edu.klimaka.gr

Παρέκκλιση Προγράμματος Σπουδών από Ξένα Σχολεία στην Ελλάδα

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αρ.Πρωτ.160229/23-11-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α. Παπανικολάου,
Α. Σιδέρη,
Ε. Ζαχαράκης
Τηλέφωνο: 210-3442763, 2124, 3879
E-mail: forsch(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Εγκύκλιες οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων παρεκκλίσεων στα Ξένα Σχολεία της ημεδαπής που ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών.

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4862/1931 (Α 2) «Περί των ξένων σχολείων» ορίζεται:

«4. Τα ούτως ανεγνωρισμένα ξένα σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως δύνανται, μετ΄ έγκρισιν του υπουργείου της Παιδεία, χορηγούμενην κατόπιν αιτήσεως των εχόντων την άδειαν λειτουργίας και γνωμοδοτήσεως του Εκπαιδευτικού Διοικητικού Συμβουλίου:
α. Να τύχωσιν ωρισμένης παρεκκλίσεως από του προγράμματος των δημόσιων σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως.
β. Να χρησιμοποιώσι διδακτικόν προσωπικόν μη έχον ελληνικήν ιθαγένειαν, πλην του χρησιμοποιουμένου δια τα αναφερόμενα εν τω άρθρ. 3 του παρόντος νόμου μαθήματα, όπερ όμως πάντως δέον να έχη αντίστοιχα προσόντα προς τα των εν δημοσίοις σχολείοις διδασκόντων τα αυτά μαθήματα.
γ. Να χρησιμοποιώσι ξένην γλώσσαν ως όργανον διδασκαλίας εις πάντα τα μαθήματα, πλην των εν τω αυτώ άρθρ. 3 αναφερομένων .
δ. Να κανονίζωσι την βαθμολογίαν των μαθητών ελευθέρας, υπό τον όρον, όπως τα μαθήματα των νέων και αρχαίων Ελληνικών λογίζονται απαραιτήτως μεταξύ των πρωτευόντων.».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 682/1977 (Α 244) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4713/2020 (Α 147) ορίζεται:

«2. Επιπλέον του υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας της παρ. 1, τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται να παρέχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος, όπως, ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, καθώς και διδασκαλία επιπλέον γνωστικών αντικειμένων. Η παροχή των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το ανώτατο όριο του διευρυμένου εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας του ιδιωτικού σχολείου, συμπεριλαμβανομένων του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος της παρ. 1 και των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών της παρούσας, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για κάθε τάξη κάθε σχολικής βαθμίδας.

β) Οι πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της παρούσας αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της, πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, ισχύουν για όλη τη διάρκειά του, αφορούν όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες υλοποιούνται και εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας, το οποίο γνωστοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

γ) Κατά τη διάρκεια του διευρυμένου προγράμματος, οι ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής σχολικής μονάδας στις πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της παρούσας, υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας.».

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 4 του Ν. 4862/1931 (Α 2), επιτρέπεται με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του Σχολείου και γνωμοδότησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.):

α. να παρεκκλίνουν από το πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων,

β. να κάνουν χρήση αλλοδαπών εκπαιδευτικών στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών εκτός από τα μαθήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 4862/1931, εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις και προϋποθέσεις. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα προσόντα με τους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα, όπως ορίζεται στη με αρ. πρωτ. 52422/Ν1/30-3-2018 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

γ. να κάνουν χρήση ξένης γλώσσας ως όργανο διδασκαλίας στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών εκτός από τα μαθήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 4862/1931,

δ. να καθορίσουν τη βαθμολογία των μαθητών ελεύθερα, υπό τον όρο όπως τα μαθήματα των νέων και αρχαίων Ελληνικών λογίζονται απαραιτήτως μεταξύ των πρωτευόντων.

