edu.klimaka.gr

Πιστοποιητικό Αναπηρίας Συγγενούς Προσώπου για Πανελλαδικές Εξετάσεις

Πιστοποιητικό Συγγενούς Προσώπου με Αναπηρίες για Ένταξη σε Ειδική Κατηγορία Πανελλαδικών Εξετάσεων

Αρ.Πρωτ.Φ.251/4788/Β6/14-01-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Email : t01ode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Λ. Ζολώτα
Τηλέφωνο : 210 3442699
FAX: 210 3442098

ΘΕΜΑ : «Προθεσμία από το ΚΕ.Π.Α. σχετικά με την Πιστοποίηση Αναπηρίας για την υπαγωγή υποψηφίων στις ειδικές περιπτώσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014»

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. Γ23/98/17-12-12 έγγραφο της Δ/νσης Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας, Τμήμα Αναπηρίας της Γενικής Δ/νσης Ασφαλιστικών Υπηρεσίων (αρ. πρωτ. ΥΠAΙΘΠΑ 852/03-01-13).

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας, οι υποψήφιοι που υπάγονται στις ειδικές περιπτώσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, λόγω αναπηρίας συγγενούς προσώπου, όπως κατωτέρω περιγράφεται, για την απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού, και εφόσον δεν διαθέτουν ήδη πιστοποιητικό σε ισχύ, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στα ΚΕ.Π.Α. αποκλειστικά έως 28/02/2013. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι της Αττικής οφείλουν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών-Πειραιώς 181, ενώ οι μαθητές της υπόλοιπης επικράτειας στο ΚΕ.Π.Α. της επιλογής τους.

Όσον αφορά στις ειδικές περιπτώσεις, υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 44 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85), ορίζεται ότι η υποπερίπτωση ii της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α’ 188), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 11β του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α’ 118), αντικαθίσταται ως εξής:

« ii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων των κατόχων απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, πέραν του καθορισθέντος αριθμού στην περίπτωση i, στα Τμήματα και τις Σχολές της ίδιας περίπτωσης, ως ακολούθως:

αα΄ ) Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.1910/1944 (Α΄229, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (Α΄75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α’ 75).

ββ΄) Υποψηφίων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα...... γγ΄) Υποψηφίων: Α) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών……διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας γονέων, Β) ορφανών από τον ένα ή και τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, Γ) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί, ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, Δ) τέκνων των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.1897/1990 (Α΄120), Ε) πολυδύμων τέκνων εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος.»

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και αναφορικά με την υποπερίπτωση Γ της περίπτωσης γγ’, η πιστοποίηση, προκειμένου να υπαχθεί ο υποψήφιος στην ειδική περίπτωση των κοινωνικών κριτηρίων, γίνεται με γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής. Μετά την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου 3863/10 (ΦΕΚ 115 Α’/15-07-2010) «Νέο ασφαλιστικό …. εργασιακές σχέσεις» για την ίδρυση των ΚΕ.Π.Α, η πιστοποίηση γίνεται από τα ΚΕ.Π.Α..

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο της Δ/νσης Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι που ανήκουν στην παραπάνω ειδική περίπτωση και δεν διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό σε ισχύ, οπότε και χρειάζονται πιστοποιητικό που να πιστοποιεί μία από τις  παραπάνω παθήσεις των γονέων ή/και τέκνων ή/και αδελφών ή/και συζύγων, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στα ΚΕ.Π.Α. αποκλειστικά έως 28/02/2013. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι της Αττικής οφείλουν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών-Πειραιώς 181, ενώ οι μαθητές της υπόλοιπης επικράτειας στο ΚΕ.Π.Α. της επιλογής τους.

Επισημαίνεται ότι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας για τις παραπάνω περιπτώσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1-9-2011 από τις Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να χρησιμοποιούνται εφόσον εξακολουθούν να είναι σε ισχύ (επ΄ αόριστον αν πρόκειται για επ΄ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους) χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα