Εγγραφή σε Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Εγγραφή σε Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρ.Πρωτ.166064/Ν1/05-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Στ. Τζιτζίδης
Τηλέφωνο: 210.3442813
E-mail: stzitzidis(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση αναφορικά με την νέα αίτηση εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης».

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς, που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, ότι έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (http://minedu.gov.gr), στο πεδίο Ιδιωτική Εκπαίδευση (σύνδεσμος), η νέα Αίτηση εγγραφής και η επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Εφιστάται η προσοχή διότι η φόρμα της Υπεύθυνης Δήλωσης έχει αλλάξει και στην Υπηρεσίας μας συνεχίζουν να διαβιβάζονται Υπεύθυνες Δηλώσεις με την παλιά φόρμα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εγγραφής και την ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων.

Κρίνεται σκόπιμο να προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν οι ίδιοι ηλεκτρονικά τις Αιτήσεις τους, όπως ειδικότερα αναφέρεται στη δεύτερη σελίδα της νέας αίτησης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση των Διευθύνσεων καθώς και τη γρηγορότερη επεξεργασία τους από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου μας.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΟΚΑ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

(Δικαίωμα εγγραφής στην επετηρίδα έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των κρατών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ομογενείς.)

1. Aντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού σπουδών.

2. Aντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου.

3. Σε περίπτωση μη αναγραφής της υπηκοότητας στην αστυνομική ταυτότητα θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφεται η υπηκοότητα του αιτούντος.

4. Ηλεκτρονικό παράβολο 15 ΕΥΡΩ, αριθμός ηλεκτρονικού παραβόλου : 1392 («Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε», Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ). Για πληροφορίες έκδοσης του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) ...
Σε περίπτωση πληρωμής σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσια (Δ.Ο.Υ.), στο Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου – Α αναγράφεται ο ΚΑΕ 3444.

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται:

α. Ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει/δεν έχει απολυθεί από το Δημόσιο ή από Ν.Π.Δ.Δ. ή από Ο.Τ.Α. και σε περίπτωση απόλυσης τους λόγους για τους οποίους έχει απολυθεί.

β. Ότι δεν κατέχει θέση εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση άλλης χώρας (Ν.1566, άρθρο 15, παρ. 9).

Επιπλέον δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στις εξής περιπτώσεις:

Α. Οι πτυχιούχοι των Σχολών Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ξένου τίτλου σπουδών με πτυχίο της ημεδαπής καθώς και αντίγραφο απόλυσης από Ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο.

 Στην περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας το οποίο χορηγείται από
(i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή 
(ii) την Επιτροπή της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ., τμήμα Ε΄).

Οι πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Προσχολικής Αγωγής, Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής, χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος επανεκπαίδευσης (Ν.2083/92, άρθρο 30, παρ. 2, Ν.2327/95, άρθρο 10, παρ.3 , Ν. 3391/2005, άρθρο 9, παρ. 8).

Β. Οι πτυχιούχοι μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο απόλυσης από Ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Στην περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Γ. Οι συνταξιούχοι της Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπ/σης απαιτείται να υποβάλουν πιστοποιητικό απονομής σύνταξης εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφ. Γ της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 682/77, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 11 του Ν. 1035/80.

Οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: - στο ΠΣ Ηλεκτρ/κής Διαχείρισης Εγγράφων του ΥΠΠΕΘ(...) ή
- ηλεκτρονικά στο mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ή
- στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ή
- στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθημερινά 12.00-14.00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

1. Από το Τμήμα Β’ της Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα: 210.3442201 και 210.3443304

2. Από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

3. Από το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.Π.Ο.), καθημερινά 9 π.μ.–2μ.μ., τηλ. 210.344-2505, -2508, - 2649.

4. Από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΡΧΙΚΗ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ).


Εκτύπωση