Τροποποιήσεις στο Μηχανογραφικό Δελτίο Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020-2021

Εκτύπωση  

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021

Αρ.Πρωτ.Φ.253/58155/Α5/25-05-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
email: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ντούτσου Κ. - Τσακαλάκη Ρ.
Τηλ: 210-3442684 - 210-3442689

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/11812/Α5/2020 (ΦΕΚ 345 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα: Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019(Α΄70)».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄70) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 παρ. 1 του ν.4635/19 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α΄70).
3. Τις διατάξεις της με αριθμ. 169775/Ζ1/2020 (Β’ 5710) υπουργικής απόφασης «Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»
4. Τις διατάξεις της με αριθμ. 158540/Ζ1/2020 (Β’ 5313) υπουργικής απόφασης «Μετονομασία του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας…»
5. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.337/3/329474/Σ.2680/16-4-2021 έγγραφο του Τμήματος Εθνικής - Στρατ. Εκπαίδευσης Διακλαδικών Σχολών του ΓΕΕΘΑ.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 66083/22-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.
7. Το με αριθμ. πρωτ.20210989/8-2-2021 έγγραφο του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 3055/12-2-2021 έγγραφο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 17331/24-3-2021 έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
10. Τα με αριθμ. πρωτ. Φ.300/1692/Σ.337/29-3-2021 και Φ.337/49/326886/Σ.2240/30-3-2021 έγγραφα του Τμήματος Εθνικής - Στρατ. Εκπαίδευσης Διακλαδικών Σχολών του ΓΕΕΘΑ.
11. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 13Δ (παρ. 1 στ’) του ν.4186/2013 όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν.4610/2019, αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 165 του ν.4635/2019 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 11 του ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α’).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
13. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/294/57009/Β1/21-5-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/11812/Α5/2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019(Α΄70), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Κατάταξη Σχολών στα Επιστημονικά Πεδία

1. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) - ΕΚΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ

και υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» προστίθενται:

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ) - ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ) - ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

2. Στο τέλος του εδαφίου 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

και υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» προστίθενται:

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ) - ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ) - ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε) - ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Άρθρο 2
Μετονομασίες Τμημάτων

1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» οι λέξεις «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ» αντικαθίσταται ως εξής:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΠΘ

και οι λέξεις «ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ»  αντικαθίσταται ως εξής:

ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ

2. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ», στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ», στο εδάφιο 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» και στο εδάφιο 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», οι λέξεις «ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ – Σ.Π.Α.» αντικαθίσταται ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ - Σ.Π.Α.

3. Στο εδάφιο 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», οι λέξεις «ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ», αντικαθίσταται ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3209/2020

Αριθμ. Φ.253/99129/Α5
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ.253/11812/Α5/2020 (Β΄ 345) υπουργικής απόφασης με θέμα: Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 παρ. 1 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
3. Το υπ΄ αρ. 21/10-1-2020 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
4. Το υπ΄ αρ. 2421.6/75867/18-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
5. Το υπ΄ αρ. 77174/25-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.
6. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 13Δ (παρ. 1 στ΄) του ν. 4186/2013, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Την υπ΄ αρ. Φ.1/Γ/358/98404/Β1/23-7-20 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ.253/11812/Α5/2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ

1. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2. Στο τέλος του εδαφίου 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, προστίθεται:

ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ Σ.Π.Α.
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Σ.Π.Α.

 

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ  
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

3. Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το διδακτικό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Βοηθητικοί σύνδεσμοι:

Α. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ


Εκτύπωση