Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ τάξης Εσπερινών Λυκείων

Εκτύπωση  

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 2338/2020)

Αριθμ. 74182/Δ2
Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013(Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9β του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3) Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4) Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5) Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6) Την υπ’ αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8) Την υπ’ αρ. 28/05-06-2020 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 05-06-2020) Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
9) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/283/73123/Β1/12-06-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται ως εξής:

(...)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟ

Μαθήματα  Γενικής  Παιδείας

Ώρες

Θρησκευτικά

1

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

5

Ιστορία

(το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

1

Μαθηματικά

(το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

1

Σύνολο

7

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ώρες

Αρχαία Ελληνικά

6

Ιστορία

6

Κοινωνιολογία (για το σχολικό έτος 2020-2021)

Λατινικά (από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής)

6

Σύνολο

18

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

Ώρες

Μαθηματικά (για τους μαθητές που επιλέγουν το δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο)

ή

Βιολογία (για τους μαθητές που επιλέγουν το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο)

6

Φυσική

6

Χημεία

6

Σύνολο

18

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά

6

Πληροφορική

6

Οικονομία

6

Σύνολο

18

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Καταργήθηκε η υπ.αριθμ,77577/Δ2 στο ΦΕΚ 1790/2019

Καταργήθηκε η υπ. αρ.πρωτ.147899/Δ2 στο ΦΕΚ 3202/2017

Αντικατέστησε την υπ.αρ.82437/Δ2 στο ΦΕΚ 841/2015


Εκτύπωση