2. Οι παρεκκλίσεις, για να εγκριθούν εγκαίρως και να εφαρμοσθούν από το επόμενο σχολικό έτος, θα πρέπει η αίτηση να υποβάλλεται μέχρι τέλος Μαΐου του προηγούμενου έτους, από τον/την Νόμιμο/η Εκπρόσωπο του Σχολείου στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Αιτήσεις παρέκκλισης μετά από την ανωτέρω ημερομηνία γίνονται δεκτές, πλην όμως η έγκριση πιθανόν να καθυστερήσει αρκετά μετά από την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους. Η Δ/νση Εκπ/σης αφού ελέγξει το αίτημα το αποστέλλει στο Τμήμα Γ’ Ξένων Σχολείων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να ζητηθεί η γνώμη του ΙΕΠ και να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Η απόφαση ισχύει από το επόμενο σχολικό έτος, σύμφωνα με τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Αιτήματα που αφορούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όπως ενδεικτικά:

  1. την αναγνώριση της Ξένης Γλώσσας του σχολείου ως γλώσσας διδασκαλίας και εργασίας στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών εκτός από τα μαθήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 4862/1931,
  2. τη χρησιμοποίηση αλλοδαπού προσωπικού στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών εκτός από τα μαθήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 4862/1931, εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις και προϋποθέσεις. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα προσόντα με τους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα, όπως ορίζεται στη με αρ. πρωτ. 52422/Ν1/30-3-2018 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ,
  3. την εναρμόνιση των διακοπών του ελληνικού τμήματος με αυτές του ξένου τμήματος, με την προϋπόθεση ότι οι ημέρες των διακοπών δεν θα συμπίπτουν με εθνικές και σχολικές εορτές στην Ελλάδα,

καθώς και άλλες περιπτώσεις με πάγιο χαρακτήρα, υποβάλλονται άπαξ και ισχύουν μέχρι την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ή μέχρι αίτησης ανακλήσεώς τους, με την ίδια διαδικασία χορήγησης, από ενδιαφερόμενο σχολείο.

β. Για άλλα ζητήματα πρόσκαιρου χαρακτήρα όπως ενδεικτικά, προαγωγή ή απόλυση των μαθητών, τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων για περισσότερες ώρες την εβδομάδα, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, εφόσον το σχολείο επιθυμεί αυτά να μην έχουν πάγιο χαρακτήρα αλλά ετήσια μόνο διάρκεια, τα αιτήματα υποβάλλονται για κάθε σχολικό έτος. Εάν έχουν πάγιο χαρακτήρα, υπάγονται στην ως άνω περίπτωση (α) και υποβάλλονται με άπαξ αίτημα.

Σε κάθε αίτημα παρέκκλισης, θα πρέπει να γίνεται αναφορά από το ενδιαφερόμενο σχολείο, αν αφορά πάγια ή ετήσια παρέκκλιση.

3. Για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών ισχύουν οι οδηγίες της με αρ. πρωτ. 136429/8-10-2020 εγκυκλίου μας.

4. Εκτός από τις ανωτέρω παρεκκλίσεις που αφορούν το ειδικό καθεστώς των Ξένων Σχολείων της ημεδαπής, ισχύει και γι’ αυτά και η διαδικασία των παρεκκλίσεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.682/1977 (Α 244), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4713/2020 (Α 147), για τα θέματα που αυτή αφορά, όπου απαιτείται απλή γνωστοποίηση παρέκκλισης στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η εν λόγω διάταξη ορίζει:

«2. Επιπλέον του υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας της παρ. 1, τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται να παρέχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος, όπως, ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, καθώς και διδασκαλία επιπλέον γνωστικών αντικειμένων…»

5. Για μετακινήσεις και εκδρομές δύνανται να γίνουν παρεκκλίσεις σύμφωνα με την ανωτέρω 2 (α) και (β) παράγραφο.

Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2020-21 για μετακινήσεις, εκδρομές καθώς και για εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις όπως: α) εκπαιδευτικές και ενημερωτικές επισκέψεις στο εξωτερικό και β) εκπαιδευτικές ανταλλαγές-αδελφοποιήσεις με σχολεία του εξωτερικού, ισχύουν οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 69543. ΦΕΚ 4810/Β/31-10-2020 «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους», για όσο χρονικό διάστημα ευρίσκεται εν ισχύ.

6. Υπεύθυνοι για την τήρηση όλων όσων αναφέρονται στην Εγκύκλιο αυτή είναι ο/η Διευθυντής/ρια της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας υπάγεται το συγκεκριμένο σχολείο και η αντίστοιχη αρμόδια δομή όπως αυτή ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Σχετικά Άρθρα