των υποψηφίων, καθώς και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ερωτήματα επεξεργασίας και ανάλυσης έργων τέχνης, τα οποία δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες σε ασπρόμαυρη φωτοτυπία. Το υλικό αυτό προέρχεται από φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο σχολικό εγχειρίδιο και χρησιμοποιούνται ως καλλιτεχνικά τεκμήρια για την παρουσίαση των καλλιτεχνικών περιόδων της τέχνης.

5.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Τεχνολογία Υλικών» δίνονται στους/στις υποψήφιους/- ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Τα τρία (3) πρώτα θέματα περιλαμβάνουν από δύο (2) ερωτήματα κλειστού τύπου με τα οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων, όσο και η κατανόησή τους.

ββ. Το τέταρτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήματα ανάπτυξης με τα οποία ελέγχεται η συνδυαστική και συνθετική σκέψη των υποψηφίων, καθώς και η ικανότητα επεξεργασίας και εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει.

V. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν. 4386/2016, ν. 4186/2013, ν. 4473/2017)

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για:

α. τους /τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του σχ. έτους 2017-2018,
β. τους /τις απόφοιτους/-ες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών και
γ. τους /τις απόφοιτους/-ες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών, που διεκδικούν θέσεις σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ, Α.Σ.Σ.Υ. των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, και Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

είναι:

• Δίκτυα Υπολογιστών
• Ψηφιακά Συστήματα
• Ηλεκτροτεχνία 2
• Ηλεκτρικές Μηχανές

2. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για:

α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του σχ. έτους 2017-2018,
β. τους/τις μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχ. έτους 2017-2018 και
γ. τους/τις απόφοιτους/-ες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών που διεκδικούν το ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων σε ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

είναι:

• Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
• Ψηφιακά Συστήματα
• Ηλεκτροτεχνία
• Ηλεκτρικές Μηχανές

3. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:

α. Το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν. 4386/2016), το μάθημα «Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017) και το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής.

β. Το μάθημα «Ψηφιακά Συστήματα» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν. 4386/2016) και του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017).

γ. Το μάθημα «Ηλεκτροτεχνία 2» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν. 4386/2016) και το μάθημα «Ηλεκτροτεχνία» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017).

δ. Το μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν. 4386 2016) και του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017).

4. Για τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

α. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

β. Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή/και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γ. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

VI. Τομέας Μηχανολογίας (ν. 4386/2016, ν. 4186/2013, ν. 4473/2017)

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για όλες τις ειδικότητες του τομέα Μηχανολογίας για:

α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του σχ. έτους 2017-2018,
β. τους/τις απόφοιτους/-ες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών και
γ. τους/τις απόφοιτους/-ες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών, οι οποίοι διεκδικούν θέσεις σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ, Α.Σ.Σ.Υ. των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, και Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

είναι:

• Στοιχεία Μηχανών
• Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
• Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
• ΜΕΚ ΙΙ
• Κινητήρες Αεροσκαφών

2. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για όλες τις ειδικότητες του τομέα Μηχανολογίας για:

α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του σχ. έτους 2017-2018,
β. τους/τις μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχ. έτους 2017-2018 και
γ. τους/τις απόφοιτους/-ες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών που διεκδικούν το ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων σε ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

είναι:

• Στοιχεία Μηχανών
• Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
• Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
• ΜΕΚ ΙΙ
• Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

3. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:

α. Το μάθημα «Στοιχεία Μηχανών» του Τομέα Μηχανολογίας, του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (ν. 4386/2016) και του Τομέα Μηχανικών (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017).

β. Το μάθημα «Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού» του Τομέα Μηχανολογίας (ν. 4386/2016) και του Τομέα Μηχανολογίας (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017).

γ. Το μάθημα «Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων» του Τομέα Μηχανολογίας (ν. 4386/2016) και του Τομέα Μηχανολογίας (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017).

δ. Το μάθημα «ΜΕΚ ΙΙ» του Τομέα Μηχανολογίας (ν. 4386/2016) και του Τομέα Μηχανολογίας (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017).
ε. Το μάθημα «Κινητήρες Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας (ν. 4386/2016) και το μάθημα «Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ» και του Τομέα Μηχανολογίας (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017).

4.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Στοιχεία Μηχανών» δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήματα θεωρίας, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών,με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή/και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων με ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

4.β. Για τα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Τα τρία (3) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήματα θεωρίας, με δυνατότητα υποερωτημάτων με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

ββ. Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων με εφαρμογές της θεω ρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή/και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

VΙΙ. Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (ν. 4386/2016) - Τομέας Πλοιάρχων (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017) - Τομέας Μηχανικών (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017)

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για:

α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018,
β. τους/τις απόφοιτους/-ες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών και
γ. τους/τις απόφοιτους/-ες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών, που διεκδικούν θέσεις σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ, Α.Σ.Σ.Υ των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, και Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

είναι:

• Ναυσιπλοΐα ΙΙ
• Μεταφορά Φορτίων
• Μηχανές Πλοίου ΙΙ
• Στοιχεία Μηχανών

2. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Πλοιάρχων για:

α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018,
β. τους/τις μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018 και
γ. τους/τις απόφοιτους/-ες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών που διεκδικούν το ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων σε ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

είναι:

• Ναυσιπλοΐα ΙΙ
• Μεταφορά Φορτίων

3. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Μηχανικών για:

α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018,
β. τους/τις μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχ. έτους 2017-2018 και
γ. τους/τις απόφοιτους/-ες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών που διεκδικούν το ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων σε ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

είναι:

• Μηχανές Πλοίου ΙΙ
• Στοιχεία Μηχανών

4. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:

α. Το μάθημα «Στοιχεία Μηχανών» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (ν. 4386/2016), του Τομέα Μηχανικών (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017) και του Τομέα Μηχανολογίας.

β. Το μάθημα «Ναυσιπλοΐα ΙΙ» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (ν. 4386/2016) και του Τομέα Πλοιάρχων (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017).

γ. Το μάθημα «Μεταφορά Φορτίων» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (ν. 4386/2016) και του Τομέα Πλοιάρχων (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017).

δ. Το μάθημα «Μηχανές Πλοίου ΙΙ» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (ν. 4386/2016) και του Τομέα Μηχανικών (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017).

5.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Στοιχεία Μηχανών» ο τρόπος εξέτασης είναι ο αναφερόμενος για το μάθημα «Στοιχεία Μηχανών» του Τομέα Μηχανολογίας.

5.β. Για τα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήματα θεωρίας, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή/και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

VIII. Τομέας Πληροφορικής (ν. 4386/2016, ν. 4186/2013, ν. 4473/2017)

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για:

α. τους /τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018,
β. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018,
γ. τους /τις απόφοιτους/-ες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών,
δ. τους/τις μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ.έτους 2017-2018 και
ε. τους/τις απόφοιτους/ -ες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών

είναι:

• Προγραμματισμός Υπολογιστών
• Δίκτυα Υπολογιστών

2. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:

Το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής και του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν. 4386/2016) καθώς και το μάθημα «Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017).

3.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Προγραμματισμός Υπολογιστών» δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Το πρώτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

ββ. Το δεύτερο και τρίτο θέμα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή/και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

3.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή/και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

IX. Τομέας Υγείας, Πρόνοιας, Ευεξίας (ν. 4386/2016) - Τομέας Υγείας Πρόνοιας και Τομέας Αισθητικής Κομμωτικής (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017)

1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για:

α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018,
β. τους/τις απόφοιτους/-ες της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών και
γ. τους/τις απόφοιτους/-ες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών, που διεκδικούν θέσεις σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ, Α.Σ.Σ.Υ. των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, και Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

είναι:

• Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ
• Υγιεινή

2. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για:

α. τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018,
β. τους/τις μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχ. έτους 2017-2018 και
γ. τους/τις απόφοιτους/-ες της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών που διεκδικούν το ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων σε ΤΕΙ, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., ΑΣΤΕ και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

είναι:

• Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ
• Υγιεινή

3. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα:

α. Το μάθημα «Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ» του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας, Ευεξίας (ν. 4386/2016) και το μάθημα «Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ» του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και του Τομέα Αισθητικής Κομμωτικής (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017).

β. Το μάθημα «Υγιεινή» του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας, Ευεξίας (ν. 4386/2016), του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και του Τομέα Αισθητικής Κομμωτικής (ν. 4186/2013 και ν. 4473/2017).

4. Για τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

α. Τα τρία (3) πρώτα θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας με τα οποία ελέγχεται η αποκτηθείσα γνώση και η κατανόηση της θεωρίας.

β. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα εφαρμογής της θεωρίας, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία ελέγχεται η κριτική και συνδυαστική σκέψη των υποψηφίων, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει.

 Άρθρο 7
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων - Εξεταστέα ύλη

1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διενεργούνται σε κοινά θέματα και στην εξεταστέα ύλη που καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και είναι κοινή για όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας. Κατ ‘εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-18 τα θέματα των εξετάσεων δεν είναι κοινά για τους υποψηφίους της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑΛ και τους υποψηφίους της Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ, στις περιπτώσεις στις οποίες η διδακτέα - εξεταστέα ύλη διαφοροποιείται σύμφωνα με τις Φ6/162684/Δ4/2017(Β’ 3588) και Φ6/162681/Δ4/2017(Β΄ 3602) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό της διδακτέας - εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καταρτίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξή τους και γνωστοποιείται στις Διευθύνσεις Δ.Ε. και στα ΕΠΑ.Λ. Με το πρόγραμμα καθορίζονται οι ημερομηνίες των εξετάσεων για κάθε μάθημα, η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, η ώρα έναρξης των εξετάσεων και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα.

 Άρθρο 8
Διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης θεμάτων

1. Τα θέματα των εξετάσεων των μαθημάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι/-ες στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. καθορίζονται από την οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.). Για το σκοπό αυτό η Κ.Ε.Ε. συνέρχεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Με ευθύνη της Κ.Ε.Ε. γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για να αποφευχθούν τυχόν λάθη, ελλείψεις ή ασάφειες στα θέματα και για να διασφαλισθεί ότι αυτά είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των υποψηφίων και μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους. Η Κ.Ε.Ε. δίνει τις διευκρινίσεις και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που κρίνει ότι πρέπει να δοθούν στους/στις υποψήφιους/-ες.

2. Οι υποψήφιοι/-ες υποχρεούνται να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα (Ε.Κ.) σε χρόνο που ορίζεται από το πρόγραμμα των εξετάσεων. Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο προσφορότερο τρόπο σε όλα τα Ε.Κ. της χώρας την ώρα έναρξης των εξετάσεων και μετά την είσοδο των υποψηφίων σε αυτά.

