Αιτήσεις για Άδεια Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση / Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικούς Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.95356/Ν1/12-06-2019/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφ.: Κ. Φραγκιαδουλάκη, Α. Ντάγκα (τμ. Β’)
Κ. Παπανικολάου, Ε. Ζαχαράκης (τμ. Γ’)
Τηλέφωνο: 210.3442813, -2208 και -2763,-3879
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές σε Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2019-2020».

Οι εκπαιδευτικοί της Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να λάβουν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές για το σχολικό έτος 2019-2020, καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.

Για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται αναλογικά οι κατωτέρω διατάξεις:
1) του άρθρου 9, παρ. 10, του ν.3391/2005 (Α’ 240),
2) του άρθρου 58, του ν.3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει,
3) του άρθρου 44Α, παρ. 13, του ν.4115/2013 (Α’ 24),
4) του άρθρου 9, παρ. 1, περ. α’ έως στ’, του ν.2986/2002 (Α’ 24), όπως οι περιπτώσεις αυτές τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και τις 26-6-2019 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη σχολική μονάδα στην οποία εργάζεται ο/η ενδιαφερόμενος/η ιδιωτικός εκπαιδευτικός, ήτοι αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ.

I. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης:

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, εφόσον :

α) συμπληρώνουν διετή υπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση μέχρι 31-8-2019 (σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3528/2007),

β) ο χρόνος υπηρεσίας τους, που απομένει μετά το πέρας της άδειας, δεν είναι μικρότερος του τετραπλασίου της χρονικής διάρκειας της άδειας (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3528/2007),

γ) στην περίπτωση αίτησης για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, γνωρίζουν τουλάχιστον πολύ καλά τη γλώσσα της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβούν (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν.3528/2007).

ΙΙ. Αριθμός αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές που θα χορηγηθούν σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2019-2020.

Με την αριθμ. 52516/Ν1/4-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΜ944653ΠΣ-ΣΕΛ) Υπουργική Απόφαση, προσδιορίστηκε σε έως σαράντα επτά (47) ο ανώτατος αριθμός άδειων υπηρεσιακής εκπαίδευσης που θα χορηγηθεί συνολικά για το σχολικό έτος 2019-2020 σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν προσληφθεί και εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Η κατανομή του αριθμού των αδειών αυτών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (Α/θμια – Β/θμια) θα γίνει αναλογικά, βάσει της βαθμίδας υπαγωγής των αιτούντων.

Για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εργάζονται και στις δύο βαθμίδες, ως βαθμίδα υπαγωγής νοείται εκείνη στην οποία έχουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες βάσει του διοριστηρίου τους. Ως εκ τούτου, η εξέταση της αίτησης θα γίνει από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της βαθμίδας στην οποία υπηρετεί με το μεγαλύτερο διδακτικό ωράριο (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), κατόπιν σχετικής συναίνεσης του έτερου Συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Π.Ε., αντίστοιχα).

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις εκπαιδευτικού που λαμβάνει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.2986/2002 (Α’ 24) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο/η εκπαιδευτικός που λαμβάνει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές υποχρεούται:

(α) να υποβάλλει στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου λεπτομερή έκθεση προόδου των σπουδών, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο ή επόπτη των σπουδών τους καθηγητή, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών τους, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που τους ανατέθηκαν αξιολόγηση της συμμετοχής τους στα προγράμματα, στα οποία έχουν ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της εκπαιδευτικής άδειας,

(β) να καταθέσει μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας και εντός έτους το αργότερο, τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών και αντίγραφο της Διπλωματικής εργασίας ή Διδακτορικής Διατριβής στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης,

(γ) μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής του άδειας και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα, δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας. Για εξαιρετικούς λόγους που ανάγονται στο δημόσιο συμφέρον μπορεί ο εκπαιδευτικός να απαλλαγεί μερικά από την υποχρέωση προσφοράς των υπηρεσιών του στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

(δ) Στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλίου.

(ε) Στην περίπτωση ολοκλήρωσης των σπουδών πριν τη λήξη του προβλεπόμενου σχολικού έτους, ο εκπαιδευτικούς αιτείται τη διακοπή της άδειας και επιστρέφει αυτοδίκαια στην εργασία του.

(στ) Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης μπορεί να ανακαλείται για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν στην Υπηρεσία ή για λόγους που ανάγονται στην επίδοση του υπαλλήλου πριν από την πάροδο του χρόνου της λήξης της, με πράξη του αρμόδιου για τη χορήγηση της οργάνου, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη και ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 58, παρ.6 του ν.3528).

IV. Αποδοχές.

Σε ό,τι αφορά στην καταβολή αποδοχών κατά τη διάρκεια της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, σημειώνονται τα εξής:

(α) Μετά την έκδοση του ν.4610/2019, δεν προβλέπεται προσαύξηση αποδοχών για σπουδές στο εξωτερικό και, επιπλέον, οι τακτικές αποδοχές μειώνονται κατά το μέρος που καλύπτονται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό [παρ. 6 του άρθρου 203 του ν.4610/19 (Α’70)], και

(β) η καταβολή των αποδοχών άρχεται από την ημερομηνία εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή την ημερομηνία έναρξης της Διδακτορικής διατριβής με την προϋπόθεση έκδοσης της Απόφασης Χορήγησης ή Ανανέωσης της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί υποβάλλουν εμπρόθεσμα στις αρμόδιες Δ/νσεις Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, ήτοι στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης που εποπτεύουν τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν, τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά και τις σχετικές αιτήσεις.

α) Αίτηση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές (Παράρτημα Ι )

β) Αίτηση ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές (Παράρτημα ΙΙ)

Τα δικαιολογητικά που, κατά περίπτωση, απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ.

Α.1. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές:

α. Αίτηση («Παράρτημα Ι»).

β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το οικείο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.)1.

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, θεωρημένο από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή Σχολής.

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Α.2. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

α. Αίτηση («Παράρτημα Ι»).

β. Βεβαίωση ορισμού του θέματος της διδακτορικής διατριβής και της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από το οικείο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) ή βεβαίωση αποδοχής2.

γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 που υπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/πουσα καθηγητή/τρια, θεωρημένο από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή Σχολής,

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Α.3. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές:

α. Αίτηση («Παράρτημα Ι»).

β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού3.

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θεωρημένο από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή Σχολής.

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Αποδεικτικό στοιχείο της πολύ καλής γνώσης της γλώσσας της χώρας εκπόνησης των σπουδών.

Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης ή Προξενικής Αρχής, όπου προβλέπεται, και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση (άρθρο 3 του ν.3712/2008).

Α.4. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

α. Αίτηση («Παράρτημα Ι»).

β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού4.

γ. Θέμα διδακτορικής διατριβής και προγραμματισμός εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 που υπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/πουσα καθηγητή/τρια, θεωρημένο από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή Σχολής.

ε. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

στ. Αποδεικτικό στοιχείο της πολύ καλής γνώσης της γλώσσας της χώρας εκπόνησης των σπουδών.

Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης ή Προξενικής Αρχής όπου προβλέπεται, και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση (άρθρο 3 του ν.3712/2008).

B. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ.

Β.1. Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές:

α. Αίτηση («Παράρτημα ΙΙ»).

β. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ότι ο/η εκπαιδευτικός έχει φοιτήσει κανονικά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και πληροί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει τη φοίτησή του το επόμενο έτος.

γ. Πρόγραμμα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θεωρημένο από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή Σχολής.

δ. Έκθεση προόδου που υπογράφεται από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του Π.Μ.Σ., θεωρημένο από τη Γραμματεία, στην οποία θα γίνεται περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή μη ανταπόκριση και εκπλήρωση ή μη των λοιπών υποχρεώσεων, και -ενδεχομένως- πρόταση για ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Β.2. Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

α. Αίτηση («Παράρτημα ΙΙ»).

β. Βεβαίωση από το οικείο Α.Ε.Ι. ότι ο/η εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και πληροί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, που υπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/πουσα καθηγητή/τρια, θεωρημένο από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή Σχολής.

δ. Έκθεση προόδου που υπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια στην οποία γίνεται περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής του/της στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή μη ανταπόκριση και εκπλήρωση ή μη των λοιπών υποχρεώσεων και –ενδεχομένως- πρόταση για ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Β.3. Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές:

α. Αίτηση («Παράρτημα ΙΙ»).

β. Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι ο/η εκπαιδευτικός έχει φοιτήσει κανονικά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και πληροί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει τη φοίτησή το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

γ. Πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, θεωρημένο από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή Σχολής.

δ. Έκθεση προόδου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, που υπογράφεται από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια, στην οποία γίνεται περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον/στην εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής του/της στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή μη ανταπόκριση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και εκπλήρωση ή μη των λοιπών υποχρεώσεων, και -ενδεχομένως- πρόταση για ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης ή Προξενικής Αρχής όπου προβλέπεται, και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση(άρθρ.3 του ν.3712/08).

Β.4. Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

α. Αίτηση («Παράρτημα ΙΙ»).

β. Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι ο/η εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και πληροί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει τη φοίτησή το επόμενο έτος.

γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.

δ. Έκθεση προόδου που υπογράφεται από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια, στην οποία γίνεται περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον/στην εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή μη ανταπόκριση και εκπλήρωση ή μη των λοιπών υποχρεώσεων, και -ενδεχομένως- πρόταση για ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης ή Προξενικής Αρχής όπου προβλέπεται, και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση(άρθρ.3 του ν.3712/08).

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ Ι.Κ.Υ. ή ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει υποτροφία υποβάλλουν στις αρμόδιες Δ/νσεις Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, τις σχετικές αιτήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΙ, κατά περίπτωση) και επιπλέον τη βεβαίωση υποτροφίας, όπου αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης αυτής.

Διευκρινίζεται ότι: (α) η εκπαιδευτική άδεια για τους Υποτρόφους του Ι.Κ.Υ. χορηγείται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του ν.3528/2007, και (β) η υποτροφία από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόμενη με το αντικείμενο του αιτούντος, συνεκτιμάται για τη χορήγηση της άδειας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δηλώνεται.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (Α, Β και Γ), οι Διευθύνσεις οφείλουν να συγκεντρώσουν, να ελέγξουν την πληρότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, να συμπληρώσουν τη δεύτερη σελίδα της αίτησης και να διαβιβάσουν την κάθε αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στα αρμόδια Τμήματα (Β’ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ή Γ’ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εντός οκτώ (8) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Κάθε αίτηση θα πρέπει να διαβιβάζεται με διαφορετικό διαβιβαστικό.

Οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης ενθαρρύνονται να ψηφιοποιούν την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου και να τα αποστέλλουν στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, της κατ’ άρθρο 16, περ. Ε΄ του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) άδειας χωρίς αποδοχές θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εντός της χρονικής προθεσμίας που τίθεται στην παρούσα πρόσκληση. Η άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του π.δ/τος 1/2003 (Α΄ 1) και την με αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 (Β΄ 1340) Υπουργική Απόφαση χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, ύστερα από γνώμη του οικείου Ανώτατου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α. Αίτηση χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών του αρ. 16, περ. Ε΄ του ν. 1566/1985 όπως ισχύει, (Παράρτημα ΙΙΙ).

β. Βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.),

γ. Βεβαίωση σπουδών από το οικείο Ίδρυμα στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο αιτών/η αιτούσα, καθώς και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του,

δ. Πρόγραμμα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, από τη Γραμματεία του οικείου Ιδρύματος, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ή προγραμματισμό εργασιών για το ζητούμενο έτος, που υπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/πουσα καθηγητή/τρια, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


Αρ.Πρωτ.52516/Ν1/04-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Αικατερίνη Φραγκιαδουλάκη
Τηλέφωνο: 210.3442813
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αριθμού εκπαιδευτικών αδειών που θα χορηγηθούν σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2019-2020».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 9, παρ. 1.α’ του ν.2986/2002 (Α’ 24),
(β) της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Α’ 240),
(γ) του άρθρου 47 του ν. 682/1977 (Α’ 244) σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παρ. 3 και 5, του ν.3697/2008 (Α’ 194) για την «Κατάργηση ειδικών λογαριασμών»,
(γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν.2721/1999 (Α’ 112), όπως ισχύει,
(δ) του άρθρου 58 του ν.3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει,
(ε) του άρθρου ένατου, παρ. 14, του ν.4057/2012 (Α’ 54), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την ερμηνευτική διάταξη της παρ. 13, του άρθρου 44Α, του ν.4115/2013 (Α’ 24),
(ζ) του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος Γ1.11, του ν.4093/2012 (Α’ 222), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4111/2013 (Α’ 18),
2. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) : «Ανασύσταση των Υπουργείων …. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων...»
3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Την αριθμ. 123028/ΙΒ/2006 (Β’ 1752) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών & Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τρόπος διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.)», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθμ. Φ.1/Α/879/218391/Β1/19-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΚΕΘ4653ΠΣ-Ω7Χ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων για την κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με τη δέσμευση ποσού, με Κωδικό Ε.Φ 1019-201-0000000/Α.Λ.Ε 2310989012 οικ. έτους 2019 για λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ).
7.Το αριθμ. 2116/21-3-2019 Υ.Σ. της Αυτοτελούς Δ/νσης Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αναφορικά με τις δαπάνες του τρέχοντος οικ. έτους 2019 οι οποίες βαρύνουν τον ανωτέρω Κ.Ε.Φ. /Α.Λ.Ε.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Το σχολικό έτος 2019-2020 θα χορηγηθούν συνολικά έως σαράντα επτά (47) άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν προσληφθεί και εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Η κατανομή των αδειών αυτών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (Α/θμια – Β/θμια) θα γίνει αναλογικά, βάσει της βαθμίδας υπαγωγής των αιτούντων. Για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εργάζονται και στις δύο βαθμίδες, ως βαθμίδα υπαγωγής νοείται εκείνη στην οποία έχουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες βάσει του διοριστηρίου τους. Η άρση της ενδεχόμενης αμφισβήτησης ως προς την ακριβή εφαρμογή του αναλογικού κανόνα γίνεται από τους Προέδρους των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίου (ΚΥΣΠΕ – ΚΥΣΔΕ).

Η καταβολή των αποδοχών για το χρονικό διάστημα των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που τελικώς θα χορηγηθούν με σχετικές ατομικές διοικητικές πράξεις, θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Κωδικό Ε.Φ 1019-201-0000000/Α.Λ.Ε 2310989012).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση