Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων στα Εκκλησιαστικά Λύκεια

Εκτύπωση  
Pin It

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1437/2015)

Αριθμ. 99767/Θ2 (2)
Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/Α΄) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
β) Των άρθρων 20 και 24 του Ν. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14/Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».
γ) Του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
δ) Του άρθρου 2, άρθρο 42, παρ. 2 εδάφ. δ΄ του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
2. Την αριθμ. 113205/Α2/16−9−2009 (Φ.Ε.Κ. 2067/Β΄) απόφαση Υφυπουργού Παιδείας «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων».
3. Την αριθμ. 207522/Θ2/19−12−2014 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3629/Β΄) «Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος της Β' Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.
4. Την 1/03.06.2015 πράξη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
5. Την ανάγκη αναμόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος της Β΄ Λυκείου και της Γ΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/Α΄).
6. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων...» (Φ.Ε.Κ. 20/Α΄).
7. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης...» (Φ.Ε.Κ. 21/Α΄), και
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε και καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Β' Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

ΑΛΓΕΒΡΑ

3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

1

ΙΣΤΟΡΙΑ

1

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

2

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/PROJECT

1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)

1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

31

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ−ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ

2

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35

 

 

Β. Τροποποιούμε και καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Γ΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

1

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)

 2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

14

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΡΕΣ: 15

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

5

ΙΣΤΟΡΙΑ

3

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΩΡΕΣ: 15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΦΥΣΙΚΗ

3

ΧΗΜΕΙΑ

3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΩΡΕΣ: 15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

3

ΙΣΤΟΡΙΑ

3

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΩΡΕΣ: 1

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

30

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

2

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

1

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35

Ως προς τα μαθήματα επιλογής Γ΄ Λυκείου, οι μαθητές επιλέγουν μεταξύ των εξής προσφερομένων μαθημάτων:

α) Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά),

β) Ιστορία της Τέχνης,

γ) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κα Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2994/2013)

Αρ.Πρωτ.172701/Α2/13-11-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Β. Ζωϊτοπούλου
email: vzoito(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλ.: 2103442173

ΘΕΜΑ: Προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος Α΄ Λυκείου των Εκκλησιαστικών Σχολείων στις διατάξεις του Ν.4186/13 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-13) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 του ΠΔ 118 (ΦΕΚ 152 Α΄/25-6-2013) «Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
2. Το ΠΔ 119 (ΦΕΚ 153 Α΄/25-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών κλπ».
3. Την αριθ. 90595/ΣΤ5 (ΦΕΚ 1667 Β΄/2013) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων .....».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 14 Α΄).
5. Τις διατάξεις του Ν.4186/13 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-13) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
6. Την ανάγκη αναμόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος της Α΄ τάξης των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων συμφώνως προς τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.
7. Τη σύμφωνη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης όπως διατυπώθηκε στην αρ. 2/2013 συνεδρίασή του.

Αποφασίζουμε

Προσαρμόζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας για την Α΄ τάξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων ως εξής:

Α' ΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

5

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Θρησκευτικά

2

Ιστορία

2

Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Φυσικές Επιστήμες (*3)

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Φυσική Αγωγή

1

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

2

Ερευνητική Εργασία (project)

1

Μαθήματα Επιλογής : 1 από τα 4

 

Εφαρμογές Πληροφορικής

1

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Καλλιτεχνική Παιδεία

Σύνολο

31

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ

Βυζαντινή Μουσική

2

Ερμηνεία Βιβλικών Κειμένων

2

ΣΥΝΟΛΟ

4

ΓΕΝ/ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35

 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α' και Β' τάξεων Εκκλησιαστικών Λυκείων οριζόταν από το 2012-2013 σύμφωνα με την υπ.αρ.137143/Α2/ (ΦΕΚ 3095/2012)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ' τάξης Εκκλησιαστικού Λυκείου οριζόταν από το σχολικό έτος 2009-2010 σύμφωνα με την υπ. αρ.113205/Α2 (ΦΕΚ 2067/2009)

Pin It

Εκτύπωση