3. H Επιτροπή του Ε.Κ. αναπαράγει τα θέματα σε τόσα φωτοαντίγραφα όσος είναι ο αριθμός των εξεταζομένων.

4. Τα μέλη της Κ.Ε.Ε. και των Ε.Κ. δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από το χώρο συνεδρίασης ή το χώρο του Σχολείου αντίστοιχα, αν δεν παρέλθει ο προσδιορισμένος από την Κ.Ε.Ε. ελάχιστος χρόνος δυνατής αποχώρησης των εξεταζομένων. Δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με οποιοδήποτε πρόσωπο και απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξετάσεων άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα οικεία ΕΠΑ.Λ., εκτός από τους επιτηρητές και τα μέλη της Επιτροπής του Ε.Κ. χωρίς έγκριση της Κ.Ε.Ε. Εξαιρείται το προσωπικό παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες όπως αυτό ορίζεται κατά περίσταση από τον επόπτη των εξετάσεων.

Άρθρο 9
Εξεταστικά κέντρα

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) για τη διενέργεια των εξετάσεων καθώς και ο αριθμός των εξεταστικών κέντρων. Κριτήριο για τον καθορισμό σε κάθε Περιφέρεια Δ.Ε. του αριθμού και της έδρας των Ε.Κ. είναι ο αριθμός εξεταζομένων και οι γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της συγκεκριμένης περιφέρειας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα εξεταστικά κέντρα σε κάθε περιφέρεια ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Σε κάθε Ε.Κ. συγκροτείται Επιτροπή Ε.Κ. με απόφαση του οικείου Δ/ντή Δ.Ε., έργο της οποίας είναι η οργάνωση του Ε.Κ., η εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στο Ε.Κ. ευθύνης της, η κατανομή των επιτηρητών/-τριών στις αίθουσες εξετάσεων μεριμνώντας να μην είναι στην ίδια αίθουσα οι ίδιοι/ες επιτηρητές/-τριες όλες τις ημέρες των εξετάσεων, η αναπαραγωγή των θεμάτων, ο έλεγχος της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων, η διανομή τους στους εξεταζόμενους/-ες, η ενημέρωση της Κ.Ε.Ε. για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στο Ε.Κ., η εποπτεία και ο έλεγχος των επιτηρητών/-τριών για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, η συγκέντρωση και αποστολή στα Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) των γραπτών δοκιμίων και γενικά η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων. Για την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής τα τακτικά μέλη της απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, όχι όμως από τη βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων, εφόσον ορισθούν ως βαθμολογητές/-τριες από πρόεδρο Β.Κ., καθώς και του μαθήματος που ενδεχόμενα διδάσκουν. Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή του Ε.Κ. ή στην οικεία ομάδα επιτηρητών/-τριών σύζυγος υποψηφίου/-ας και γενικά όποιος/-α έχει συγγένεια εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται στο οικείο Ε.Κ.

Άρθρο 10
Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών/-τριών

1. Οι επιτηρητές/-τριες ορίζονται με απόφαση του/της οικείου/-ας Διευθυντή/-ντριας Δ.Ε. και επιτηρούν σε Ε.Κ. διαφορετικά από εκείνα στα οποία εξετάζονται μαθητές/-τριές τους.

2. Οι επιτηρητές/-τριες προσέρχονται έγκαιρα στο Ε.Κ., εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες της Επιτροπής Ε.Κ., είναι υπεύθυνοι/-ες για την τήρηση της τάξης και την επιτήρηση των υποψηφίων κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέρουν αμέσως στην Επιτροπή όποιο πρόβλημα προκύψει. Οι επιτηρητές/-τριες παραλαμβάνουν από την Επιτροπή του Ε.Κ. το φάκελο της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των υποψηφίων, σημειώνουν τους/τις απόντες/-ούσες, διανέμουν το ειδικό τετράδιο ή το χαρτί σχεδίασης, μεριμνούν για την επικόλληση σ’ αυτό των μηχανογραφικών αυτοκόλλητων που αντιστοιχούν στον/στην υποψήφιο/-α και στο εξεταζόμενο μάθημα, διανέμουν τα φωτοτυπημένα θέματα της εξέτασης και αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης. Οι επιτηρητές/-τριες απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων. Μετά το πέρας της εξέτασης, κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος των απαντήσεων παρουσία των υποψηφίων και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους, καθώς και αυτό της τυχόν επόμενης λευκής σελίδας

3. Οι επιτηρητές/-τριες κατά την παραλαβή των δοκιμίων είναι υπεύθυνοι/-ες για τον έλεγχο των ατομικών στοιχείων των υποψηφίων ενώπιόν τους, τα καλύπτουν με την επικόλληση αδιαφανούς ταινίας και εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή για τυχόν σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών στοιχείων που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του/της υποψήφιου/-ας.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης

1. Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται με αλφαβητική σειρά και με την ευθύνη της Επιτροπής Ε.Κ. Η τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις γίνεται κατά αλφαβητική σειρά και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών/-τριών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μαθητών/-τριών.

2. Οι υποψήφιοι/-ες κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε ή της Διεύθυνσης εξετάσεων και πιστοποιήσεων. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι/-ες είναι οι επιτηρητές/-τριες.

Η ταυτότητα του/της υποψήφιου/-ας ελέγχεται με:

α) Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό για την ταυτότητά τους έγγραφο, που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία τους και

β) Το δελτίο εξεταζόμενου/-ης

3. Αν ο/η υποψήφιος/-α φέρει μαζί του/της στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου/-ης, ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών/-τριών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο την εξέτασή του/της, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής του εξεταστικού κέντρου και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από την Επιτροπή του εξεταστικού κέντρου με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον/την υποψήφιο/-α και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον/την πρόεδρο, τα μέλη και τον/τη γραμματέα. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Άρθρο 12
Βαθμολογικά Κέντρα - Βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται ο/η Πρόεδρος και η έδρα κάθε Bαθμολογικού Kέντρου (Β.Κ.) στο οποίο βαθμολογούνται τα γραπτά δοκίμια Γενικής παιδείας και ειδικότητας των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές/-τριες και η βαθμολόγησή του γίνεται από τον/την καθένα/καθεμία από αυτούς/-ες στην εκατοντάβαθμη κλίμακα (0− 100), με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός γραπτός βαθμός ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.

2. Τα μέλη κάθε Β.Κ. είναι και συντονιστές/-στριες των βαθμολογητών/-τριών για τα αντίστοιχα με την ειδικότητά τους εξεταζόμενα μαθήματα, μεταφέρουν στους βαθμολογητές/-τριες οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε) ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν τη διαδικασία βαθμολόγησης και παρεμβαίνουν όταν κριθεί αναγκαίο, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση στην αξιολόγηση των βαθμολογητών/-τριών σε κάθε Β.Κ.

3. Ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Κ. αποστέλλει με καθηγητή/-τρια ή με άλλον τρόπο που εγγυάται ασφάλεια, τους φακέλους με τα γραπτά του Ε.Κ. στον/στην επόπτη/-τρια εξετάσεων, ο/η οποίος/-α τους παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής και τους αποστέλλει, χωρίς να τους ανοίξει, μαζί με τους αντίστοιχους φακέλους των λοιπών Εξεταστικών Κέντρων αρμοδιότητάς του στο οικείο Β.Κ. Αν οι συγκοινωνιακές συνθήκες το επιβάλλουν, για την ταχύτητα και ασφάλεια διακίνησης των γραπτών, μπορεί ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής Εξεταστικού κέντρου σε συνεννόηση με τον/τη Διευθυντή/-ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποστέλλει απευθείας στον/στην Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. τους φακέλους με τα γραπτά. Σε κάθε περίπτωση ο/η Πρόεδρος ή ο/η Γραμματέας της Επιτροπής του Β.Κ. παραλαμβάνει τους φακέλους με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής και καταγράφει σε ειδικό βιβλίο τον αριθμό των φακέλων και γραπτών που παρέλαβε από κάθε Ε.Κ. για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

4. Ο/η Πρόεδρος του Β.Κ. ελέγχει αν έχουν επικαλυφθεί με αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατομικά στοιχεία του/της υποψήφιου/-ας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο στο εξώφυλλο που προδίδει την ταυτότητα του/της κατόχου του τετραδίου ή του σχολείου προέλευσης.

5. Τα γραπτά δοκίμια, πριν παραδοθούν στους βαθμολογητές/-τριες για βαθμολόγηση, αναμειγνύονται τυχαία ενώπιον των μελών της Επιτροπής, τοποθετούνται σε φακέλους ανά 25 και παραδίδονται στους βαθμολογητές/-τριες για βαθμολόγηση.

6. Ο/η Πρόεδρος του Β.Κ. διανέμει στους πρώτους βαθμολογητές τους φακέλους. Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο βαθμολογητές/-τριες. Ο/η πρώτος/-η βαθμολογητής/-τρια αναγράφει με κόκκινο στυλό τον βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού, υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού και μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης επιστρέφει τα γραπτά στην επιτροπή του Β.Κ. 7. Η Επιτροπή του Β.Κ. μεριμνά για την κάλυψη με αδιαφανές χαρτί του βαθμού του/της πρώτου/-ης βαθμολογητή/-τριας, την τυχαία ανάμειξη των γραπτών και την τοποθέτησή τους σε φακέλους ανά 25, τους οποίους παραδίδει σε δεύτερο/-η βαθμολογητή/-τρια που υποδεικνύεται από τον/την Πρόεδρο του Β.Κ. Ο/η δεύτερος/-η βαθμολογητής/-τρια σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού. Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών τα παραδίδει στην επιτροπή του Β.Κ.

8. Κάθε βαθμολογητής/-τρια μπορεί να διορθώνει μέχρι τριακόσια (300) γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και μέχρι τριακόσια (300) γραπτά για δεύτερη βαθμολόγηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το μάθημα, και με αιτιολογημένη απόφαση του/της προέδρου του Β.Κ. μπορεί να επιτραπεί σε βαθμολογητές η βαθμολόγηση περισσότερων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση.

9. Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή Β.Κ. με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ως βαθμολογητής/-τρια ή ως αναβαθμολογητής/-τρια σε Β.Κ. σύζυγος υποψήφιας/-ας και όποιος/-α έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο/-α τα γραπτά του/της οποίου/-ας βαθμολογούνται σ’ αυτό το Β.Κ.

