Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων

Εκτύπωση  

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3625/2020)

Αριθμ. 108806/Θ2
Αναμόρφωση των Ωρολογίων Προγραμμάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 19, 20 και 24 του ν. 3432/2006 «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Α’ 14).
β) Του άρθρου 2 και της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).
2. Την υπό στοιχεία 97012/Θ2/26.06.2019 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναμόρφωση των Ωρολογίων Προγραμμάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων» (Β’ 2525).
3. Την υπό στοιχεία 72322/Δ2/11-6-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» (Β’ 2265).
4. Την υπό στοιχειά 74181/Δ2/15-6-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Γενικού Λυκείου» (Β’ 2338).
5. Tην ανάγκη αναμόρφωσης των Ωρολογίων Προγραμμάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.
6. Την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όπως διατυπώθηκε με τις υπ’ αρ. 35/09-07-2020 και 37/23-07-2020 πράξεις του Δ.Σ. του,
7. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, όπως διατυπώθηκε στην 3η/16-07-2020 πράξη του.
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την υπό στιοχεία Φ.1/Γ/368/100210/Β1/27-07-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (A’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τα Ωρολόγια Προγράμματα των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και τα ορίζουμε ως εξής:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

ΤΑΞΕΙΣ

Α’

Β’

Γ’

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

3

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

2

2

2

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

2

2

2

Μαθηματικά

4

4

4

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

2

2

Χημεία

-

1

1

Βιολογία

1

1

1

Γεωλογία-Γεωγραφία

1

2

-

Οικιακή Οικονομία

1

-

-

Ιστορία

2

2

2

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

-

-

2

Θρησκευτικά

2

2

2

Αγγλικά

2

2

2

Γαλλικά / Γερμανικά / Ρωσικά / Αραβικά / Τουρκικά

2

2

2

Φυσική Αγωγή

2

2

2

Τεχνολογία και Πληροφορική

Τεχνολογία

-

-

-

Πληροφορική

2

1

1

Σύνολο ωρών

29

29

29

 Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης

Θέματα από την Αγία Γραφή

2

-

-

Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας

-

2

-

Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες
και Θεολόγοι της Εκκλησίας

-

-

2

Βυζαντινή Μουσική

2

2

2

Εικονογραφία

2

2

2

Σύνολο ωρών Θρησκευτικής Εξειδίκευσης

6

6

6

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

35

35

35

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Καταργήσεις:

- το με αρ.πρωτ. 161929/Θ2 στο ΦΕΚ 3419/2016

- το με αρ.πρωτ. 207524/Θ2 στο ΦΕΚ 3555/2014

- το με αρ.πρωτ. 172690/Α2 στο ΦΕΚ 2994/2013

- το με αρ.πρωτ. 137148/Α2 στο ΦΕΚ 3129/2012

- το με αρ.πρωτ. 113205/Α2 στο ΦΕΚ 2067/2009


Εκτύπωση