Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ' -Δ- τάξεων Εσπερινών Λυκείων

Εκτύπωση  
Pin It

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Αριθμ. 77577/Δ2
Ωρολόγιο προγραμμάτων μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 και της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 και την παρ. 9β του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ”ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ“ και λοιπές διατάξεις».
3) Το προεδρικό διάταγμα με αριθμ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄).
5) Την με αριθμ. 16/09-05-2019 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
6) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/221/76433/Β1/15-05-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του τριετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθορίζεται ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(σύνολο ωρών 25)

Μαθήματα  Γενικής  Παιδείας

Ώρες

Θρησκευτικά

1

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

6

Σύνολο

7

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(6 ώρες κάθε μάθημα)

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ώρες

Αρχαία Ελληνικά

6

Ιστορία

6

Κοινωνιολογία

6

Σύνολο

18

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Ώρες

Φυσική

6

Χημεία

6

Μαθηματικά

6

Σύνολο

18

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

Φυσική

6

Χημεία

6

Βιολογία

6

Σύνολο

18

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά

6

Πληροφορική

6

Οικονομία

6

Σύνολο 18

 

Η 147899/Δ2/07-09-2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 3202), η 130251/Δ2/31-07-2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 3539) και η 82437/Δ2/22-05-2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 941) όπως τροποποιήθηκε με την 177627/Δ2/20-10-2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 3768) και με την 133132/Δ2/07-08-2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 3810) καταργούνται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.133132/Δ2/07-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Β. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3443422
FAX: 210-3443390

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 82437/Δ2/22-05-2015 Υ.Α. (Β΄ 941) ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3) Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5) Την με αρ. πρωτ. 82437/Δ2/22-05-2015 Υ.Α. (Β΄ 941) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου»
6) Την με αρ. 27/05-06-2018 (2η Ανακοινοποίηση 12-07-2018) Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/276/1321341/Β1 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 82437/Δ2/22-05-2015 Υ.Α. (Β΄ 941) ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

Το μάθημα Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αντικαθίσταται με το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία».

Η απόφαση αυτή ισχύει για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 07-08-2018

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση