edu.klimaka.gr

Εγγραφή σε Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Εγγραφή σε Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2892/2019)

Αρ.Πρωτ.108779/Ν1/04-07-2019/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Α. Μαυροπουλου, Σ. Τζιτζίδης
Τηλέφωνο: 210.3442201, -2813
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της Διαδικασίας εγγραφής και του τρόπου τηρήσεως της Επετηρίδας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν.682/1977 (Α’ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων»,
β. των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 28 του ν.682/1977, όπως διατηρούνται σε ισχύ βάσει των διατάξεων της περ. 3 της υποπαρ. Θ2 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222) και όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.3 του άρθρου 203 του ν.4610/2019 (Α’ 70) και ισχύουν,
γ. των άρθρων 12, 13, 14 και 62, παρ. 7 του ν.1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
δ. της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.3475/2006 (Α’ 146)
ε. της παρ. 1.β’ του άρθρου 39 του ν.4115/2013 (Α’ 24),
στ. του άρθρου 29 του ν.4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
ζ. του άρθρου 54 παρ. 3, 4 και 5 και του άρθρου 66 παρ. 2,3 και 4 του ν.4589/2019 (Α’ 13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών […] και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
2. Το π.δ. 118/1995 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 53 του π.δ/τος 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού […] Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων […]».
5. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την παρ. Α.9. της Κ.Υ.Α. 56204/Δ5/2005 (Β’ 808), με θέμα: «Αναπροσαρμογή Παραβόλων», των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α. Δικαίωμα εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ομογενείς που κατέχουν τα αναγκαία τυπικά προσόντα ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο της Πρωτοβάθμιας (Α/θμιας) ή/και της Δευτεροβάθμιας (Β/θμιας) Εκπαίδευσης.

1. Η αίτηση εγγραφής στην Επετηρίδα υποβάλεται μόνο ηλεκτρονικά και μόνο στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.): https://mydocs.minedu.gov.gr
Η αυθεντικοποίηση των χρηστών στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα γίνεται άπαξ με χρήση ζεύγους κωδικών (όνομα χρήστη και συνθηματικό), το οποίο αποδίδεται προσωπικά στους αιτούντες (ως φυσικά πρόσωπα) μέσω της υπηρεσίας πιστοποίησης του TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Με την Αίτηση αναρτώνται στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα τα εξής δικαιολογητικά:

α. Ψηφιοποιημένο αντίγραφο πτυχίου εσωτερικού ή αντίγραφο πτυχίου εξωτερικού, με το οποίο συνυποβάλονται («αναρτώνται») ηλεκτρονικά: (αα) επίσημη μετάφραση του πτυχίου της αλλοδαπής, (ββ) βεβαίωση αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας, και (γγ) απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ2,

β. Ψηφιοποιημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) ή Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση που προσδίδει στην/στον αιτούσα/ντα πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Για σχετικούς τίτλους σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5.β’ του άρθρου 54 του ν.4589/2019 (Α’ 13),

γ. Ψηφιοποιημένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου,

δ. Ψηφιοποιημένο παράβολο αξίας δεκαπέντε ευρώ (15€) και αποδεικτικό πληρωμής.

ε. Ψηφιοποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/νη δηλώνει κατά περίπτωση ότι:
(αα) δεν έχει απολυθεί από το Δημόσιο ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 53 του π.δ/τος 410/1988 (Α’ 191) και το άρθρο τέταρτο παρ. 3 του ν.4057/2012 (Α’ 54) οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, εντός της τελευταίας πενταετίας,
(ββ) δεν κατέχει θέση εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση άλλης χώρας (ν.1566/1985, άρθρο 15, παρ. 9).
(γγ) δεν είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός,
(δδ) δεν διώκεται ποινικά ή δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4301/2014 (Α’ 223 – διόρθ. σφαλμ. στο Α’ 229),
(εε) δεν εμπίπτει στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α’ 26).

3. Για ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της παρούσας γίνονται δεκτές και οι αιτήσεις και τα αναγκαία δικαιολογητικά που υποβάλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψηφίων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

4. Η ανάλυση των σαρωμένων εγγράφων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300dpi, ο τύπος των αρχείων να είναι Portable Document Format (PDF - ISO 32000-1) και να είναι ευανάγνωστα χωρίς εμφανή σημάδια αλλοίωσης.

5. Διευκρινήσεις και επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία αναρτώνται στις εξής περιπτώσεις:

α. Οι πτυχιούχοι των Σχολών Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής, υποβάλουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ξένου τίτλου σπουδών με πτυχίο της ημεδαπής, καθώς και αντίγραφο απόλυσης από Ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στην περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας το οποίο χορηγείται από: (αα) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή (ββ) την Επιτροπή της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.1566/1985. Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ., τμήμα Ε΄).
Οι πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Προσχολικής Αγωγής, Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής, χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος επανεκπαίδευσης (ν.2083/1992, άρθρο 30, παρ. 2, ν.2327/1995, άρθρο 10, παρ.3 και ν.3391/2005, άρθρο 9, παρ. 8).

