ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (πρώην ΟΤΕΚ) 2013-2014 .

Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (πρώην ΟΤΕΚ) 2013-2014

Μετάβαση : Στην Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών στα ΙΕΚ Τουριστικής Εκπαίδευσης

 

 


ΕΤΟΣ 2013-2014


Α.Π.19355/27-08-2013/

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑΣ) και
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ)
Πληροφορίες: Δ. Γρέψιου-Μ. Κολλιοπούλου
Τηλ. 2103736097
Fax.: 210 3736181
Email: grepsiou_d(ΑΤ)mintour.gr

ΘΕΜΑ:« Προκήρυξη εισαγωγής μαθητών και καταρτιζομένων στις Σχολές του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2013 – 2014»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013–2014

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 6750/3-12-2007 Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία και προϋποθέσεις εισαγωγής μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 2350/Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.18465/12.8.2013 Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού και ισχύει (ΦΕΚ 1994 /Β΄).
2. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ.11802/27-7-2007 Απόφασης του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Επιλογή καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 1547/Β’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α΄).
4. Τις διατάξεις του αρ. 17 του ν.4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του ΕΟΤ και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 175/Α)
5. Τις διατάξεις του ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας Επαγγελματικές Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146/Α).
7. Τον ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.18/Α΄), όπως ισχύει.
8. Τον ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ.187/Α΄), όπως ισχύει.
9. Το π.δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄), όπως ισχύει.
10. Την αριθμ. 9359/6.10.2006 Κ.Υ.Α. «Μετατροπή των Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. σε ΕΠΑ.Σ.» (Φ.Ε.Κ.1526/Β), όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθμ. 14273/17.11.2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ1795/Β) και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 38 ν.4049/2012 «Ίδρυση τμήματος ΕΠΑ.Σ. στο Εκπαιδευτήριο του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) Θράκης στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης» (Φ.Ε.Κ. 35/Α΄).
12. Την αριθμ. 16629/30.12.2010 Κ.Υ.Α. «Ίδρυση ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικής Σχολής) Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, στο εκπαιδευτήριο του Ο.Τ.Ε.Κ. Κέρκυρας (Φ.Ε.Κ.195/Β΄).
13. Την υπ΄ αριθμ. 5786/22.3.2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας& Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Τουρισμού «Μετονομασία και μετεγκατάσταση της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Ναυπλίου του τέως Ο.Τ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 818/Β΄).
14. Την αριθμ. Τ/6157/4.7.2003 Κ.Υ.Α. «Ίδρυση Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) στις πόλεις της Αρχαία Ολυμπίας,, της Ρόδου, του Ηρακλείου Κρήτης, της Θεσσαλονίκης , της Αναβύσσου Αττικής και της Αθήνας (ΦΕΚ915/Β΄).
15. Την αριθμ. 7723/18.10.2005 Κ.Υ.Α. «Ίδρυση ΙΕΚ ειδικοτήτων «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης», «Ειδικός Θαλασσοθεραπείας – SPA», «Ειδικός Λουτροθεραπείας» και «Συνοδός Βουνού»,στις πόλεις της Κέρκυρας, Ρόδου, Ανδρίτσαινας, Καστανιάς, Ιταμού Καρδίτσας, Σταυρούπολης Ξάνθης, Σάμου, Αιδηψού και Ανάβυσσου Αττικής» (ΦΕΚ 1485/Β΄).
16. Την αριθμ. 13869/2010 Κ.Υ.Α. «Ίδρυση Ι.Ε.Κ ειδικότητας «Μαγειρικής Τέχνης» στο Εκπαιδευτήριο του Ο.Τ.Ε.Κ. Ναυπλίου» (ΦΕΚ1789/Β΄).
17. Την υπ΄ αριθμ. 1660/1.2.2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μετονομασία και μετεγκατάσταση του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ναυπλίου του τέως Ο.Τ.Ε.Κ.»(ΦΕΚ188/Β΄).
18. Την υπ΄ αριθμ. ΣΤ/7609/29.4.2002 Κ.Υ.Α. «Τέλη εγγραφής καταρτιζομένων των Ι.Ι.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ 586/Β΄).
19. Την υπ΄ αριθμ. 17111/29.9.2009 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός ύψους διδάκτρων και λοιπών δικαιωμάτων των Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ»(ΦΕΚ2180/Β΄).
20. Την υπ΄αριθμ Δ΄/1726/25.1.2006 Πράξη Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. «Προϋποθέσεις εγγραφής καταρτιζομένων σε ειδικότητες του Τομέα Τουρισμού − Μεταφορών σχετικά με τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας» (ΦΕΚ 139/Β΄).
21. Την υπ΄αριθμ. 14520/28.6.2013 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 18251/24−12−2012 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού» (ΦΕΚ 1652/Β΄).
22. Την υπ΄ αριθμ. 16919/23.7.2013 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού «Λειτουργία Οικοτροφείου στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) Γαλαξιδίου του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 1817/Β΄).
23. Την υπ΄ αριθμ. 10322/13.5.2013 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Προγραμματισμός λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014» ΦΕΚ(1966/Β)

