Αιτήσεις για Άδεια Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς 2018 - 2019

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση - Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικούς Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.52516/Ν1/04-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Αικατερίνη Φραγκιαδουλάκη
Τηλέφωνο: 210.3442813
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αριθμού εκπαιδευτικών αδειών που θα χορηγηθούν σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2019-2020».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 9, παρ. 1.α’ του ν.2986/2002 (Α’ 24),
(β) της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Α’ 240),
(γ) του άρθρου 47 του ν. 682/1977 (Α’ 244) σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παρ. 3 και 5, του ν.3697/2008 (Α’ 194) για την «Κατάργηση ειδικών λογαριασμών»,
(γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν.2721/1999 (Α’ 112), όπως ισχύει,
(δ) του άρθρου 58 του ν.3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει,
(ε) του άρθρου ένατου, παρ. 14, του ν.4057/2012 (Α’ 54), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την ερμηνευτική διάταξη της παρ. 13, του άρθρου 44Α, του ν.4115/2013 (Α’ 24),
(ζ) του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος Γ1.11, του ν.4093/2012 (Α’ 222), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4111/2013 (Α’ 18),
2. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) : «Ανασύσταση των Υπουργείων …. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων...»
3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Την αριθμ. 123028/ΙΒ/2006 (Β’ 1752) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών & Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τρόπος διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.)», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθμ. Φ.1/Α/879/218391/Β1/19-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΚΕΘ4653ΠΣ-Ω7Χ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων για την κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με τη δέσμευση ποσού, με Κωδικό Ε.Φ 1019-201-0000000/Α.Λ.Ε 2310989012 οικ. έτους 2019 για λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ).
7.Το αριθμ. 2116/21-3-2019 Υ.Σ. της Αυτοτελούς Δ/νσης Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αναφορικά με τις δαπάνες του τρέχοντος οικ. έτους 2019 οι οποίες βαρύνουν τον ανωτέρω Κ.Ε.Φ. /Α.Λ.Ε.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Το σχολικό έτος 2019-2020 θα χορηγηθούν συνολικά έως σαράντα επτά (47) άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν προσληφθεί και εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Η κατανομή των αδειών αυτών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (Α/θμια – Β/θμια) θα γίνει αναλογικά, βάσει της βαθμίδας υπαγωγής των αιτούντων. Για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εργάζονται και στις δύο βαθμίδες, ως βαθμίδα υπαγωγής νοείται εκείνη στην οποία έχουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες βάσει του διοριστηρίου τους. Η άρση της ενδεχόμενης αμφισβήτησης ως προς την ακριβή εφαρμογή του αναλογικού κανόνα γίνεται από τους Προέδρους των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίου (ΚΥΣΠΕ – ΚΥΣΔΕ).

Η καταβολή των αποδοχών για το χρονικό διάστημα των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που τελικώς θα χορηγηθούν με σχετικές ατομικές διοικητικές πράξεις, θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Κωδικό Ε.Φ 1019-201-0000000/Α.Λ.Ε 2310989012).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΗΕΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.103748/Ν1/22-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Κατερίνα Φραγκιαδουλάκη
Πηνελόπη Φουγιαξή
Τηλέφωνο: 210.344-2813, -3304, -3022
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές σε Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019».

Οι εκπαιδευτικοί της Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να λάβουν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές για το σχολικό έτος 2018-2019, καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.

Για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται αναλογικά οι κατωτέρω διατάξεις:
1) του άρθρου 9, παρ. 10, του ν.3391/2005 (Α’ 240),
2) του άρθρου 58, του ν.3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει,
3) του άρθρου 44Α, παρ. 13, του ν.4115/2013 (Α’ 24),
4) του άρθρου 9, παρ. 1, περ. α’ έως ε’, του ν.2986/2002 (Α’ 24), όπως οι περιπτώσεις αυτές τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και τις 5-7-2018 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που εποπτεύει τη σχολική μονάδα στην οποία εργάζεται ο/η ενδιαφερόμενος/η ιδιωτικός εκπαιδευτικός, ήτοι αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Ι. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, εφόσον :

α) συμπληρώνουν διετή υπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση μέχρι 31-8-2018 (σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3528/2007),

β) ο χρόνος υπηρεσίας τους, που απομένει μετά το πέρας της άδειας, δεν είναι μικρότερος του τετραπλασίου της χρονικής διάρκειας της άδειας (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3528/2007),

γ) στην περίπτωση αίτησης για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, γνωρίζουν τουλάχιστον πολύ καλά τη γλώσσα της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβούν (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν.3528/2007).

ΙΙ. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στις αρμόδιες Δ/νσεις Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές αιτήσεις.

α) Αίτηση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές (Παράρτημα Ι )

β) Αίτηση ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές (Παράρτημα ΙΙ)

Τα δικαιολογητικά που, κατά περίπτωση, απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ.

Α.1. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές:

α. Αίτηση («Παράρτημα Ι»).

β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το οικείο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ)1.

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θεωρημένο από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή Σχολής.

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Α.2. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

α. Αίτηση («Παράρτημα Ι»).

β. Βεβαίωση ορισμού του θέματος της διδακτορικής διατριβής και της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από το οικείο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) ή βεβαίωση αποδοχής

γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 που υπογράφεται από την/τον επιβλέπουσα/ποντα καθηγήτρια/τή, θεωρημένο από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή Σχολής,

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Α.3. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές:

α. Αίτηση («Παράρτημα Ι»).

β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θεωρημένο από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή Σχολής.

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Αποδεικτικό στοιχείο της πολύ καλής γνώσης της γλώσσας της χώρας εκπόνησης των σπουδών.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Α.4. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

α. Αίτηση («Παράρτημα Ι»).

β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού4.

γ. Θέμα διδακτορικής διατριβής και προγραμματισμός εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 που υπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/πουσα καθηγητή/τρια, θεωρημένο από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή Σχολής.

ε. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

στ. Αποδεικτικό στοιχείο της πολύ καλής γνώσης της γλώσσας της χώρας εκπόνησης των σπουδών.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

B. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ.

Β.1. Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές:

α. Αίτηση («Παράρτημα ΙΙ»).

β. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ότι ο/η εκπαιδευτικός έχει φοιτήσει κανονικά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και πληροί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει τη φοίτησή του το επόμενο έτος.

γ. Πρόγραμμα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θεωρημένο από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή Σχολής.

δ. Έκθεση προόδου που υπογράφεται από την/τον υπεύθυνη/ο καθηγήτρια/τή του ΠΜΣ, θεωρημένο από τη Γραμματεία, στην οποία θα γίνεται περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή μη ανταπόκριση και εκπλήρωση ή μη των λοιπών υποχρεώσεων, και -ενδεχομένως- πρόταση για ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Β.2. Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

α. Αίτηση («Παράρτημα ΙΙ»).

β. Βεβαίωση από το οικείο ΑΕΙ ότι ο/η εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και πληροί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, που υπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/πουσα καθηγητή/τρια, θεωρημένο από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή Σχολής.

δ. Έκθεση προόδου που υπογράφεται από την/τον επιβλέπουσα/ποντα καθηγήτρια/τή στην οποία γίνεται περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στην/στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής της/του στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή μη ανταπόκριση και εκπλήρωση ή μη των λοιπών υποχρεώσεων και –ενδεχομένως- πρόταση για ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Β.3. Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές:

α. Αίτηση («Παράρτημα ΙΙ»).

β. Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι ο/η εκπαιδευτικός έχει φοιτήσει κανονικά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και πληροί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει τη φοίτησή το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

γ. Πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θεωρημένο από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή Σχολής.

δ. Έκθεση προόδου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, που υπογράφεται από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια, στην οποία γίνεται περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στην/στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής της/του στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή μη ανταπόκριση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και εκπλήρωση ή μη των λοιπών υποχρεώσεων, και -ενδεχομένως- πρόταση για ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Β.4. Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

α. Αίτηση («Παράρτημα ΙΙ»).

β. Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι ο/η εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και πληροί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει τη φοίτησή το επόμενο έτος.

γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.

δ. Έκθεση προόδου που υπογράφεται από τον υπεύθυνο καθηγητή, στην οποία γίνεται περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή μη ανταπόκριση και εκπλήρωση ή μη των λοιπών υποχρεώσεων, και -ενδεχομένως- πρόταση για ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ Ι.Κ.Υ. Η ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει υποτροφία υποβάλλουν στις αρμόδιες Δ/νσεις Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, τις σχετικές αιτήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΙ, κατά περίπτωση) και επιπλέον τη βεβαίωση υποτροφίας, όπου αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης αυτής.

Διευκρινίζεται ότι: (α) η εκπαιδευτική άδεια για τους Υποτρόφους του Ι.Κ.Υ. χορηγείται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του ν.3528/2007, και (β) η υποτροφία από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόμενη με το αντικείμενο του αιτούντος, συνεκτιμάται για τη χορήγηση της άδειας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δηλώνεται.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι Διευθύνσεις οφείλουν να συγκεντρώσουν, να ελέγξουν την πληρότητα των Αιτήσεων και των δικαιολογητικών, να συμπληρώσουν τη δεύτερη σελίδα της Αίτησης και να διαβιβάσουν την Αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Β’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εντός οκτώ (8) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης ενθαρρύνονται να ψηφιοποιούν την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου και να τα αποστέλλουν στο protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002, ο εκπαιδευτικός που λαμβάνει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές υποχρεούται:

(α) να καταθέσει μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας και εντός έτους το αργότερο, τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών και αντίγραφο της Διπλωματικής εργασίας ή Διδακτορικής Διατριβής στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης,

(β) να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής του άδειας και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα, δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας, και

(γ) στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 68, παρ.2, του ν.4235/2014 (Α’32)).

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο υπολογισμός των καταβαλλόμενων αποδοχών της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης άρχεται μετά την έκδοση της Απόφασης Χορήγησης ή Ανανέωσης, και από την ημερομηνία εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή την ημερομηνία έναρξης της Διδακτορικής διατριβής.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, της κατ’ άρθρο 16, περ. Ε΄ του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) άδειας χωρίς αποδοχές θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εντός της χρονικής προθεσμίας που τίθεται στην παρούσα πρόσκληση. Η άδεια, σύμφωνα με τα αρθρ. 15 & 16 του π.δ/τος 1/2003 (Α΄ 1) και την με αριθμ Φ.353.1./324/105657/Δ1/02 (Β΄ 1340) Υπουργική Απόφαση χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, ύστερα από γνώμη του οικείου Ανώτατου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α. Αίτηση χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών του αρ. 16, περ. Ε΄ του ν. 1566/1985, (Παράρτημα ΙΙΙ).

β. Βεβαίωση εγγραφής από το οικείο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ),

γ. Βεβαίωση σπουδών από το οικείο Ίδρυμα στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο αιτών/η αιτούσα, καθώς και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του,

δ. Πρόγραμμα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, από τη Γραμματεία του οικείου Ιδρύματος, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ή προγραμματισμό εργασιών για το ζητούμενο έτος, που υπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/πουσα καθηγητή/τρια, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση