Επικαιροποίηση - Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικών Σχολείων

Εκτύπωση  

Επικαιροποίηση - Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου

Αρ.Πρωτ.Φ8/71/58499/Δ2/0-04-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email : diekpb(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες
Πρωτοβάθμια Ιδιωτική Εκπαίδευση: Γ. Μαγουλά
Τηλέφωνο: 210.344.2112
Δευτεροβάθμια Ιδιωτική Εκπαίδευση: Σ. Κοκκινίδου
Τηλέφωνο: 210.344.2233
FAX: 210.344.2765

ΘΕΜΑ : 1) Τροποποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων
2) Επικαιροποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων

Μετά την ολοκλήρωση και του μεταβατικού σταδίου της αδειοδότησης των ιδιωτικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4093/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την πλειονότητα των ιδιωτικών σχολείων συμπληρώνεται η διετία ισχύος της αδείας που τους έχει χορηγηθεί (2013-2014, 2014-2015) και θα πρέπει οι σχολικές μονάδες μέχρι 31/05/2015 να υποβάλλουν σχετικό αίτημα επικαιροποίησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Όσοι έχουν αίτημα τροποποίησης υποβάλλουν στην Γενική Γραμματεία του ΥΠΟΠΑΙΘ μέσω των οικείων Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι 31/5/15 κοινοποιώντας ταυτόχρονα τα σχετικά αιτήματα στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όταν δεν υπάρχει χρονική ταύτιση της αίτησης τροποποίησης με της επικαιροποίησης, δηλαδή δεν έχει παρέλθει ο χρόνος της διετίας από την χορήγηση της άδειας, επισημαίνεται ότι έχουν ισχύ οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 48 του ν. 4264/14.

Στην αριθμ. 151678/ΙΑ/12 Υ.Α. (ΦΕΚ 3324/Β/21-12-2012) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 84151/ΙΑ/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 1584/Β/21-6-2013) ορίζονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επικαιροποίηση και την τροποποίηση της άδειας ιδιωτικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Επειδή, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία αδειοδότησης με το Ν.4093/12, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις παρερμηνειών σχετικά με τη λειτουργία τμημάτων του Διεθνούς Απολυτηρίου (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) σε ιδιωτικά Λύκεια που χρήζουν αποσαφήνισης, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2327/95, η λειτουργία τμήματος φοίτησης μαθητών ιδιωτικού Λυκείου για την απόκτηση του Διεθνούς Απολυτηρίου (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) και με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, εντάσσεται κατά το μέρος που αφορά στη διδασκαλία μαθημάτων του κανονικού προγράμματος στην ενιαία σχολική κοινότητα και η άδεια λειτουργίας τμήματος Ι.Β. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας του ιδιωτικού Λυκείου.

Συνεπώς, εάν διαπιστώνονται περιπτώσεις λειτουργίας τμημάτων ΙΒ σε αντίθεση με τα ανωτέρω, να μεριμνήσετε για τη συμμόρφωσή τους.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την υποβολή των αιτημάτων από τις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες

α) για την τροποποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 και 15 του άρθρου 30 του ν.4111/13 και

β) για την επικαιροποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.15 του άρθρου 30 του ν.4111/13.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Pin It

Εκτύπωση