Προκηρύσσει την εισαγωγή 575 μαθητών-τριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) και 325 καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για τις παρακάτω ειδικότητες ανά Εκπαιδευτική μονάδα όπως αυτές καθορίστηκαν στην υπ’ αριθμ. 10322/13.5.2013 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Προγραμματισμός λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014» ΦΕΚ(1966/Β,) ως εξής:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ( ΕΠΑ.Σ )

Α. Ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών: Άτομα 275

1. ΕΠΑ.Σ Αναβύσσου : 50
2. ΕΠΑ.Σ Ηρακλείου : 25
3. ΕΠΑ.Σ Μακεδονίας : 25
4. ΕΠΑ.Σ Ρόδου : 25
5. ΕΠΑ.Σ Κέρκυρας : 50
6. ΕΠΑ.Σ Γαλαξειδίου (οικοτροφείο) : 25
7. ΕΠΑ.Σ Πελοποννήσου: 50
8. ΕΠΑ.Σ Θράκης : 25

Β. Ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης : Άτομα 250

1. ΕΠΑ.Σ Αναβύσσου : 50
2. ΕΠΑ.Σ Ηρακλείου : 50
3. ΕΠΑ.Σ Μακεδονίας : 50
4. ΕΠΑ.Σ Ρόδου : 25
5. ΕΠΑ.Σ Γαλαξειδίου (οικοτροφείο) : 25
6. ΕΠΑ.Σ Κέρκυρας : 25
7. ΕΠΑ.Σ Θράκης : 25

Γ. Ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής Τέχνης : Άτομα 50

1. ΕΠΑ.Σ Μακεδονίας : 25
3. ΕΠΑ.Σ Ρόδου : 25

(...)
(σ.σ. Αναφέρονται οι προσφερόμενες θέσεις για τους υποψηφίους ΙΕΚ τουριστικής εκπαίδευσης)

2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.)

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 6750/3-12-2007 Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία και προϋποθέσεις εισαγωγής μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 2350/Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.18465/12.8.2013 Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού και ισχύει (ΦΕΚ 1994 /Β΄).

2.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στις ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Τουρισμού διετούς φοιτήσεως γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:
 i.Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος.
 ii.Υπήκοοι χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.
 iii.Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι, πρέπει να έχουν τουλάχιστον προαχθεί στην Β΄ τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων (ημερήσιων ή εσπερινών) ή στην Β΄ τάξη των Τ.Ε.Ε Α΄ κύκλου ή άλλων ισότιμων σχολείων και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 23ο έτος, κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. (βλ. κεφάλαιο 4 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)

Ειδικά για τους υποψήφιους της ΕΠΑ.Σ. Γαλαξιδίου, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα δωρεάν σίτισης - στέγασης στο Οικοτροφείο (βλ. κεφάλαιο 2.3 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, παράγραφο 2.3.4. ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ), η ηλικία τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 18ο έτος , κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. (βλ. κεφάλαιο 4 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)

2.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κάθε υποψήφιος προκειμένου να λάβει μέρος στην διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις κατά τόπους Γραμματείες των Εκπαιδευτικών Μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού (βλ. κεφάλαιο 4 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) τα παρακάτω υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

2.2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α. Μηχανογραφημένη Αίτηση που θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία θα χορηγείται από τις Εκπαιδευτικές Μονάδες, την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών του, στην οποία θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποψήφιου, η σειρά προτίμησης των Σχολικών μονάδων και των ειδικοτήτων. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος η μηχανογραφημένη αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με την υποβολή της.

β. Πρωτότυπο Έλεγχο επίδοσης Α΄ τάξης Λυκείου (όπου θα αναγράφεται ο Μ.Ο. της βαθμολογίας και η πράξη συνεδρίασης Συλλόγου Καθηγητών). Σε περίπτωση επιτυχίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους Πρωτότυπο Αποδεικτικό σπουδών Α΄ τάξης Λυκείου για εγγραφή σε ΕΠΑ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παρ 1 της υπ’ αριθμ. 148/24.12.2007 Υ.Α.(ΦΕΚ 2511/Β’).
Ειδικά οι υποψήφιοι από εσπερινά Τεχνικά Λύκεια θα πρέπει να προσκομίσουν Πρωτότυπο Έλεγχο επίδοσης Β΄ τάξης Λυκείου και σε περίπτωση επιτυχίας Πρωτότυπο Πιστοποιητικό σπουδών Β΄ τάξης Λυκείου (άρθρο 8 της υπ’ αριθμ.148/24.12.2007 Υ.Α.(ΦΕΚ 2511/Β’).

γ. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή πιστοποιητικό γέννησης Δήμου πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της μηχανογραφημένης τους αίτησης).

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι εφόσον επιλεγεί θα προσκομίσει Πιστοποιητικό Υγείας (συμπεριλαμβάνεται στην Μηχανογραφημένη αίτηση).

στ. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα.

2.2.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

α. Για την πιστοποίηση της γνώσης και του επιπέδου ξένης γλώσσας, τίτλο από αναγνωρισμένο φορέα σε μία από τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, (επικυρωμένη φωτοτυπία του πρωτότυπου πτυχίου, από αρμόδιο φορέα (π.χ. Βρετανικό Συμβούλιο) και επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ/τος υπ΄ αριθμ. 50/5.3.2001, όπως ισχύει.

β. Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας, (άρθρο 6 του ν. 3454/2006). Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της μηχανογραφημένης τους αίτησης) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, επίσημα μεταφρασμένο, συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.) σε ισχύ.

γ. Για την απόδειξη της τριτεκνίας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της μηχανογραφημένης τους αίτησης), ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής επίσημα μεταφρασμένο, προκειμένου για γονέα ή παιδιά τρίτεκνων οικογενειών (ν. 3454/2006).

Την ιδιότητα αυτή αποκτούν:

α) Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους , ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους , και

β) Τα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

δ. Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας στο νομό που εδρεύει η Σχολή της πρώτης επιλογής του υποψηφίου, Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της μηχανογραφημένης τους αίτησης), που εκδίδεται από τον Δήμο του υποψήφιου (Έλληνες το γένος, υπήκοοι χωρών-μελών της Ε.Ε. και χωρών εκτός Ε.Ε.).

ε. Για απόδειξη ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης του γονέα ή του ίδιου του υποψήφιου, αντίγραφο του Ειδικού Σήματος λειτουργίας τουριστικού καταλύματος (ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λ.π.) ή αντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου ή αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του Δήμου για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

στ. Οι ανήλικοι υποψήφιοι, που επιλέγουν στη μηχανογραφημένη τους αίτηση τις ειδικότητες της ΕΠΑ.Σ. Γαλαξιδίου υποχρεούνται στην υποβολή φωτοαντίγραφου, νομίμως επικυρωμένου του οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος από την Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2013. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει φωτοαντίγραφο, νομίμως επικυρωμένο, της αντίστοιχης οικογενειακής φορολογικής δήλωσης θεωρημένης από τη Δ.Ο.Υ., συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι θα προσκομίσει το εκκαθαριστικό σημείωμα μόλις εκδοθεί.

ζ. Οι αιτήσεις αποφοίτων Ειδικών Σχολείων πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης σε τουριστικές επιχειρήσεις, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών.

2.2.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ, ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

α. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τίτλο σπουδών Αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:

• Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.1913/1.2.1914.

• Βεβαίωση αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τμήμα Α’, τηλ. 2103442293, 2103432291. Για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας γίνεται στην 20βαθμη κλίμακα (ο Γενικός Μέσος Όρος σε δεκαδικό).

Προκειμένου περί Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εξωτερικού αρμόδια είναι η Γραμματεία Επιτροπών Ισοτιμιών του Τμήματος Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ 142 34 Ν.Ιωνία Αττικής, τηλ.: 210-2709145-6.

• Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310−459101,2310-459574) ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τηλ. 2310-997571 ή από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τηλ. 210-7277672. Η προσκόμιση του ανωτέρω Πιστοποιητικού δεν ισχύει για τους απόφοιτους ελληνικών σχολείων.

β. Όσοι υποψήφιοι προσκομίσουν νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης ξενόγλωσσο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.1913/1.2.1914.

γ. Φωτοαντίγραφο Άδειας διαμονής
Οι πολίτες τρίτων χωρών θα πρέπει να κατέχουν Άδεια διαμονής, Δελτίο διαμονής ή Δελτίο μόνιμης διαμονής ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών τύπου Α΄ ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής. Συγκεκριμένα:

• Πολίτες τρίτων χωρών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να προσκομίζουν άδεια διαμονής ως μέλη οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών, σε ισχύ ή δελτίο διαμονής ως μέλη οικογένειας πολιτών της Ε.Ε. ή Ελλήνων ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών τύπου Α’, σε ισχύ ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής σε ισχύ.

• Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να προσκομίζουν άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στον ν.3386/2005, όπως ισχύει, σε ισχύ ή Δελτίο διαμονής ή Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών τύπου Α’, σε ισχύ ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής σε ισχύ.

• Οι ομογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κ.τ.λ) θα γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκομίσουν «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς» (δελτίο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής) ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό δικαιολογητικό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίο (π.χ. Αμερικής, Τουρκίας), θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κ.τ.λ. ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό δικαιολογητικό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

• Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των αλλοδαπών υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους. Ευνόητο είναι, ότι στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόμενα να συγκλίνουν στο σύνολο τους (π.χ. όνομα πατέρα, μητέρας κ.τ.λ.).

δ. Υποψήφιοι χωρών κρατών Ε.Ε. οφείλουν να προσκομίσουν Βεβαίωση Εγγραφής πολιτών της Ε.Ε. (επικυρωμένο αντίγραφο).

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

2.3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

2.3.1. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ.6750/3.12.2007 Κ.Υ.Α. «Διαδικασία και προϋποθέσεις εισαγωγής μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 2350/Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.3.2. Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των μαθητών γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος.

Το σύνολο των μορίων προκύπτει ως εξής:

α) Ένα (1) μόριο για κάθε βαθμό προαγωγής του υποψηφίου στην Β΄ τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων ή στην Β΄ τάξη των Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ή στην Γ τάξη των Εσπερινών Τεχνικών Λυκείων ή άλλου ισότιμου Σχολείου με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια. Προκειμένου να οριστούν τα μόρια που δίνει ο τίτλος σπουδών γίνεται η μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.

β) Έως πέντε (5) μόρια ανάλογα με το επίπεδο γνώσης Ξένης Γλώσσας. Επίπεδο 1: Καλή γνώση 3 μόρια, Επίπεδο 2: Πολύ καλή γνώση 4 μόρια, Επίπεδο 3: Άριστη γνώση 5 μόρια, με ανώτατο όριο τα πέντε (5) μόρια (Η γνώση ξένης γλώσσας και τα επίπεδα αυτής αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας προκήρυξης).

γ) Ενα (1) μόριο στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει ως πρώτη του προτίμηση την Σχολή στην οποία υποβάλει αίτηση και επιπλέον ένα (1) μόριο εφόσον είναι μόνιμος κάτοικος του νομού που εδρεύει η Σχολή.

δ) Δύο (2) μόρια στην περίπτωση που υπάρχει τουριστική επιχείρηση του γονέα ή του ιδίου.

ε)Τέσσερα (4) μόρια για τα παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών ή ορφανών.

2.3.3. Ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα της δήλωσης σειράς προτιμήσεων για μια μόνο ειδικότητα σε όλες τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ή και για όλες τις ειδικότητες σε μια μόνο Εκπαιδευτική Μονάδα.

2.3.4 ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 16919/23.7.2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1817/Β΄) στην ΕΠΑ.Σ Γαλαξιδίου λειτουργεί Οικοτροφείο, το οποίο παρέχει δωρεάν σίτιση και στέγαση στους ανήλικους μαθητές που εισάγονται στη Σχολή.

Η επιλογή των μαθητών για την ΕΠΑΣ Γαλαξιδίου ειδικά, γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.3.2. του παρόντος κεφαλαίου, στα οποία προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τη μοριοδότηση του οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματός του.

Το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα για τους υποψηφίους της ΕΠΑΣ Γαλαξιδίου μοριοδοτείται ως εξής:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΡΙΑ
0€ - 5.000,00€
5.000,01€ - 7.000,00€
7.000,01€ - 10.000,00€
10.000,01€ - 15.000,00€
15.000,01€ και άνω
10
7
5
2
0

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία μαθητές της ΕΠΑ.Σ. Γαλαξιδίου (A΄ετείς και Β’ ετείς) διακόψουν αναιτιολόγητα τη φοίτησή τους ή διαγραφούν λόγω ελλιπούς φοίτησης υποχρεούνται να καταβάλουν τροφεία ύψους 500€ για το διάστημα κατά το οποίο παρέμειναν στο οικοτροφείο. Το ποσό αυτό θα εισπράττεται με κάθε νόμιμο μέσο.

2.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ.

• Υποψήφιος που με βάση τα μόριά του επιλέγεται σε περισσότερες από μία ειδικότητες γίνεται δεκτός μόνο σε μία ειδικότητα σύμφωνα με την σειρά προτίμησής του.

• Υποψήφιος ο οποίος έχει συμπληρώσει Μηχανογραφημένη αίτηση για τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. και για τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ, σε περίπτωση επιτυχίας του και στις δύο βαθμίδες θα φοιτήσει στη βαθμίδα (ΕΠΑ.Σ. ή Ι.Ε.Κ.), την οποία έχει υπευθύνως δηλώσει προς την Εκπαιδευτική Μονάδα με την κατάθεση των δικαιολογητικών του, ως πρώτη προτίμηση (συμπεριλαμβάνεται στη Μηχανογραφημένη αίτηση).

• Πριν από την εξαγωγή των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψήφιου και αναρτώνται στις Εκπαιδευτικές Μονάδες και στην Ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης για τον αριθμό των μορίων του. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης των μορίων. Η εκδίκαση όλων των ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού.

• Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων επικυρώνονται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού και
α. Καταχωρούνται και παραμένουν για δυο (2) μήνες στην Ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr.
β. Αναρτώνται στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013.
• Σε περίπτωση ισοβαθμιών τη σειρά προτεραιότητας καθορίζει ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών και σε περίπτωση ισοβαθμίας το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας και τέλος κλήρωση από επιτροπή που ορίζει με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού.

2.5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ.

• Υποψήφιος που περιλαμβάνεται στους επιλεγέντες υποχρεούται να καταθέσει την αίτηση εγγραφής του ο ίδιος ή ο κηδεμόνας του, σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Εκπαιδευτική Μονάδα στην οποία έχει εισαχθεί.

• Επισημαίνεται ότι, επιλεγείς μαθητής δεν επιτρέπεται να φοιτά ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερους τομείς ή ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. και σε άλλο σχολείο της Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 15 της υπ’ αριθμ.148/24.12.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 2511/Β’).

• Στην περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις ειδοποιούνται οι επόμενοι σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης μορίων και προτιμήσεων.

Δικαιολογητικά εγγραφής επιλεγέντων ΕΠΑ.Σ.:

α) Αντίγραφο της Μηχανογραφημένης Αίτησης που υπέβαλε.

β) Πρωτότυπο Αποδεικτικό σπουδών Α΄ τάξης Λυκείου για εγγραφή σε ΕΠΑ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παρ 1 της υπ’ αριθμ. 148/24.12.2007 Υ.Α.(ΦΕΚ 2511/Β’). Επιτυχόντες από εσπερινά Τεχνικά Λύκεια προσκομίζουν Πρωτότυπο Πιστοποιητικό σπουδών Β΄ τάξης Λυκείου.

γ) Πιστοποιητικό Υγείας, από Κρατικό ή ιδιώτη Ιατρό και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/4.4.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1199/Β΄)

δ) Πιστοποιητικό γέννησης (από άρρενες μαθητές, οι οποίοι δεν το έχουν προσκομίσει με την υποβολή της μηχανογραφημένης αίτησης).

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν φοιτά ταυτόχρονα σε δυο ή περισσότερους τομείς ή ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. και σε άλλο σχολείο της Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

στ) Ανήλικοι επιλεγέντες, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ο κηδεμόνας του μαθητή. Κηδεμόνας του μαθητή, όπως ορίζεται στο άρθρο 18, παρ. 1 της υπ’ αριθμ 148096/Γ2/24.12.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ2511/Β΄), είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από το νόμο ο έχων την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή το υπό τούτου νομίμως κατά περίπτωση ή πλαγίως εξουσιοδοτημένο ενήλικο μέλος της οικογένειας του.

ζ) Ανήλικοι επιλεγέντες στην ΕΠΑ.Σ. Γαλαξειδίου, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο κηδεμόνας δηλώνει ότι καλύπτει ασφαλιστικά τον μαθητή μέσω του ασφαλιστικού του φορέα καθώς και τον Α.Μ.Κ.Α. του επιτυχόντα.

η) Όσοι εκ των επιλεγέντων πάσχουν από διαταραχή του λόγου (δυσλεξία), Διάγνωση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή από πιστοποιημένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο,

2.6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑ.Σ

• Η εκπαίδευση στις Εκπαιδευτικές μονάδες των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Τουρισμού παρέχεται δωρεάν σε όλους τους μαθητές.

• Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής για τους επιλεγέντες μαθητές των ΕΠΑ.Σ. είναι υποχρεωτική.

• Οι μαθητές αναλαμβάνουν τη δαπάνη αγοράς των προβλεπομένων στολών (εξόδου, υπηρεσίας) και τυχόν απαιτούμενων βιβλίων, μετά από σχετική ενημέρωσή τους από τις Εκπαιδευτικές Μονάδες.

• Τα θεωρητικά μαθήματα διαρκούν από το μήνα Οκτώβριο μέχρι Μάιο. Από το μήνα Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο, οι μαθητές τοποθετούνται με την απόλυτη ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού και ασκούνται πρακτικά σε επιλεγμένες Ξενοδοχειακές και λοιπές Τουριστικές Επιχειρήσεις. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και θεωρείται συνέχεια της εκπαίδευσης των μαθητών. Αυθαίρετη διακοπή της πρακτικής άσκησης αποτελεί αιτία διαγραφής από την Εκπαιδευτική Μονάδα.

4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες παρέχονται στις κατά τόπους Γραμματείες των Εκπαιδευτικών Μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού.

Οι Αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 29 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 στις κατά τόπους Γραμματείες των παρακάτω Εκπαιδευτικών Μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού, από τις 9.30 π.μ μέχρι τις 15.00 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες.

ΕΠΑ.Σ–Ι.Ε.Κ Αναβύσσου, Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου, τηλ.: 22910-36998, 42294

ΕΠΑ.Σ–Ι.Ε.Κ Ηρακλείου, Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης, τηλ.: 2810-761363, 2810-332927.

ΕΠΑ.Σ Μακεδονίας – Ι.Ε.Κ Θεσσαλονίκης, Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” Παραλία Περαίας–Θεσσαλονίκη, τηλ.: 23920-25551, 23920-75919.

ΕΠΑ.Σ–Ι.Ε.Κ Ρόδου, Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1 Ρόδος, τηλ.: 22410-74445-6, 22410-24351.

ΕΠΑ.Σ–Ι.Ε.Κ Κέρκυρας, Ξενοδοχείο “ΔΕΜΠΟΝΟΣ” Γουβιά Κέρκυρας, τηλ.: 26610-91541, 26610-90030.

ΕΠΑ.Σ. Γαλαξιδίου, Γαλαξίδι Φωκίδας, τηλ.: 22650/41997-8, 22650-42394

ΕΠΑ.Σ. Θράκης, Ξενοδοχείο “THALASSA HOTEL”, 2ο χλμ. Λεωφ. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, τηλ. 25510-25288.

ΕΠΑ.Σ.-I.E.K. Πελοποννήσου, “Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο”, Δαναού 29, 212 00 Άργος. τηλ.:27510-20115, 27510-20127, 27510-23856.

Ι.Ε.Κ Αθήνας, Φαραντάτων 4 Αμπελόκηποι Αθήνας, τηλ: 210-7782655

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαφυλάξουν την προκήρυξη και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, διότι υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για τους επιτυχόντες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΛΙΑΣΚΟΣ

Λήψη της προκήρυξης εισαγωγής στα ΙΕΚ και τις σχολές ΕΠΑΣ Τουριστικής Κατάρτισης του ΟΤΕΚ 2012-2013

Μετάβαση στο άρθρο με την προκήρυξη εισαγωγής στα ΙΕΚ τουριστικής κατάρτισης του ΟΤΕΚ 2012-2013

Pin It

Εκτύπωση