Ίδρυση Δομών Υποδοχής για Εκπαίδευση Προσφυγόπαιδων ΔΥΕΠ 2019 2020

Δομές εκπαίδευσης προσφύγων ΔΥΕΠ
Εκτύπωση  
Pin It

ΙΔΡΥΣΗ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ «ΔΥΕΠ» ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 2020

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3646/2019)

Αριθμ. 147357/Δ1
Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019- 2020 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δο- μές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυ- γοπαίδων (ΔΥΕΠ).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. των άρθρων 72, 73, 74, 75, 107 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλ- λες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142),
1.2. του ν. 2101/1992 (Α΄ 192) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού»,
1.3. των παρ. 7 και 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Έντα- ξης και λοιπές διατάξεις»,
1.4. του ν. 1566/85 (Α΄ 167), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει,
1.5. του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) «Οργάνωση και λειτουρ- γία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων»,
1.6. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικο- ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
1.7. του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι- σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
1.8. του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπρο- έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
1.9. του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) « Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
2. Την Φ353.1/324/105657/Δ1 (Β΄ 1340) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί- δευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων», όπως ισχύει.
3. Την 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) απόφαση «Ανά- θεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρη- σκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
4. Την 122795/Γ1/30-07-2019 (ΦΕΚ 523/τ. ΥΟΔΔ/05-08-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθη- κόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθ- μιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
5. Την εξειδίκευση της Δράσης - «Ένταξη Προσφυγο- παίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστη- μα», κωδικός ΟΠΣ 5002810, του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014- 2020-Έργο 1 «Υποστήριξη Στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π.».
6. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οποίες προτείνονται σχολικές μονάδες που βρί- σκονται σε εγγύτητα με τα κέντρα ή/και τις δομές φιλο- ξενίας και έχουν διαθέσιμες και κατάλληλες αίθουσες, ως ακολούθως:
6.1. την με αριθμ. πρωτ. Φ.53/10473/26-06-2019 εισή- γηση της Π.Δ.Ε. Αττικής,
6.2. την με αριθμ. πρωτ. Φ.20.3/4541/24-06-2019 εισή- γηση της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας,
6.3. την με αριθμ. πρωτ. 7488/24-06-2019 εισήγηση της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας,
6.4. την με αριθμ. πρωτ. Φ.49/5309/24-06-2019 εισή- γηση της Π.Δ.Ε. Ηπείρου
6.5. την με αριθμ. πρωτ. Φ22.10/7170/19-06-2019 ει- σήγηση της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας,
6.6. την με αριθμ. πρωτ. Φ.19.1/7008/24-06-2019 εισή- γηση της Π.Δ.Ε. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης,
6.7. την με αριθμ. πρωτ. 14649/19-06-2019 εισήγηση της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας,
6.8. την με αριθμ. πρωτ. 5371/24-06-2019 εισήγηση της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας
6.9. την με αριθμ. πρωτ. 3180/24-06-2019 εισήγηση της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου,
6.10. την με αριθμ. πρωτ. Φ.20.3/4747/24-06-2019 ει- σήγηση της Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/365/121733 Β1/29-07-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Α. Την ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) και καθορίζουμε τις σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2019-2020 εντός των οποίων θα λειτουργήσουν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) ανά Κέντρο/Δομή Φιλοξενίας, όπως αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε.
  ΚΕΝΤΡΟ/ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΔΕ Δ/ΝΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κωδικός σχολείου ΣΧΟΛΕΙΑ
1 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050407 5° Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
2 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050380 11° Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
3 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051131 36° Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
4 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051747 47° Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
5 ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050269 1ο Δ.Σ. ΑΥΛΩΝΑ
6 ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050290 1ο Δ.Σ. ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝΚΑΙ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ
7 ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050282 Δ.Σ. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
8 ΘΗΒΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070005 2° Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ
9 ΘΗΒΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070010 6° Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ
10 ΘΗΒΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070011 7° Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ
11 ΘΗΒΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070292 8° Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ
12 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070059 1° Δ.Σ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
13 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070290 2° Δ.Σ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
14 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070299 3° Δ.Σ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
15 ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310399 26° Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
16 ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310171 Δ.Σ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ
17 ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310186 Δ.Σ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
18 ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310233 Δ.Σ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
19 ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310226 Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
20 ΒΟΛΟΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350008 5° Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ
21 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400012 1° Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
22 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400014 2° Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
23 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400015 3° Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
24 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400055 Δ.Σ. ΝΕΑΣΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
25 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400002 1° Δ.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
26 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200003 3° Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
27 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9521115 27° Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
28 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200152 Δ.Σ. ΜΠΑΦΡΑΣ-ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
29 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200005 9° Δ.Σ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
30 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200016 1° Δ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ
31 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210189 2° Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ
32 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210073 8° Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ
33 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210014 9° Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ
34 ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 9090078 9° Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ
35 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΒΑΪΟΧΩΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190393 Δ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ
36 ΛΟΥΤΡΑ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190398 Δ.Σ.ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩ- ΝΙΑΣ
37 ΔΙΑΒΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190119 3° Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
38 ΔΙΑΒΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190850 13° Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
39 ΣΕΡΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440077 3° Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ
40 ΣΕΡΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440080 5° Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ
41 ΣΕΡΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440149 13° Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ
42 ΣΕΡΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440087 20° Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ
43 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 9520881 2° Δ.Σ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
44 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 9260235 2° Δ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
45 ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΟΥΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 9260020 Δ.Σ.Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ
46 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡΑΤ. ΠΕΛΑΓΟΥ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9520834 5° Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
47 ΒΕΡΟΙΑΣ (ΣΤΡΑΤ. ΑΡΜΑΤΟ- ΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160133 Δ.Σ.ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
48 ΠΙΕΡΙΑ- ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390087 Δ.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ
49 ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ- ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080009 3° Δ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ- ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9521083 7° Δ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
51 ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ- ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080065 Δ.Σ. ΚΡΑΝΙΑΣ
52 ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ-ΛΕΣΒΟΣ ΒΟΡΕ ΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330004 1° Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
53 ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ-ΛΕΣΒΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330005 2° Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
54 ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ-ΛΕΣΒΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330074 5° Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
55 ΣΑΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 9430045 3° Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ
56 ΣΑΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 9430049 Δ.Σ. ΒΑΘΕΟΣ
57 ΒΙΑΛ - ΧΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510017 2° Δ.Σ. ΧΙΟΥ
58 ΒΙΑΛ - ΧΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510104 4° Δ.Σ. ΧΙΟΥ
59 ΒΙΑΛ - ΧΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510023 5° Δ.Σ. ΧΙΟΥ
60 ΒΙΑΛ - ΧΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510102 11° Δ.Σ. ΧΙΟΥ
61 ΒΙΑΛ - ΧΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510013 Δ.Σ. ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ
62 ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100042 10° Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ
63 ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΩ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ
64 ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100173 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ
65 ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150205 1° Δ.Σ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε.
  ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΔΕ Δ/ΝΣΗ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κωδικός Σχολείου ΣΧΟΛΕΙΑ
1 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 0501562 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 0501450 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
3 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 0501651 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
4 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0503036 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
5 ΘΗΒΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0702020 2° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ
6 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0707030 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
7 ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 1508030 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
8 ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 3101021 3° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
9 ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 3105010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
10 ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 3105050 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
11 ΒΟΛΟΣ - ΚΤΗΡΙΟ ΜΟΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3501045 10° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
12 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4004010 1° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
13 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4004020 2° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
14 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2001070 5° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
15 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2001060 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
16 Κ.Φ. ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2001020 2° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
17 ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ- ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901282 2° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥ- ΡΟΥΠΟΛΗΣ
18 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΒΑΪΟΧΩΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ- ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1904020 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
19 ΛΟΥΤΡΑΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ- (ΒΟΛΒΗ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1904030 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
20 ΣΕΡΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 4401065 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ/Λ.Τ..
21 ΣΕΡΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 4401020 2° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
22 ΣΕΡΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 4401031 4° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
23 ΣΕΡΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 4406060 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ
24 ΣΕΡΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 4425010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
25 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 2602010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
26 ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΟΥΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 2605010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ
27 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡΑΤ. Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 1608010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
28 ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡΑΤ. ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 1604030 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
29 ΠΙΕΡΙΑ - ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 3909010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ
30 ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 0901020 2° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
31 ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ- ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0801010 1° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
32 ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ- ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0801020 2° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
33 ΚΑΡΑ - ΤΕΠΕ ΛΕΣΒΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 3301046 6° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
34 ΒΙΑΛ - ΧΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΧΙΟΥ 5101030 3° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
35 ΣΑΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ 4301010 1° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ
36 ΣΑΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ 4301020 2° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ
37 ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΡΟΔΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1001031 2° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
38 ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΚΩΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1005035 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑ- ΣΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ
39 ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΛΕΡΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1006010 1° ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ -«ΜΠΕΛΛΕΝΕΙΟ»

