edu.klimaka.gr

Διαδικασίες Εισαγωγής Μαθητών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4271/2022

Αριθμ. 99709/Θ2
Καθορισμός διαδικασίας εισαγωγής μαθητών στα εκκλησιαστικά σχολεία (Ε.Σ.).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
Της παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).
Β.1) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
2) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
3) την παρ. 1 και την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 59 του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
4) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
5) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
6) τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
7) την πράξη 4η/2022 του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) με την προβλεπόμενη από την παρ. 6 του άρθρου 117 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) εισήγησή του.
8) το υπ’ αρ. 8141/1-7-2022 έγγραφο του Ι.Ε.Π. με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αρ. 36/30-06-2022 απόσπασμα πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
9) Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/391/95342/B1/29-7-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία, από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία ως εξής:

Κεφάλαιο Α’
Α1. Εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια-Πλήρωση κενών θέσεων Α1α. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων.

1. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα της Α’ τάξης Γυμνασίου Εκκλησιαστικού Σχολείου καθορίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. (παρ.1 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021), η οποία εκδίδεται το αργότερο έως 30 Απριλίου εκάστου έτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της οικείας σχολικής μονάδας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου.

2. Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α’ τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές/ τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο στα μαθήματα Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Θρησκευτικά.

Στην Ελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

Στα Θρησκευτικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης και της Εκκλησιαστικής ζωής.

3. Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Οι μαθητές/τριες θα εξετασθούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών (150 min), η οποία θα περιλαμβάνει είκοσι (20) ερωτήματα για κάθε γνωστικό αντικείμενο, ήτοι είκοσι (20) ερωτήσεις για την Ελληνική Γλώσσα, είκοσι (20) ερωτήσεις για τα Μαθηματικά, είκοσι (20) ερωτήσεις για τα Θρησκευτικά.

4. Η τριμελής Επιτροπή του Ε.Σ.Ε.Ε. της παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 είναι αρμόδια για: α) την προετοιμασία, την οργάνωση και τη διεξαγωγή της δοκιμασίας/τεστ δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/ τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, β) την προετοιμασία της βαθμολόγησης των απαντητικών φύλλων, γ) την παραλαβή των απαντητικών φύλλων από τα εξεταστικά κέντρα, δ) τη βαθμολόγησή τους και ε) την έκδοση των αποτελεσμάτων συνολικά και ανά σχολική μονάδα.

5. Το Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζει τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι διατυπώνουν, ανά γνωστικό πεδίο, τα θέματα και τις αποδεκτές απαντήσεις που οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να καταχωρίσουν στα απαντητικά φύλλα. Τα θέματα και των τριών εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων είναι της μορφής ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις, κ.λπ.) που αξιοποιείται από τους υποψηφίους για να απαντήσουν.

Η αποστολή των θεμάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στα Ε.Σ., την ημέρα των εξετάσεων, πριν την έναρξη της δοκιμασίας, με ευθύνη της Τριμελούς Επιτροπής του Ε.Σ.Ε.Ε. της παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021. Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται από τον/την υποψήφιο/α σε ειδικό απαντητικό φύλλο. Στο απαντητικό φύλλο, με ευθύνη του/της υποψήφιου/ ιας μαθητή/τριας και με επίβλεψη του επιτηρητή, αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός αίτησης υποψηφίου σε αντίστοιχο πεδίο. Τα απαραίτητα απαντητικά φύλλα για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας αποστέλλονται στα οικεία Ε.Σ. με ευθύνη της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων σε συνεργασία με το Ε.Σ.Ε.Ε.

6. Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από 0 έως 100 μόρια, όπου Άριστα είναι τα εκατό (100) μόρια. Κάθε ερώτημα (θα) βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες, συνολικά 20 ερωτήσεις/μάθημα x 5μονάδες/ερώτημα=100 μονάδες ανά μάθημα/ γνωστικό αντικείμενο. Ο συνολικός βαθμός κάθε μαθητή/τριας (θα) διαιρείται δια του πλήθους των γνωστικών αντικειμένων-δηλαδή δια του τρία (3)-, οπότε θα προκύπτει η τελική βαθμολογία για κάθε μαθητή στα εκατό (100). Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

7. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός δεκαπέντε ημερών από την ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων και θα είναι υπογεγραμμένες και από τους δύο γονείς ή τον ασκούντα τη νόμιμη επιμέλεια/κηδεμονία Στην ίδια ανακοίνωση θα ορίζεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων.

8. Η επιλογή του Εκκλησιαστικού Σχολείου που επιθυμεί ο/η μαθητής/τρια να φοιτήσει είναι ανεξάρτητη από τον τόπο διαμονής του/της. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο, υποβάλλουν διαδικτυακά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την αίτηση στο ΕΣ της επιλογής τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς έλεγχο. Κατά την υποβολή της αίτησης δηλώνουν το σχολείο εξέτασης το οποίο μπορεί να είναι το σχολείο που επιθυμούν να φοιτήσουν ή το πλησιέστερο εξεταστικό κέντρο που τους εξυπηρετεί. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών οφείλουν να διακριβώσουν την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών από το Σχολείο. Η υποβολή της αίτησης οριστικοποιείται μόνο μετά την αποστολή εκ μέρους του σχολείου του αποδεικτικού παραλαβής της μαζί με τον μοναδικό αριθμό του/της υποψηφίου/ας, που είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση της διαδικασίας και τον οποίο θα πρέπει να γνωρίζει όποτε του/της ζητηθεί. Στην περίπτωση εισαγωγής του/της υποψηφίου/ας, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και σε φυσική μορφή στο Σχολείο υποβολής της αίτησης.

9. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο/η Διευθυντής/ντρια του Ε.Σ. οφείλει:

Ι) Να επιβεβαιώσει:

  1. Τη μη συμμετοχή του μαθητή/τριας στη διαδικασία, λόγω ανάκλησης της αίτησης με υπεύθυνη δήλωση του/ της αιτούντος/ούσης και
  2. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο/η ενδιαφερόμενος/η.

ΙΙ) Να καταρτίσει:

  1. Τις καταστάσεις των υποψηφίων που θα διαγωνιστούν για εισαγωγή στο οικείο Ε.Σ.
  2. Τις καταστάσεις των υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για εισαγωγή στο οικείο Ε.Σ. αλλά έχουν δηλώσει ότι θα διαγωνιστούν σε άλλο Ε.Σ. Οι καταστάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία των υποψηφίων και τον μοναδικό αριθμό που τους έχει αποδοθεί.

10. Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της δοκιμασίας/τεστ δεξιοτήτων οι καταστάσεις των υποψηφίων αναρτώνται, με ευθύνη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Εκκλησιαστικού Γυμνασίου με αναφορά στον κωδικό της αίτησης όλων των υποψηφίων, που έχουν δηλώσει προτίμηση για εξέταση στην οικεία σχολική μονάδα. Σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους στην καταχώριση και αποστολή των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση ενημερώνεται η Τριμελής Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021, η οποία επιλαμβάνεται για την αποκατάστασή του.

11. Η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή της δοκιμασίας δεξιοτήτων (τεστ) σε κάθε σχολική μονάδα πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του Εκκλησιαστικού Σχολείου ή του/της αναπληρωτή/τριάς του/της με τη συνδρομή του/της προϊσταμένου/μένης της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

12. Οι εξετάσεις διενεργούνται την ίδια ημέρα στις έδρες των ΕΣ τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. Οι μαθητές/τριες εξετάζονται αποκλειστικά για το ΕΣ που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

13. Το Εκκλησιαστικό Σχολείο προσδιορίζει τις ανάγκες σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και υποβάλλει τον προγραμματισμό υλοποίησης στην οικεία Π.Δ.Ε. με σκοπό την έγκαιρη εξασφάλιση των πόρων. Στην περίπτωση της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ο προγραμματισμός υποβάλλεται στην Ιερά Επιστασία και στην περίπτωση της ΡΕΣ στο Πολυμελές Συμβούλιο του Ιδρύματος.

14. Την ευθύνη του ορισμού και της ενημέρωσης των επιτηρητών για τα καθήκοντά τους έχει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας.

15. Κατά την ημέρα διεξαγωγής της δοκιμασίας δεξιοτήτων (τεστ) οι υποψήφιοι/ες προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο, που τους έχει ανακοινωθεί, μία ώρα πριν την έναρξή της και οφείλουν να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

16. Η βαθμολόγηση των απαντήσεων των υποψηφίων γίνεται με ευθύνη της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 σε Βαθμολογικό Κέντρο που λειτουργεί στους χώρους του Ι.Ε.Π. για τον σκοπό αυτό.

17. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των απαντήσεων των μαθητών/τριών, η Τριμελής Επιτροπή της προηγουμένης παραγράφου αποστέλλει τα αποτελέσματα στο Ε.Σ.Ε.Ε. συγκεντρωτικά και ανά σχολείο εισαγωγής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των εισακτέων μαθητών/τριών διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων/σών ανά σχολείο ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το Ε.Σ.Ε.Ε. αποστέλλει σε κάθε σχολείο τα τελικά αποτελέσματα με τους μαθητές/τριες που εισάγονται.

18. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου, κατά περίπτωση, γνωστοποιεί τα τελικά αποτελέσματα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου:

  1. Αξιολογικό πίνακα με τη σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον προσωπικό κωδικό τους και
  2. Συνολικό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων για εισαγωγή στο οικείο σχολείο με τη βαθμολογική τους επίδοση.

19. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων των μαθητών/τριών στους γονείς/κηδεμόνες τους, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν γνώση για αυτά.

Μετά την τελική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι εισακτέοι/ες μαθητές/τριες εγγράφονται στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο της επιτυχίας τους. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν σε αυτό, φροντίζουν για τη μετεγγραφή τους σε άλλο, μη Ε.Σ., το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων εκάστου σχολικού έτους.

20. Εάν προκύψουν κενές θέσεις μέχρι τις 31 Οκτωβρίου στην Α’ Τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου, από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών/μαθητριών ή οποιονδήποτε άλλον λόγο, αυτές συμπληρώνονται από τον αξιολογικό πίνακα της παρ. 18 της παρούσης.

Α1β. Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών στη Β’ και Γ’ τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων.

1. Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β’ και Γ’ τάξεις των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων (σύμφωνα με την κατανομή μαθητών που έγινε στην Α’ τάξη εκάστου Εκκλησιαστικού Γυμνασίου από το Ε.Σ.Ε.Ε.) πραγματοποιείται με δοκιμασία δεξιοτήτων (τεστ), η οποία λαμβάνει χώρα στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους, με ευθύνη της Τριμελούς Επιτροπής του Ε.Σ.Ε.Ε. της παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 και και των οργάνων διοίκησης του κάθε Εκκλησιαστικού Γυμνασίου. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο σχολείο ενδιαφέροντος κάθε υποψηφίου και αποδίδεται κωδικός για κάθε αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 7 και 8 του A1α. Κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων καθορίζεται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου.

2. Οι κενές θέσεις οι οποίες εγκρίνονται από το Ε.Σ.Ε.Ε. καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα, που αφορά στην πραγματοποίηση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα κάθε σχολείου, με ευθύνη του Σχολείου. Αν ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών/ τριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, το Ε.Σ.Ε.Ε. δύναται να αποφασίσει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια δοκιμασίας δεξιοτήτων. Σε διαφορετική περίπτωση διενεργεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

3. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, στις περιπτώσεις των ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών, η τελική σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με κλήρωση, με ευθύνη του Ε.Σ.Ε.Ε.

