Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων στα Εκκλησιαστικά Λύκεια

Εκτύπωση  

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3625/2020)

Αριθμ. 108806/Θ2
Αναμόρφωση των Ωρολογίων Προγραμμάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 19, 20 και 24 του ν. 3432/2006 «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Α’ 14).
β) Του άρθρου 2 και της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).
2. Την υπό στοιχεία 97012/Θ2/26.06.2019 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναμόρφωση των Ωρολογίων Προγραμμάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων» (Β’ 2525).
3. Την υπό στοιχεία 72322/Δ2/11-6-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» (Β’ 2265).
4. Την υπό στοιχειά 74181/Δ2/15-6-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Γενικού Λυκείου» (Β’ 2338).
5. Tην ανάγκη αναμόρφωσης των Ωρολογίων Προγραμμάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.
6. Την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όπως διατυπώθηκε με τις υπ’ αρ. 35/09-07-2020 και 37/23-07-2020 πράξεις του Δ.Σ. του,
7. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, όπως διατυπώθηκε στην 3η/16-07-2020 πράξη του.
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την υπό στιοχεία Φ.1/Γ/368/100210/Β1/27-07-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (A’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τα Ωρολόγια Προγράμματα των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και τα ορίζουμε ως εξής:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

Μαθήματα Γενικής Παιδείας 

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα  

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

4

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Θρησκευτικά

2

Ιστορία

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Φυσική Αγωγή

2

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

2

Εφαρμογές Πληροφορικής

1

Σύνολο ωρών

29

Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης

Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής

2

Βυζαντινή Μουσική

2

Εικονογραφία

2

Σύνολο ωρών Θρησκευτικής Εξειδίκευσης

6

Γενικό Σύνολο Προγράμματος

35

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β’ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

1

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

1

Βιολογία

2

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

2

Ιστορία

2

Φιλοσοφία

1

Θρησκευτικά

2

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

1

Φυσική Αγωγή

1

Σύνολο ωρών Κοινού Προγράμματος

24

Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης

Θέματα Δογματικής Θεολογίας

2

Βυζαντινή Μουσική

2

Εικονογραφία

2

Σύνολο ωρών Θρησκευτικής Εξειδίκευσης

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΟΜΑΔΩΝ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

3

Λατινικά

2

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού

5

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

 

Φυσική

2

Μαθηματικά

3

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού

5

Γενικό Σύνολο Προγράμματος

35

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ’ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

Μαθήματα Γενικής Παιδείας 

Ώρες

Θρησκευτικά 

1

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

6
(5 ώρες για το κυρίως μάθημα
και 1 ώρα για επίλυση αποριών,  ανακεφαλαίωση, κλπ.)

Ιστορία

(το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

2

Μαθηματικά

(το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

2

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

1

Φυσική Αγωγή

1

Σύνολο ωρών μαθημάτων Γενικής Παιδείας

11

Μαθήματα
Θρησκευτικής Εξειδίκευσης

Θέματα Χριστιανικής Ηθικής και Ποιμαντικής Θεολογίας

2

Βυζαντινή Μουσική

2

Εικονογραφία

2

Σύνολο ωρών Θρησκευτικής Εξειδίκευσης

6

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνικά

6

Ιστορία

6

Κοινωνιολογία (για το σχολικό έτος 2020-2021)

Λατινικά (από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής)

6

Γενικό Σύνολο Ομάδας Προσανατολισμού

18

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

Μαθηματικά (για τους μαθητές που επιλέγουν το δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο) ή

Βιολογία (για τους μαθητές που επιλέγουν το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο)

6

Φυσική

6

Χημεία

6

Γενικό Σύνολο Ομάδας Προσανατολισμού

18

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά

6

Πληροφορική

6

Οικονομία

6

Γενικό Σύνολο Ομάδας Προσανατολισμού

18

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Καταργήθηκε η Αριθμ. 99767/Θ2  στο ΦΕΚ 1437/2015)


Καταργήθηκε η αριθμ.172701 στο ΦΕΚ 2994/2013)


Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α' και Β' τάξεων Εκκλησιαστικών Λυκείων οριζόταν από το 2012-2013 σύμφωνα με την υπ.αρ.137143/Α2/ (ΦΕΚ 3095/2012)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ' τάξης Εκκλησιαστικού Λυκείου οριζόταν από το σχολικό έτος 2009-2010 σύμφωνα με την υπ. αρ.113205/Α2 (ΦΕΚ 2067/2009)


Εκτύπωση