edu.klimaka.gr

Ηλεκτρονική Έκδοση Απολυτηρίων Γυμνασίου - Λυκειου - ΕΠΑΛ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2432/2021

Αριθμ. 65320/ΓΔ4
Έκδοση, χορήγηση και ψηφιοποίηση απολυτήριων τίτλων, αποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης και βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων αυτών, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (L 119/1).
2) Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» (Α’ 137).
3) Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
4) Τα άρθρα 22 επ. του κεφ. Β του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
5) Το άρθρο 207 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).
6) Την από 27-04-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», περί παροχής γνώμης για την ανάθεση σε αυτό της διαχείρισης και λειτουργίας του Π.Σ. «myschool».
7) Το άρθρο 41 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).
8) Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως το Κεφάλαιο Στ’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού.
9) Το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δια κυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
10) Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
11) Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
12) Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
13) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
14) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
15) Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
16) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/09.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
17) Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών φιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
18) Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
19) Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/26.2.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).
20) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αρ.Φ.1/Γ/132/25087/Β1/03-03-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έκδοση και χορήγηση απολυτηρίων τίτλων, αποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με χρήση Τ.Π.Ε.

1. Από το σχολικό έτος 2016-2017 και για κάθε επόμενο, απολυτήριοι τίτλοι, αποδεικτικά απόλυσης, αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών και έγγραφα που εκδίδονται κατά τη διάρκεια ή με την ολοκλήρωση των σπουδών σε κάθε τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύνανται να εκδίδονται και μηχανογραφικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) «my school» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή να ψηφιοποιούνται και να αναρτώνται ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά έγγραφα ή να ψηφιοποιείται και να αναρτάται το περιεχόμενό τους ή στοιχεία του, στο σύστημα αυτό. Ρητά ανατίθεται δια της παρούσας η διαχείριση και λειτουργία του Π.Σ. «myschool» στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.) κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 207 του ν. 4610/2019.

2. Τα ανωτέρω έγγραφα δύνανται να εκδίδονται και να χορηγούνται, επίσης:

  1. είτε ως πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020,
  2. είτε ως ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020,
  3. είτε ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020,

εφόσον προέρχονται από φορέα του δημόσιου τομέα, ή ως ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 15 του ν.4727/2020, εφόσον προέρχονται από ιδιωτική σχολική μονάδα.

3. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στο ανωτέρω Π.Σ. εκδίδονται βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή αποσπάσματα του περιεχομένου των εγγράφων των παρ. 1 και 2, τα οποία βεβαιώνουν την κτήση των αντίστοιχων τίτλων, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών και εμπεριέχουν επιμέρους στοιχεία αυτών. Η ακρίβεια των στοιχείων των εν λόγω βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο ανωτέρω Π.Σ., βεβαιώνεται είτε από τους φορείς του δημόσιου τομέα, που είναι αρμόδιοι για την έκδοση, χορήγηση ή ψηφιοποίηση των εγγράφων των παρ. 1 και 2, είτε από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Άρθρο 2
Έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)

1. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο - χρήστης αιτείται την έκδοση των εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 1, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

2. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο - χρήστης εισέρχεται στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν αυθεντικοποίησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

3. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά ή τα αποσπάσματα που εκδίδονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4727/2020, φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Αρμόδιος φορέας για τη βεβαίωση της ακρίβειας της αποτύπωσης της ως άνω εξαγωγής των δεδομένων στο μορφότυπο ηλεκτρονικού εγγράφου που δημιουργείται και χορηγείται στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο -χρήστη, είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Τα έγγραφα της παρ. 1 αναρτώνται και τηρούνται στη θυρίδα του φυσικού προσώπου - χρήστη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και την υπό στοιχεία 5620/26.2.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 849).

6. Η επαλήθευση του περιεχομένου των εγγράφων της παρ. 1 από κάθε λήπτη γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

7. Οι φορείς του δημοσίου τομέα δύνανται, με βάση τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, να επαληθεύουν την εγκυρότητα των στοιχείων που περιέχονται στα εκδοθέντα, σύμφωνα με την παρ. 1, έγγραφα.

8. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία αίτησης έκδοσης εγγράφων σύμφωνα με το παρόν, τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού προσώπου - χρήστη στο Π.Σ. «myschool» δεν επαληθευθούν, το τελευταίο επικοινωνεί με τη σχολική μονάδα αποφοίτησης.

9. Για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων για την έκδοση των εγγράφων της παρ. 1 του παρόντος, η ηλεκτρονική εφαρμογή δια συνδέεται, με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας, με το Π.Σ. «myschool» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 και 84 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 3
Τύπος και περιεχόμενο αποσπασμάτων

1. Τα αποσπάσματα των εγγράφων του άρθρου 1 της παρούσας ως προς τον τύπο φέρουν: το εθνόσημο, την ονομασία του φορέα έκδοσης, την ονομασία του φορέα που βεβαιώνει το ακριβές των δεδομένων - στοιχείων, μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τα αποσπάσματα των εγγράφων του άρθρου 1 της παρούσας ως προς το περιεχόμενο εμπεριέχουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, έτος γέννησης του/της μαθητή/τριας, σχολικό έτος παρακολούθησης, τάξη, όνομα σχολικής μονάδας (που εξέδωσε την πράξη απόλυσης), ονομασία ομάδας προσανατολισμού για το Γενικό Λύκειο ή ειδικότητας του τομέα για το Επαγγελματικό Λύκειο, αριθμό και ημερομηνία Πράξης απόλυσης και τον Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου/Γενικό Μέσο Όρο ή τον Μέσο Όρο των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας (Πτυχίο).

3. Στην παρούσα προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής τέσσερα (4) παραρτήματα (i, ii, iii, iv) με πρότυπους μορφότυπους ηλεκτρονικών εγγράφων για τα αποσπάσματα απολυτηρίων τίτλων Γυμνασίου, Λυκείου, Πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου και απολυτηρίου τίτλου Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

Άρθρο 4
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.), ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία, κατά την έννοια του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., και σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 41 του ν. 4777/2021, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, του τελευταίου ως υπεύθυνου επεξεργασίας και αποκλειστικά υπεύθυνου για τις διαδικασίες φοίτησης και την ακρίβεια των στοιχείων και δεδομένων που υπάρχουν στo Π.Σ. «myschool», δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 207 του ν. 4610/2019.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 41 του ν. 4777/2021, αποκλειστικά για τον σκοπό της έκδοσης των αιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 2, εγγράφων.

3. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.), ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019.

Άρθρο 5
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής

Η παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 2 εκκινεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Απόσπασμα απολυτηρίου Γυμνασίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Απόσπασμα απολυτηρίου Λυκείου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Απόσπασμα πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Απόσπασμα απολυτηρίου Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

Σχετικά Άρθρα