ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Εκτύπωση  

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Βάσει της Απόφασης ΑΠ. Γ2/628, Αθήνα 12-2-01 ΦΕΚ: 230 τ.Β/ 06-03-01)

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθήματα - (Ώρες την Εβδομάδα)

 1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: (15)
 2. Νοηματική Γλώσσα για τα κωφά ή εναλλακτικές μορφές επικ. για τα κινητ. αναπ. μέσω Η/Υ: (4)
 3. Μαθηματικά: (5)
 4. Φυσική Αγωγή: (2)
 5. Καλλιτεχνικά: (2)

Σύνολο: 28

Α ΤΑΞΗ

Μαθήματα: Ώρες την Εβδομάδα

 1. Θρησκευτικά: 2
 2. Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση): 3
 3. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 6
 4. Ιστορία: 2
 5. Μαθηματικά: 4
 6. Αγγλικά: 1
 7. Γεωγραφία: 2
 8. Βιολογία: 1
 9. Φυσική Αγωγή: 2
 10. Οικιακή Οικονομία: 1
 11. Καλλιτεχνικά: 2
 12. Πληροφορική - Τεχνολογία: 2

Πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες: 7
Σύνολο: 35

Β ΤΑΞΗ

Μαθήματα: Ώρες την Εβδομάδα

 1. Θρησκευτικά: 2
 2. Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση): 3
 3. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 6
 4. Ιστορία: 2
 5. Μαθηματικά: 4
 6. Φυσική - Χημεία: 3
 7. Γεωγραφία: 1
 8. Αγγλικά: 1
 9. Φυσική Αγωγή: 2
 10. Καλλιτεχνικά: 1
 11. Οικιακή Οικονομία: 1
 12. Πληροφορική - Τεχνολογία: 2

Πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες: 7
Σύνολο: 35

Γ ΤΑΞΗ

Μαθήματα: Ώρες την εβδομάδα

 1. Θρησκευτικά: 2
 2. Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση): 3
 3. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 6
 4. Ιστορία: 2
 5. Μαθηματικά: 4
 6. Φυσική - Χημεία: 3
 7. Κοινωνική Πολιτική Αγωγή: 1
 8. Αγγλικά: 1
 9. Βιολογία: 1
 10. Καλλιτεχνικά: 1
 11. Φυσική Αγωγή: 2
 12. Πληροφορική: 1
 13. ΣΕΠ: 1

Πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες: 7
Σύνολο: 35

Οι πρόσθετες διδακτικές ώρες θα διατίθενται για τη παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης και μικροομαδικής διδασκαλίας με ιδιαίτερη έμφαση στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά, στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή, καθώς και σε άλλα ειδικά μαθήματα όπου αυτό απαιτείται. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να καλυφθούν κενά των μαθητών σε προηγούμενες και προαπαιτούμενες - λειτουργικές γνώσεις.

Οι Διευθυντές των Ειδικών Γυμνασίων θα καταρτίζουν τα πρόσθετα εβδομαδιαία υποστηρικτικά προγράμματα, με βάση τις ανάγκες των μαθητών τους, τα οποία πρέπει να είναι ευέλικτα και ανατροφοδοτούμενα. Θα αξιολογείται επίσης η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών, με συστηματικές καταγραφές της επίδοσης και της προόδου των μαθητών.

Οι πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες δεν μπαίνουν υποχρεωτικά στο τέλος του ημερησίου διδακτικού προγράμματος, αλλά εντάσσονται και ενδιάμεσα, εξυπηρετώντας τη διακίνηση των παιδιών, που έχουν ανάγκη από ειδικές παρεμβάσεις.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Πληροφορίες:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τηλ: 010-3235932
FAX: 010-3235876


Εκτύπωση