10. Δεν μπορεί να είναι πρόεδρος Βαθμολογικού κέντρου όποιος/-α έχει σύζυγο υποψήφιο/-α ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο/-α που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις.

11. Η Επιτροπή κάθε Β.Κ. ελέγχει τον τρόπο βαθμολόγησης, την ποιότητα των αναβαθμολογήσεων και απευθύνει οδηγίες και συστάσεις στους βαθμολογητές/-τριες και μεριμνά ώστε τα γραπτά δοκίμια να βαθμολογούνται από διαφορετικούς βαθμολογητές/-τριες.

12. Ο κάθε βαθμολογητής/-τρια ή αναβαθμολογητής/-τρια αναγράφει στον ειδικό χώρο του γραπτού το βαθμό με τον οποίο βαθμολογεί το κάθε ερώτημα ή υποερώτημα με βάση την καθορισμένη από την Κ.Ε.Ε βαθμολογία.

Άρθρο 13
Αναβαθμολόγηση − Τελικός βαθμός − Συγκέντρωση και γνωστοποίηση βαθμολογίας

1. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων κάθε μαθήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, η επιτροπή του Β.Κ. ελέγχει τις διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών/-τριών κάθε γραπτού δοκιμίου. Αν η διαφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδεκα (12) μονάδων στην κλίμακα 0-100, τελικός γραπτός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα (10).

2. Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α΄ και β΄ βαθμολογητή/-τριας είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0-100, τότε καλύπτονται από την Επιτροπή του Β.Κ. οι βαθμοί και των δύο βαθμολογητών/-τριών και το γραπτό δίνεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο/-η βαθμολογητή/-τρια (αναβαθμολογητή/-τρια). Ο/η τρίτος/-η βαθμολογητής/-τρια (αναβαθμολογητής/-τρια), ο/η οποίος/-α επιλέγεται μεταξύ των βαθμολογητών/-τριών με μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση Σχολικός/-ή Σύμβουλος ή Διευθυντής/-ντρια ΕΠΑΛ ή καθηγητής/-τρια με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα, κατά προτίμηση για ένα τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία, διορθώνει το γραπτό δοκίμιο με μαύρο στυλό με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 12 της παρούσης και αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στο ειδικό πλαίσιο του γραπτού δοκιμίου το βαθμό αναβαθμολόγησης.

3. Τελικός γραπτός βαθμός του γραπτού δοκιμίου σε περίπτωση αναβαθμολόγησής του είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών των βαθμολογητών δια του δέκα (10).

4. Μετά την οριστικοποίηση του τελικού γραπτού βαθμού, η Επιτροπή του Β.Κ. αποκόπτει το απόκομμα κάθε γραπτού δοκιμίου, αποκαλύπτει τα ατομικά στοιχεία του/της μαθητή/-τριας που βρίσκονται στην οικεία θέση του αποκόμματος και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καταχωρίζει τους βαθμούς του πρώτου και του/της δεύτερου/-ης βαθμολογητή/-τριας και του τυχόν αναβαθμολογητή/-τριας. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των βαθμών των μαθημάτων, γίνεται έλεγχος των καταχωρισμένων στοιχείων με τα αποκόμματα από την Επιτροπή του Β.Κ. Αφού πιστοποιηθεί η σωστή καταχώριση, γίνεται κλείδωμα των μαθημάτων, ενημερώνεται ηλεκτρονικά η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και δε δίνεται πλέον δυνατότητα τροποποίησης της βαθμολογίας. Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, το Βαθμολογικό Κέντρο στέλνει τις βαθμολογικές καταστάσεις και τα αποκόμματα των τετραδίων μέσω των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΕΠΑ.Λ. φοίτησης των υποψηφίων για να αναρτηθούν προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι/-ες.

Τα ΕΠΑ.Λ. κάνουν παραβολή της βαθμολογίας μεταξύ αποκομμάτων και καταστάσεων που παρέλαβαν από τα Β.Κ. για την ορθή καταχώριση της βαθμολογίας.

5. Μετά τη λήξη της βαθμολόγησης και του ελέγχου για τη σωστή ηλεκτρονική καταχώριση των βαθμών, τα στελέχη των γραπτών δοκιμίων φυλάσσονται στο Β.Κ. ή σε άλλο ασφαλή χώρο που ορίζεται από τον Δ/ντή Δ.Ε. μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφονται.

Άρθρο 14
Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Οι υποψήφιοι/-ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα:

α) Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι υποψήφιοι/-ες που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

i) είναι τυφλοί/-ές, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,

ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

iv) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

v) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Όταν ο/η μαθητής/-τρια της περίπτωσης αυτής επιθυμεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήματα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις i) έως iii), από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Για την περίπτωση iv) απαιτείται γνωμάτευση Δημοσίου Νοσοκομείου η οποία φέρει σφραγίδα

α) Συντονιστή/-στριας Διευθυντή/-ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)

ή β) από νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή/-στριας Διευθυντή/-ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας(Ε.Σ.Υ.) ή γ) από Διευθυντή/-ντριας Πανεπιστημιακής κλινικής ή από Δημόσιο κέντρο υγείας στην περιοχή του/της υποψήφιου/-ας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/-ντριας του κέντρου.

Για την περίπτωση ν) απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) που λειτουργούν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το Λύκειο φοίτησής του/της υποψήφιου/-ας ή από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων, στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του/της υποψήφιου/-ας.

β) Οι υποψήφιοι/-ες με φάσμα αυτισμού εξετάζονται i) γραπτά ή ii) προφορικά. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) που λειτουργούν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το Λύκειο φοίτησης του/της μαθητή/-τριας ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του/της υποψήφιου/-ας, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση των αναφερομένων Κέντρων.

γ) Εξετάζονται γραπτά οι υποψήφιοι/-ες που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί/-ες, βαρήκο- οι/-ες) σε ποσοστό 67% και πάνω καθώς και προβλήματα επιληψίας, τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/-ης. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας.

Επίσης, εξετάζονται γραπτά οι υποψήφιοι/-ες που παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) τα οποία πιστοποιούνται από τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.

δ) Ειδικά για τους/τις υποψήφιους/-ες που είναι τυφλοί/-ές, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφός/ή, βαρήκοος/η), γνωματεύσεις χορηγούνται και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών εφόσον πιστοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας ως Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες.

ε) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) και της παραγράφου 14 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όταν υπάρχει διάσταση απόψεων είτε προσωπική, είτε μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) για τον/την υποψήφιο/-α υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Η Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) εδρεύει σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 Ειδικά οι γνωματεύσεις που θα ισχύσουν μετά την απόφαση της Δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ, μπορούν να υποβάλλονται στα οικεία Λύκεια μέχρι τέλος Μαρτίου εκάστου έτους.

στ) Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και των ΙΠΔ για οποιοδήποτε λόγο έχουν μόνιμη ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του αρ. 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου.

ζ) Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών, των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/-ης.

2. Οι υποψήφιοι/-ες, οι οποίοι/-ες υπάγονται στο εδάφιο α και στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εξετάζονται:

α) Στα Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) που έχουν οριστεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/-ες που εξετάζονται σε ένα Β.Κ. είναι περισσότεροι/-ες από 80 με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορούν να ορίζονται Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.) στην έδρα Περιφερειακής Εκπ/σης συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής Ε.Ε.Κ. από τους/τις έχοντες/-ουσες τα προβλεπόμενα για τους/τις Προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα.

Οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται ενώπιον Επιτροπής Εξέτασης που ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. ή του Ε.Ε.Κ.

Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των υποψηφίων, που ανήκουν στο εδάφιο α και στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου/-ης σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του/της υποψήφιου/-ας και υπογράφεται από τους/τις εξεταστές/-στριες και τον/την Πρόεδρο της επιτροπής. Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο/η τρίτος/-η βαθμολογητής/-τρια, για να
αξιολογήσει τον/την υποψήφιο/-α σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος/-α έχει σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο/-α που εξετάζεται σ’ αυτήν ή καθηγητής/-τρια που δίδασκε το ίδιο σχολικό έτος στο Λύκειο στο οποίο φοιτούσε εξεταζόμενος/-η μαθητής/-τρια.

β) Στο Εξεταστικό Κέντρο (Ε.Κ.) όπου εξετάζονται οι υποψήφιοι/-ες του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο φοιτούν, όσοι/-ες υπάγονται στην περίπτωση i του εδαφίου β΄ και στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Η εξέταση των υποψηφίων αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασης μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής του Ε.Κ. Τα γραπτά τους συγκεντρώνονται μαζί με τα γραπτά των λοιπών υποψηφίων και διαβιβάζονται για βαθμολόγηση στο οικείο Β.Κ.

3. Οι αιτήσεις και οι γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται από τους/τις μαθητές/-τριες στο ΕΠΑ.Λ. φοίτησής τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης - Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Οι αιτήσεις και οι γνωματεύσεις των αποφοίτων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. υποβάλλονται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης Δήλωσης στις ημερομηνίες που ορίζονται για την υποβολή της Αίτησης -Δήλωσης ΕΠΑ.Λ.

Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα.

Άρθρο 15
Συντελεστές βαρύτητας − Τρόπος υπολογισμού μορίων

1. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου/-ας για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του Τομέα αποφοίτησής τους καθώς και της Κοινής Ομάδας όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής παιδείας και ειδικότητας καθορίζονται βάσει του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄)

Α) για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων όλων των Τομέων πλην της Κοινής Ομάδας Σχολών του άρ.1 της παρούσας:

− για το μάθημα « Μαθηματικά» (Άλγεβρα) συντελεστής 1,5

− για το μάθημα « Νέα Ελληνικά»/ «Ελληνική Γλώσσα» (Νέα Ελληνική Γλώσσα) συντελεστής 1,5

− για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

− για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

Β) για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Κοινής Ομάδας Σχολών του άρ.1 της παρούσας:

− για το μάθημα « Μαθηματικά» (Άλγεβρα) συντελεστής 3,5

− για το μάθημα « Νέα Ελληνικά»/ «Ελληνική Γλώσσα» (Νέα Ελληνική Γλώσσα) συντελεστής 3,5

− για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5

− για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5

(σ.σ. προσθήκη με την αρ.Φ. 153/69691/Α5 στο ΦΕΚ 16310/2018)

«Οι ανωτέρω ρυθμίσεις των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων θα ισχύσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα ισχύσουν και για την Κοινή Ομάδα Σχολών του άρ. 1 της παρούσας οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων της περίπτωσης Α ως ανωτέρω.».

