ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Εκτύπωση  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

(ΦΕΚ 3129/2012 - Αριθμ.137142/Α2)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 3129
26 Νοεμβρίου 2012

Αριθμ. 137142/Α2 (6)
Λειτουργία και των τριών (3) κατευθύνσεων στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1, 20 και 24 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄) «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 8 παρ. 9 και 69 παρ. 1 και 6 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
β) Των άρθρων 1 παρ. 6 και 13, 2 και 7 παρ. 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τα Π.Δ. 85/2012 και 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» αντίστοιχα.

3. Την αριθμ. 113201/Α2/16−09−2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2120 B΄) «Προϋποθέσεις λειτουργίας κατευθύνσεων στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια».

4. Την αριθμ. 4521/Γ2/28−09−8−2001 (ΦΕΚ 1168 B΄) «Λειτουργία κατευθύνσεων Ενιαίου Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».

5. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε στην αριθμ. 2/25−09−2012 συνεδρίαση του και

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

α) Συμπληρώνουμε την παρ. 1 της αριθμ. 113201/Α2/16.09.2009 (ΦΕΚ 2120 B΄) υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις λειτουργίας Κατευθύνσεων στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια», ορίζοντας τη λειτουργία στις B΄ και Γ΄ τάξεις των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, τριών κατευθύνσεων (Θεωρητική, Τεχνολογική και Θετική).

β) Τροποποιούμε την ανωτέρω υπουργική απόφαση, ως προς την παρ. 1 και μόνο ως προς το σημείο που αφορά την εγγραφή και φοίτηση σε κάθε μία κατεύθυνση, τουλάχιστον πέντε (5) μαθητών σε κάθε τάξη, ορίζοντας τη δυνατότητα λειτουργίας της και με μικρότερο από αυτό αριθμό μαθητών.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2012−13.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Εκτύπωση