edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.144081/Θ2/10-11-2021

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τηλ.: 210-344.2172, 210-344.2412
e-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και τακτικών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) και των αναπληρωτών τους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις: α) των άρθρ. 111 και 236 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», β) των αρ. 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, γ) του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (A’ 31) όπως ισχύει, δ) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (A’119), ε) του Π.Δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’121), στ) του αρθ. 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), ζ) της υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 Υ.Α. (Β’8) «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

καλεί

τους ενδιαφερόμενους:

α) καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές ή ομότιμους καθηγητές ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης και τους σκοπούς του άρθρου 110 του ν.4823/2021 για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) και αυτής του αναπληρωτή του,

β) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων, για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού μέλους του Ε.Σ.Ε.Ε. και της θέσης αναπληρωτή αυτού,

γ) Διευθυντές ή εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο- Γυμνάσιο του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού μέλους του Ε.Σ.Ε.Ε. και της θέσης αναπληρωτή αυτού,

να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (όπως το υπόδειγμα), η οποία θα επέχει τη θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ν.1599/1986 (Α’ 75) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 15-11-2021, ημέρα Δευτέρα μέχρι 19-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Στο άρθρο 110 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) αναφέρονται οι γενικοί και οι επιμέρους σκοποί των Εκκλησιαστικών Σχολείων. Ειδικότερα ορίζονται τα εξής:

Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) υπηρετούν τους σκοπούς της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Τα Ε.Σ. ιδρύονται και λειτουργούν με ειδικό σκοπό οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε αυτά να εμβαθύνουν στην εκκλησιαστική, πνευματική και πολιτισμική παράδοση της, κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος, Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Οι επιμέρους στόχοι των Ε.Σ. είναι οι μαθητές/μαθήτριες να:

α) οικοδομούν ένα ολοκληρωμένο μορφωτικό πλαίσιο, πεδίο γνώσης και κατανόησης της Ορθοδοξίας, ως εκκλησιαστικής, πνευματικής και πολιτισμικής παράδοσης, καθώς επίσης της θέσης και της αποστολής της στον σύγχρονο κόσμο,

β) διερευνούν τις κύριες πτυχές της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, λατρείας, πνευματικότητας, τέχνης, παράδοσης και ζωής και να ευαισθητοποιούνται ως προς τη σύγχρονη δυναμική τους,

γ) κατανοούν την ανάγκη για αλληλοσεβασμό και διάλογο μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων και παραδόσεων προς όφελος της κοινωνικής και θρησκευτικής ειρήνης και

δ) εμπεδώνουν την ανάγκη για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

3. Στους ειδικότερους εκπαιδευτικούς στόχους των Ε.Σ. συμπεριλαμβάνονται:

α) η ανάπτυξη ειδικών δράσεων που προσανατολίζονται στον εκκλησιαστικό χαρακτήρα των σχολείων, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μαθητών,

β) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.),

γ) η πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και η εξοικείωσή τους με ένα περιβάλλον υψηλών διδακτικών απαιτήσεων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης,

δ) η συνεργασία και η σύνδεση με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα.

2. Στο άρθρο 111 αναφέρονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και η θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης Συστήνεται Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), το οποίο είναι αρμόδιο να προτείνει, να γνωμοδοτεί και να εισηγείται για θέματα του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού και θέματα των εκπαιδευτικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) του άρθρου 138 σχετικά με:

α) την ίδρυση, κατάργηση, αναστολή λειτουργίας και μεταφορά της έδρας των εκπαιδευτικών μονάδων,

β) τον καθορισμό των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης,

γ) την κατάρτιση ή αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών,

δ) την προκήρυξη και συγγραφή βιβλίων για τους μαθητές/μαθήτριες, τους ιεροσπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης,

ε) τις εγγραφές, τις μετεγγραφές από Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) σε Ε.Σ., τη φοίτηση, τις εξετάσεις, τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών και των ιεροσπουδαστών και την οργάνωση της μαθητικής και ιεροσπουδαστικής ζωής εν γένει και στ) τη μελέτη κάθε άλλου σχετικού θέματος, το οποίο παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Για τα θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τις εκπαιδευτικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποτελείται από τα εξής επτά (7) μέλη:

α) έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομότιμο καθηγητή ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης και τους σκοπούς του άρθρου 110, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως Αντιπρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,

γ) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) δύο (2) κληρικούς ή άλλα πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, τα οποία προτείνονται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μαζί με τους αναπληρωτές τους,

ε) έναν (1) κληρικό ή άλλο πρόσωπο κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, το οποίο προτείνεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης μαζί με τον αναπληρωτή του

στ) έναν (1) Διευθυντή ή εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο- Γυμνάσιο του ν. 3432/2006 (Α’ 14) ή υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σε Ε.Σ. του παρόντος, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός, με βάση ιδίως τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, την εμπειρία και την εν γένει προσφορά τους στην εκκλησιαστική εκπαίδευση.

3. Για τα θέματα που αφορούν στις Σ.Μ.Υ.Κ. και στο διδακτικό προσωπικό τους, η σύνθεση του Ε.Σ.Ε.Ε. διευρύνεται σε εννέα (9) μέλη, ως εξής:

α) τα επτά (7) μέλη της παρ. 2 και

β) δύο (2) μέλη, που προτείνονται, αντίστοιχα, από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, με τους αναπληρωτές τους.

Τα μέλη της περ. β) είναι κληρικοί με αυξημένα τυπικά προσόντα ή πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης του ιερού κλήρου, τα οποία έχουν επιπροσθέτως τουλάχιστον μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) καθηγητές πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές πανεπιστημίων,

β) σύμβουλοι ή πάρεδροι του Ι.Ε.Π.,

γ) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων,

δ) καθηγητές δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 01, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.

4. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ε.Ε. είναι τετραετής. Η συμμετοχή στο Ε.Σ.Ε.Ε. είναι άμισθη. Τα έξοδα των μετακινήσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ε.Ε. επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Το Ε.Σ.Ε.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του, ο οποίος είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αποσπασμένος σε αυτήν εκπαιδευτικός, και διατίθεται λοιπό προσωπικό για τη διοικητική υποστήριξη και λειτουργία του. Στο Ε.Σ.Ε.Ε. μετέχει, ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

6. To Ε.Σ.Ε.Ε. συνεδριάζει στην έδρα της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύπτουν έκτακτα θέματα προς συζήτηση. Το Ε.Σ.Ε.Ε. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Για τις συνεδριάσεις του συντάσσονται πρακτικά, τα οποία τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Το Ε.Σ.Ε.Ε. υποστηρίζεται διοικητικά από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Ε. και ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε.. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση επί συγκεκριμένου θέματος. 8. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

3. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 236 έως την επιλογή και την τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων, για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 και την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 111, ορίζονται Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., εντός της τασσόμενης με την παρούσα προθεσμίας. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του αιτούντα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 15-11-2021, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 19-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η αίτηση των ενδιαφερομένων συνοδεύεται κατά περίπτωση από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Για τη θέση υπό στοιχεία (α) υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα.

2. Για τη θέση υπό στοιχεία (β) υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε σαρωμένα αρχεία μορφής pdf) με βάση τα οποία αποδεικνύονται τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, ήτοι:

i. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά). Τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, συνοδεύονται απαραιτήτως από την πράξη αναγνώρισης του τίτλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) καθώς και επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 1 παρ. 2 ν. 4250/2014 (Α’ 74) και το άρθρο 24 παρ. 1 ν. 4325/2015 (Α΄ 47).

ii. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 1 παρ. 2 ν. 4250/2014 (Α’ 74) και το άρθρο 24 παρ. 1 ν. 4325/2015 (Α΄ 47).

iii. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) ή άλλου φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ιδίως του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Πιστοποιητικά επιμόρφωσης, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανωτάτης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημη μετάφρασή τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 1 παρ. 2 ν. 4250/2014 (Α’ 74) και το άρθρο 24 παρ. 1 ν. 4325/2015 (Α΄ 47).

iv. Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη στον κατάλογο επιμορφωτών Α’ ή Β΄ επιπέδου.

v. Βεβαιώσεις άσκησης αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι.

vi. Αποδεικτικά παροχής επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., των Π.Ε.Κ., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

vii. Αποδεικτικά συγγραφικού έργου, εισηγήσεων σε πρακτικά συνεδρίων, δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού και αρθρογραφίας με αναφορά στον αριθμό ISBN και ISSN, κατά περίπτωση.

viii. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σε ομάδες επιστημονικού έργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., Α.Ε.Ι. ή φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ερευνητικών κέντρων – ινστιτούτων, σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις χρηματοδοτούμενες εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή άλλους διεθνείς ή σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εφόσον οδηγεί σε υλοποίηση δράσεων.

ix. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) από το οποίο προκύπτει η τρέχουσα ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης του υποψηφίου.

3. Για τη θέση υπό στοιχεία (γ) υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα.

Με την υποβολή της αίτησης θα λαμβάνεται αυτόματα ο αριθμός πρωτοκόλλου, ο οποίος και μπορεί να εκτυπωθεί.

Σε εξαιρετική περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου φόρτωσης δικαιολογητικών, κατά την υποβολή της αίτησης, μπορεί να γίνει συμπληρωματική αποστολή των δικαιολογητικών στην ίδια ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας οπωσδήποτε αναφορά του αρχικού αριθμού πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πάντως εντός της τασσόμενης με την παρούσα προθεσμίας.

Η παραπάνω αίτηση επέχει θέση και Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την αλήθεια και ακρίβεια του περιεχομένου αυτής αλλά και των κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενων εγγράφων, με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση.

Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της παρούσης διαδικασίας.

Διαδικασία ενστάσεων δεν προβλέπεται.

Τέλος, με την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι συναινούν στη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα