Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ

Εκτύπωση  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2859/2017)

Αρ.Πρωτ.Φ7/136312/Δ4/11-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek_mathiteia(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ιωάννης Καπουτσής
Όλγα Καφετζοπούλου
Ελένη Λαμπροπούλου-Μπίτσα
Ιωάννης Ζορμπάς
Τηλέφωνο: 210 344 33 06, 210 344 24 78\

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα: «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.»

Έχοντας υπόψη:
(...)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»

Το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» είναι προαιρετικό. Η υλοποίησή του δύναται να πραγματοποιείται σε ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με Ε.Κ. ολόκληρης της Επικράτειας. Την ευθύνη υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των μαθητευομένων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το εκάστοτε ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. σε συνεργασία με το οικείο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) ΟΑΕΔ. Το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» απευθύνεται κατά σειρά προτεραιότητας σε

α) κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ., καθώς και των παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ. και

β) κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ.

Η ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας Τμημάτων Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας ορίζεται στην με αριθμό Φ7/179513 /Δ4/26-10-2016(Β΄ 3529) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Διάρκεια, Πρόγραμμα σπουδών και αναθέσεις διδακτικού έργου σε εκπαιδευτικούς του ΥΠΠΕΘ

Η εφαρμογή του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας έχει διάρκεια εννέα μηνών και βασίζεται σε Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας που καταρτίζει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας, που θέτει το εγκεκριμένο Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και τα κριτήρια, τα οποία είναι συμβατά με τα ισχύοντα αντίστοιχα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» πραγματοποιούνται:

Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή/και σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιων ωρών για οποιοδήποτε λόγο, οι διδακτικές ώρες αναπληρώνονται μέχρι την ολοκλήρωση της συνολικής διάρκειας του προγράμματος εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας. Ο τρόπος αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών αποφασίζεται από τον διευθυντή του σχολείου στο οποίο πραγματοποιείται το εργαστηριακό μάθημα του «Μεταλυκειακού ‘Ετους-Τάξη Μαθητείας» μετά από εισήγηση του διδάσκοντα εκπαιδευτικού με την οποία προτείνει την αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και καταχωρείται στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ..

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες, εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραμείνει κλειστός για χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων ο μαθητευόμενος δύναται να κάνει χρήση του συνόλου της κανονικής του άδειας (12 εργάσιμες ημέρες). Αν ο εργοδότης παραμείνει κλειστός οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και ο μαθητευόμενος δεν κάνει χρήση της κανονικής του άδειας, το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο Εργασίας συνεχίζεται με παράταση της σύμβασης, μέχρι την ολοκλήρωση 9 ημερολογιακών μηνών. Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται σε φορείς του κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) δημόσιου τομέα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση, που καλείται εφεξής «εργοδότης», σε αντικείμενα αντίστοιχα των ειδικοτήτων που προκηρύσσονται.

Η ρύθμιση ζητημάτων εκπαιδευτικού έργου ορίζεται στην με αριθμό Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 (Β΄3529) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει. Στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» απασχολείται εκπαιδευτικό προσωπικό της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δύναται επίσης να προσληφθούν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για τις ανάγκες υλοποίησής του. Σε περίπτωση που ο διδάσκων-επόπτης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας δε δύναται να επισκεφτεί τον εκάστοτε εργοδότη για τις ανάγκες της εποπτείας στο χώρο εργασίας, αναπληρώνεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και εάν αυτός απουσιάζει από τον Διευθυντή του Ε.Κ.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας που εφαρμόζεται στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, δύναται να προσαρμόζεται μερικώς σε τοπικές ανάγκες/ ιδιαιτερότητες συμπεριλαμβάνοντας πρόσθετες μαθησιακές ενότητες/ δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται τουλάχιστον τα 4/5 του γνωστικού αντικειμένου κάθε μίας από τις ενότητες του ΠΣ, προκειμένου οι μαθητευόμενοι που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» να μην παρουσιάσουν μαθησιακά ελλείμματα σε σχέση με την πιστοποίηση.

Άρθρο 3
Αριθμός μαθητευόμενων, διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κριτήρια επιλογής υποψηφίων και κατάρτισης Πίνακα Κατάταξης Συμμετεχόντων

Ο μέγιστος αριθμός μαθητευομένων που μπορεί να εντάσσονται σε κάθε Τάξη Μαθητείας είναι είκοσι πέντε (25).

Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» έχουν όσοι ικανοποιούν και τα δύο παρακάτω κριτήρια:

α) Είναι κάτοχοι
- α1)απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν.3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, ή
- α2)απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων και

β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης .

Όσοι έχουν δικαίωμα έγγραφής στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη σχολική δομή που πραγματοποιείται Τάξη Μαθητείας στην ειδικότητά τους. Στη δημόσια πρόσκληση θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες: υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης, υποβολής ενστάσεων και κατάρτισης οριστικού πίνακα κατάταξης καθώς και οι αντίστοιχες προθεσμίες.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (α και β) κατατάσσονται κατ’ έτος αποφοίτησης και προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος έναντι εκείνων των παλαιότερων σχολικών ετών. Στη συνέχεια, με βάση την παραπάνω κατάταξη για κάθε έτος αποφοίτησης προτάσσονται οι υποψήφιοι ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν με βάση την ακόλουθη σειρά:

1. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, κάτω των 25 ετών.

2. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, κάτω των 25 ετών.

3. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, και κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, άνω των 25 ετών και σε ποσοστό θέσεων αθροιστικά όχι μεγαλύτερο του 10%. Σε περίπτωση που μετά την κατάταξη όλων των υποψηφίων σε ένα ΕΠΑ.Λ. προκύψουν κενές θέσεις μαθητείας το ποσοστό της περίπτωσης 3 της παρούσας δύναται να φτάσει το 15%.

Μεταξύ των υποψηφίων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου Ειδικότητας.
Σημειώνεται ότι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη οι ίδιοι, δικαιούνται θέση στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας στην ειδικότητά τους, εφόσον η Τάξη Μαθητείας λαμβάνει έγκριση λειτουργίας από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4
Ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας

Οι ειδικότητες που προσφέρονται στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας προσδιορίζονται στη δημόσια πρόσκληση των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 5
Συμμετοχή των εργοδοτών

Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται σε φορείς του κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) δημόσιου τομέα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση, σε αντικείμενα αντίστοιχα της ειδικότητας του άρθρου 4 της παρούσης. Οι εργοδότες που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» πληρούν τις προϋποθέσεις της κοινής απόφασης περί «Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας».

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμετέχουν στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

Οι εργοδότες που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ, οφείλουν να διασφαλίζουν τα παρακάτω κριτήρια που τους αναδεικνύουν σε δομές παροχής ποιοτικής Μαθητείας:

1. Ο εργοδότης εφαρμόζει τις αρχές της κοινής απόφασης περί «Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας».

2. Μεταξύ του εργοδότη και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο». Η Σύμβαση Μαθητείας συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΕΠΑ.Λ. και ο μαθητευόμενος. Ο εργοδότης τηρεί τους όρους της Σύμβασης Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement). Το Πρόγραμμα Μάθησης στον χώρο εργασίας υλοποιείται με βάση το πρόγραμμα σπουδών μαθητείας της ειδικότητας, περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/εργασίες και άλλα έργα (projects) και αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης Μαθητείας. Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν να καταγγελθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση υπέρβασης των απουσιών ή οικειοθελούς αποχώρησης με Υπεύθυνη Δήλωση του μαθητευόμενου ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ., κατόπιν εισήγησης του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. που είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του προγράμματος μάθησης στο χώρο εργασίας, ενημερώνει εγγράφως τον εργοδότη για να προβεί σε διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασης. Ο Διευθυντής του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. ενημερώνεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. για τις περιπτώσεις διακοπής των συμβάσεων μαθητείας.

3. Ο εργοδότης ορίζει έμπειρο στέλεχος ως «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα.

4. Την εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών στο χώρο εργασίας πραγματοποιούν τα Επιμελητήρια και οι κλαδικοί Φορείς σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκπονεί ο ΟΑΕΔ από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στο μεταβατικό στάδιο μέχρι τη δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων εκπαιδευτών πραγματοποιούνται ταχύρρυθμα σεμινάρια και αξιοποιούνται οι τοπικές δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών στο χώρο εργασίας.

5. Ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στο χώρο του στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

6. Ο εργοδότης μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων. Επίσης, οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.

7. Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει τον μαθητευόμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς της επιχείρησης και να τον εντάσσει ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.

8. Ο εργοδότης οφείλει να συνεργάζεται με το ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας, όπως αυτό ορίζεται από τις προδιαγραφές του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, και να αναθέτει στον μαθητευόμενο εργασίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα αυτό.

9. Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την παρακολούθηση της υλοποίησης της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, ήτοι: α) Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης Μαθητευόμενου, το οποίο συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση από τον μαθητευόμενο και στο τέλος κάθε μήνα σφραγίζεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο του εργοδότη και αποστέλλεται στο ΕΠΑ.Λ. προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος για την έγκριση καταβολής της επιδότησης του προγράμματος, β) Ημερολόγιο Μάθησης που συμπληρώνεται σε καθημερινή βάση από τον μαθητευόμενο σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή του χώρου εργασίας που τον επιβλέπει και υποβάλλεται σε μηνιαία βάση στο ΕΠΑ.Λ.. Με αυτό το έντυπο ενημερώνεται ενυπογράφως ο εκπαιδευτικός του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., καθώς και γ) κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από τις σχετικές εγκυκλίους.

10. Ο εργοδότης οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την έναρξη της Μαθητείας και τη διακοπή αυτής (όπου απαιτείται) για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί.

11. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στον μαθητευόμενο για την εκπαίδευση του στο ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

1. Ο μαθητευόμενος οφείλει να παρακολουθεί το «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» στη Σχολική Μονάδα και παράλληλα, να συμμετέχει στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».

2. Ο μαθητευόμενος οφείλει να συνυπογράφει τη Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη.

3. Ο μαθητευόμενος οφείλει να εκτελεί κάθε εργασία που του αναθέτει ο υπεύθυνος γι’ αυτόν Εκπαιδευτικός (στο ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ.) και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής (στο χώρο εργασίας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».

4. Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας εργασίας του εργοδότη.

5. Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί το ωράριο του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».

6. Ο μαθητευόμενος οφείλει να έχει εμφάνιση συμβατή με το εργασιακά περιβάλλον.

7. Ο μαθητευόμενος οφείλει να σέβεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του εργοδότη.

8. Ο μαθητευόμενος οφείλει να συνεργάζεται αρμονικά με τα στελέχη του εργοδότη.

9. Ο μαθητευόμενος οφείλει να μην δημιουργεί προβλήματα σε πελάτες ή συνεργάτες του εργοδότη.

10. Ο μαθητευόμενος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους Υπευθύνους του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. σε περίπτωση που δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία του με τον εργοδότη.

11. Ο μαθητευόμενος οφείλει να προσκομίζει, όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος και να συμπληρώνει έγκαιρα τα έντυπα Μαθητείας (Ημερολόγιο Μάθησης, Μηνιαίο Παρουσιολόγιο Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας) σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας και τον εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

12. Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί τα όρια απουσιών. Το όριο απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού ωρών του Προγράμματος. Σε περιπτώσεις ασθένειας με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο φορέα δύναται το παραπάνω ποσοστό να αυξάνεται κατά 5%. Το όριο απουσιών του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των κανονικών αδειών και αδειών ασθενείας που προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για την Α΄ φάση Μαθητείας του σχολικού έτους 2016-2017 δίνεται αθροιστικά επιπλέον ποσοστό απουσιών 10% στο σύνολο των ημερών του προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο Εργασίας. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων, ο ωφελούμενος του προγράμματος-μαθητευόμενος χάνει την ιδιότητα του μαθητευόμενου και με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ενημερώνεται άμεσα ο μαθητευόμενος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο εργοδότης και ο Διευθυντής του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 8
Δικαιώματα των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

Οι μαθητευόμενοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Στον μαθητευόμενο παρέχεται αμοιβή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 της παρούσας.

2. Στον μαθητευόμενο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 − 658 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας.

3. Ο μαθητευόμενος δικαιούται, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, τις κανονικές άδειες των μισθωτών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1346/1983, όπως ισχύει.

4. Ο μαθητευόμενος δικαιούται εκπαίδευση σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών, η οποία τον οδηγεί σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τον χώρο μαθητείας, τα οποία συμπληρώνονται κατάλληλα στη σχολική μονάδα.

5. Ο μαθητευόμενος δικαιούται παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πρόγραμμα μάθησης στην επιχείρηση, από τις οικείες δομές του ΥΠΠΕΘ ή/και του Ο.Α.Ε.Δ, εφόσον προσφέρονται σχετικά προγράμματα.

6. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με τα επαγγελματικά του δικαιώματα

7. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να αναφέρει στον Δ/ντή ή στον υπεύθυνο καθηγητή του ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. τη μη τήρηση των όρων της Σύμβασης Μαθητείας και της εργατικής νομοθεσίας.

8. Ο μαθητευόμενος για σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., δύναται να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης Μαθητείας στον εργοδότη και την τοποθέτησή του σε άλλο εργοδότη, εάν είναι εφικτό, για τη συνέχιση του προγράμματος.

Άρθρο 9
Αποζημίωση μαθητευόμενων/Ασφαλιστική κάλυψη του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

1. Το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΔ - ΕΔΒΜ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12€ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64€ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών. Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται από το ΥΠΠΕΘ μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας» της εφαρμογής του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας.».

Για τα θέματα της αποζημίωσης/ασφαλιστικής κάλυψης των μαθητευομένων τηρούνται τα παρακάτω:

α) Για την καταβολή της επιδότησης από το ΥΠΠΕΘ τηρούνται μηνιαία παρουσιολόγια/μηνιαία δελτία απασχόλησης μαθητευομένων, τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα όσο και στο φορέα του εργοδότη.

β) Το ποσό της επιδότησης του ΥΠΠΕΘ ορίζεται στα 11,00€ για κάθε ημέρα του «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και στα 14€ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών.

γ) Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί μαθητευόμενους υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΤΕΑΕΠ) τον Πίνακα Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε μαθητευόμενου στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο εργοδότη, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.

δ) Οι μαθητευόμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί και των φορέων-οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές για όλο το διάστημα μαθητείας στο «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας».

Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)

ΜΑΘΗΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)

Ε.Φ.Κ.Α.(Κλάδος Κύριας Σύνταξης

20%

------

ΕΤΕΑΕΠ (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης)

7%*

 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ

7,10%
(6,45% ΣΕ ΕΙΔΟΣ+
0,65% ΣΕ ΧΡΗΜΑ)

 

ΟΑΕΔ

ΑΝΕΡΓΙΑ

3,17%

1,83%

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

--------

------

ΔΛΟΕΜ

--------

------

ΛΠΕαΑ.Ε

0,15%

------

ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ

0,24%

------

ΕΚΛΑ

0,12%

0,10%

ΟΕΚ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

------

1,00%

ΟΕΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)

------

0,35%

ΣΥΝΟΛΟ

37,78%

3,28%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

41,06%

* Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4387/2016, η συνολική εισφορά επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ διαμορφώνεται για την περίοδο από 1.6.2016 έως 31.5.2019 σε ποσοστό 7%, για την περίοδο από 1.6.2019 έως 31.5.2022 σε ποσοστό 6,5% και από 1.6.2022 σε ποσοστό 6%.

Οι ως άνω εισφορές βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη και τον μαθητευόμενο σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, όπως ισχύει κάθε φορά.

Επιπροσθέτως βαρύνουν τον εργοδότη, εάν υπάρχουν:

Εισφορά επαγγελματικού κινδύνου: 1%

Βαρέα και ανθυγιεινά: ΕΦΚΑ (Κλάδος Κύριας Σύνταξης): 3,6% και

ΕΤΕΑΕΠ (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης): +2% (όπου υπάρχουν βαρέα και ανθυγιεινά).

Οι εισφορές στον ΕΦΚΑ και τους λοιπούς οργανισμούς, για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει τις εισφορές τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών και καταβάλλονται μέσα στις κατά νόμο προθεσμίες. Η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη.

ε) Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στο Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς οργανισμούς για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει τις εισφορές, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών, οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητευόμενων για κάθε ημέρα «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ(€)

Ημερομίσθιο

22,83€ x 75%= 17,12€

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

17,12/2 = 8,56€

Εισφορές εργοδότη

8,56€ x 37,78% = 3,23€

Εισφορές μαθητευόμενου

8,56€ x 3,28% = 0,28€

Σύνολο εισφορών

3,23€ + 0,28€ = 3,51€

Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητευόμενο

17,12€ -0,28€ = 16,84€

Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης

17,12€ (ημερομίσθιο)
+3,23€ (ασφαλιστικές εισφορές)
-11€ (επιδότηση)
= 9,35€

 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ(€)

Ημερομίσθιο

26,18€ x 75% = 19,64€

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

19,64/2 = 9,82€

Εισφορές εργοδότη

9,82€ x 37,78% = 3,71€

Εισφορές μαθητευόμενου

9,82€ x 3,28% = 0,32€

Σύνολο εισφορών

3,71€ + 0,32€ = 4,03€

Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητευόμενο

19,64€ - 0,32€ = 19,32€

Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης

19,64€ (ημερομίσθιο)
+ 3,71€ (ασφαλιστικές εισφορές)
–14€ (επιδότηση)
= 9,35€

Οι ανωτέρω πίνακες μπορεί να τροποποιούνται κατά την κείμενη νομοθεσία.

στ) Κανονικές άδειες: Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον παρακάτω πίνακα:

ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Για 4 ημέρες «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» την εβδομάδα

Ανά έτος

Ανά μήνα

για 3 μήνες

για 6 μήνες

για 9 μήνες

ζ) Η επιδότηση δεν καταβάλλεται από το ΥΠΠΕΘ για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

η)Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας − Μαθητείας στον εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης. θ)Οι εργοδότες, που απασχολούν για την «Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας − Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» μαθητευόμενους-αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., αποστέλλουν στο ΕΠΑ.Λ. όπου φοιτά κάθε μαθητευόμενος πρωτότυπο Μηνιαίο Παρουσιολόγιο Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας. Το ως άνω παραστατικό θα πρέπει να αποστέλλεται στο ΕΠΑ.Λ. έγκαιρα μετά από την λήξη κάθε μήνα, να πρωτοκολλείται και να φυλάσσεται από αυτό. Στον εργοδότη φυλάσσεται αντίγραφο του μηνιαίου παρουσιολογίου «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας».

ι)Με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που εποπτεύουν κάθε τάξη μαθητείας καταχωρίζονται οι παρουσίες των μαθητευόμενων σε πληροφοριακό σύστημα. Η πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων πραγματοποιείται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας/Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΠΕΘ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρώτη (1) πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων αποτελεί η συμπλήρωση από τους μαθητευόμενους του απογραφικού δελτίου εισόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ και αντίστοιχα για την τελευταία πίστωση η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ. κ)Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από το εργοδότη ελέγχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες.

Άρθρο 10
Εποπτεία εφαρμογής του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο».

1. Το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Το ΕΠΑ.Λ. έχει την ευθύνη σε συνεργασία και συμφωνία με τους εργοδότες της αντιστοίχισης των μαθητευομένων, με βάση το προφίλ τους, με τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας στους εργοδότες.

3. Την ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των μαθητευομένων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτή έχουν τα Ε.Π.Α.Λ. ή τα Ε.Κ. και ο Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, μέσω των Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ..

4. Ο Διευθυντής του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. συνεργάζεται με τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και ενημερώνεται για την πορεία εφαρμογής του προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο Εργασίας και για τις περιπτώσεις διακοπής των συμβάσεων μαθητείας.

Άρθρο 11
Αξιολόγηση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

Οι μαθητευόμενοι τόσο κατά τη διάρκεια όσο και με την ολοκλήρωση της μαθητείας αξιολογούνται σύμφωνα με το Άρθρα 11 και 43, του Ν.4186/2013, όπως ισχύει και ειδικότερα η αξιολόγηση του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. αφορά στα αποτελέσματα μάθησης και πραγματοποιείται:

(α) Στη σχολική μονάδα από τον/τους διδάσκοντα/ντες, με βάση την αξιολόγηση του Εργαστηριακού Μαθήματος ειδικότητας σε βαθμολογική κλίμακα 0 – 20, με συντελεστή βαρύτητας 50% στην τελική αξιολόγηση του μαθητή και γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 42/2017.

(β) Στο χώρο εργασίας από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή της επιχείρησης, με βάση την αξιολόγηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο σε βαθμολογική κλίμακα 0 - 20, με συντελεστή βαρύτητας 50% στην τελική αξιολόγηση και γίνεται με βάση:

αα) Το Ημερολόγιο Μάθησης του προγράμματος.

ββ) Τη διερεύνηση και την πρόοδο υλοποίησης των έργων (projects) που αποτυπώνεται περιληπτικά στο Ημερολόγιο Μάθησης και ορίζεται στη Σύμβαση Μαθητείας.

γγ) Την τελική εξέταση, επίδειξη δεξιοτήτων και παρουσίαση των έργων (projects) σε πραγματική ή ψηφιακή μορφή.

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτής της επιχείρησης με βάση τα παραπάνω (αα,ββ,γγ) συντάσσει έκθεση που περιλαμβάνει και την αιτιολόγηση της αξιολόγησης για τον κάθε μαθητευόμενο.

Η τελική αξιολόγηση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» είναι σε βαθμολογική κλίμακα 0 – 20, εξάγεται από το άθροισμα των (α) και (β) και η παρακολούθηση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» θεωρείται επιτυχής εφόσον ο τελικός βαθμός έχει την ένδειξη τουλάχιστον «10», με την προϋπόθεση ότι τόσο στο (α) όσο και στο (β) μέρος της αξιολόγησης ο μαθητευόμενος δεν έχει λάβει βαθμό μικρότερο του «10» στην 20βαθμη κλίμακα.

Σημειώνεται ότι στη Βεβαίωση Παρακολούθησης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας αναφέρεται μόνο ο χαρακτηρισμός «Επιτυχώς».

Δεν προβλέπεται επανεξέταση ή επανάληψη φοίτησης στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας.

Άρθρο 12
Ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» − Πιστοποίηση Προσόντων.

Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους σύμφωνα με την περ. Δ΄, της παρ. 14, του άρθρου 46, του Ν. 4186/2013 (Α΄193), η οποία προστέθηκε με την παρ. 6, του άρθρου 72, του Ν. 4310/2014 (Α΄258).

Άρθρο 13
Διασφάλιση Ποιότητας

Η ποιότητα του συνόλου των διαδικασιών τόσο για την παροχή της εκπαίδευσης στο ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. («Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας») όσο και στο χώρο εργασίας («Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας»), διασφαλίζεται με την υιοθέτηση των αρχών της κοινής απόφασης περί «Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 1 έως 12 της παρούσας.
Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η 26381/16-2-2017 (Β’ 490) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Αυγούστου 2017

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφές / Μετεγγραφές Κρατουμένων Μαθητών σε ΕΠΑΛ

ΓΑΛΛΙΚΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΑΛ (Οδηγίες Διδασκαλίας - Ύλη)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΑΛ (Οδηγίες Διδασκαλίας - Ύλη)

Εγγραφές Μαθητών

Εγγραφές Μαθητών περιόδου Σεπτεμβρίου 2019

Αποσπάσεις στις ομάδες υποστήριξης μαθητείας

Αποσπάσεις στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας ΟΥΜ 2019 2020

Ολιγομελή τμήματα ΕΠΑΛ

Έγκριση Ολιγομελών Τμημάτων ΕΠΑΛ 2019 - 2020