Εισαγωγή σε Αστυνομικές Σχολές υποψηφίων 2017 από Λέσβο, Χίο, Οινούσες, Ψαρά --

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΟΙΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΨΑΡΑ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2600/2018)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Τεύχος Δεύτερο
Αρ.Φύλλου 2600

Αριθμ. 6000/2/257
Καθιέρωση ειδικού ποσοστού, καθ’ υπέρβαση εισαγομένων στις Αστυνομικές Σχολές, από υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017, σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 74 παράγραφος 4 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περιπτώσεις α΄ και β΄ του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του ν.2713/1999 (Α΄ 89), του άρθρου 20 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158) και της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4138/2013 (Α΄ 72).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 33 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 3 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του ν.4452/2017 (Α΄ 17), σύμφωνα με τις οποίες από το σχολικό έτος 2016-2017 και στο εξής δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος από το τελευταίο έτος εξέτασής τους.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παράγραφος 4 του ν.4485/2017 (Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 68 και 77 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α' 145).
8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6502/15/7 από 16-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό» (Β΄ 1807 και Β΄ 1922 διόρθωση σφάλματος).
9. Το υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.13/127/7178 από 15-03-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού/Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) για την πρόσληψη της συγκεκριμένης κατηγορίας υποψηφίων, που γίνεται σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 74 παράγραφος 4 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).
10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ29 από 08-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
11. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ186 από 10-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄3671).
12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 201408/Υ1 από 25-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη» (Β΄ 3818).
13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ10 από 09-03-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φώτιο - Φανούριο Κουβέλη» (Β΄ 854).
14. Τις διατάξεις των υπ’ αριθ. α) 6000/2/251-α΄ από 27-07-2017 (Β΄ 2863) και β) 6000/2/253 από 04-08-2017 (Β΄ 2890) κοινών υπουργικών αποφάσεων
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 265.400,14 ευρώ σε βάρος του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», ήτοι 9.546,66 ευρώ για το έτος 2018, 32.130,26 ευρώ για το έτος 2019, 46.137,52 ευρώ για το έτος 2020, 84.374,26 ευρώ για το έτος 2021 και 93.211,44 ευρώ για το έτος 2022. Η προαναφερόμενη συνολική δαπάνη θα καλυφθεί για το τρέχον οικονομικό έτος (1/10/2018 - 31/12/2018) από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του εν λόγω Ειδικού Φορέα (ΚΑΕ 0411, 0413, 0425, 0521, 0436, 0451, 0452, 0453, 0513). Οι προκαλούμενες δαπάνες στοιχούν προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος με το ν. 4472/2017 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (2018-2021).
16. Την υπ’ αριθ. 6000/2/371-β΄ από 09-05-2018 βεβαίωση περί δέσμευσης πίστωσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
17. Την υπ’ αριθ. 8000/1/2018/35-δ΄ από 16-06-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων

1. Καθορίζεται το ειδικό ποσοστό θέσεων, επιπλέον του αριθμού εισαγομένων στις Αστυνομικές Σχολές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και επιπλέον του ποσοστού που καθορίζεται στην παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), από υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2017, σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 74 παράγραφος 4 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), σε 1,5% επί του αριθμού εισαγομένων στις Αστυνομικές Σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

2. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ειδικό ποσοστό της παραγράφου 1 (1,5%) γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, σε περίπτωση που προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, ενώ αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δε λαμβάνεται υπόψη, ακόμα και αν μηδενίζεται η θέση.

3. Οι θέσεις που προκύπτουν στη Σχολή Αστυφυλάκων επιμερίζονται σε υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) σε ποσοστό 95% και σε υποψηφίους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), που διεκδίκησαν το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων, σε ποσοστό 5%. Σε περίπτωση που προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, ενώ αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δε λαμβάνεται υπόψη, ακόμα και αν μηδενίζεται η θέση.

4. Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται στους πίνακες της παραγράφου 5, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες του άρθρου 42 παρ. 2 του ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου δε λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.
Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του ν.1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς).

5. Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως:

i. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Α΄ ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2017

 α.

με σειρά επιτυχίας

4

 

ΣΥΝΟΛΟ

4

ii. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Α΄ ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2017
 α. Με σειρά επιτυχίας  1
  ΣΥΝΟΛΟ 1

Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2017

α.

Με σειρά επιτυχίας

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

1

Άρθρο 2

1. Οι υποψήφιοι/ες που εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 74 παράγραφος 4 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4521/2018, κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αρχικά με το σύστημα του άρθρου 39 παρ.33 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με τις διατάξεις της παρούσας.

2. Δεν υφίσταται διαφοροποιημένη μοριοδότηση των υποψηφίων ανάλογα με την τοποθεσία στην οποία βρισκόταν το Λύκειο στο οποίο υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2017.

3. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, διότι η διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 (Α΄ 61), δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές.

4. Οι διατάξεις της παρούσας δεν θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών και δεν δημιουργούν δικαίωμα αναδρομικών κρίσεων και προαγωγών.

5. Σε περίπτωση μη πλήρωσης ή κένωσης των καθ’ υπέρβαση θέσεων, αυτές δεν καλύπτονται από υποψήφιους άλλων κατηγοριών.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΙΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


Εκτύπωση