Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ' τάξης Εσπερινών Λυκείων

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.133132/Δ2/07-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Β. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3443422
FAX: 210-3443390

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 82437/Δ2/22-05-2015 Υ.Α. (Β΄ 941) ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3) Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5) Την με αρ. πρωτ. 82437/Δ2/22-05-2015 Υ.Α. (Β΄ 941) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου»
6) Την με αρ. 27/05-06-2018 (2η Ανακοινοποίηση 12-07-2018) Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/276/1321341/Β1 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 82437/Δ2/22-05-2015 Υ.Α. (Β΄ 941) ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

Το μάθημα Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αντικαθίσταται με το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία».

Η απόφαση αυτή ισχύει για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 07-08-2018

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 941/2015)

Αριθμ. 82437/Δ2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2) Τις διατάξεις του εδαφ. β. της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
3) Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118) με θέμα: «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5) Την υπ’ αριθμ. Υ100/20−02−2015 (Β΄ 299) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. Υ168/23−04−2015 (Β΄ 720) απόφαση του Πρωθυπουργού.
6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7) Την υπ’ αριθμ. 16/27−03−2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
8) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(...) (σ.σ. αντικαταστάθηκε με το υπ. αρ.147899/Α2 στο ΦΕΚ 3202/2017)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(...) (σ.σ. αντικαταστάθηκε με το υπ. αρ.130251/Δ2 στο ΦΕΚ 3539/2018)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα  Γενικής  Παιδείας  –  Κοινού  Προγράμματος

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

1

Φυσικές Επιστήμες (*3)

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

1

Θρησκευτικά

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος

20

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ώρες

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

3

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)

2

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού

5

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Ώρες

Φυσική

3

Μαθηματικά

2

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού

5

Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα−κλάδους:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα−κλάδους:
α) Άλγεβρα
β) Γεωμετρία.

Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα−κλάδους:
α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(...)

Η υπ’ αριθμ. 99927/Γ2/27−06−2014 (Α΄ 1853) καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016 για τις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ


Εκτύπωση