Τροποποιήσεις στο Μηχανογραφικό Δελτίο Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ.253/39391/Α5/08-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
email: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Ντούτσου - Ρ. Τσακαλάκη
Τηλ: 210-3442684 - 210-3442689

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 τ. Β’) υπουργικής απόφασης»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’) και όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α’), με τις οποίες ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’).
4. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’).
5. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 Β’) υπουργικής απόφασης.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’).
7. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/3/39348/Β1 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 τ. Β’) υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν.4485/2017(ΦΕΚ 114 Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.», ως ακολούθως:

Άρθρο
ΜΟΝΟ

1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», διαγράφονται:

 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -
  ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

και υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:

 • ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

2. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», διαγράφονται:

 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

και υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:

 • ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟÏΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

3. Στο εδάφιο 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1, υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», διαγράφονται:

 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

και υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:

 • ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

4. Στο εδάφιο 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρθρου 1, υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», διαγράφονται:

 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

και υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:

 • ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

13-07-17 Αλλαγές από τη νέα χρονιά στη εισαγωγή φοιτητών στα παιδαγωγικά τμήματα

Το ΥΠΠΕΘ, μετά από αίτημα των Παιδαγωγικών Τμημάτων, προτίθεται να προχωρήσει με διάταξη που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην κατάργηση του επιστημονικού πεδίου των Παιδαγωγικών Τμημάτων (4ου Επιστημονικού Πεδίου) ως διακριτού πεδίου που απαιτεί εξέταση σε συγκεκριμένο μάθημα γενικής παιδείας (Μαθηματικά για τους υποψήφιους της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Ιστορία για τους υποψήφιους των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών και Οικονομίας-Πληροφορικής).

Με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση σχεδιάζεται η ένταξη των Παιδαγωγικών Τμημάτων σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία ήδη από το επόμενο σχολικό έτος, ώστε η πρόσβαση στα παιδαγωγικά τμήματα να επιτρέπεται με οποιαδήποτε από τις τετράδες μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού και οι υποψήφιοι/ες να απαλλαγούν από την εξέταση στο 5ο μάθημα που προβλεπόταν. 

 


Βοηθητικοί σύνδεσμοι:

Α. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ


Εκτύπωση