β. Οι πτυχιούχοι μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο απόλυσης από Ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στην περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
γ. Για την εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών ΔΕΝ είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του υποψηφίου, η οποία σε κάθε περίπτωση πιστοποιείται βάσει των άρθρων 54, παρ. 4 και 5, και 66 παρ. 2 και 3, του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 τ.Α’/29-1-2019), όπως κάθε φορά ισχύουν. Υποψήφιοι προς εγγραφή που έχουν σχετική πιστοποίηση την υποβάλλου (αναρτούν) με την αίτηση εγγραφής.

Β. Συνταξιούχοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην Επετηρίδα κατά την έναρξη ισχύος του ν.4610/2019 (Α’ 70) μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτική σχολική μονάδα Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης μόνον εφόσον δεν μετέχουν σε φορείς ελέγχου των ιδιωτικών σχολείων και, επιπλέον, εφόσον υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων εκπαιδευτικών στον αντίστοιχο κλάδο ή ειδικότητα της Επετηρίδας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 30 του ν.682/1977 (Α’ 244), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4415/2016 (Α’ 159).

Γ. Μετά την καταχώριση της Αίτησης και την ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα, ο/η αιτών/τούσα δύναται να προεικονίσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της.

Δ. Το Τμήμα Β’ (Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης) της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που είναι αρμόδιο για την εγγραφή των υποψηφίων στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, παραλαμβάνει την ηλεκτρονική αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι κατά νόμο τυπικές προϋποθέσεις εντάσσει τους αιτούντες, κατά κλάδο ή/και Ειδικότητα, στην Επετηρίδα. Η ένταξη γίνεται με Απόφαση του Οργάνου που προΐσταται της ανωτέρω Διεύθυνσης και δεν απαιτείται η δημοσίευσή της σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Στον εντασσόμενο εκπαιδευτικό αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Βεβαίωση Εγγραφής η οποία φέρει την Ψηφιακή Υπογραφή με ασφαλή χρονοσήμανση του Οργάνου που προΐσταται του αρμοδίου Τμήματος (Τμήμα Β’).

Ε. Η Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ.) τηρείται στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και έχει τη μορφή ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.). Η ανάπτυξη, η διαχείριση και η συντήρηση του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και φιλοξενείται στις υποδομές της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Στο Π.Σ. «ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ.» καταχωρούνται τα ταυτοποιητικά στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Αρ. Δελτίου Ταυτότητας, Ιθαγένεια, ημεροχρονολογία γεννήσεως), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ), τα στοιχεία επικοινωνίας και διαμονής, ο εκπαιδευτικός κλάδος ή/και η ειδικότητα των εντασσόμενων και κάθε στοιχείο (αρχείο ή δεδομένο), που υποβλήθηκε από τους υποψηφίους καθώς και κάθε πράξη (Απόφαση ή/και Βεβαίωση) που εκδόθηκε ή ελέγχθηκε και διασταυρώθηκε (ως έγκυρο και ακριβές) από την Υπηρεσία.

Στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Π.Σ. «ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ.», σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο, περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών που εντάσσονται στην ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ., η επεξεργασία των οποίων, εάν και εφόσον απαιτηθεί, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως, άρθρα 5, 6 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L119/4-5-2016). Τα στοιχεία διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Επετηρίδας.

Διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Π.Σ. «ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ.» έχουν μόνο οι πιστοποιημένοι χρήστες των κατά τόπους Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της πρόσβασης για τους χρήστες αυτούς είναι η επιβεβαίωση εγγραφής στην Επετηρίδα του κάθε φορά προτεινόμενου προς διορισμό ιδιωτικού εκπαιδευτικού, προκειμένου να δύναται το αρμόδιο όργανο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης να προβεί στην έκδοση της διοικητικής πράξης πρόσληψης / διορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ.1, του ν.682/1977 (Α’ 244).

Στ. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:

α. Η αριθ. 19218/1978 Υ.Α. (ΦΕΚ 175 Β΄) με θέμα: «Περί του τρόπου συντάξεως και τηρήσεως επετηρίδος Λειτουργών Ιδιωτικής Εκπ/σεως», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Φ.7/242/Δ5/11865/1994 Υ.Α. (ΦΕΚ 831 Β΄) «Περί εγγραφής στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης», και

β. Η αριθ. ΣΤ5/71/1986 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 834 Β΄) με θέμα: «Διατήρηση και τροποποίηση διατάξεων που αφορούν την υποβολή δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», κατά το μέρος του περιεχομένου της που αφορά στα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.

Ζ. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι το Υπόδειγμα της Αίτησης Εγγραφής στην ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα