edu.klimaka.gr

Αλλαγή Σχολικού Περιβάλλοντος / Διαδικασία επιβολής ποινής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ.Πρωτ.141522/Γ2/09-11-2010/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ:4ΙΗΑ9-2Ν

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τηλ:210-3443272, 210-3442242
Fax: 210-344 33 90

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία επιβολής ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος»

Με αφορμή ζητήματα που έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία επιβολής της ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος και σε συνέχεια του με αρ. πρ. 28/11-05-10 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Οι σχολικές κυρώσεις αποτελούν μέσο διαπαιδαγώγησης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου. Πρέπει όμως να επιβάλλονται κλιμακωτά και ο Σύλλογος Διδασκόντων να εξετάζει την προσφορότητα της επιβαλλόμενης κύρωσης υπό το πρίσμα του συμφέροντος του μαθητή.

Στο άρθρο 27 του Π.Δ. 104/1979 (23 Α') περιγράφονται τα είδη των κυρώσεων που είναι οι ακόλουθες:

α) παρατήρηση

β) επίπληξη

γ) ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα

δ) αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 3 ημερών

ε) αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 5 ημερών και τέλος

στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρ. 25 του Π.Δ. 104/1979, όταν η διαγωγή του μαθητή παρεκκλίνει από την προσήκουσα σε βαθμό ώστε η παρέκκλιση αυτή να δημιουργεί παιδαγωγικό πρόβλημα που υπερβαίνει τις επανορθωτικές δυνατότητες του σχολείου στο οποίο φοιτά, ο μαθητής αυτός υποχρεούται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο νέων σχολικών συνθηκών, ώστε να παρασχεθεί η ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του.

Όσον αφορά στη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος επισημαίνουμε τα εξής:

1. Θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση της προηγούμενης ακρόασης του ανήλικου και του κηδεμόνα, αφού έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωσή τους προ πενθημέρου όπου θα αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα της ακρόασης και θα προσδιορίζει το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας, σύμφωνα με το άρ. 6 του Ν. 2690/1999 (45 A').

2. Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος είναι εκτελεστή διοικητική πράξη και υπόκειται στη διαδικασία έκδοσης που προβλέπεται για κάθε διοικητική πράξη. Επομένως, οι Σύλλογοι Διδασκόντων πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συγκεκριμένα, για τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων συντάσσεται πρακτικό από το γραμματέα που επικυρώνεται από τον πρόεδρο του Συλλόγου και στο οποίο θα πρέπει να μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αλλά στο πρακτικό θα πρέπει να καταχωρίζονται οι γνώμες και τα ονόματα των μελών που μειοψήφησαν (άρ.15, Ν. 2690/1999) Δεν επιτρέπεται η λευκή ψήφος, η δήλωση «παρών» ή η αδικαιολόγητη αποχή.

3. Θα πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες περιπτώσεις για το συγκεκριμένο μαθητή και αναλυτική αναφορά των κυρώσεων που επιβλήθηκαν πριν την υιοθέτηση της τελευταίας κατά σειρά κύρωσης.

4. Θα πρέπει να τηρείται ειδική και επαρκής αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα της ποινής. Προκειμένου να είναι πλήρης η σχετική αιτιολογία, πρέπει να παρατίθεται στην πειθαρχική απόφαση τόσο τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν το παράπτωμα όσο και οι λόγοι για τους οποίους κρίθηκε ότι πρέπει να επιβληθεί η βαρύτερη ποινή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που με την ίδια απόφαση τιμωρούνται περισσότεροι του ενός μαθητή με την ίδια ποινή, η αιτιολογία θα πρέπει να διαχωρίζεται για τον κάθε μαθητή χωριστά. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμάται ότι ο συγκεκριμένος μαθητής θα ωφεληθεί από την αλλαγή αυτή.

5. Η επιβολή της κύρωσης της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος δε θα πρέπει να ανακοινώνεται δημόσια ώστε να μην περιορίζεται η παιδαγωγική αξία της επιβαλλόμενης κύρωσης και να αποφεύγεται η διαπόμπευση του μαθητή.

6. Ο Προϊστάμενος ή ο Διευθυντής Εκπαίδευσης επιλέγει τη σχολική μονάδα στην οποία θα γίνει η μετεγγραφή μετά την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος και η αρμοδιότητά του είναι μόνο εκτελεστική (παρ. 4, άρ. 16, Π.Δ. 104/1979).

7. Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη αν λειτουργεί άλλη αντίστοιχη σχολική μονάδα στην περιοχή

8. Δεν είναι νόμιμο να επιβάλλει ο Σύλλογος Διδασκόντων τη σχολική κύρωση της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος σε μαθητή του οποίου τη διαγωγή έχει ήδη χαρακτηρίσει ως "κοσμία" και δεν είναι επίσης νόμιμο ο αυτός Σύλλογος να επιβάλλει την ίδια κύρωση για παρεκκλίσεις του μαθητή από την αξιουμένη από το νόμο συμπεριφορά κατά το προηγούμενο σχολικό έτος.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα