ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Εκτύπωση  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1213/2011 - Αρ.59618/Γ2)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1213
14 Ιουνίου 2011

Αριθμ. 59618/Γ2
Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παραγράφου 9, του άρθρου 8 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄188) “Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις”.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Την 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β1) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

4. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την αριθμ. 9/2011 πράξη του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

5. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:

Στόχοι

Θεματικές Ενότητες
(Διατιθέμενος χρόνος)

Εργαστηριακές ασκήσεις - Ενδεικτικές δραστηριότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Να είναι σε θέση οι μαθητές:

•Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων και τα θεμελιώδη μεγέθη του

•Να μετρούν μήκη, μάζες και χρονικά διαστήματα

•Διεθνές σύστημα μονάδων

•Μήκος, μάζα, χρόνος

(4ώρες)

•Δραστηριότητες μέτρησης μήκους, χρόνου και μάζας στο εργαστήριο

MHXANIKH

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

Να είναι σε θέση οι μαθητές:

•να ορίζουν την ταχύτητα στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και να την υπολογίζουν σε απλές εφαρμογές

•να μετασχηματίζουν αριθμητικά πειραματικά δεδομένα σχετικά με ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις σε γραφικές παραστάσεις και αντίστροφα

•να ερμηνεύουν γραφικές παραστάσεις που αφορούν ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις

•να ορίζουν την επιτάχυνση στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση και να την υπολογίζουν σε απλές εφαρμογές

•να χρησιμοποιούν τις εξισώσεις της ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης για να υπολογίζουν τη στιγμιαία ταχύτητα και τη μετατόπιση

•να εφαρμόζουν τις γνώσεις τις σχετικές με την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση σε φαινόμενα της καθημερινής ζωής (π.χ.οδική κυκλοφορία)

•να μετασχηματίζουν αριθμητικά πειραματικά δεδομένα σχετικά με ευθύγραμμες ομαλά μεταβαλλόμενες κινήσεις σε γραφικές παραστάσεις και αντίστροφα

•να ερμηνεύουν γραφικές παραστάσεις που αφορούν ευθύγραμμες ομαλά μεταβαλλόμενες κινήσεις στην καθημερινή ζωή

•να εφαρμόζουν τις γνώσεις τις σχετικές με την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση στην ελεύθερη πτώση

• Ταχύτητα στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

• Επιτάχυνση στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

• Οι εξισώσεις της ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης

(10 ώρες

• Πειραματική μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης στο εργαστήριο ή/και στον Η/Υ

• Μελέτη καταστάσεων σχετικών με την ασφαλή κυκλοφορία των αυτοκινήτων (συνθετική εργασία).

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Να είναι σε θέση οι μαθητές:

• να περιγράφουν τα αποτελέσματα των δυνάμεων σε διάφορες καταστάσεις

• να μετρούν δυνάμεις

• να αναγνωρίζουν ότι η δύναμη είναι διανυσματικό μέγεθος

• να συνθέτουν συγγραμμικές δυνάμεις

• να περιγράφουν τον 1ο νόμο του Νεύτωνα και να τον εφαρμόζουν σε διάφορες περιπτώσεις

• να διατυπώνουν τον 2ο νόμο του Νεύτωνα λεκτικά και με μαθηματικό συμβολισμό

• να εφαρμόζουν το 2ο νόμο του Νεύτωνα σε περιπτώσεις σταθερής συνισταμένης δύναμης

• να διακρίνουν το βάρος από τη μάζα

• να εφαρμόζουν το 2ο νόμο του Νεύτωνα στην ελεύθερη πτώση

• Δύναμη, σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων

• 1ος νόμος του Νεύτωνα

• 2ος νόμος του Νεύτωνα

• Βάρος/Μάζα

• Ελεύθερη πτώση

(12 ώρες)

• Ποιοτική και ποσοτική μελέτη της σύνθεσης δυνάμεων στο εργαστήριο ή/και στον Η/Υ

• Μελέτη της ελεύθερης πτώσης ενός σώματος στο εργαστήριο ή/και στον Η/Υ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Να είναι σε θέση οι μαθητές:

•να περιγράφουν τον 3ο νόμο του Νεύτωνα και να τον εφαρμόζουν σε διάφορες περιπτώσεις ισορροπίας και κίνησης

• να σχεδιάζουν τη δράση και την αντίδραση σε σύστημα δύο αλληλεπιδρώντων σωμάτων

• να αναγνωρίζουν τις δυνάμεις από επαφή και τις δυνάμεις από απόσταση που ασκούνται σε ένα σώμα και να εντοπίζουν τα σώματα που τις ασκούν

• να συνθέτουν δύο δυνάμεις που ασκούνται στο ίδιο σημείο σώματος και σχηματίζουν γωνία

• να αναλύουν μια δύναμη σε δύο κάθετες μεταξύ τους συνιστώσες

• να αναφέρουν φαινόμενα καθημερινής ζωής στα οποία η τριβή παίζει καθοριστικό ρόλο

• να υπολογίζουν την τριβή

•3ος νόμος του Νεύτωνα

•Δυνάμεις από επαφή και από απόσταση

•Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο

•Ανάλυση δύναμης

•Τριβή

(10 ώρες)

•Μελέτη της κίνησης σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο το οποίο υπόκειται σε τριβή ολίσθησης, στο εργαστήριο ή/και στον Η/Υ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Να είναι σε θέση οι μαθητές:

• να αναγνωρίζουν το έργο ως μέτρο της εργασίας και να το υπολογίζουν σε απλές εφαρμογές

• να αναγνωρίζουν ότι τα κινούμενα σώματα έχουν κινητική ενέργεια και να μπορούν να την υπολογίζουν

• να συνδέουν το έργο με τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας

• να αναγνωρίζουν ότι το σύστημα σώμα - Γη έχει δυναμική ενέργεια και να μπορούν να την υπολογίζουν όταν το σώμα βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια της Γης

• να αναγνωρίζουν σε ορισμένες μεταβολές ότι η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε δυναμική και αντίστροφα

• να υπολογίζουν τη μηχανική ενέργεια σε απλές περιπτώσεις

• να αναγνωρίζουν ότι, υπό προϋποθέσεις, η μηχανική ενέργεια διατηρείται σταθερή

• Έργο

• Κινητική Ενέργεια

• Έργο βάρους και μεταβολή της κινητικής ενέργειας

• Δυναμική ενέργεια

• Μηχανική ενέργεια

• Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας

(10 ώρες)

• Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενεργείας σε διάφορες φυσικές καταστάσεις στο εργαστήριο ή/και στον Η/Υ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Να είναι σε θέση οι μαθητές:

• να αναγνωρίζουν τη θερμοκρασία ως το φυσικό μέγεθος που μετριέται με το θερμόμετρο

• να αναγνωρίζουν τη θερμότητα ως τη μορφή ενέργειας που μεταφέρεται λόγω διαφοράς θερμοκρασίας

• να διακρίνουν τη θερμότητα από τη θερμοκρασία

• να διατυπώνουν το νόμο της θερμιδομετρίας και να τον χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό της θερμότητας

• να συνδέουν τη θερμοκρασία με τη μοριακή κίνηση και να περιγράφουν τη μεταφορά θερμότητας με τη γλώσσα της κινητικής θεωρίας

• να διακρίνουν την εσωτερική ενέργεια από τη θερμότητα

• να διακρίνουν ότι, στις ενεργειακές μετατροπές, ένα μέρος της ενέργειας αποβάλλεται στο περιβάλλον ως θερμότητα

• να διατυπώνουν το νόμο της διατήρησης της ενέργειας και να τον χρησιμοποιούν στην ερμηνεία φυσικών φαινομένων

• να αναγνωρίζουν τις μετατροπές και τη διατήρηση της ενέργειας σε διάφορες μηχανές να υπολογίζουν την ισχύ μιας μηχανής

• Θερμοκρασία και θερμόμετρο

• Θερμότητα και θερμιδομετρία

• Κινητική θεωρία και θερμότητα

• Εσωτερική ενέργεια

• Μετατροπές ενέργειας

• Διατήρηση της ενέργειας

• Μηχανές και ενέργεια

• Ισχύς

(12ώρες)

• Μελέτη της μετατροπής μηχανικού έργου σε θερμότητα στο εργαστήριο ή/και στον Η/Υ

• Μελέτη θερμικών καταστάσεων με τη βοήθεια μικροσκοπικών μοντέλων στον Η/Υ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Να είναι σε θέση οι μαθητές:

• Να αναγνωρίζουν τα στοιχεία ενός ηλεκτρικού κυκλώματος καθώς και τα αναγραφόμενα σε αυτά φυσικά μεγέθη που τα χαρακτηρίζουν

• Να σχεδιάζουν, συνθέτουν και θέτουν σε λειτουργία απλά ηλεκτρικά κυκλώματα τα οποία εμπεριέχουν και όργανα μέτρησης(βολτόμετρο/αμπερόμετρο)

• Να διατυπώνουν και να χρησιμοποιούν τον 1ο και τον 2ο κανόνες του Kirchhoff στην εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων και την επίλυση ποσοτικών προβλημάτων

• Να διατυπώνουν και να χρησιμοποιούν τον νόμο του Ohm στην εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων και την επίλυση ποσοτικών προβλημάτων

• Να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται πειραματικά δεδομένα από τη λειτουργία ηλεκτρικών κυκλωμάτων

• Να γνωρίζουν ότι οι ηλεκτρικές πηγές προσφέρουν ενέργεια σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα η οποία μετατρέπεται σε διάφορες μορφές στις άλλες συσκευές που συναποτελούν το ηλεκτρικό κύκλωμα

• Να διατυπώνουν και να χρησιμοποιούν τον νόμο του Joule στην εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων και την επίλυση ποσοτικών προβλημάτων

• Να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του οικιακού ηλεκτρικού κυκλώματος (συσκευές, συνδέσεις, ενεργειακή συμπεριφορά

• Ηλεκτρικές πηγές-τάση

• Ηλεκτρικό ρεύμα& - ένταση ηλεκτρικού ρεύματος

• Κανόνες του Kirchhoff

• Αντίσταση-αντιστάτης

• Συνδεσμολογία αντιστατών

• Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

(12 ώρες)

• Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο εργαστήριο ή/και στον Η/Υ

• Ηλεκτροδυναμική μελέτη ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο εργαστήριο ή/και στον Η/Υ(παρατήρηση και ορθές συνδέσεις συσκευών, λήψη και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων)

• Ενεργειακή μελέτη ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο εργαστήριο ή/και στον Η/Υ (παρατήρηση και ορθές συνδέσεις συσκευών, λήψη και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων)

• Ενεργειακή μελέτη οικιακού ηλεκτρικού κυκλώματος στον Η/Υ (συνθετική εργασία)

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το Σχολικό Έτος 2011−2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Μαΐου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση