Επαναχρησιμοποίηση Σχολικών Βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2020 2021

Εκτύπωση  

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020

Αριθ.Πρωτ.Φ31/30040/Δ1/28-02-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
TMHMA Α΄ - ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Χ. Μαραγκός
Τηλέφωνο : 210 344 2425

Θέμα: «Επαναχρησιμοποιούμενα διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021».

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188) σε συνδυασμό με τις διατάξεις: α) του άρθρου 88 του ν. 1566/85 (Α΄ 167) και τις διατάξεις του Ν.Δ. 749/1970 (Α΄ 277), β) του άρθρου 30 του ν. 1304/1982 (Α΄ 144), γ) του άρθρου 33 του ν. 1143/1981 (Α΄ 80) (οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν επειδή δεν έχουν εκδοθεί τα υπό του άρθρου 88 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) Προεδρικά Διατάγματα ή Κανονιστικές Αποφάσεις, όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 1824/1988, το οποίο προστέθηκε ως παράγραφος 12 στο άρθρο 60 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)).
2. Τις διατάξεις του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) «Ανάπτυξη της Δια βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 22 ως 34 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. Φ1/63691/Δ1/13-04-2017 (Β΄ 1403) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Π.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την Φ1/143929/Δ1/5-10-2018 Υ.Α (Β΄ 3900) και ισχύει.
6. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
9. Την με αριθ. 6631/Υ1/20-7-2019 Υ.Α. (Β΄ 3009) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
10. Την με αριθ. πρωτ. 122795/Γ1/30-7-2019 (ΦΕΚ 523/τ. ΥΟΔΔ/5-8-2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
11. Το με αριθμ. 41/10-10-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
12. Τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τα διδακτικά βιβλία του ακόλουθου πίνακα είναι δυνατό είτε να ανακυκλώνονται είτε να επαναχρησιμοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται. Τα βιβλία τα οποία θα παραδοθούν σε καλή κατάσταση θα φυλάσσονται στο χώρο του σχολείου με ευθύνη των διευθυντών των σχολείων και θα επαναχρησιμοποιούνται από τους μαθητές την επόμενη σχολική χρονιά. Τα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα ανακυκλώνονται.

Κωδικός Τίτλος Τάξη
διανομής
Τάξη
διδασκαλίας
ΙSΒΝ
ΙΤΥΕ
Συγγραφείς

Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10-0027

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ

Α Α, Β, Γ

978-960-06-2480-9

ΑΝΤΥΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΗΤΣΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
10-0022 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α Α, Β

978-960-06-2475-5

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΠΕΣΣΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ, ΜΠΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10-0017 ΜΟΥΣΙΚΗ Α Α

978-960-06-2470-0

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΟΥΤΣΙΑ-ΛΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
10-0025 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α Α, Β

978-960-06-2478-6

ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΟΥΡΝΕΛΛΗ ΠΑΓΩΝΑ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10-0046 ΜΟΥΣΙΚΗ Β Β 978-960-06-2503-5 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΟΥΤΣΙΑ - ΛΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10-0070 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γ Γ, Δ

978-960-06-2531-8

ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΠΕΣΣΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ, ΜΠΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10-0073 ΜΟΥΣΙΚΗ Γ Γ, Δ

978-960-06-2534-9

ΚΑΨΗΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

0-0076 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ Γ, Δ 978-960-06-2537-0 ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΠΑΓΩΝΑ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10-0102 ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ Δ Δ, Ε, ΣΤ 978-960-06-2566-0 ΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10-0139 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Ε Ε, ΣΤ

978-960-06-2605-6

ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΠΛΙΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

10-0142 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε Ε, ΣΤ

978-960-06-2608-7

ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΡΑΓΚΗ ΜΑΡΙΑ
10-0129 ΜΟΥΣΙΚΗ Ε Ε

978-960-06-2596-7

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΖΕΠΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
10-0145 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε Ε, ΣΤ

978-960-06-2610-0

ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ι.

ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10-0175 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤ ΣΤ 978-960-06-2641-4 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΑΝΝΑ, ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), ο αριθμός των αντιτύπων των διδακτικών βιβλίων καθορίζεται από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –«Διόφαντος», μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και τα υπάρχοντα αποθέματα κάθε τίτλου. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται ελλείψεις λαμβάνεται μέριμνα από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –«Διόφαντος» ώστε τα βιβλία αυτά να τυπώνονται σε επαρκείς ποσότητες προκειμένου να καλύπτονται οι εκάστοτε ανάγκες.

Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-“Διόφαντος”» να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Εκτύπωση