edu.klimaka.gr

Δυνατότητα Εργασίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών σε Φροντιστήρια / ΚΞΓ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αρ.Πρωτ.85453/Ν1/29-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Γκέκας Ε. Χουρδάκης
Τηλέφωνο: 210.344-2208, -3304
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αντίστροφα -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ».

Με την παρ. 2 του άρθρου 203 του ν.4610/2019 (Α’ 70) προστέθηκε (*1) περίπτωση α’ στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977, στην οποία ορίζεται:

«α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έχουν σύμβαση εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) με μειωμένο διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως, μπορούν να διδάσκουν σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, το οποίο ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την ιδιωτική σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν. Παράλληλα, κάθε εκπαιδευτικός που εργάζεται σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, μπορεί να εργάζεται και σε ιδιωτική σχολική μονάδα, η οποία ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνάπτοντας σύμβαση εργασίας με διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως».

(*1) Η εν λόγω περίπτωση είχε καταργηθεί προγενέστερα, με την παρ. 12 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74)

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που εμπίπτουν στις διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης, προκειμένου να δύνανται να κάνουν χρήση της σχετικής δυνατότητας που τους παρέχεται, οφείλουν να λάβουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου (διδασκαλία σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών) από το αρμόδιο διοικητικό όργανο (Δ/ντής – Δ/ντρια Εκπαίδευσης) που εποπτεύει τη λειτουργία της ιδιωτικής σχολικής μονάδας στην οποία διδάσκουν, κατόπιν σχετικής γνώμης του οικείου και κατά βαθμίδα αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε., κατ’ άρθρο 11, παρ. 8 του π.δ/τος 1/2003 ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., κατ’ άρθρο 12, παρ. 7 του ίδιου π.δ/τος).

Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, τα κατά περίπτωση αρμόδια γνωμοδοτικά (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και αποφασιστικά (Δ/ντης-Δ/ντρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Όργανα οφείλουν να ελέγξουν και να διαπιστώσουν τη συνδρομή των περιορισμών που θέτει η σχετική διάταξη, ήτοι: διοριστήριο στο ιδιωτικό σχολείο με διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών και υπαγωγή του Φροντιστηρίου ή του Κ.Ξ.Γ. (για το οποίο ζητάει την άδεια ο/η εκπαιδευτικός) σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση υπαγωγής της σχολικής μονάδας, ανεξαρτήτως βαθμίδας.

Βάσει του δευτέρου εδαφίου της ανωτέρω διάταξης, εάν ο/η προτεινόμενος/η για πρόσληψη σε ιδιωτική σχολική μονάδα εκπαιδευτικός δηλώνει ότι εργάζεται σε συγκεκριμένο Φροντιστήριο ή Κ.Ξ.Γ. το αρμόδιο για την πρόσληψη όργανο (Δ/ντης – Δ/ντρια Εκπαίδευσης), προτού εκδώσει το διοριστήριο, οφείλει να διαπιστώσει τη συνδρομή των ανωτέρω περιορισμών και κατόπιν να εκδώσει το σχετικό διοριστήριο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο νεοπροσλαμβανόμενος να καταθέσει αίτηση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου προκειμένου να εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη από την οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης.

Για την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω από τα κατά περίπτωση και κατά τόπο αρμόδια διοικητικά Όργανα (ατομικά και συλλογικά), κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ για τη χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ σε ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ.

(1) Όπως είναι ήδη γνωστό, για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς εφαρμόζονται κατ’ αρχήν οι διατάξεις του ν.682/1977 και για ό,τι δεν ρυθμίζεται ρητώς με αυτές (ή άλλη ειδική διάταξη προγενέστερη ή μεταγενέστερη αυτών) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.1566/1985 που ισχύουν για τους δημοσίους εκπαιδευτικούς προς τους οποίους και εξομοιώνονται ρητά από το νόμο για τα θέματα αυτά. Και τούτο διότι και η ιδιωτική εκπαίδευση τελεί κατά συνταγματική επιταγή υπό την προστασία του Κράτους και όποιοι περιορισμοί επιβάλλονται από το νομοθέτη σχετικά με τον τρόπο άσκησης αυτής και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτή είναι θεμιτοί ως επιβαλλόμενοι από λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον (Εκπαίδευση) και συγκεκριμένα την όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση αυτών στο έργο τους προς όφελος των μαθητών (*2).

(2) Κατ’ αναλογία με τους δημόσιους εκπαιδευτικούς, βάσει του ν.1566/1985 και -για ό,τι δεν ρυθμίζεται από το νόμο αυτό (*3)- βάσει του ν.3528/2007, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δύνανται να αιτηθούν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που καθορίζονται στο άρθρο 31 του ν.3528/2007.

