edu.klimaka.gr

Λειτουργία Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης ΚΕΣΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΚΕΣΥ

Αρ.Πρωτ.159484/ΓΔ4/20-11-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
-------
Πληροφορίες :Ι. Ζυμβρακάκης (Ε.Α.Ε.)
: Α.Ρηνάκη (Π/θμια)
: Α.Νηγιάννης (Δ/θμια)
: Ι.Καπουτσής (Επαγγ/κή Εκπ/ση)
: Α.Πλέσσα -Παπαδάκη(Υποστήριξης
Εκπ/κων Προγρ/των Αειφορίας)
Τηλέφωνο : 210 3442191 (Ε.Α.Ε.)
: 210 344 3291 (Π/θμια)
: 2103442237 (Δ/θμια)
: 210 3443617 (Επαγγ/κή Εκπ/ση)
: 210344 3286 (Υποστήριξης
Εκπ/κων Προγρ/των
Αειφορίας)

Θέμα: «Οδηγίες λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης»

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) τα οποία λειτουργούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ Β΄ 5614) και θέμα: « «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους», καλούνται να εφαρμόσουν τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,όπως αυτά ορίζονται: α) στην υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση(Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) στην υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/13/11/2020(ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) και θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού » εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών .

Οι Προϊστάμενοι/ες των Κ.Ε.Σ.Υ. σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού προβαίνουν σε προγραμματισμό ενεργειών, σχετικά με: (Ι) την εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη και (ΙΙ) τη φυσική παρουσία μαθητών/τριών όλων των βαθμίδων γενικής, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και γονέων ή κηδεμόνων τους για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, έκδοσης και επίδοσης εκθέσεων αξιολόγησης-γνωμάτευσης.

Επίσης, οι Προϊστάμενοι/ες των Κ.Ε.Σ.Υ. οφείλουν να προσδιορίσουν τον απαιτούμενο αριθμό διοικητικού προσωπικού και εκπαιδευτικού προσωπικού/μελών διεπιστημονικών μονάδων σε καθημερινή ή και σε εβδομαδιαία βάση που πρέπει να προσέρχεται, σύμφωνα με την ως άνω υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190/13/11/2020 (ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) και θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το προσωπικό που θα παρέχει εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία θα είναι ανάλογο των διαθεσίμων υλικοτεχνικών πόρων και της υπάρχουσας χωροταξικής διαθεσιμότητας του Κ.Ε.Σ.Υ., λαμβανομένων υπόψη των γενικών οδηγιών πρόληψης. Ως προς τις διευκολύνσεις των γονέων/μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, συνεπεία της πλήρους αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και για όσο διάστημα διαρκεί αυτή, εφαρμόζονται οι υπ’ αρ. 158104/Ε3/18.11.2020 οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΔΑ: ΨΩΟΚ46ΜΤΛΗ-ΦΣΥ) και με θέμα: «Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς/μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ».

Το κοινό για το ως άνω χρονικό διάστημα θα εξυπηρετείται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Κατά την προσέλευση και παραμονή όλων στον χώρο του Κ.Ε.Σ.Υ, τηρούνται απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και ειδικότερα η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο από τους προσερχόμενους γονείς ή κηδεμόνες όσο και από το προσωπικό της υπηρεσίας. Για τους μαθητές/τριες ισχύουν τα προβλεπόμενα της παρ.6, του άρθρου 2 της Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31-10-2020 ΚΥΑ(Β’4810).

Οι συνεδριάσεις των διεπιστημονικών επιτροπών δύνανται να πραγματοποιούνται και μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ η προγραμματισμένη διαδικασία αξιολόγησης θα διενεργείται με αυτοπρόσωπη παρουσία από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, τηρουμένων των μέτρων προστασίας έναντι της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ. μπορεί να αναπροσαρμόζεται για μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας με απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα και οι συνθήκες του χώρου και της διαθεσιμότητας του προσωπικού το επιτρέπουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ Β΄ 5614) «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους», όπως προβλέπεται.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Αρ.Πρωτ.51382/ΓΔ4/05-05-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης»

ΣΧΕΤ: 1. Η από 1/05/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» και ειδικότερα του μέρους Ζ, άρθρα 35 έως 39 αυτής,
2. Η υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
3. Το με αρ. 40/04-05-2020 απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες,
4. Η με αρ. πρωτ. 51380/Δ2/5-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι Covid-19 για την επανέναρξη λειτουργίας σχολικών μονάδων».

Σας ενημερώνουμε ότι τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) λειτουργούν, από 07-05-2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ Β΄ 5614) «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους» προγραμματίζοντας τις ενέργειές τους, οι οποίες απαιτούν και φυσική παρουσία μαθητών/τριών και γονέων ή κηδεμόνων, για τη διεκπεραίωση αιτημάτων αξιολόγησης και έκδοσης εκθέσεων αξιολόγησης-γνωμάτευσης με προτεραιότητα σε αιτήματα αξιολόγησης μαθητών/τριών Γ΄ Λυκείου για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλαγής βαθμίδας, επανάληψης φοίτησης και υποστήριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τη λειτουργία των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Διεπιστημονικής Αξιολόγησης.

Για τη λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Υ. τα στελέχη εκπαίδευσης προβαίνουν στις κάτωθι ενέργειες:

1. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. με ευθύνη των Προϊσταμένων τους, εφαρμόζουν, κατ’ αντιστοιχία, τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι Covid-19 για την επανέναρξη λειτουργίας σχολικών μονάδων, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην με αρ. πρωτ. 51380/Δ2/5-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι Covid-19 για την επανέναρξη λειτουργίας σχολικών μονάδων», και σε συνεργασία με τους Συλλόγους Εκπαιδευτικού Προσωπικού, υποβάλλουν έως 07-05-2020, προς τις οικείες Π.Δ.Ε., εισηγήσεις για τις ανάγκες τους:

α) σε εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, για τη δημιουργία περισσότερων διεπιστημονικών ομάδων και την ενίσχυση της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών τους, και

β) σε απαραίτητους επιπλέον χώρους για την αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού, προκειμένου να ανταποκριθούν στη διεκπεραίωση των αιτημάτων εκπαιδευτικής αξιολόγησης και στην έκδοση των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης-γνωμάτευσης.

2. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, για την επιπλέον ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των Κ.Ε.Σ.Υ., διαθέτουν με απόφασή τους, στα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) όπως ισχύει, που υπηρετούν σε Τμήματα Ένταξης σχολικών μονάδων και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε Σ.Δ.Ε.Υ., της περιοχής ευθύνης τους, για το χρονικό διάστημα που έχει ανασταλεί η λειτουργία των ανωτέρω σχολικών μονάδων.

3. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης για την έκδοση της απόφασης διάθεσης εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. προς τα Κ.Ε.Σ.Υ. προβαίνουν στις κάτωθι ενέργειες:

α) Εκδίδουν, άμεσα με την λήψη του παρόντος και έως 07-05-2020, πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ως ορίζεται στο άρθρο 16 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) και μέλη του Ε.Ε.Π., για διάθεσή τους στα Κ.Ε.Σ.Υ. για το χρονικό διάστημα που έχει ανασταλεί η λειτουργία των ανωτέρω σχολικών μονάδων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως 11-05-2020,

β) Εκδίδουν τη σχετική απόφαση διάθεσης του προσωπικού έως 12-05-2020 λαμβάνοντας υπόψη, τις υποβληθείσες ανάγκες σε προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ. και την κατά προτεραιότητα διάθεση των:

αα) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών του Ε.Ε.Π. που διαθέτουν εμπειρία υπηρέτησης σε Κ.Ε.Σ.Υ. (ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Κ.Δ.Α.Υ.) και υπέβαλαν αίτηση,

ββ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών του Ε.Ε.Π. που υπέβαλαν αίτηση,

γγ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. που διαθέτουν εμπειρία υπηρέτησης σε Κ.Ε.Σ.Υ. και δεν υπέβαλαν αίτηση και

δδ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στην περιοχή ευθύνης τους, χωρίς την έκδοση άλλης πρόσκλησης,

γ) Διαθέτουν με την ίδια απόφαση τη χρήση χώρων σχολικών μονάδων των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία, κατά προτεραιότητα όμορων με τα Κ.Ε.Σ.Υ., για την κάλυψη αναγκών όπως αυτές διατυπώθηκαν από τις υποβληθείσες προτάσεις αυτών.

4. Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού προβαίνουν σε προγραμματισμό αξιολόγησης μαθητών/τριών και έκδοσης εκθέσεων αξιολόγησης-γνωμάτευσης με προτεραιότητα στα αιτήματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος λαμβάνοντας υπόψη:

α) το προσωπικό και τους διατιθέμενους χώρους, σύμφωνα με την απόφαση του/της οικείου/ας Π.Δ.Ε. και

β) την παρ. 1 του άρθρου 2 της Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ Β΄ 5614) «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους», στην οποία προβλέπεται: «………………………..Το ωράριο των εκπαιδευτικών και του Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται στις έξι (6) ώρες ημερησίως και τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως και του διοικητικού προσωπικού στις οκτώ (8) ώρες ημερησίως και σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ. μπορεί να παρατείνεται έως τις 19:00 για μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας με απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα και οι συνθήκες του χώρου και της διαθεσιμότητας του προσωπικού για επαρκή κάλυψη όλων των ωρών το επιτρέπουν. Κατά τις ημέρες απογευματινής λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται, με απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, τα μέλη του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, που προσφέρει υπηρεσία, τηρώντας σε κάθε περίπτωση, ημερησίως, το 6ωρο ωράριό του.»

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Σχετικά Άρθρα