edu.klimaka.gr

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΔΑΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΚΔΑΥ

(Αποσπάσματα απόΦΕΚ 449/2007 - ΦΕΚ 1503/2001)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 449/2007)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 449
3 Απριλίου 2007

Αριθμ. 28911/Γ6
Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α/14/3/2000) «εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» με την οποία προβλέπεται υπουργική απόφαση για τη λειτουργία των ΚΔΑΥ.
2. την υπ’ αριθμ. 4/12.7.2006 πράξη του Τμήματος ειδικής αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με την οποία εισηγείται λεπτομέρειες λειτουργίας των ΚΔΑΥ
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί στα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης ως εξής:

Για τους κλάδους των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού τις 6 ώρες ημερησίως και 30 ώρες εβδομαδιαίως.

Για τους κλάδους ΔΕ και ΥΕ ισχύει το ωράριο λειτουργίας των ΚΔΑΥ

2. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Γ6/4494/2001 (ΦΕΚ1503 τ.Β/8.11.2001) υπουργική απόφαση «κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) των ατόμων με ειδικές ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού» στα παρακάτω σημεία:

α) Η τελευταία φράση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται από: «και υπάγονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το ΚΔΑΥ.».

β) Η παράγραφος ε του άρθρου 2 συμπληρώνεται με τη φράση «Σε ότι αφορά βοηθήματα ή όργανα που ενισχύουν αισθητηριακές λειτουργίες και κινητικότητας καθορίζονται από ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες προσδιορίζουν και το πρόβλημα και κρίνονται απαραίτητες για την παροχή των βοηθημάτων από τον ασφαλιστικό τους φορέα ή από το ΥΠΕΠΘ.

γ) Η παράγραφος στ του άρθρου 2 αντικαθίσταται από «την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές εξετάσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταλυκειακές σπουδές (ΙΕΚ), στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις όπου προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα καθώς και στις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας».

δ) Η παράγραφος θ του ιδίου άρθρου διαγράφεται.

ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

Κάθε ΚΔΑΥ λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας επί επτά ώρες ημερησίως, από της 8ης πρωινής μέχρι και της 15ης μεταμεσημβρινής ώρας. Κατά τους θερινούς μήνες από 10 Ιουλίου μέχρι και 31 Αυγούστου τα ΚΔΑΥ λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας καθώς και από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 1η Ιανουαρίου και από μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη της Δικαινησίμου.

Για το λόγο αυτό δεν προγραμματίζονται άδειες κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων εκτός αυτών της μικρής διάρκειας για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, τη χορήγηση των οποίων κρίνει ο προϊστάμενος του ΚΔΑΥ.

Οι αξιολογήσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας της υπηρεσίας από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Εφόσον υπάρχει ανάγκη προγραμματίζονται υποχρεωτικά συναντήσεις − αξιολογήσεις και κατά τις απογευματινές ώρες με προσωπικό που ορίζεται από το συλλογικό διοικητικό όργανο.

στ) Προστίθεται παράγραφος με αυξ. αριθμό 7 ως παρακάτω

ζ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 συμπληρώνεται από «Οι μαθητές που παραπέμπονται από σχολικές μονάδες με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα, καλό είναι να συνοδεύονται από:

α) αντίγραφο πρακτικού της παιδαγωγικής συνεδρίας, με αναφορά του εκπαιδευτικού γιατις ενδείξεις που έχει καταγράψει για το συγκεκριμένομαθητή,
β) Το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασηςκαθώς και τα αποτελέσματα της παρέμβασης,
γ) αντίγραφο πρακτικού με την υπόδειξη του γονέα για τηνπαραπομπή του μαθητή στο ΚΔΑΥ.
Στην περίπτωση που προσέρχεται με αίτημα του γονέα ή κηδεμόνα,το ΚΔΑΥ ζητεί από τη σχολική μονάδα περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή.

η) Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 συμπληρώνεται μετη φράση «Η συνεδρίαση ολοκληρώνεται με τη σύνταξητης γνωμάτευσης και των προτάσεων η οποία υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασίααξιολόγησης, με ευθύνη του προϊσταμένου». Τυχόν διαφωνίες καταγράφονται στο πρακτικό.

θ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 συμπληρώνεται «Στην περίπτωση που ο γονέας δε συμφωνεί με τη γνωμάτευση, ή υπάρχει αντίφαση με προηγούμενες ή από άλλο φορέα γνωματεύσεις, με ευθύνη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται διεπιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι δε συμμετείχαν σε προηγούμενες αξιολογήσεις. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί μπορεί να είναι ειδικοί των προβλεπόμενων κλάδων από δημόσιους φορείς του ΥΠΕΠΘ ή του Υπουργείου Υγείας − Πρόνοιας.
Η επιτροπή επαναξιολογεί και εκδίδει την τελική γνωμάτευση.»

ι) Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 συμπληρώνεται «ελλείψει εκπαιδευτικού αντίστοιχης βαθμίδας, η μαθησιακή αξιολόγηση διενεργείται από τον εκπαιδευτικό της άλλης βαθμίδας».

