Ειδικότητες Επαγγελματικών Σχολών ΕΠΑΣ / ΦΕΚ 947/2007

Εκτύπωση  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑΣ)

(ΦΕΚ 947/2007 - Αριθμ.56645/Γ2)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 947

13 Ιουνίου 2007

Aριθμ. 56645/Γ2 (3)
Καθορισμός ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1, περίπτωση α΄ του ν.3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146Α΄).
2. Τη γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 12/4.5.2006 πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)

1. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)

2. Εργαλειομηχανών CNC

3. Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης

4. Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών

5. Αμαξωμάτων

6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

7. Κτιριακών Έργων

8. Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων

9. Αργυροχρυσοχοϊας

10. Επιπλοποιίας

11. Κεραμικής - Πηλοπλαστικής

12. Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας

13. Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης

14. Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής Επίπλου

15. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

16. Αγροτικών Μηχανημάτων

17. Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας

18. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονική Τοπίου

19. Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών

20. Δενδροκομίας

21. Ζωοτεχνίας

22. Γαλακτοκομίας − Τυροκομίας

23. Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας

24. Βοηθών Οδοντοτεχνιτών

25. Βοηθών Φυσιοθεραπευτών

26. Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων

27. Βοηθών Φαρμακείων

28. Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών

29. Αισθητικής Τέχνης

30. Κομμωτικής Τέχνης

31. Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών

32. Μαγειρικής Τέχνης

33. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ


Εκτύπωση