Παρακολούθηση, Συντονισμός Ύλης Μαθημάτων ΕΠΑΛ 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.Φ5/209631/Δ4/04-12-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ε-mail: depek(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σ. Κατσικάς, Ε. Μελίσσα
Τηλέφωνο: 210 344 32 53, 210 344 3309
210 344 23 65

ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και των Αυτοτελών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4473/2017

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και των Αυτοτελών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4473/2017 για το σχολικό έτος 2018-2019, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί:

 • με την υπ΄ αριθμ. Φ6/160663/Δ4/26.09.2018 (ΦΕΚ 4320/τ.Β΄/28.09.2018) Υπουργική Απόφαση
  για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και
 • με την υπ’ αριθ. Φ2/177268/Δ4/22.10.2018 (ΦΕΚ 4866/τ.Β΄/31.10.2018) Υπουργική Απόφαση
  για τη Δ΄ τάξη Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν.4473/2017.

Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικώς και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρακαλούνται να αρχίσουν άμεσα τη διαδικασία συγκρότησης των Επιτροπών Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο (1) που ακολουθεί.

1) Συγκρότηση και έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης

Με απόφασή του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης συγκροτεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης για κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητάς του. Η Επιτροπή αποτελείται από:

 • τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως πρόεδρο,
 • τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η Δ/νση
  Δ/θμιας Εκπ/σης (εφόσον υπάρχει δυνατότητα),
 • τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων -πανελλαδικά
  εξεταζόμενων μαθημάτων, και
 • έναν διοικητικό υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως Γραμματέα της Επιτροπής, ο
  οποίος αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη της ομάδας.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που αποστέλλουν οι σχολικές μονάδες σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης της διδακτέας-εξεταστέας ύλης, η συμπλήρωση και αποστολή του συγκεντρωτικού πίνακα, η τήρηση των χρονικών προθεσμιών υποβολής των στοιχείων, καθώς και η σύνταξη και αποστολή Εισηγητικής έκθεσης, σύμφωνα με τις παρ. 2, 3, 4 και 5 αυτής της εγκυκλίου

2) Συμπλήρωση και Αποστολή στοιχείων από τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. προς τις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

Οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. θα υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης (για την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης), συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 (για την Γ΄ τάξη Ημερήσιου και τη Δ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016) και, κατά περίπτωση, τον Πίνακα 2 (για την Δ΄ τάξη Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ΕΠΑ.Λ. του ν.4473/2017), με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους:

α) μέχρι και 18/12/2018,

β) μέχρι και 28/01/2019,

γ) μέχρι και 28/02/2019,

δ) μέχρι και 29/03/2019 και

ε) μέχρι και 10/05/2019.

Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα-διδακτέα ύλη πρέπει να ολοκληρωθεί. Συνεπώς, οι σχολικές μονάδες οφείλουν να συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία των προαναφερθέντων Πινάκων 1 και 2 ακόμη και στην περίπτωση που κάποιοι μαθητές τους δεν επιθυμούν να εξεταστούν στα σχετικά μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η υποβολή των στοιχείων γίνεται για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω και οι σχολικές μονάδες αποστέλλουν τους πίνακες 1 και 2 ΜΟΝΟ στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης στην οποία ανήκουν.

Στην τελευταία φάση της παρακολούθησης (10/05/2019), και εφόσον η ύλη έχει ολοκληρωθεί, οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν, ώστε να αναγράφεται η λέξη «ΤΕΛΟΣ» στα σχετικά πεδία των πινάκων 1, 2 και όχι οι σελίδες του βιβλίου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε

3) Συμπλήρωση συγκεντρωτικού Πίνακα από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

Ο συγκεντρωτικός πίνακας θα συμπληρώνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης και θα υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην παρ. 2 της παρούσας εγκυκλίου. Η συγκέντρωση και η υποβολή των στοιχείων γίνεται για όλες τις ημερομηνίες που προαναφέρθηκαν.

4) Εισηγητική έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης & Συντονισμού της ύλης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης θα πρέπει να συνυποβάλλει - μαζί με την αποστολή του συγκεντρωτικού πίνακα - εισηγητική έκθεση σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης της ύλης. Επισημαίνεται ότι στην εισηγητική έκθεση, και ιδιαίτερα κατά την πρώτη φάση υποβολής των στοιχείων, πρέπει να αναφέρονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες καταγράφονται καθυστερήσεις στην πορεία ολοκλήρωσης της ύλης και τα αίτια των καθυστερήσεων αυτών (π.χ. έλλειψη καθηγητών, καταλήψεις, κ.λπ.), καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή για την επίλυση των προβλημάτων των σχολικών μονάδων και για την ολοκλήρωση της ύλης.

5) Συγκέντρωση και αποστολή των στοιχείων – Τήρηση των χρονικών προθεσμιών

Όταν η Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης ολοκληρώσει τη συγκέντρωση όλων των συμπληρωμένων πινάκων από όλα τα ΕΠΑ.Λ., θα αποστείλει τα στοιχεία (συγκεντρωτικός πίνακας και εισηγητική έκθεση) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄) μόνο ηλεκτρονικά (με τον πίνακα σε μορφή EXCEL και όχι σε pdf) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: depek @minedu.gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης & Συντονισμού της ύλης είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης του συγκεντρωτικού πίνακα και της αποστολής του χωρίς ελλείψεις και ασάφειες. Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης & Συντονισμού της ύλης θα πρέπει να ενημερώνει τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εάν η διδακτέα – εξεταστέα ύλη θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους, για τα σχολεία εκείνα που έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση στην κάλυψή της.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να παρακολουθούν και να εποπτεύουν το έργο των Επιτροπών Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ


Εκτύπωση