ια) Η παράγραφος του άρθρου 14 συμπληρώνεται τη φράση «εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ΚΔΑΥ συμμετέχουν στις επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα αντίστοιχα του κλάδου τους μαθήματα».

ιβ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 συμπληρώνεται με τη φράση «και έχει την ευθύνη ψυχοφαρμακευτικής στήριξης. Η συνταγογράφηση για χορήγηση φαρμάκων γίνεται δεκτή από το ταμείο του ασφαλισμένου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1503/2001)

Αριθμ.Γ6/4494
Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

'Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 20, 2 παρ. 12 και 3 παρ. 11 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α'), «εκπαίδευση».
2. Την αριθμ. 5/20.6.2001 πράξη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α').
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Κ.Δ.Α.Υ. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

Αρθρο 1
Οργάνωση - Σκοπός

1. Τα κατά το άρθρο 2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α') ιδρυθέντα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες λειτουργούν στις έδρες των νομών και νομαρχιών του κράτους, αποτελούν αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες και υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Σκοπός των Κ.Δ.Α.Υ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν, 2817/2000, είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας. Για την επίτευξη των στόχων τους, τα Κ.Δ.Α.Υ. λειτουργούν βάσει προτυποποιημένης διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα απόφαση, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογενής λειτουργία τους σε όλη τη χώρα.

Αρθρο 2
Αρμοδιότητες

Τα Κ.Δ.Α.Υ. έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 15, παρ. 3 του Ν. 2817/2000 τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Οι περιφερειακές υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας των περιφερειών έχουν υποχρέωση να παρέχουν συνδρομή όταν τους ζητηθεί. Τα αντικείμενα στα οποία παρέχεται η συνδρομή αυτή καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

β) Την εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής και τους αρμόδιους κατά περίπτωση σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

γ) Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στα σχολεία στην έδρα του Κ.Δ.Α.Υ. ή στο σπίτι.

δ) Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική υποστήριξη, σε όλη την έκταση της εκπαίδευσης και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και συμβουλευτικής για τους γονείς των μαθητών και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα.

ε) Τον καθορισμό του είδους των τεχνικών βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι, καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για την καλύτερη παραμονή του στους χώρους της εκπαίδευσης

στ) Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ζ) Την εισήγηση για την αντικατάσταση και εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 του Ν. 2817/2000.

η) Την εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή ή τη συγχώνευση των αυτοτελών σχολείων ειδικής αγωγής, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 1 και των τμημάτων ένταξης, την προσθήκη τομέων και τμημάτων ειδικοτήτων των ΤΕΕ και στελέχωση αυτών καθώς και την ανάλογη αύξηση ή μείωση των οργανικών θέσεων του προσωπικού.

θ) Εισηγούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την λειτουργία υπό ενιαία διεύθυνση των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης που συλλειτουργούν ή συστεγάζονται.

ι) Την σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με βάση την οποία πραγματοποιείται ανά διετία αξιολόγηση του έργου τους από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Αρθρο 3
Τρόπος λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Υ

1. Το προσωπικό των Κ.Δ.Α.Υ., εκπαιδευτικό ειδικό εκπαιδευτικό και διοικητικό, δραστηριοποιείται με τη μορφή:
α. συλλογικού διοικητικού οργάνου
β. διεπιστημονικής ομάδας και υποομάδων
γ. ατομικών ενεργειών κατά ειδικότητα

2. Ως συλλογικό διοικητικό όργανο συνέρχεται σε τακτές ή έκτακτες συνεδριάσεις υπό την προεδρία του προϊσταμένου του Κ.Δ.Α.Υ., στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι υπηρετούντες σε αυτό, προκειμένου να ρυθμίσει θέματα προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του, αναζήτησης και εφαρμογής τρόπων και μέτρων για την επίτευξη των γενικών και ειδικών σκοπών του και καθορισμού των λεπτομερειών λειτουργίας του.

3. Το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Κ.Δ.Α.Υ. αποτελεί διεπιστημονική ομάδα, η οποία έχει την ευθύνη για την αναζήτηση και εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και επιστημονικών αρμοδιοτήτων του Κ.Δ.Α.Υ. Με απόφαση των μελών του Κ.Δ.Α.Υ. ως συλλογικού διοικητικού οργάνου μπορεί να συγκροτούνται υποομάδες από δύο ή περισσότερα μέλη για την αντιμετώπιση ειδικών εκπαιδευτικών και επιστημονικών θεμάτων στους τομείς ανίχνευσης, διάγνωσης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Ο Προϊστάμενος των Κ.Δ.Α.Υ., τα μέλη του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ο γραμματέας αυτού προσφέρουν ατομικά τις υπηρεσίες τους, όπως αυτές καθορίζονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας απόφασης.

5. Για τα γενικότερα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.

6. Κάθε Κ.Δ.Α.Υ., λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας επί επτά ώρες ημερησίως, από της 9ης πρωινής μέχρι της 15ης μεταμεσημβρινής ώρας τρεις ημέρες την εβδομάδα (ενδεικτικά, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή) και από της 13ης μέχρι της 20ης μεταμεσημβρινής ώρας δύο ημέρες την εβδομάδα (ενδεικτικά Τρίτη και Πέμπτη).

