Άδειες Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς 2017 2018

Χορήγηση / Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικούς Ιδιωτικών Σχολείων 2017 - 2018

(Μετάβαση στην Εγκύκλιος Αδειών Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών )

Αρ.Πρωτ.143546/Ν1/31-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τηλέφωνο: 210.3443304
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση - ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Α’ 240),
(β) του άρθρου 47 του ν. 682/1977 (Α’ 244) σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παρ. 3 και 5, του ν.3697/2008 (Α’ 194) για την «Κατάργηση ειδικών λογαριασμών»,
(γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν.2721/1999 (Α’ 112), όπως ισχύει,
(δ) των περ. α, β, γ, δ & ε της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.2986/2002 (Α’ 24), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει,
(ε) του άρθρου 58 του ν.3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει,
(στ) του άρθρου 2, παρ. 3 και 5 του ν.3697/2008 (Α’ 194),
(ζ) του άρθρου ένατου, παρ. 14, του ν.4057/2012 (Α’ 54), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την ερμηνευτική διάταξη της παρ. 13, του άρθρου 44Α, του ν.4115/2013 (Α’ 24),
(η) του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος Γ1.11, του ν.4093/2012 (Α’ 222),
2. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) : «Ανασύσταση των Υπουργείων …. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων...»
3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. 123028/ΙΒ/2006 (Β’ 1752) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών & Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τρόπος διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.)».
5. Την αριθμ. Φ.1/Α/504/211486/B1/12-12-2016 (ΑΔΑ: Ω8ΕΘ4653ΠΣ-Δ68) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων για την κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με τη δέσμευση ποσού, με κωδικό αριθμό εξόδου 5295/Κωδ.Ε.Φ.220 οικ. έτους 2017 για την αντιμετώπιση κάθε είδους δαπανών του καταργηθέντος ΕΛΙΓΕ.
6. Την αριθμ. 101123/Ν1/16-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΓΔΣ4653ΠΣ-Ι7Π) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση- ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2017-2018.
7. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν εμπρόθεσμα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
8. Την αριθμ. 15/25-7-2016 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και την 17/1-8-2017 Πράξη του ΚΥΣΔΕ με τις οποίες το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εισηγείται και διατυπώνει την κατά την παρ.10, του άρθρου 9 του ν.3391/2005 σύμφωνη γνώμη προς το αποφασίζον όργανο.
9. Η υπ’ αριθμ. Φ.1/Α/1009/142711/Β1/30-8-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όπως προβλέπεται στην παρ. 5.ε του άρθρου 24, του ν.4270/2014 (Α’ 143).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ανανεώνουμε το χρόνο της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στους παρακάτω εκπαιδευτικούς, από 1.9.2017 έως 31.8.2018:

(...) (σ.σ. 13 εκπαιδευτικοί)

2. Χορηγούμε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους παρακάτω ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς από 01-09-2017 μέχρι 31-08-2018:

(...) (σ.σ. 19 εκπαιδευτικοί)

3. Χορηγούμε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης από 01-09-2017 μέχρι 31-08-2018, στην κατωτέρω αναφερόμενη ιδιωτική εκπαιδευτικό, η οποία έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ (2014-2020), σύμφωνα με την 7648/23-6-2017 Βεβαίωση του Ι.Κ.Υ.:

(...) (σ.σ. 01 εκπαιδευτικός)

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να υποβάλλουν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου λεπτομερή έκθεση προόδου των σπουδών, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο ή επόπτη των σπουδών τους καθηγητή, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών τους, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που τους ανατέθηκαν αξιολόγηση της συμμετοχής τους στα προγράμματα, στα οποία έχουν ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της εκπαιδευτικής άδειας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ.1 εδάφιο β’ του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (Α’ 24).
Μετά την λήξη της εκπαιδευτικής άδειας οι εκπαιδευτικοί υποχρεούται να καταθέσουν, εντός έτους το αργότερο, τίτλο μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών και αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, κατά περίπτωση.

Τα ανωτέρω (έκθεση προόδου, τίτλοι σπουδών και διπλωματικές εργασίες / διδακτορικές διατριβές) υποβάλλονται στο Τμήμα Β’ της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η καταβολή αποδοχών για το διάστημα της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσω της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης (KAE 5295/Κωδ.Ε.Φ. 220).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου αρχεία με τις ονομαστικές καταστάσεις των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Ιδιωτικών Σχολείων


Εκτύπωση