Β. Την ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ), ως Παραρτήματα όμορων νηπιαγωγείων, εντός των Κέντρου Φιλοξενίας και εγκρίνουμε τη λειτουργία αυτών, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

  ΠΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩ- ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ- ΔΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΑΛΩΝΑ 9330232 ΚΑΡΑ-ΤΕΠΕ (ΛΕΣΒΟΣ)
2 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΧΙΟΥ 1° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 9510093 ΒΙΑΛ- ΧΙΟΣ
3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 2° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 9430099 ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
4 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 9100027 ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΩΣ
5 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ 9100166 ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ 9190614 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ
7 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 9190252 ΒΑΪΟΧΩΡΙ
8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 9521217 ΔΙΑΒΑΤΑ
9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 2° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440074 ΣΕΡΡΕΣ
10 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 2° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 9260228 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ)
11 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 2° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 9160003 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ(ΣΤΡΑΤ. Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ)
12 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 9160132 ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡΑΤ. ΑΡΜΑΤΟΛΟΥΚΟΚΚΙΝΟΥ)
13 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ 9390123 ΠΙΕΡΙΑ-ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ
14 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ 9521642 ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ- ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
15 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΙΑΣ 9080066 ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ- ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
16 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 9090117 ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙ- ΟΧΗ ΔΡΑΜΑΣ
17 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 9310183 ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ
18 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥ- ΚΟΥΡΙΟΥ 9310234 ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ
19 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 9350277 ΒΟΛΟΣ- ΚΤΗΡΙΟ ΜΟΖΑ
20 ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 9400013 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
21 ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ 9200129 ΚΑΤΣΙΚΑΣ
22 ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 9200291 ΔΟΛΙΑΝΑ
23 ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 9200519 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
24 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 1° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ 9120310 ΡΙΤΣΩΝΑ
25 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 9460419 ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
26 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070250 ΘΗΒΑ
27 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 9521677 ΟΙΝΟΦΥΤΑ
28 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ 9150335 ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
29 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 13° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9520370 ΣΧΙΣΤΟ
30 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 9051070 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
31 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 9051510 ΜΑΛΑΚΑΣΑ
32 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 9050557 ΛΑΥΡΙΟ
33 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 11° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 9051460 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ
34 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 54° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 9050852 ΕΛΑΙΩΝΑΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Σεπτεμβρίου 2019

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Pin It

Εκτύπωση