Κατά τις ημέρες απογευματινής λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Υ. ένα μέρος του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, που ορίζεται με απόφαση του συλλογικού διοικητικού οργάνου, προσφέρει υπηρεσία κατά τις προμεσημβρινές ώρες, απαλλασσόμενο από την απογευματινή λειτουργία.

Αρθρο 4
Βασικοί άξονες λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Υ.

1. Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις του Κ.Δ.Α.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Επιδιώκουν να καταστεί δυνατή η ένταξη και επανένταξή τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα, η επαγγελματική τους κατάρτιση, η συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, η αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο και η ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.

2. Ειδικότερα κάθε Κ.Δ.Α.Υ. οργανώνει τις δραστηριότητές του γύρω από τους άξονες:

Α) Ανίχνευση - Διάγνωση - Αξιολόγηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που περιλαμβάνει: την ανίχνευση και παραπομπή, τη διαδικασία διάγνωσης, αξιολόγησης και έκδοσης της γνωμάτευσης, τις βασικές αξιολογικές εκθέσεις που αναφέρονται στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, στην έκθεση κοινωνικού ιστορικού, την έκθεση παιδοψυχιάτρου, την έκθεση ψυχολόγου και τις άλλες αξιολογήσεις, τη διαδικασία για την κατάρτιση εισηγήσεων σε σχέση με τις λοιπές αρμοδιότητες των Κ.Δ.Α.Υ. και την τήρηση αρχείου ατομικών φακέλων.

Β) Υποστήριξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους και την εκπαιδευτική παρέμβαση που περιλαμβάνει: την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης (πρώιμης) εκπαιδευτικής παρέμβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας, την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων συμβουλευτικής γονέων και οικογένειας, την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την υποστήριξη των διδασκόντων σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Γ) Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα Ειδικής Αγωγής

Αρθρο 5
Ανίχνευση - Παραπομπή

1. Το εκπαιδευτικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ., σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης, τους συμβούλους ειδικής αγωγής, τους συμβούλους προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς των ΣΜΕΑ και των άλλων σχολείων, προγραμματίζει και διεξάγει κατ' έτος έρευνα το μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο, στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της περιφέρειάς του. Σκοπός αυτών των ερευνών είναι ο εντοπισμός πιθανών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στους μαθητές και η έγκαιρη διάγνωση - αξιολόγηση και παρέμβαση.

2. Οι μαθητές για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καταγράφονται στο αρχείο του Κ.Δ.Α.Υ. και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους και τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων ή των ασκούντων γονική μέριμνα παραπέμπονται για περαιτέρω αξιολόγηση.

3. Τα Κ.Δ.Α.Υ. εκτός από τους μαθητές των οποίων οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προκύπτουν από την ανίχνευση, που διεξάγουν υποχρεούται να αξιολογούν και τους μαθητές που παραπέμπονται από σχολικές μονάδες με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα, καθώς και άλλα παιδιά μετά από αίτημα του γονέα ή του κηδεμόνα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα.

Αρθρο 6
Διαδικασία Διάγνωσης-Αξιολόγησης και έκδοσης της Γνωμάτευσης

1. Ο προϊστάμενος του Κ.Δ.Α.Υ. κοινοποιεί, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας, ανάλογα με το πρόβλημα, τις αιτήσεις για παραπομπή και συναποφασίζεται η συνεισφορά κάθε ειδικότητας για κάθε περίπτωση. Επίσης προγραμματίζεται ο χρόνος συνάντησης με κάθε μέλος του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και τέλος ο τρόπος αξιολόγησης. Αν αποφασισθεί η μετάβαση του μαθητή στο Κ.Δ.Α.Υ., ο μαθητής προσέρχεται συνοδευόμενος από το γονέα του ή τον κηδεμόνα του ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. Στη συνέχεια διενεργείται εξατομικευμένη αξιολόγηση από το εκπαιδευτικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ.

2. Μετά την αξιολόγηση ακολουθεί συνεδρίαση για την έκδοση της γνωμάτευσης. Στη συνεδρίαση μετέχουν όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που συμμετείχαν στην αξιολόγηση. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο προϊστάμενος του Κ.Δ.Α.Υ. και τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη. Κάθε μέλος, καταθέτει προφορικά και γραπτά τις πληροφορίες του, τα δεδομένα των παρατηρήσεων και των αξιολογήσεών καθώς και τις προτάσεις του για το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης και οτιδήποτε μπορεί να συμβάλει στην πλήρη αξιολόγηση και υποστήριξη του μαθητή. Η συνεδρίαση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της γνωμάτευσης.

3. Στη γνωμάτευση προσδιορίζεται αν ο μαθητής ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες των ατόμων με ειδικές ανάγκες και προτείνεται η κατάλληλη σχολική μονάδα ένταξης ο τρόπος φοίτησης, η αναγκαία ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήματα και εκπαιδευτικά υλικά που θα διευκολύνουν την εκπαίδευση και επικοινωνία του ατόμου. Η Γνωμάτευση συνοδεύεται από πλαίσιο εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (Ε.Ε.Π) το οποίο στηρίζεται στην αξιολόγηση και εμπεριέχει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, καθώς και τον χρονικό προσδιορισμό της επαναξιολόγησης του ατόμου και του προγράμματός του. Επιπλέον, προτείνονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσαρμογή του ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, και περιγράφονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα του παρεμβατικού προγράμματος. Η γνωμάτευση και το Ε.Ε.Π γνωστοποιούνται στους γονείς και στο σχολείο που εντάσσεται ο μαθητής, όλα δε τα στοιχεία καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του μαθητή.

4. Σε περίπτωση που για την έκθεση της γνωμάτευσης κριθεί αναγκαία η συνδρομή του Κ.Δ.Α.Υ. της οικείας Διοικητικής Περιφέρειας ή και των περιφερειακών υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας σε θέματα που καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας αποφασίζεται κατά την συνεδρίαση της επιστημονικής ομάδας του Κ.Δ.Α.Υ. ποια μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού είναι αναγκαίο να αξιολογήσουν το άτομο με ειδικές ανάγκες για την έκδοση της γνωμάτευσης. Τα μέλη αυτά μετέχουν στη συνεδρίαση που γίνεται για την έκδοση της γνωμάτευσης στο Κ.Δ.Α.Υ. του νομού ή της νομαρχίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να επισκεφθεί την έδρα του περιφερειακού Κ.Δ.Α.Υ. ή τις υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας συνοδεύεται από τον έχοντα τη γονική του μέριμνα και τον κοινωνικό λειτουργό του Κ.Δ.Α.Υ. ενώ ο ατομικός του φάκελος αποστέλλεται υπηρεσιακά. Την τελική γνωμάτευση εκδίδει το Κ.Δ.Α.Υ. του νομού ή της νομαρχίας σε ειδική συνεδρίαση και με συμμετοχή του μέλους ή των μελών του περιφερειακού Κ.Δ.Α.Υ. που αξιολόγησαν το άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αρθρο 7
Βασικές Αξιολογικές Εκθέσεις

Ι. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

1. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση διενεργείται από τον εκπαιδευτικό του Κ:Δ.Α.Υ., της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας που φοιτά ο μαθητής και περιλαμβάνει τη συστηματική διαδικασία συγκέντρωσης εκπαιδευτικά σημαντικών πληροφοριών, που αφορούν στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του ατόμου, με στόχο τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής.

2. Στην εκπαιδευτική αξιολόγηση πρέπει να περιγράφονται:
α. Η σχολική και ευρύτερη γνώση του μαθητή.
β. Οι δεξιότητες (σχολικές, γνωστικές, επικοινωνιακές, κοινωνικές και αυτοεξυπηρέτησης), καθώς και το φάσμα των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων του μαθητή.
γ. Ο βαθμός της κοινωνικής του προσαρμογής.
δ. Οι στρατηγικές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί ο μαθητής για την κατάκτηση της γνώσης και να περιγράφει τη συμπεριφορά του.

3. Στην εκπαιδευτική αξιολόγηση αναγράφονται οι ημερομηνίες παραπομπής, αξιολογήσεων και επισκέψεων του μαθητή στο Κ.Δ.Α.Υ. ή το σχολείο του ή το σπίτι του. Αναφέρονται τα κύρια στοιχεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης καθώς και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες και τα τεχνικά βοηθήματα που έχει ανάγκη ο μαθητής. 'Οπου κρίνεται αναγκαίο προτείνεται πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης ή στήριξης του μαθητή ή του εκπαιδευτικού της τάξης

4. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση μπορεί να είναι τυπική και άτυπη.
Στη τυπική αξιολόγηση η συγκέντρωση των πληροφοριών γίνεται μέσω τυποποιημένων δοκιμασιών, οι οποίες προτείνονται ή εγκρίνονται από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Στην άτυπη αξιολόγηση περιλαμβάνονται:
α) δοκιμασίες, σε μη τυποποιημένη μορφή, για τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και της σχολικής γνώσης του μαθητή, ανάλογα με τη χρονική και νοητική του ηλικία και τις απαιτήσεις της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας,
β) στοιχεία από την παρατήρηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή από επισκέψεις του εκπαιδευτικού του Κ.Δ.Α.Υ. στο χώρο του σχολείου και
γ) στοιχεία που προέρχονται από τις παρατηρήσεις και τις περιγραφές των γονέων και των εκπαιδευτικών του παιδιού, οι οποίοι σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς του Κ.Δ.Α.Υ., συντάσσουν περιγραφική αξιολόγηση του μαθητή.

ΙΙ. Έκθεση κοινωνικού ιστορικού

1. Στην έκθεση κοινωνικού ιστορικού, η οποία συντάσσεται από τον κοινωνικό λειτουργό, περιγράφονται οι παράγοντες, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την ομαλή προσαρμογή του μαθητή στο περιβάλλον του και την γενική του εξέλιξη.

2. Για τη σύνταξη του κοινωνικού ιστορικού απαιτείται:
 α) η συγκέντρωση των κοινωνικών δεδομένων, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων (επάγγελμα γονέων, υποαπασχόληση ή ανεργία, μορφωτικό επίπεδο, ηλικία γονέων, τόπος κατοικίας, οικονομική κατάσταση της οικογένειας, αριθμός μελών, ύπαρξη διευρυμένης οικογένειας, σοβαρή ασθένεια ή θάνατος γονέα ή άλλου μέλους κ.λ.π.).
 β) περιγραφή των οικογενειακών σχέσεων και συνηθειών.
 γ) λεπτομερής περιγραφή του ιστορικού του ατόμου από την γέννησή του και ειδικά, από την ηλικία διαπίστωσης του προβλήματος έως την ημέρα της παραπομπής του στο Κ.Δ.Α.Υ. Το ιστορικό περιλαμβάνει και όλες τις ενέργειες, αντιδράσεις και προσαρμογές της οικογένειας σε σχέση με το παιδί και το πρόβλημά του.

3. Η συγκέντρωση των στοιχείων της έκθεσης του κοινωνικού ιστορικού γίνεται:
 α) με ατομικές συνεντεύξεις με το γονέα και τα άλλα μέλη της οικογένειας
 β) με επισκέψεις του κοινωνικού λειτουργού στο σπίτι και
 γ) με συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, όταν το άτομο αυτό παρακολουθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

4. Στην έκθεση κοινωνικού ιστορικού αναγράφεται η ημερομηνία παραπομπής του μαθητή στο Κ.Δ.Α.Υ. και οι ηλικίες του μαθητή και των γονέων. Επίσης καταγράφονται οι ημερομηνίες και οι επισκέψεις στο χώρο του Κ.Δ.Α.Υ., στο χώρο του σπιτιού του μαθητή και στο χώρο της τάξης.

5. Τέλος, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες πράξεις ενέργειες και οδηγίες παρέμβασης που θα διευκολύνουν το άτομο στην αντιμετώπιση του προβλήματός του και που θα στηρίξουν την οικογένειά του.

ΙΙΙ. Έκθεση Παιδοψυχιάτρου

1. Η αξιολόγηση του Παιδοψυχιάτρου περιλαμβάνει:
 α) Το ψυχιατρικό προφίλ του μαθητή , όπως αυτό προκύπτει από τυπικές και άτυπες δοκιμασίες. Στην αξιολόγηση αναφέρονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος μαθητής σε διάφορους τομείς, οι δυνατότητές του, πιθανές προτάσεις για την αντιμετώπισή τους και προτάσεις για το σχεδιασμό του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος
 β) τη φαρμακευτική ή άλλη αναγκαία υποστήριξη με βάση τη γνωμάτευση,
 γ) πληροφορίες για τη στάση του οικογενειακού περιβάλλοντος ως προς το πρόβλημα του μαθητή,

2. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων που απαρτίζουν την έκθεση του παιδοψυχιάτρου απαιτούνται:
 α) ατομικές συνεδρίες με το μαθητή και την οικογένειά του
 β) συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς σε περίπτωση που ο μαθητής αυτός παρακολουθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 γ) διεξαγωγή τυπικών δοκιμασιών και συστηματική καταγραφή των στοιχείων που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

3. Ο παιδοψυχίατρος καταχωρίζει τα δεδομένα της ψυχιατρικής εξέτασης όπως και τις δοκιμασίες που χρησιμοποίησε μαζί με τα αποτελέσματα (γνωμάτευση και φαρμακευτική υποστήριξη) στο φάκελο του μαθητή. Μέσα σε αυτόν καταχωρίζονται επίσης οι ημερομηνίες της εξέτασης και της προγραμματισμένης επανεξέτασης, το ιστορικό της φαρμακευτικής θεραπείας (φάρμακα, διάρκεια λήψης, έναρξη, λήξη, προτάσεις αλλαγής φαρμάκων).
 Περιγράφεται συνοπτικά το ψυχιατρικό προφίλ του μαθητή και προτείνονται συγκεκριμένες υποστηρικτικές παρεμβάσεις που θα πρέπει να περιληφθούν στο σχεδιασμό των εξατομικευμένων διδακτικών προγραμμάτων. 'Οπου κρίνεται αναγκαίο προτείνεται η ένταξη του μαθητή σε κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή πλαίσιο και η παροχή προγραμμάτων συμβουλευτικής για την οικογένεια.

ΙV. Έκθεση ψυχολόγου

1. Για τη σύνταξη έκθεσης μετά από ψυχολογική αξιολόγήση, την οποία διενεργεί ο ψυχολόγος, απαιτείται:
 α. συγκέντρωση των δεδομένων που αφορούν το άτομο, βάσει συγκεκριμένων ψυχολογικών διαγνωστικών κριτηρίων και τυποποιημένων δοκιμασιών
 β. περιγραφή των δυνατοτήτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει σε διάφορους τομείς (γνωστικό- συναισθηματικό, κ.λ.π.)
 γ. περιγραφή της συμπεριφοράς του ατόμου μέσα και έξω από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον
 δ. περιγραφή των αντιδράσεων του οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος του ατόμου, ως προς το πρόβλημά του.

2. Για τη συγκέντρωση στοιχείων που απαρτίζουν την ψυχολογική έκθεση απαιτούνται:
 α) ατομικές συνεντεύξεις και συνεργασία με το άτομο αλλά και με το γονέα
 β) συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, όταν το άτομο αυτό παρακολουθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα και
 γ) διεξαγωγή δοκιμασιών και συστηματική καταγραφή των στοιχείων που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

3. Ο ψυχολόγος που υπηρετεί στο Κ.Δ.Α.Υ. καταχωρίζει τα δεδομένα της ψυχολογικής αξιολόγησης, όπως επίσης τα κριτήρια αξιολόγησης, που χρησιμοποίησε και τα αποτελέσματα που είχε στον ατομικό φάκελο του μαθητή. Μέσα σ' αυτόν καταχωρίζονται επίσης η ημερομηνία της πρώτης ψυχολογικής εξέτασης του ατόμου, οι συνεντεύξεις με τους γονείς, οι συνεργασίες με τους εκπαιδευτικούς και η ημερομηνία επανεξέτασης. Περιγράφεται συνοπτικά το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και προτείνονται συγκεκριμένες ψυχολογικές υποστηρικτικές παρεμβάσεις που θα πρέπει να περιληφθούν στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των εξατομικευμένων διδακτικών προγραμμάτων. 'Οπου κρίνεται αναγκαίο προτείνεται η ένταξη του μαθητή σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η παροχή προγραμμάτων συμβουλευτικής για τους γονείς και την οικογένεια.

V. Αλλες Αξιολογήσεις

1. Η διαδικασία της αξιολόγησης ολοκληρώνεται κατά περίπτωση με την αξιολόγηση του Φυσικοθεραπευτή, του Λογοθεραπευτή, του ειδικού στη νοηματική γλώσσα και του ειδικού στην κινητικότητα τυφλών. Οι εν λόγω αξιολογήσεις διεξάγονται μετά από εντολή του προϊσταμένου και σε εξατομικευμένη βάση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται στην εκπαιδευτική και ψυχολογική αξιολόγηση.

Αρθρο 8
Διαδικασία για την κατάρτιση εισηγήσεων για θέματα αρμοδιότητας του Κ.Δ.Α.Υ

1. Τα Κ.Δ.Α.Υ. προβαίνουν σε εισηγήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για θέματα της αρμοδιότητας τους όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την παρούσα απόφαση. Για την σύνταξη των εν λόγω εισηγήσεων ο Προϊστάμενος συγκαλεί το συλλογικό όργανο του Κ.Δ.Α.Υ. και σε συνεργασία με τα μέλη αυτού αναθέτει την αξιολόγηση μελέτη και εισήγηση των θεμάτων αυτών σε κάθε μέλος ή σε ομάδα μελών Κ.Δ.Α.Υ.

2. Αφού γίνουν οι απαραίτητες αξιολογήσεις, παρατηρήσεις, συνεργασίες με άλλους ειδικούς και συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα, συγκαλείται ειδική συνεδρίαση από τον προϊστάμενο του Κ.Δ.Α.Υ. Σε αυτή μετέχουν όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα, τα οποία υπογράφονται, στο τέλος, από όλα τα μέλη του. Το κάθε μέλος καταθέτει προφορικά και γραπτά τα δεδομένα των παρατηρήσεων του και των αξιολογήσεών του. Γίνεται ανακεφαλαίωση, συσχέτιση και σύνθεση των πληροφοριών και των αναγκών και διατυπώνεται η τελική εισήγηση. Οι εισηγήσεις αυτές που αφορούν τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό προσανατολισμό.

3. Ειδικά για την σύνταξη της εισήγησης για την ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή, υποβιβασμό, μετατροπή και συγχώνευση των σχολείων και των τμημάτων ένταξης, προσθήκη τομέων και τμημάτων ειδικοτήτων στα ΤΕΕ, στελέχωση αυτών, καθώς και ανάλογη αύξηση ή μείωση των οργανικών Θέσεων του προσωπικού , προηγείται εμπεριστατωμένη μελέτη στην οποία λαμβάνονται υπόψη εκτός των άλλων, οι ανάγκες των μαθητών της περιοχής, οι προϋποθέσεις στέγασης και ο εξοπλισμός, οι δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής, οι σύγχρονες επιστημονικές απόψεις και η σχετική νομοθεσία

Αρθρο 9
Αρχείο ατομικών φακέλων

1. Σε κάθε Κ.Δ.Α.Υ. τηρείται αρχείο που περιλαμβάνει τους ατομικούς φακέλους των ατόμων που αξιολογούνται από το Κ.Δ.Α.Υ. μετά από παραπομπή σε αυτό ή ανίχνευση.

2. Ο ατομικός φάκελος περιλαμβάνει:

α. Συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή.

β. Γνωμάτευση για το είδος και το βαθμό της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ανάγκης.

γ. Εισήγηση για την εγγραφή - κατάταξη ή μεταγραφή στην κατάλληλη σχολική μονάδα.

