Εισαγωγή υποψηφίων με το 10% στις πανελλαδικές εξετάσεις 2015 .

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10% ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

Αρ.Πρωτ.Φ.251/209035/Α5/22-12-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες:
1) Α. ∆ρεµέτσικα (ΓΕΛ), τηλ: 210-3442703
2) Γ. Νταραγιάννης (ΕΠΑΛ), τηλ: 210-3442696
FAX: 210-3442098
email: dremetsika(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε το 10% των θέσεων εισακτέων για το ακαδ. έτος 2015-2016

Σας ενηµερώνουµε ότι στο Ν. 4310/2014 που δηµοσιεύθηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ 258-Α’ και συγκεκριµένα στην παράγραφο 7 του άρθρου 58 ορίζεται ότι:

«Ειδικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2015−2016 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωµα συµµετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συµµετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ηµερήσιων Λυκείων το έτος 2013.

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθµού εισακτέων κατανέµονται στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2014 σε ποσοστό 60%».

Κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης γίνεται σαφές ότι για όσους συµµετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ηµερήσιων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Β’ ή ΕΠΑΛ Α’ τα έτη 2013 ή/και 2014 δίνεται το 2015 το δικαίωµα συµµετοχής για το 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τµήµατος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης σε ποσοστό 40% και 60% αντίστοιχα.

Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν τα συγκεκριµένα ποσοστά θέσεων χωρίς νέα εξέταση και µε βάση τη βαθµολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα, ειδικά µαθήµατα και πρακτικές δοκιµασίες για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Παρακαλούµε όπως φροντίσετε για την ανάρτηση της παρούσας εγκυκλίου στους πίνακες ανακοινώσεων των σχολείων και των ∆ιευθύνσεων ∆.Ε. προς ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΗ
 


Αρ.Πρωτ.Φ.251/142167/Β6/03-10-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β
email: t01ode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ανδρέας Λάμπος (για τα ΓΕΛ) τηλι. 2103442702-3
Βασιλική Ευθυμίου (για τα ΕΠΑΛ) τηλ.2103442688
FAX: 2103442098

Θέμα: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση).

Στο Νόμο 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α'), που ψηφίστηκε πρόσφατα και συγκεκριμένα στην παράγραφο 33 του άρθρου 39 ορίζεται :

«33. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, το οποίο παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Α. Ε./. μπορούν να μετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός (1) έτους αυτού που έπεται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. »

Κατ'εφαρμογήν της ανωτέρω διάταξης, γίνεται σαφές ότι:

1. Σε όσους συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ ή ημερήσιων ΕΠΑΛ-Β', εξακολουθεί να δίνεται το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, μόνο για μία (1) φορά και μόνο για το αμέσως επόμενο έτος από αυτό που εξετάστηκαν.

2. Σε όσους συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ-Α', δίνεται για πρώτη φορά το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση μόνο για μία (1) φορά και μόνο για το αμέσως επόμενο έτος από αυτό που εξετάστηκαν.

Για τις παραπάνω 1 και 2 περιπτώσεις, φέρνουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

- υποψήφιος που εξετάστηκε πανελλαδικά το 2013 σε ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μπορεί να είναι υποψήφιος για το 10% μόνο το 2014.

- υποψήφιος που εξετάστηκε πανελλαδικά τελευταία φορά το 2012 σε ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για το 10% το 2014, γιατί θα έχουν μεσολαβήσει 2 έτη από την τελευταία του εξέταση, ανεξάρτητα αν χρησιμοποίησε το δικαίωμα του 10% το 2013.

3. Κατά τη συμμετοχή τους για το 10% των θέσεων εισακτέων, οι υποψήφιοι συμμετέχουν με τη βαθμολογία που πέτυχαν στα πανελλαδικά μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, χωρίς να εξεταστούν ξανά σε κάτι από τα προηγούμενα.

Για την παραπάνω 3 περίπτωση, φέρνουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

- υποψήφιος που εξετάστηκε το 2013 σε ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στα πανελλαδικά μαθήματα, σε κάποιο ειδικό μάθημα και στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, μπορεί το 2014 να είναι υποψήφιος για το 10% με τη βαθμολογία και τα μόρια που συγκέντρωσε το 2013, χωρίς να έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση το 2014 να εξεταστεί ξανά σε κάτι από τα προηγούμενα. Άρα, δεν εξετάζεται ξανά ούτε στην υγειονομική εξέταση και στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, σε αντίθεση με αυτά που ίσχυαν ως φέτος.

Παρακαλούνται οι κ. Διευθυντές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (για τις ΟΜΑΔΕΣ Α' και Β') να ενημερώσουν τους μαθητές της τρίτης (Γ') τάξης των Λυκείων τους και να αναρτήσουν την παρούσα στον πίνακα ανακοινώσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

MAPIA ΔΟΚΟΥ


Εκτύπωση