Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Εκτύπωση  

ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Αρ.Πρωτ.Κ1/108359/29-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Αδάμ
Τηλέφωνο: 213-131 1696

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Θέμα: «Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας»

Έχοντας υπόψη:
(...)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας:

1. Στο νομό Αττικής: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αθήνας

2. Στο νομό Αττικής: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Μεγάρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ


Αρ.Πρωτ.Κ1/85285/24-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Αδάμ
Τηλέφωνο: 213-131 1696

Θέμα: «Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας»

Έχοντας υπόψη:
(...)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας:

1. Στο νομό Χαλκιδικής: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Νέας Προποντίδας

2. Στο νομό Πρέβεζας: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Πρέβεζας.

3. Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Μεσολογγίου

Β. Στο νομό Ημαθίας, το εκτός έδρας τμήμα Αλεξάνδρειας του ΣΔΕ Νάουσας μετατρέπεται και μετονομάζεται σε: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αλεξάνδρειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.Κ1/122445/25-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε.ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 213-1311639

ΘΕΜΑ :«Επαναλειτουργία Σ.Δ.Ε. και εκτός έδρας τμημάτων Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 2525/ 97 άρθρο 5 ( Α 188 ) « Ενιαίο Λύκειο , πρόσβαση αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2327/ 95 άρθρο 4 ( Α 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98).
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.5953/23-06-2014 (ΦΕΚ 1861/Β/8-7-2014) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»
5. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181/Ά ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
6. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
7. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
8. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 (ΦΕΚ 803/10-11-2015) απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Παπαγεωργίου Παυσανία – Ανδρέα σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β’19-6-2015) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ.»
10. Το από 18-07-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επαναλειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και εκτός έδρας τμημάτων ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. ΣΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. ΣΔΕ ΛΑΜΙΑΣ

2. ΣΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ (ΣΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


Αρ.Πρωτ.Κ1/111765/07-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ιστοσελίδα: http://www.gsae.edu.gr
Πληροφορίες: Σ. Μπάκα
Τηλέφωνο: 213-1311635

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα: «Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 και 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2525/ 97 άρθρο 5 (Α΄188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» .
3. Τις διατάξεις του Ν. 2327/ 95 άρθρο 4 (Α΄156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 5 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α’ 98)
6. Τις διατάξεις της απόφασης υπ’αριθμ. 5953/23-06-2014 άρθρα 1 και 2 (ΦΕΚ 1861/Β/8-7-2014) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»
7. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181/Ά ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
8. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ... Ανάπτυξης και Τουρισμού».
9. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
10. Την αριθμ. 105755/14-10-2015 (ΦΕΚ 2222/Β΄2015) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση»
11. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015) απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Παπαγεωργίου Παυσανία – Ανδρέα σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
12. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β’19-6-2015) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ.»
13. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος Δαπανών» (ΦΕΚ 247 Α) και της περ. ιβ. του άρθρου 20 του ν.4270/2014 (Ά 143)
14. Τις διατάξεις της περ. θ του άρθρου 23 του ν. 4270/2014 (Ά 143) και του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 (Α’265)
15. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195 Α)
16. Τις διατάξεις του Ν. 2909/01 άρθρο 3 (Α 90) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
17. Την αρ. πρωτ. 3533/24-09-2001 Κ.Υ.Α. του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργού Οικονομικών «Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΦΕΚ Β’ 1270).
18. Την αρ. πρωτ. 136/08-01-2010 Απόφαση «Λειτουργία τμήματος εκτός έδρας Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).»
19. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α)
20. Τις διατάξεις της παρ. 4. του άρθρου 1 του ν. 2469/ 97 (Α΄38).
21. Το υπ’ αριθμ. 39926/14.6.2016 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
22. Το υπ’ αριθμ. 39925/14.6.2016 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
23. Το υπ’ αριθμ. 27227/14.4.2016 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
24. Το από 01-07-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων
25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΠΔΕ) ύψους 5.000 € κατ’ έτος για τα λειτουργικά έξοδα των ΣΔΕ που θα καλύπτεται από τη ΣΑΕ 045/8. Επιπρόσθετα προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών η οποία θα αντιμετωπισθεί από τη ΣΑΕ 045/8 με την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020. (σχ. ΥΣ804/30-10-2015 Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ, Τμήμα Γ΄ Κατάρτισης ΠΔΕ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας:

1) Για το νομό Φωκίδας:

ΣΔΕ Μαλανδρίνου (Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου).

2) Για το νομό Σερρών:

2ο ΣΔΕ Νιγρίτας (Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας).

Β. Το εκτός έδρας τμήμα του ΣΔΕ Πάτρας, τμήμα Αγίου Στεφάνου (Κατάστημα κράτησης) στο νομό Αχαΐας μετατρέπεται και μετονομάζεται σε 2ο ΣΔΕ Πάτρας στο Κατάστημα Κράτησης Πάτρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ν. ΦΙΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ


Αρ.Πρωτ.1357/10-02-2014/ΓΓΔΒΜ/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Μ. Βενεδίκη
Τηλέφωνο: 213-1311634

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας»

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 2525/ 97 άρθρο 5 (Α 188) « Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2327/ 95 άρθρο 4 (Α 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2909/01 άρθρο 3 (Α 90) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν.3369/2005 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Μάθησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118 ΦΕΚ 152Α/25-6-2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/12 (Α141) άρθρο 2, «Ίδρυση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119 ΦΕΚ 153Α/25-6-2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’194).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. 90595/ΣΤ5/5.07.2013, απόφασης ΦΕΚ 1667/5.07.2013 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου»
10.Την υπ’ αριθμ. Υ48/09-07-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β’2105).
11.Τις διατάξεις της αριθμ. 260/16-01-08 (άρθρο 1 παρ. 3) Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ( ΦΕΚ 34/Β/16-01-08) «Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)»
12.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΠΔΕ) ύψους 10.000 € κατ’ έτος για τα λειτουργικά έξοδα των ΣΔΕ που θα καλύπτεται από τη ΣΑΕ 045/8. Επιπρόσθετα προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών η οποία θα αντιμετωπισθεί από τη ΣΑΕ 045/8.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας:

Α) Για το νομό Θεσσαλονίκης:

1) ΣΔΕ Πυλαίας- Χορτιάτη στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη.

2) ΣΔΕ Κορδελιού- Ευόσμου στο Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου.

3) ΣΔΕ Λαγκαδά στο Δήμο Λαγκαδά.

4) ΣΔΕ Δέλτα στο Δήμο Δέλτα

Β) Για το νομό Εύβοιας:

ΣΔΕ Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας στο Δήμο Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ


Εκτύπωση