δ. αξιολογική έκθεση που αφορά τη μαθησιακή εξέλιξη του μαθητή.

ε. Εισήγηση για τον καταρτισμό του κατάλληλου παρεμβατικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

στ. Εισήγηση για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης προς τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα.

ζ. Εισήγηση για το είδος των αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών βοηθημάτων και οργάνων για κάθε παιδί.

η. Εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές ή άλλης μορφής εξέταση για τους μαθητές που φοιτούν στις συνήθεις τάξεις.

θ. Όλες τις δοκιμασίες που έχουν χορηγηθεί στο μαθητή από το δάσκαλο της τάξης του

ι. Περιγραφική αξιολόγηση παραπομπής του μαθητή από το δάσκαλο της τάξης του.

ια. Την απάντηση του Κ.Δ.Α.Υ. στο σχολείο και στους έχοντες τη γονική μέριμνα του ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ιβ. Τις περιοδικές αξιολογήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών παρεμβατικών προγραμμάτων από τους ειδικούς του Κ.Δ.Α.Υ..

ιγ. οτιδήποτε άλλο αφορά το μαθητή

3. Η γραπτή και η προφορική ενημέρωση για το περιεχόμενο του φακέλου γίνεται στον έχοντα τη γονική μέριμνα του μαθητή κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Κ.Δ.Α.Υ. Τη συνάντηση καθορίζει ο προϊστάμενος του Κ.Δ.Α.Υ. σε επικοινωνία με τον έχοντα τη γονική μέριμνα. Σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και μέλη της ειδικής εκπαιδευτικής ομάδας που θα θεωρηθεί απαραίτητο από τον προϊστάμενο του Κ.Δ.Α.Υ. να παρευρεθούν.

4. Το περιεχόμενο των φακέλων διατηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, είναι απόρρητο και έχουν πρόσβαση σε αυτό, το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ.. Για ερευνητικούς σκοπούς μπορεί να δοθεί άδεια πρόσβασης στο περιεχόμενό του μόνο μετά από σχετική έγκριση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ο φάκελος ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα όταν χρειαστεί να προστεθούν νέα στοιχεία.

5. Η γνωμάτευση, οι οδηγίες αντιμετώπισης και το ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χορηγείται μόνο στους έχοντες τη γονική μέριμνα του μαθητή και στη σχολική μονάδα που φοιτά ο μαθητής. Η διακίνηση των εγγράφων αυτών προς τη σχολική μονάδα γίνεται μόνο υπηρεσιακά.

Αρθρο 10
Υποστήριξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους

Εκπαιδευτική παρέμβαση.

1. Οι δραστηριότητες για την υποστήριξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους και η εκπαιδευτική παρέμβαση αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε: α. να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους,

β. να βελτιώσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα,

γ. να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους εξέλιξη και για τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία και στην κοινωνία.

2. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών το Κ.Δ.Α.Υ. αναπτύσσει δραστηριότητες και προγράμματα υποστήριξης και εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Ι. Προγράμματα έγκαιρης εκπαιδευτικής παρέμβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

1. Τα προγράμματα έγκαιρης (πρώιμης) εκπαιδευτικής παρέμβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας απευθύνονται σε παιδιά που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα ή δεν υπάρχουν στην περιοχή του Κ.Δ.Α.Υ. κατάλληλα ειδικά προγράμματα για την περίπτωσή τους. Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται με απόφαση του εκπαιδευτικού και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Κ.Δ.Α.Υ. και προσφέρονται ατομικά στο παιδί και στην οικογένειά του. Υλοποιούνται είτε στην έδρα του Κ.Δ.Α.Υ. ή μπορεί να έχουν την μορφή της κατ' οίκον παροχής.
 Το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, με τους μακροπρόθεσμους και τους βραχυπρόθεσμους στόχους για τους γονείς και το παιδί, καταρτίζεται από τον υπεύθυνο του προγράμματος έγκαιρης παρέμβασης βάσει του πλαισίου που έχει δοθεί κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης του παιδιού. Την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος έγκαιρης παρέμβασης έχει ο εκπαιδευτικός του Κ.Δ.Α.Υ. μετά από ειδική επιμόρφωση, ή άλλος ειδικός του Κ.Δ.Α.Υ., ο οποίος θα έχει επιμορφωθεί ειδικά στο τομέα της έγκαιρης παρέμβασης και της συμβουλευτικής των γονέων.

2. Κύριος στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι γονείς και η οικογένεια με το πρόβλημα του παιδιού τους, να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση και να παρέχουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, και τη συμμετοχή του στη ζωή της οικογένειας όπως και την προετοιμασία του για την προσχολική και τη σχολική εκπαίδευση.
 Ο υπεύθυνος του προγράμματος, συναντάται περιοδικά (μία φορά την εβδομάδα) με το παιδί και την οικογένεια, ενώ πραγματοποιεί και ομαδικές συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης για όλους τους γονείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης. Στις ομαδικές συναντήσεις μπορεί να συνδράμουν, όταν κριθεί αναγκαίο από τον υπεύθυνο και άλλα μέλη του Κ.Δ.Α.Υ. και κυρίως ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός.

3. Τα προγράμματα αυτά αξιολογούνται ετησίως από την διεπιστημονική ομάδα του Κ.Δ.Α.Υ., σε ειδική συνεδρία στην οποία εισηγητής είναι ο υπεύθυνος της έγκαιρης παρέμβασης.

ΙΙ. Προγράμματα συμβουλευτικής γονέων και οικογένειας

1. Το ΚΔ.Α.Υ., αξιολογώντας τις ανάγκες των μαθητών της περιφέρειάς του, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα συμβουλευτικής γονέων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Την κύρια ευθύνη για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων έχει ο ψυχολόγος του Κ.Δ.Α.Υ., ο οποίος συνεπικουρείται στο έργο του από τον εκπαιδευτικό και τον κοινωνικό λειτουργό του Κ.Δ.Α.Υ., καθώς επίσης και από όποιον άλλον ειδικό κριθεί απαραίτητο.

2. Εκτός των γενικών στόχων της συμβουλευτικής γονέων, που περιγράφονται στα προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης και οι οποίοι ισχύουν και για τα προγράμματα αυτά, ένας πολύ βασικός στόχος είναι και η ενδυνάμωση των γονέων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά και συνεταιρικά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να επιτευχθεί η ισότιμη ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο σχολείο και στην κοινωνία. Τα προγράμματα συμβουλευτικής γονέων υλοποιούνται μέσα από ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις του ψυχολόγου με τους γονείς σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στα προγράμματα αυτά τηρούνται οι κανόνες της συμβουλευτικής. Η πρόοδός τους αξιολογείται περιοδικώς από το ειδικό προσωπικό του Κ.Δ.Α.Υ. σε ειδική συνεδρίαση στην οποία εισηγητής είναι ο ψυχολόγος.

ΙΙΙ. Υποστήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες

1. Τα Κ.Δ.Α.Υ. στηρίζουν συστηματικά τους μαθητές με ειδικές ανάγκες της περιφέρειάς τους. Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους της ειδικής αγωγής και όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ. Αξιολογούν και κατατάσσουν τους μαθητές στην κατάλληλη σχολική βαθμίδα παρακολουθούν περιοδικά την πρόοδο των μαθητών αυτών και παρέχουν στήριξη.

2. Τα Κ.Δ.Α.Υ. μετά από αξιολόγηση, προτείνουν την κατάλληλη εξεταστική μέθοδο για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της περιφέρειάς τους. Γενικά μεριμνούν για την παροχή όλων των θεσμοθετημένων διευκολύνσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους μαθητές της περιφέρειάς τους.

ΙV. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών των τάξεων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

1. Τα Κ.Δ.Α.Υ. σχεδιάζουν ετησίως προγράμματα ευαισθητοποίησης για τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους. Επίσης, σχεδιάζουν και υλοποιούν σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής, προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους προϊσταμένους των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης, τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς, προγράμματα συστηματικής στήριξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες, ειδικά αυτών που είναι ενταγμένοι στις συνήθεις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί στα τμήματα ένταξης, υποστηρίζονται από τον εκπαιδευτικό του Κ.Δ.Α.Υ. ώστε να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας και να εξασφαλίζουν το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες.

2. Την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών έχει ο εκπαιδευτικός της αντίστοιχης βαθμίδας του Κ.Δ.Α.Υ., ο οποίος για το σκοπό αυτό επισκέπτεται περιοδικά (μία φορά την εβδομάδα) με τη μορφή του ειδικού «περιπατητικού», τα σχολεία της περιφέρειάς του. Ο εκπαιδευτικός αυτός, προσφέρει συστηματική στήριξη στους μαθητές και κυρίως σε αυτούς που είναι ενταγμένοι στη συνηθισμένη σχολική τάξη.

3. Επιπλέον, τα Κ.Δ.Α.Υ. υλοποιούν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης σε συνεργασία με το προσωπικό των ΣΜΕΑ. Στα πλαίσια της υποστήριξης των ΑΜΕΑ σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Αρθρο 11
Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για θέματα ειδικής αγωγής.

1. Για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, τα Κ.Δ.Α.Υ. εκδίδουν ενημερωτικά δελτία, έντυπα φυλλάδια και οργανώνουν ημερίδες, εκπομπές στα τοπικά Μ.Μ.Ε. ή αναλαμβάνουν οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες γενικής και εξειδικευμένης ενημέρωσης αλλά και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε θέματα ειδικής αγωγής.

2. Τα Κ.Δ.Α.Υ. οργανώνουν τις υπηρεσίες τους έτσι ώστε να αποτελούν πηγή έγκυρης ενημέρωσης και πληροφόρησης για όλα τα θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τέλος, λειτουργούν ως διαμεσολαβητικό δίκτυο μεταξύ των υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας πρόνοιας και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Κ.Δ.Α.Υ.

(...) ( Μετάβαση στο άρθρο με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις προσωπικού στα ΚΔΑΥ)

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2001

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

 

 

Σχετικά Άρθρα