Τροποποιήσεις στο Μηχανογραφικό Δελτίο Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020-2021

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3209/2020

Αριθμ. Φ.253/99129/Α5
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ.253/11812/Α5/2020 (Β΄ 345) υπουργικής απόφασης με θέμα: Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 παρ. 1 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
3. Το υπ΄ αρ. 21/10-1-2020 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
4. Το υπ΄ αρ. 2421.6/75867/18-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
5. Το υπ΄ αρ. 77174/25-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.
6. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 13Δ (παρ. 1 στ΄) του ν. 4186/2013, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Την υπ΄ αρ. Φ.1/Γ/358/98404/Β1/23-7-20 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ.253/11812/Α5/2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ

1. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2. Στο τέλος του εδαφίου 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, προστίθεται:

ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ Σ.Π.Α.
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Σ.Π.Α.

 

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ  
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

3. Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το διδακτικό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2462/2019)


Αριθμ. Φ.253/97158/Α5
Τροποποίηση της Φ.253/142542/Α5/2017 (Β’ 2995) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α’ 50), όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017(Α’ 114) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4327/2015 (Α’ 50) και όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4327/2015 (Α’ 50).
3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.»
4. Τις διατάξεις των Φ.253/142542/Α5/2017 (Β’ 2995), Φ.253/39391/Α5/2018 (Β’ 982), Φ.253/139496/Α5/2018 (Β’ 3729), Φ.253/2609/Α5/2019 (Β’ 115), Φ.253/43914/Α5/2019 (Β’ 1118) και Φ.253/80503/Α5/2019 (Β’ 1907) υπουργικών αποφάσεων.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’).
6. Την αριθμ. Φ.1/Γ/302/96562/Β1/14-6-2019 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την Φ.253/142542/Α5/2017 (Β’ 2995) υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114 Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.», ως ακολούθως:

Άρθρο MONO

1. Στο εδάφιο 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρθρου 1, της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.Φ.251/60666/Α5/16-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Εmail: lampos(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου
Ανδρέας Λάμπος 210 3442702
Στ. Τσακαλάκη 2103442689
FAX: 210 3442098

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ για αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2019 από την κατάργηση Τμημάτων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τους Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) και 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).

1) Με το Νόμο 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα το ΤΕΙ Ηπείρου και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αντίστοιχα,.άρα στο μηχανογραφικό δελτίο του 2019 δεν θα υπάρχει κανένα Τμήμα των 2 παραπάνω ΤΕΙ. Με τις Φ. 253/2609/Α5 (ΦΕΚ 115 Β΄/2019) και Φ. 253/2647/Α5 (ΦΕΚ 115 Β΄/2019) Υπουργικές Αποφάσεις, τα νέα Τμήματα που ιδρύθηκαν, εντάχθηκαν στα επιστημονικά πεδία για το μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι το 2019.

Επίσης, το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετονομάζεται σε Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ, μετονομάζεται σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας.

Τέλος, η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των 6 παρακάτω Τμημάτων - του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

α) Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα την πόλη της Ηγουμενίτσας,

β) Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την πόλη της Άρτας και

γ) Μηχανολόγων Μηχανικών με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων,

- όπως και του Ιόνιου Πανεπιστημίου

α) Εθνομουσικολογίας με έδρα την πόλη του Ληξουρίου,

β) Περιφερειακής Ανάπτυξης με έδρα την πόλη της Λευκάδας και

γ) Τουρισμού με έδρα την πόλη της Κέρκυρας,

καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού και πάντως όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α΄142).

Από τα ανωτέρω 6 Τμήματα μόνο το Τμήμα Τουρισμού (Κέρκυρα) του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει φέτος, δηλαδή το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

2) Αντίστοιχα, με το Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ορισμένα Τμήματά του στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Με τις Φ. 253/43914/Α5 (ΦΕΚ 1118 Β΄/2019) και Φ. 253/43922/Α5 (ΦΕΚ 1204 Β΄/2019) Υπουργικές Αποφάσεις, τα νέα Τμήματα που ιδρύθηκαν, εντάχθηκαν στα επιστημονικά πεδία για το μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι το 2019.

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα:

α) Τμήμα Φιλοσοφίας και

β) Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3) Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 115/2018 (Α’ 224), στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) θα λειτουργήσουν δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις:

- ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ–ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) και

- ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. 204754/Ζ1/2018 (Β’ 5655) υπουργικής απόφασης το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας μεταβάλλει το γνωστικό του αντικείμενο και μετονομάζεται σε Τμήμα ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ).

4) Υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν και οι αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο των ΓΕΛ, όπως περιγράφονται στην Φ.251/159046/Α5/25-9-2018 ενημερωτική μας εγκύκλιο. Ο συνημμένος δισέλιδος πίνακας περιλαμβάνει τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως εντάχθηκαν στα 4 επιστημονικά πεδία για τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις φετινές εξετάσεις. Παρακαλούμε ο συνημμένος πίνακας να μοιραστεί στους μαθητές-υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων..

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

------

ΠΙΝΑΚΑΣ
Αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2019 για τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ.

Οι αλλαγές αυτές προέκυψαν κυρίως από την κατάργηση του ΤΕΙ Ηπείρου, του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, τα Τμήματα των οποίων εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας.

 Τα 14 Τμήματα με έντονο χρώμα δεν θα λειτουργήσουν φέτος.

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ (ονομασία και έδρα)

ΙΔΡΥΜΑ

Επιστημονικό πεδίο

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)  με νέα διαδικασία εισαγωγής

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1,2,3,4

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1,2,3,4

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

1,4

ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΗΞΟΥΡΙ)   με νέα διαδικασία εισαγωγής

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

1,2,3,4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2,4

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2,3

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΡΤΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2,3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

2,3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

2,3

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

4

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

4

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

1

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ

1,2,3,4

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΜΦΙΣΣΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

1,4

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1

ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1,2,3,4

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)   (βλέπε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3)

ΕΚΠΑ

1

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (βλέπε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3)

ΕΚΠΑ

1,2,3,4

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)   (βλέπε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

2,3

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)     (βλέπε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4)

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2,4

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)     (βλέπε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4)

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2,4

ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ

2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ

2,4

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

2,3

ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

2,3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2,3

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2,3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2,3

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2,4

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2,3

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2,3,4

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ

3,4

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ

 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ

4

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ

4

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

4

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

4

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετονομάζεται σε Τμήμα Φιλοσοφίας

2) το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ, μετονομάζεται σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας.

3) επίσης, το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα:
α) Τμήμα Φιλοσοφίας και
β) Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4) στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα λειτουργήσουν δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις:
α) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής-Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών και
β) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής –Πληροφοριακά Συστήματα.

5) το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας μεταβάλλει το γνωστικό του αντικείμενο και μετονομάζεται σε Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

6) το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας μετονομάζεται σε Τμήμα Ζωικής Παραγωγής.

7) το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία μετονομάζεται σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

8) οι Σχολές του Λιμενικού Σώματος για πρώτη φορά φέτος εντάσσονται στο 1ο, 2ο και 4ο πεδίο και το Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων φέτος θα δεχθεί εισακτέους και άρα θα υπάρχει στο μηχανογραφικό δελτίο του 2019 στο 2ο πεδίο.

 

 


 Αρ.Πρωτ.Φ.251/159346/Α5/25-09-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄
email: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληρ: Τσακαλάκη Ρ.
Τηλ: 210-3442689
Fax: 210-3442098

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019»

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. Φ.253/139496/Α5/2018 (ΦΕΚ 3729 Β΄) υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 Β’) υπουργική απόφαση που αφορά στην ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία, για την ενημέρωσή σας και σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Για τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής, η εισαγωγή θα πραγματοποιείται με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και η πρόσβαση σε αυτές θα γίνεται από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών», το 2ο Επιστημονικό Πεδίο «Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών» και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική».

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εκτός από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγμένο, προστίθεται και στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εκτός από το 3ο Επιστημονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγμένο, προστίθεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, ενώ διαγράφεται από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο και

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκτός από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγμένο, προστίθεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.253.1/42169/Α5/2018 (ΦΕΚ 949 Β’) υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 16 Μαρτίου 2018, από το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020 και μετά για την εισαγωγή:

στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά» και

στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».

Εξυπακούεται ότι όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα ανωτέρω Τμήματα με τη διαδικασία του 10%, χωρίς νέα εξέταση, απαιτείται να είχαν εξεταστεί επιτυχώς στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα το έτος που συμμετείχαν στις εξετάσεις.

Σας γνωρίζουμε ότι όλες οι ανωτέρω αλλαγές θα ισχύσουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν ενυπόγραφα ότι έλαβαν γνώση, όλοι οι μαθητές του τρέχοντος σχολικού έτους.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

 

 

 


Βοηθητικοί σύνδεσμοι:

Α. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Pin It

Εκτύπωση