4. Τα αποτελέσματα επικυρώνονται από το Ε.Σ.Ε.Ε., αποστέλλονται στα Ε.Σ. και με ευθύνη του/της Διευθυντή/ τριας γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων εκάστου σχολείου με σχετική ανακοίνωση, η οποία θα περιλαμβάνει: α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον προσωπικό κωδικό τους και β) αξιολογικό πίνακα με σειρά κατάταξης των μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση, με αναφορά στον προσωπικό κωδικό τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου εκάστου έτους.

5. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τριας σε Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο, εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του/της από το Γυμνάσιο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο επιτυχίας μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο εγγραφής στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/α, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Α2. Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια -Πλήρωση κενών θέσεων.

Α2α. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

1. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα της Α’ τάξης Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου καθορίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. (παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021), η οποία εκδίδεται το αργότερο έως 30 Απριλίου εκάστου έτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της οικείας σχολικής μονάδας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου.

2. Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α’ τάξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Με τη δοκιμασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την Ελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τα Θρησκευτικά.

3. Οι μαθητές/τριες θα εξετάζονται στην Ελληνική Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στα Θρησκευτικά στο πλαίσιο μιας ενιαίας τρίωρης δοκιμασίας.

Ειδικότερα:

Στο γνωστικό πεδίο της Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι δεξιότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.), καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται σε αριθμητικές, αλγεβρικές και γεωμετρικές γνώσεις και δεξιότητες.

Στο γνωστικό πεδίο των Θρησκευτικών ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης και της Εκκλησιαστικής ζωής.

Αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

4. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους του Κεφαλαίου Α.1α της παρούσης, αναλόγως εφαρμοζόμενων.

5. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, εισάγονται στην Α’ τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ. μαθητές - μαθήτριες υπότροφοι των κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης που διαχειρίζεται η Ρ.Ε.Σ.

Α2.β Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών στη Β’ τάξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

1. Η εισαγωγή μαθητών/τριών στη Β’ τάξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων για την κάλυψη των κενών θέσεων (σύμφωνα με την κατανομή μαθητών που έγινε στην Α’ τάξη εκάστου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου από το Ε.Σ.Ε.Ε.) πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια 3 ημέρες πριν από την έναρξη του εν λόγω σχολικού έτους, με ευθύνη του Ε.Σ.Ε.Ε. και των οργάνων διοίκησης κάθε Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου. Κατά τα λοιπά, η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στη Β’ τάξη Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων υλοποιείται με την ίδια ακριβώς διαδικασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο Α1β της παρούσης, αναλόγως εφαρμοζόμενης.

2. Οι γονείς ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τριας σε Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο, εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Λύκειο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο Λύκειο επιτυχίας του, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Λύκειο εγγραφής στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Κεφάλαιο Β’ Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ως υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται οι μαθητές/τριες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) και υπάγονται σε μία από τις παρακάτω δύο ομάδες.

Β1α. ΟΜΑΔΑ Α

i) Είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (Α’ 191) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,

ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

iv) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

v) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.

Β1β. Αναγκαία Δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις περιπτώσεις της Ομάδας Α.

Για την υπαγωγή στις περιπτώσεις (i) έως (iii) απαιτείται γνωμάτευση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΕΦΚΑ. Για την περίπτωση (iν), οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της υποψηφίου/ας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου. Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι αυτοί αμέσως μόλις προκύψει κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, θα πρέπει να προσκομίσουν στο σχολείο ενδιαφέροντος τη σχετική γνωμάτευση του Νοσοκομείου ή του Δημοσίου Κέντρου Υγείας.

Οι περιπτώσεις (v) πιστοποιούνται με γνωμάτευση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), πρώην Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ).

Όλες οι γνωματεύσεις οφείλεται να είναι έγκυρες και σε ισχύ.

Β2α. ΟΜΑΔΑ Β

i) Είναι όσοι έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω,

ii) είναι όσοι εμφανίζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός),

iii) είναι όσοι παρουσιάζουν προβλήματα επιληψίας,

iv) είναι όσοι παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού,

v) Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 11586/Γ6/28-1-2011 (Β’ 262) υπουργική απόφαση στην ίδια ομάδα εμπίπτουν οι μαθητές/τριες με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.

Β2β. Αναγκαία Δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις περιπτώσεις της Ομάδας Β.

Για τις ανωτέρω αναπηρίες των περιπτώσεων (i), (ii) και (iii) απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Η υπαγωγή στην περίπτωση (iv) πιστοποιείται με γνωμάτευση που χορηγείται από τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), πρώην Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) ή από τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή από τα Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ).

Η υπαγωγή στην περίπτωση (v) πιστοποιείται με γνωμάτευση, στην οποία πρέπει να αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της και ο χρόνος επαναξιολόγησης του/της μαθητή/τριας, η οποία χορηγείται από τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), πρώην Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) ή από τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή από τα Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων, ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημοσίου Νοσοκομείου, που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές σε περίπτωση κακοποίησης του/της μαθητή/τριας λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς.

Κανένας άλλος/η υποψήφιος/α δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μαθητής/τρια με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για συμμετοχή σε εξετάσεις εισαγωγής σε Εκκλησιαστικό Σχολείο, εκτός των παραπάνω περιπτώσεων.

Β3. Κατάθεση αναγκαίων δικαιολογητικών.

Τα αναγκαία δικαιολογητικά αποστέλλονται διαδικτυακά, συνημμένα με την αίτηση, από τους γονείς/κηδεμόνες στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο/Λύκειο ενδιαφέροντος του/της μαθητή/τριας, και προσκομίζονται με φυσική παρουσία εφόσον αυτό ζητηθεί από τον Διευθυντή/τρια της οικείας σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 7 και 8 του Α1α. Σε περίπτωση έκτακτου προβλήματος (π.χ. τραυματισμός των άνω άκρων την παραμονή των εξετάσεων) ο γονέας/κηδεμόνας προσκομίζει τη σχετική βεβαίωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο οικείο εξεταστικό κέντρο, κατά την ημέρα διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας και πριν την έναρξή της, ώστε ο/η υποψήφιος/α να συμμετάσχει απρόσκοπτα σε αυτήν.

Β4. Διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι διατάξεις, όσον αφορά στις υποχρεώσεις των εξεταζόμενων για τη διαφύλαξη του αδιάβλητου των εξετάσεων, διέπουν όλους τους/τις υποψηφίους/ες από την στιγμή που θα εισέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής τους. Σε κάθε σχολική μονάδα όσοι/ες υποψήφιοι/ες εμπίπτουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται σε ξεχωριστή αίθουσα από τους/τις υπόλοιπους υποψήφιους/ ες. Ο χρόνος εξέτασής τους είναι επαυξημένος των 150 λεπτών στο Γυμνάσιο και των 180 λεπτών στο Λύκειο, κατά 45 λεπτά αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αν ζητηθεί, ο/η επιτηρητής/τρια μπορεί να αναγνώσει τη διατύπωση θέματος ή διευκρινιστικής απάντησης σε εξεταζόμενο/η μία ή περισσότερες φορές. Όμως, σε καμία απολύτως περίπτωση, δεν επιτρέπεται να δηλώσει έμμεσα ή άμεσα στοιχεία της ορθής απάντησης.

Προκειμένου οι ως άνω υποψήφιοι/ες να συμμετέχουν απρόσκοπτα στις εξετάσεις, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για ειδικές διευθετήσεις ή προσαρμογές καθώς και η παροχή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων σε προσβάσιμη μορφή, ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που αυτές συνεπάγονται. Οι Διευθυντές/ ντριες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.

Επιμέρους θέματα και λεπτομέρειες που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με αποφάσεις του Ε.Σ.Ε.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2022

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα