edu.klimaka.gr

Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για Ανώτατες Σπουδές στη Γαλλία 2023

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 2023-2024

REPlJBLIQUE FRANCAISE
AMBASSADE DE GRANCE EN GRECE

INSTITUT FRANCAIS DE GRECE

Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στην Γαλλία
Ακαδημαϊκός έτος 2023 - 2024

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, και με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας, υλοποιεί και χρηματοδοτεί ένα πρόγραμμα υποτροφιών που απευθύνεται σε απόφοιτους ελληνικών πανεπιστημίων για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου Master 2 στην Γαλλία, κατ΄ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 69481/Ζ1/07-06-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 2887/τ. Β’/07-6-2022). Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χορηγηθούν 36 υποτροφίες.

Το διάστημα υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκινάει από την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και λήγει την Παρασκευή 31 Μαΐου 2023 και ώρα Ελλάδος 23:00.

Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ifg.gr/candidatez-2023-2024. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην σχετική συνημμένη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.


 Αρ.Πρωτ.11887/23-03-2023/ΙΚΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι . Κ.Υ.)

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές Master 2 στην Γαλλία Ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, υλοποιεί και χρηματοδοτεί, από κοινού με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων για σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου (Master 2) στη Γαλλία, κατ’ εφαρμογή Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 69481/Ζ1/06.06.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2887/Β΄/07.06.2022).

Η υποβολή αιτήσεων για το έτος 2023-2024 ξεκινάει στις 23/03/2023 και λήγει την 31/05/2023 και ώρα Ελλάδος 23:00.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) –ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών- και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) -ως Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», χορηγούν ετησίως, από κοινού, υποτροφίες.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, προκηρύσσουν τριάντα-έξι (36) υποτροφίες διάρκειας (10) δέκα μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές, (επιπέδου Master 2), σε δημόσιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Γαλλία, ανεξαρτήτως επιστημονικού τομέα. Δεν είναι επιλέξιμα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που υλοποιούνται εξ αποστάσεως, όταν ο υποψήφιος υποβάλει την αίτησή του, καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα ΜΒΑ.

2. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) ισομερώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

2. Διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

3. Έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (απολυτήριο Λυκείου) στην Ελλάδα.

4. Κατέχουν πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00/10,00) που αποκτήθηκε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2022-2023, 2021-2022 ή 2020-2021. Ο τελικός βαθμός του πτυχίου/ διπλώματός τους να αναγράφεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Εάν στο πτυχίο δεν αναγράφεται ο βαθμός, τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την Γραμματεία της Σχολής για τον βαθμό του πτυχίου, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

Επιλέξιμοι είναι και υποψήφιοι εγγεγραμμένοι στο τελευταίο έτος σπουδών τους, ήτοι 2022-2023, στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο οι οποίοι έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζουν πιστοποιητικό σπουδών/αναλυτικής βαθμολογίας όπου βεβαιώνεται ότι έχουν επιτύχει σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις και έχουν εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου. Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων), ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,00.

5. Έχουν γίνει δεκτοί ή έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για φοίτηση σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αποκλειστικά Μάστερ 2 σε Δημόσιο Γαλλικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για την οριστική χορήγηση της υποτροφίας, προσκομίζεται βεβαίωση οριστικής αποδοχής σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεύτερου κύκλου (Master 2) έως τις 15 Ιουλίου 2023.

6. Κατέχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης της γαλλικής γλώσσας -ή της αγγλικής σε περίπτωση αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών- επιπέδου Β2 τουλάχιστον.

7. Δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών στη Γαλλία (με εξαίρεση το πρόγραμμα Erasmus σε προπτυχιακό επίπεδο, πρακτική άσκηση ή πρόγραμμα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας). Αποκλείονται όσοι –για οποιονδήποτε λόγο (εργασία, σπουδές επιπέδου Master 1, άλλες σπουδές κ.τ.λ.)- διαμένουν ήδη (πριν την έναρξη της υποτροφίας) στη Γαλλία.

8. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για απόκτηση υποτροφίας για προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), επιπέδου Master 2, όσοι ήδη κατέχουν ή εκπονούν ένα μεταπτυχιακό τίτλο (Master), εξαιρουμένων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών πενταετούς φοίτησης (Integrated Masters). Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι εκπονούν ή κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

9. Δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν, για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή.

10. Εάν έχουν λάβει - οποτεδήποτε - άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή.

11. Οι άνδρες υποψήφιοι - Έλληνες πολίτες, οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν την έναρξη της υποτροφίας ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση των αντίστοιχων σπουδών.

12. Το ΙΚY με την συμφωνία του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί – ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Στις περιπτώσεις αυτές θα είναι άμεσα απαιτητή η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού υποτροφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΗ

1. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι ανοικτή από τις 23/03/2023 και λήγει στις 31/05/2023 και ώρα Eλλάδος 23:00. Μπορεί να αναζητηθεί στους ιστοχώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr) και του IKY (www.iky.gr).

2. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, στα γαλλικά, στην πλατφόρμα που είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο του IFG στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ifg.gr/candidatez-2023-2024

Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις μπορούν να συνταχθούν στην αγγλική γλώσσα εφόσον αυτή είναι η γλώσσα διδασκαλίας του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και να επισυνάψουν τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή μεταφερόμενων αρχείων (pdf):

α. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και οι δύο όψεις στην ίδια σελίδα) ή διαβατηρίου εν ισχύ.

β. Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον ελληνικό ΑΦΜ του Υποψηφίου

γ. Αντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου.

δ. Αντίγραφο του Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ (Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης), με αναφορά του βαθμού αναλυτικά με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ή βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου ΑΕΙ ότι έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του, καθώς και βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός στο πτυχίο. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει, πριν την έναρξη της υποτροφίας, πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά.

ε. Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική και στην γαλλική ή αγγλική γλώσσα, βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου Europass.

στ. Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος, έως 600 λέξεις συνολικά, υποχρεωτικά στη Γαλλική (ή την Αγγλική γλώσσα, ανάλογα με τη γλώσσα του μεταπτυχιακού προγράμματος), όπως αναλύεται στην παράγραφο (γ) 3 του κεφαλαίου 4 της παρούσης.

ζ. Βεβαίωση αποδοχής ή αποδεικτικό υποβολής αίτησης υποψηφιότητας σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεύτερου κύκλου (Master 2) γαλλικού δημόσιου Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης.

η. Πιστοποιητικό γνώσης γαλλικής γλώσσας ή αγγλικής σε περίπτωση που το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών παρέχεται στη γλώσσα αυτή.

θ. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες Έλληνες υποψηφίους).

3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση υποτροφίας, στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 ότι όλα τα αναφερόμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου 2 της απόφασης που αναφέρεται στην εισαγωγή της παρούσας πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων. Επίσης, ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, καθώς και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ δύναται, σε συμφωνία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για λόγους ανωτέρας βίας, να διακόψει, να αναβάλει ή επαναλάβει την διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών με τον ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

4. Όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Καμία αίτηση που θα σταλεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο (ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο, φαξ, κ.ο.κ.), πριν ή μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων δεν λαμβάνεται υπόψη.

5. Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στην παρούσα πρόσκληση ή δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχουν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες.

6. Το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους υποψηφίους, εντός προθεσμίας που θα ορίσουν, οποιοδήποτε πρόσθετο-διευκρινιστικό έγγραφο κρίνουν απαραίτητο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αιτήσεις που έχουν κριθεί επιλέξιμες αξιολογούνται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων επιλογής:

1. O βαθμός πτυχίου (ο οποίος εμφανίζεται με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων) πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 3 (21-30 μόρια).

2. To Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Γαλλικής γλώσσας (ή της Αγγλικής, εφόσον το πρόγραμμα Master 2 είναι στα αγγλικά), σε περίπτωση που είναι ανώτερο του προαπαιτούμενου επιπέδου γνώσης (Β2), μοριοδοτείται ως εξής : το επίπεδο C1 (πολύ καλή γνώση) μοριοδοτείται με (5) μόρια και το επίπεδο C2 (άριστη γνώση) μοριοδοτείται με (10) μόρια.

3. Η αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος, υποχρεωτικά στα Γαλλικά (ή στα Αγγλικά εφόσον το πρόγραμμα Master 2 διδάσκεται στα αγγλικά), έως 600 λέξεις συνολικά, που περιγράφει απαραιτήτως:

 1. Λόγοι για την επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος Master 2, έως 200 λέξεις (0 έως 15 μόρια),
 2. Στόχοι του υποψηφίου μετά την περάτωση του Master 2, έως 400 λέξεις (0-15 μόρια).

4. H ποιότητα του βιογραφικού σημειώματος : Συνεκτιμώνται τα στοιχεία που συμβάλλουν στην απόκτηση επιστημονικής ή επαγγελματικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα όπου εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση (τίτλοι σπουδών, επαγγελματική/ακαδημαϊκή/ερευνητική εμπειρία, γνώση Η/Υ, κ.τ.λ.), (0-30 μόρια).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από την προβλεπόμενη στη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του ΙΚΥ και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος- Επιτροπή Επιλογής, τα μέλη της οποίας ορίζονται από κοινού από το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Η επιτροπή επιλογής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέλη, δύο εκ των οποίων είναι καθηγητές ΑΕΙ και μέλη του ΔΣ του ΙΚΥ ενώ τα άλλα δύο μέλη, υποδεικνύονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών (PhD).

2. Η επιτροπή επιλογής ελέγχει κατ’ αρχάς την επιλεξιμότητα των αιτήσεων και καταρτίζει έναν προσωρινό πίνακα, των μη επιλέξιμων αιτήσεων και την αιτία της μη επιλεξιμότητας, ο οποίος κατόπιν εγκρίσεως του ΔΣ του ΙΚΥ και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (IFG), αναρτάται στους ιστοχώρους του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr).

3. Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων, πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες, μπορούν να ασκηθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή του. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικώς, στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (με υποχρεωτική αναγραφή στο θέμα του μηνύματος: «ΕΝΣΤΑΣΗ-ελληνογαλλικές υποτροφίες-ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ) και εξετάζονται από την επιτροπή, η οποία στην συνέχεια καταρτίζει τον οριστικό πίνακα των μη επιλέξιμων αιτήσεων, ο οποίος, κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. του ΙΚΥ, δημοσιεύεται στους ιστοχώρους του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr). Οι ενιστάμενοι υποψήφιοι ενημερώνονται και εγγράφως για την απόφαση της επιτροπής επιλογής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν γίνεται αποδεκτή προς εξέταση.

5. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν, εξατομικευμένα, από την Επιτροπή Επιλογής, βάσει των κριτηρίων του Κεφαλαίου 4.

6. Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσαν βάσει των κριτηρίων επιλογής του Κεφαλαίου 4.

7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι δυνατόν να κληθούν σε συνέντευξη, εφόσον προβλέπεται στην σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, προκειμένου να αξιολογηθούν τα κίνητρα τους για σπουδές στη Γαλλία και τα συνεκτιμώμενα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος.

8. Η επιτροπή επιλογής, αφού ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων καταρτίζει προσωρινούς πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων, βάσει της μοριοδότησης. Οι προσωρινοί πίνακες των επιλεγέντων, κατόπιν εγκρίσεως του ΔΣ του ΙΚΥ και του αρμοδίου οργάνου του Γαλλικού Ινστιτούτου δημοσιεύονται στον ιστοχώρο του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr).

9. Ενστάσεις κατά του προσωρινού Πίνακα επιλεγέντων ασκούνται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικώς, στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (με υποχρεωτική αναγραφή στο θέμα του μηνύματος: «ΕΝΣΤΑΣΗ-ελληνογαλλικές υποτροφίες-ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ), και πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και να συνοδεύονται από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Η υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει στις ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών. Μετά από την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας, οι πίνακες θεωρούνται τελικοί.

10. Οι τελικοί πίνακες κατάταξης επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων κυρώνονται από το αρμόδιο όργανο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και δημοσιεύονται στους ιστοχώρους του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr). Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης επιλεγέντος υποψηφίου πριν την έναρξη χορήγησης της υποτροφίας, επιλέγεται υποψήφιος από τον πίνακα επιλαχόντων τηρουμένης της σειράς κατάταξης.

11. Ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης, της διαδικασίας αξιολόγησης, της αξιολόγησης της παρ. 5 του παρόντος Κεφαλαίου και των αποφάσεων της επιτροπής επιλογής, δεν γίνονται αποδεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν επίσημη βεβαίωση αποδοχής ή εγγραφής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει δηλωθεί στην αίτησή τους το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου 2023. Η έναρξη φοίτησης πρέπει να γίνει περιοριστικά μέσα στο ακαδ. έτος 2023-2024 και είναι ανεξάρτητη από την έναρξη καταβολής της υποτροφίας.

2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικώς το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών τους σπουδών, το οποίο απαραιτήτως πρέπει:

 1. να είναι αυτό που δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση,
 2. να αναγράφει τη χρονική διάρκεια του προγράμματος Master 2.

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή η ηλεκτρονική αίτηση δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σε ισχύ, ή δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης και της Πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε ή δεν προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν βάσει της Πρόσκλησης, η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη και αντικαθίσταται από αντίστοιχη του πίνακα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ENAΡΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται να συνάψουν και να υπογράψουν σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, στην οποία αναφέρονται οι υποχρεώσεις τους και περιγράφεται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας.

2. Το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διατηρούν την αποκλειστική ευχέρεια, κατόπιν σχετικής συμφωνίας τους, να ακυρώνουν την χορήγηση υποτροφίας σε κάθε υποψήφιο που δεν υποβάλλει υπογεγραμμένη τη σύμβαση, εντός της προθεσμίας που θα οριστεί.

3. Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά τη σύναψη της σύμβασης υποτροφίας.

KEΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Οι οικονομικές παροχές αφορούν στα καθαρά ποσά τα οποία θα καταβάλλονται στους υποτρόφους, δηλαδή τα ποσά τα οποία θα λαμβάνει ο υπότροφος μετά την παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Κατανέμονται ως ακολούθως:

1. Μηνιαία τροφεία ύψους επτακοσίων (700,00) ευρώ. Καταβάλλονται μηνιαίως, υπό την προϋπόθεση εγγραφής και ικανοποιητικής προόδου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) επιπέδου Master 2.

2. Κατ’ αποκοπή ποσό, ύψους επτακοσίων (700,00) ευρώ για την κάλυψη μέρους των δαπανών πρώτης εγκατάστασης. Καταβάλλεται άπαξ μετά την έναρξη της υποτροφίας (πρώτη πληρωμή).

3. Πρόσβαση στα προνόμια των υποτρόφων της γαλλικής κυβέρνησης, ενδεικτικά:

 1. Απαλλαγή κόστους εγγραφής στα γαλλικά πανεπιστήμια, που υπάγονται στο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γαλλίας. Αυτό τo κόστος εγγραφής καθορίζεται ετησίως με διυπουργικό διάταγμα που δημοσιεύεται στη γαλλική επίσημη εφημερίδα. Με εξαίρεση το κόστος εγγραφής, κανένα άλλο κόστος εκπαίδευσης δεν μπορεί να επιβαρύνει το ΙΚΥ και το IFG.
 2. Δυνατότητα διαμονής σε γαλλική δημόσια φοιτητική εστία (CROUS).
 3. Άμεση εγγραφή συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας για κάθε φοιτητή από το Campus France.

Οι παροχές αυτές, που ονομάζονται "bourse de couverture sociale" (BCS), παρέχονται από τον γαλλικό φορέα Campus France. Το ΙΚΥ και το IFG αναλαμβάνουν ισομερώς την κάλυψη αυτών των παροχών, που ανέρχονται σε ποσό ύψους εκατόν δέκα (110,00) ευρώ μηνιαίως ανά υπότροφο. Το ποσό αυτό χορηγείται στον οργανισμό Campus France από το IFG και λαμβάνεται από το κοινό ταμείο υποτροφιών. Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλονται δίδακτρα σε περίπτωση απαίτησης από το Γαλλικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης, της Πρόσκλησης και της απόφασης -εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας- παρέχει στο ΙΚΥ με τη συμφωνία του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, το δικαίωμα να ανακαλέσει την υποτροφία και να αναζητήσει εν όλω ή εν μέρει τυχόν καταβληθέν ποσό κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της κοινής υπουργικής απόφασης 133397/Β2/12-08-2016 (ΦΕΚ Β΄ 2628).

Η υποτροφία θα καταβάλλεται αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο υπότροφος σε τράπεζα της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στην σύμβαση που έχει υπογράψει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Ο υποψήφιος υπότροφος έχει την αποκλειστική ευθύνη εξασφάλισης αποδοχής του από το Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο δεν μπορεί να διαφέρει από αυτό που είχε δηλώσει στην αίτησή του και για το οποίο αξιολογήθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος θα διαγράφεται από τους πίνακες επιλεγέντων.

2. Αναστολή έναρξης ή ενδιαμέσως της υποτροφίας δεν επιτρέπεται.

3. Ο/H κάθε υπότροφος οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικώς έκθεση προόδου σε έξι (6) μήνες από την έναρξη του προγράμματος σπουδών, ώστε το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος να ελέγχoυν την πρόοδο των υποτρόφων που μετεκπαιδεύονται στη Γαλλία. Το Δ.Σ. του ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνουν ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν.

4. Κάθε υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει σύμβαση με το Ι.Κ.Υ. και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, όπου ορίζονται μεταξύ άλλων οι παρακάτω υποχρεώσεις του:

 1. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών να εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο για το οποίο επελέγη.
 2. Να αφιερωθεί ουσιαστικά –καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας του- στις μεταπτυχιακές του σπουδές και να μην συνάψει σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης (contrat de professionnalisation, κοκ ) στη Γαλλία.
 3. \Να ενημερώνει το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας του ή για τυχόν μόνιμη μετακίνηση από τη Γαλλία και εν γένει για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και την υλοποίηση και εξέλιξη των σπουδών για τις οποίες έχει επιλεγεί καθώς και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή.
 4. Να λάβει το μεταπτυχιακό του τίτλο από το γαλλικό Α.Ε.Ι., όπου μετεκπαιδεύτηκε.
 5. Να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ. και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου Master 2 που απέκτησε, τελική έκθεση σπουδών, αντίγραφο των τυχόν δημοσιεύσεων και λοιπούς τίτλους, καθώς και ένα αντίτυπο της διπλωματικής εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα κληθεί να επιστρέψει όλο το ποσό της υποτροφίας.

5. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβασης, της απόφασης και της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων.

6. Το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δύνανται σε οποιοδήποτε στάδιο της υποτροφίας να ζητήσουν από τους υποτρόφους, οποιοδήποτε διευκρινιστικό δικαιολογητικό κρίνουν ότι απαιτείται για την υλοποίηση και διαχείριση του προγράμματος και την παρακολούθηση της προόδου των σπουδών του υποτρόφου και ο υπότροφος οφείλει να το προσκομίζει, εντός της προθεσμίας που θα τεθεί, στην μορφή και με τον τρόπο που θα του υποδειχτεί.

7. Ο/Η υπότροφος οφείλει να μνημονεύσει στην διπλωματική εργασία του τα εξής: «Η διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», που υλοποιείται από κοινού από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG)».

8. Το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, κατόπιν συμφωνίας τους, διατηρούν την αποκλειστική ευχέρεια να ανακαλούν την χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε–ακόμη και εκ των υστέρων– ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης –εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας– και δικαιούνται να αναζητήσουν κατά την κρίση τους το σύνολο ή μέρος της καταβληθείσης υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

9. H επίκληση των λόγων ανωτέρας βίας αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, κατόπιν έγκαιρης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου και που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η κατάρτιση και επικύρωση του οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων δεν συνεπάγεται υποχρέωση του ΙΚΥ και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, να χορηγήσει υποτροφία σε οποιονδήποτε Υποψήφιο.

2. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες:
- από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) στo e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
- από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726330 και 210-3726370, καθώς και στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχετικά Άρθρα