Γ) Για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας για όλα τα τμήματα που απαιτείται ορίζεται συντελεστής 1.

Δ) Για τα ειδικά μαθήματα της «Αρμονίας» και του «Ελέγχου μουσικών ακουστικών ικανοτήτων» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

Ε) Για τα ειδικά μαθήματα του «Ελευθέρου Σχεδίου» και του «Γραμμικού Σχεδίου» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

ΣΤ) Στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου/-ας αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100. Αν στη συνολική βαθμολογία προκύπτει και δεκαδικό μέρος γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα ως ακολούθως: Αν το δεκαδικό μέρος είναι μικρότερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) παραλείπεται. Αν το δεκαδικό μέρος είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) τότε η συνολική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

Άρθρο 16
Επεξεργασία προτιμήσεων και βαθμολογικών στοιχείων − Επιλογή

 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής τα Βαθμολογικά Κέντρα καταχωρίζουν τις βαθμολογίες των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, που υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η αρμόδια Διεύθυνση αφού συγκεντρώσει τα Μηχανογραφικά Δελτία που έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι/-ες και τους γραπτούς βαθμούς των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων τους ξεκινά τα στάδια της επεξεργασίας λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό εισακτέων της κατηγορίας που διεκδικούν, καθώς και το χαρακτηριστικό της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.

Η Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής ελέγχει και δίνει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις στα ενδιάμεσα στάδια της επεξεργασίας αποτελεσμάτων. Μετά τον τελικό έλεγχο η αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει στην τελική επεξεργασία, τα αποτελέσματα της οποίας διαβιβάζονται στην Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής, προκειμένου να διενεργήσει τους τελικούς ελέγχους και να εκδώσει τα αποτελέσματα επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του άρθρου 1 της παρούσας είναι:

α) να είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου ή κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) ή του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) και απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου και να έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως ισχύει.

β) Να έχουν λάβει το πτυχίο και το απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων των επαναληπτικών ενδοσχολικών εξετάσεων ΕΠΑΛ τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α δεν αποκτήσει το πτυχίο και το απολυτήριο, η συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρείται άκυρη. Αν ο/η ίδιος/-α υποψήφιος/-α τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του/της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

γ) Να έχουν υποβάλει οριστικοποιημένο μηχανογραφικό δελτίο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρ. 5 της παρούσας.

Επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής:

i) Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ), τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού είναι να έχουν κριθεί ικανοί/-ές για τις Σχολές αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ii) Για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα είναι η επιτυχία βαθμού στο ειδικό μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

iii) Για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. να πληρούνται οι προϋποθέσεις της αρ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) όπως ισχύει.
(Μετάβαση στο άρθρο με τις Ρυθμίσεις για την εισαγωγή υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ)

3. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του/της τελευταίου/-ας εισαγόμενου/-ης σε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται ο/η υποψήφιος/-α που προηγείται στο άθροισμα βαθμολογίας των δύο μαθημάτων ειδικότητας και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες εισάγονται όλοι/-ες ως υπεράριθμοι/-ες.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων με τον/την τελευταίο/-α εισαγόμενο/-η στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Πυροσβεστών μετά την εξάντληση του παραπάνω κριτηρίου, εισάγεται ο/η υποψήφιος/-α που δήλωσε τη Σχολή αυτή με προγενέστερη προτίμηση.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποστέλλει ηλεκτρονικά:

α) μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΕΠΑ.Λ. ονομαστικούς πίνακες, καταστάσεις βαθμολογιών επιτυχόντων αρμοδιότητάς τους, ώστε να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων και για την έκδοση βεβαιώσεων επιτυχίας, βαθμολογικών στοιχείων κ.λπ. εφόσον τους ζητηθούν και β) επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα αυτών που επιλέχθηκαν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή.

Άρθρο 17
Έκδοση αποτελεσμάτων - Εγγραφές- Επιτροπή Έκδοσης

1. Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων της απόφασης αυτής εκδίδονται από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής. Οι ονομαστικοί πίνακες αποδίδονται κατά αύξουσα σειρά και κατά σειρά επιτυχίας των εισαγομένων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος, εγκρίνονται από την ανωτέρω Επιτροπή και κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Σε κάθε Σχολή ή Τμήμα αποστέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα αυτών που επιλέχθηκαν.

3. Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στα Τμήματα και στις Σχολές του άρθρου 1 της παρούσας, πλην των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης ορίζεται από τον Υπουργό, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

4. Σε κάθε ΕΠΑ.Λ., μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποστέλλονται ονομαστικοί πίνακες επιτυχόντων αρμοδιότητάς τους, για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επιλογής όσοι/-ες υποψήφιοι/-ες επιθυμούν και για να εκδίδονται σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας, βαθμολογικών στοιχείων κ.λπ., όταν το ζητούν οι ενδιαφερόμενοι/-ες. Επιπρόσθετα, στέλνονται πίνακες με στοιχεία όλων των υποψηφίων αρμοδιότητάς τους.

5. Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από τον/τη Διευθυντή/-ντρια κάθε ΕΠΑ.Λ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι/-ες με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου/-ης θα μπορούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων προκειμένου να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Άρθρο 18
Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Στους/στις κατόχους πτυχίου ΕΠΑ.Λ., εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, στους/στις κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) ή του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄), καθώς και στους/στις κατόχους ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου που έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ., χορηγείται Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους εξέτασης.

Στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγράφονται αριθμός πρωτοκόλλου, τα στοιχεία και ο κωδικός αριθμός του ΕΠΑ.Λ. που τη χορηγεί, τα ατομικά στοιχεία του/της υποψήφιου/-ας και το σχολείο αποφοίτησής του, το σχολικό έτος συμμετοχής του/της υποψήφιας/-ας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ο κωδικός αριθμός με τον οποίο έλαβε μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγράφονται επίσης ο Τομέας και η Ειδικότητα στην οποία εξετάστηκε ο/η υποψήφιος/-α, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε πανελλαδικά, η κατηγορία του, ο γραπτός βαθμός που πέτυχε για κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει για τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και λοιπές Σχολές του Τομέα που δύναται να είναι υποψήφιος/-α καθώς και της Κοινής Ομάδας.

Η Βεβαίωση Συμμετοχής φέρει στο άνω αριστερό μέρος το εθνόσημο, υπογράφεται από τον/τη Διευθυντή/-ντρια του ΕΠΑ.Λ. ή τον/τη νόμιμο αναπληρωτή/-τριά του/της και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του ΕΠΑ.Λ. που την εκδίδει. Η Βεβαίωση Συμμετοχής χορηγείται στους/στις υποψήφιους/-ες μετά την οριστικοποίηση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων του οικείου έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 19
Ατομικά και συλλογικά όργανα

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας είναι αρμόδια τα παρακάτω ατομικά και συλλογικά Όργανα:
− Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων
− Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων − Επιτηρητές − Επόπτες Εξετάσεων
− Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων
− Επιτροπές Εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
− Επιτροπές Εξέτασης Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων
− Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.
− Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής

Ο τρόπος συγκρότησης, η σύνθεση και το έργο των ανωτέρω οργάνων καθορίζεται με τη Φ.151/ 24463/Β6/2009 (422 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (164 Α΄).

Άρθρο 20
Καθορισμός αντιστοιχιών των Τομέων των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄83) με τους Τομείς των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄193) καθώς και με τους Τομείς/Κλάδους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που προβλέπεται σε άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις παρελθόντων ετών, για τις ανάγκες των διαδικασιών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ.

Καθορίζουμε την αντιστοιχία των Τομέων των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄83) με τους Τομείς των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄193) καθώς και με τους Τομείς/Κλάδους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που προβλέπεται σε άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις παρελθόντων ετών, για τις ανάγκες των διαδικασιών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ., ως εξής:

ΕΠΑΛ ν. 4386/2017
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΑΛ ν. 4186/2013 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΟΜΕΑ Ή
ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 ΤΟΜΕΑΣ  ΤΟΜΕΑΣ  ΤΟΜΕΑΣ/ΚΛΑΔΟΣ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - 2. ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΛ ν. 3475/2006

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΤΕΕ ν. 2640/1998

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΤΕΛ ν. 576/1977 ΚΑΙ ν. 1566/1985

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΠΛ ν. 1566/1985

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΑΛ ν. 3475/2006

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ - 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ - ΤΕΕ ν. 2640/1998

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ - 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ - ΤΕΛ ν. 576/1977 ΚΑΙ ν. 1566/1985

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΛ ν. 1566/1985

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΠΑΛ ν. 3475/2006

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΕΕ ν. 2640/1998

ΔΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΛ ν. 576/1977 ΚΑΙ ν. 1566/1985

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΑΛ ν. 3475/2006

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΤΕΕ ν. 2640/1998

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΛ ν. 576/1977 ΚΑΙ ν. 1566/1985

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΛ ν. 1566/1985

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΑΛ ν. 3475/2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΕ ν. 2640/1998

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΛ ν. 576/1977 ΚΑΙ ν. 1566/1985

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ - 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΠΛ ν. 1566/1985

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΠΑΛ ν. 3475/2006

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΕ ν. 2640/1998

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΤΕΛ ν. 576/1977 ΚΑΙ ν. 1566/1985

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΕΠΛ ν. 1566/1985

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΝ - ΕΠΑΛ ν. 3475/2006

ΝΑΥΤΙΚΟΣ - ΤΕΛ ν. 576/1977 ΚΑΙ ν. 1566/1985

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝ - ΕΠΑΛ ν. 3475/2006

ΝΑΥΤΙΚΟΣ - ΤΕΛ ν. 576/1977 ΚΑΙ ν. 1566/1985

ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 2. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΛ (1566/1985)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛ (576/1977)

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΕ (2640/1998)

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΑΛ (3475/2006)

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΕΠΛ (1566/1985) -

ΤΕΛ (576/1977) -

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΕ (2640/1998)

ΕΠΑΛ (3475/2006) -

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΛ (1566/1985)

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΛ (576/1977)

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΕ (2640/1998)

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΑΛ (3475/2006)

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΛ (1566/1985) -

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΛ (576/1977)

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ ΤΕΕ (2640/1998)

ΕΠΑΛ (3475/2006)

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ


Αντικαταστάθηκε το ΦΕΚ 545/2017

Αντικαταστάθηκε το ΦΕΚ 290/2016

Pin It

Εκτύπωση