(α) Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα τίθεται εμμέσως πλην σαφώς ο κανόνας της απαγόρευσης άσκησης από τον εργαζόμενο ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή και ρητά η εξαίρεση, υπό την προϋπόθεση, όμως, της συμβατότητας του εν λόγω έργου ή εργασίας με τα καθήκοντα της θέσης και της μη παρεμπόδισης της ομαλής εκτέλεσης της υπηρεσίας του. Για το λόγο αυτό η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή εκ μέρους του ιδιωτικού εκπαιδευτικού προβλέπεται μόνο κατόπιν σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο ελέγχει την τήρηση της κατά τα ανωτέρω προϋπόθεσης, χωρίς ωστόσο, ο περιορισμός αυτός να αντίκειται στην κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 και την παρ. 1 του άρθρου 22 του Συντάγματος προστασία της ελευθερίας της εργασίας (ΣτΕ 2225/1986, Γνμδ.Ολ. Διακοπών Ν.Σ.Κ. 436/2012, 382/2008, Α.Ι. Τάχος - Ι.Λ. Συμεωνίδης «Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα», Γ' έκδοση, σελ. 363) (*4).

(β) Συγκεκριμένα η ικανοποίηση του αιτήματος του εργαζόμενου για τη χορήγηση σε αυτόν της σχετικής άδειας (άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου), απαιτεί, κατ' αρχήν, τη συνδρομή των εξής προϋποθέσεων:

αα) Να μην απαγορεύεται ρητώς από την κείμενη νομοθεσία. Ένα παράδειγμα ρητής απαγόρευσης εισάγουν τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 16 του άρθρου 14 του ν.1566/1985, με τα οποία απαγορεύεται ρητώς στους μόνιμους δημόσιους εκπαιδευτικούς (οι οποίοι έχουν πλήρες διδακτικό ωράριο), στους αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) και τους ωρομίσθιους (με διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών) εκπαιδευτικούς του δημοσίου να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

ββ) Η άδεια να αφορά σε συγκεκριμένο έργο ή εργασία, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς από τον ιδιωτικό εκπαιδευτικό στην αίτηση του (τόπος, χρόνος, είδος και συνθήκες απασχόλησης), δεδομένου ότι σε περίπτωση αόριστου αιτήματος θα ήταν αδύνατος ο επιβαλλόμενος έλεγχος της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, με συνέπεια την καταστρατήγηση της διάταξης του άρθρου 31 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα. Ιδιαιτέρως τονίζεται ότι στην ως άνω αίτηση πρέπει να γίνεται ρητή και σαφής μνεία του χρόνου έναρξης και λήξης, δηλαδή της διάρκειας του αιτούμενου έργου ή εργασίας, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο της συμβατότητας του έργου ή της εργασίας προς τα καθήκοντα της θέσης του εργαζόμενου ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή και μετά την επέλευση οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής π.χ. αύξηση του διδακτικού ωραρίου στο διοριστήριο του ιδιωτικού εκπαιδευτικού.

γγ) Το ιδιωτικό έργο ή εργασία πρέπει να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του ιδιωτικού εκπαιδευτικού, θα πρέπει δηλαδή να συνάδει με το αντικείμενο της αρμοδιότητας που ασκεί, να μην συγκρούεται το ιδιωτικό συμφέρον του ιδιωτικού εκπαιδευτικού προς το συμφέρον της ιδιωτικής σχολικής μονάδας (η οποία παρέχει υπηρεσία δημόσιου σκοπού –Εκπαίδευση).

δδ) Το κατά τα ανωτέρω, εκτός του νομίμου ωραρίου εργασίας, αιτηθέν από τον ιδιωτικό εκπαιδευτικό ιδιωτικό έργο ή εργασία να ασκείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρακωλύει ή επηρεάζει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της ιδιωτικής σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί είτε αμέσως, με την μείωση της προσφερόμενης στη σχολική μονάδα απόδοση, είτε εμμέσως, με την ενδεχόμενη κόπωση που μπορεί να επιφέρει η άσκηση του ιδιωτικού έργου ή εργασίας και την συνεπακόλουθη απροθυμία ή παραμέληση άσκησης των κυρίων καθηκόντων του.

Ο έλεγχος της συνδρομής των κατά τα ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων εναπόκειται στην ουσιαστική κρίση του εκάστοτε επιλαμβανόμενου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο, προκειμένου να αποφανθεί επί των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών, προβαίνει στην αξιολόγηση τους και, κατ' επέκταση, στην αποδοχή τους ή μη, με βάση τα, κατά περίπτωση, τεθέντα ενώπιον του πραγματικά στοιχεία.

Β. ΕΙΔΙΚΑ για τη χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό για διδασκαλία σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

(1) Με την προσθήκη περίπτωσης α’ στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977, ο νομοθέτης εισάγει μια ρητή διαφοροποίηση μεταξύ των δημόσιων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (*5) και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που έχουν προσληφθεί και εργάζονται με ανάλογο διδακτικό ωράριο σε ιδιωτική σχολική μονάδα. Ειδικότερα, ενώ οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί (σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 16 του άρθρου 14 του ν.1566/1985) δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γ. και άρα δεν δύναται να τους χορηγηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου για διδασκαλία σε αυτά, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται ρητώς ως προς την εφαρμογή της εν λόγω απαγόρευσης, όπως αναλογικά ίσχυε και γι’ αυτούς (βάσει της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν.1566/1985 (*6) ) προ της σχετικής νομοθετικής προσθήκης.

(2) Τονίζεται ότι με την προσθήκη περίπτωσης α’ στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977 δεν αίρεται η απαγόρευση στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που έχουν διοριστήριο σε ιδιωτική σχολική μονάδα με διδακτικό ωράριο μεγαλύτερο των οκτώ (8) ωρών να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γ.

(3) Στην περίπτωση που ιδιωτικός εκπαιδευτικός, κατ’ επίκληση της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.682/1977, αιτηθεί τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου για διδασκαλία σε Φροντιστήριο ή Κ.Ξ.Γ., η γνωμοδοτική αρμοδιότητα του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ. 8 και 12 παρ. 7 του π.δ/τος 1/2003 (Α’ 1) και το άρθρο 19, παρ. 9, της αρίθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Β’ 1340) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει (*7), εξαντλείται στη διαπίστωση της συνδρομής των κείμενων προϋποθέσεων που θέτει η οικεία διάταξη ήτοι, ύπαρξη διοριστηρίου στο ιδιωτικό σχολείο με διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών και το Φροντιστήριο ή το Κ.Ξ.Γ. για το οποίο ζητείται η άδεια να ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την ιδιωτική σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί. Στην ειδική αυτή περίπτωση, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ) δεν υπεισέρχεται σε ουσιαστική κρίση επί του συγκεκριμένου αιτήματος (δηλ. δεν κρίνει εάν, π.χ. η διδασκαλία στο Κ.Ξ.Γ. συμβιβάζεται με την ιδιότητά του ή εάν η διδασκαλία σε Φροντιστήριο παρακωλύει ή επηρεάζει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων στην ιδιωτική σχολική μονάδα) καθώς ο νομοθέτης, με τη συγκεκριμένη διάταξη για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δέχεται επί της αρχής ότι εφόσον πληρούνται οι κείμενες περιοριστικές προϋποθέσεις δεν συντρέχει λόγος διατύπωσης ουσιαστικής κρίσης καταλειπόμενης σε συλλογικό όργανο.

(4) Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα έχουν δύο (2) ή περισσότερα διοριστήρια σε διαφορετικές ιδιωτικές σχολικές μονάδες, το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο που θα ληφθεί υπόψη για τον έλεγχο της συνδρομής των περιοριστικών προϋποθέσεων που θέτει η περίπτωση α’ στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977 είναι αυτό που προκύπτει από το άθροισμα του εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου που αναφέρεται σε καθένα από τα διοριστήρια του εκπαιδευτικού.

(5) Στην αίτηση της σχετικής άδειας η/ο αιτούσα/αιτών ιδιωτική/ος εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσδιορίζει επακριβώς το Φροντιστήριο ή το Κ.Ξ.Γ. για το οποίο ζητάει τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, το ωράριο εργασίας του σ’ αυτό και τις ημέρες και ώρες που συμπληρώνει το ωράριο αυτό στο Φροντιστήριο ή το Κ.Ξ.Γ. Μετά τη χορήγηση της σχετικής άδειας, η/ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσκομίσει στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης τη σύμβαση εργασίας που έχει συνάψει με το Φροντιστήριο ή το Κ.Ξ.Γ., όπως αυτή έχει αναρτηθεί και τηρείται στο Π/Σ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας.

Σημείωση: Το όποιο ερώτημα ή διευκρίνιση κριθούν σκόπιμο να διατυπωθούν από τους αποδέκτες της παρούσας, παρακαλούμε να εδράζεται επί πραγματικού, να διατυπωθούν με σαφήνεια και να συνοδεύονται από τα αναγκαία παραστατικά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ


1 Η εν λόγω περίπτωση είχε καταργηθεί προγενέστερα, με την παρ. 12 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74)

2 Έτσι, μεταξύ άλλων, η αρίθμ. 755/1997 Γνωμοδότηση του Τμήματος Α’ του Ν.Σ.Κ., η οποία έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την από 23-2-1998 πράξη του (πρβλ. ΝΣΚ 593/1998)

3 Η υπαγωγή των δημόσιων εκπ/κών στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, για τα θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις, προβλέπεται στο ν.2721/1999, άρθρο 53 παρ.2.
4 ΝΣΚ 755/1997.

5 Ωρομίσθιοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν.4589/2019.

6 Στην παρ. 7 του άρθρου 62 του ν.1566/1985 ορίζεται: «7. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθ. 52, οι διατάξεις αυτού του νόμου (σ.σ. ν.1566/1985) , εφαρμόζονται ανάλογα στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό προσωπικό τους…».

7 Η παρ. 9 του άρθρου 19 αντικαταστάθηκε με την αρίθμ. Φ.353.1/3/Δ1/2005 (β’ 1461) Υπουργική Απόφαση.

Σχετικά Άρθρα