Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ' Λυκείου

Εκτύπωση  
Pin It

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3807/2018)

Αρ.Πρωτ.139454/Δ2/28-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Α. Πασχαλίδου, Β. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3443422
FAX: 210-3443390

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 και της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3) Το Προεδρικό Διάταγμα με αρ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5) Την με αρ. 36/23-08-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
6) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/309/138661/Β1/24-08-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε:

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου καθορίζεται ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ώρες

Θρησκευτικά

1

Νέα Ελληνικά (*5)

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1

Ιστορία

2

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

2

Βιολογία

2

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Φυσική Αγωγή

2

Σύνολο

15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ώρες

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

5

Ιστορία

3

Λατινικά

3

Λογοτεχνία

2

Κοινωνιολογία

2

Σύνολο

15

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Ώρες

Μαθηματικά

5

Φυσική

3

Χημεία

3

Βιολογία

2

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)

2

Σύνολο

15

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Ώρες

Μαθηματικά

5

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

3

Ιστορία

3

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)

2

Κοινωνιολογία

2

Σύνολο

15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ώρες

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (*6) (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Ελεύθερο Σχέδιο

2

Γραμμικό σχέδιο

2

Ιστορία της Τέχνης

2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)

2

(...)

(*5). Νέα Ελληνικά: Ενιαίο μάθημα με δυο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Νεοελληνική Γλώσσα
β) Νεοελληνική Λογοτεχνία.

(*6). Η δεύτερη ξένη γλώσσα που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές πρέπει να είναι διαφορετική από την ξένη γλώσσα που διδάσκονται ως μάθημα Γενικής Παιδείας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Καταργήθηκε το Αρ.Πρωτ.177620/Δ2/20-10-2017/ΥΠΠΕΘ

Καταργήθηκε το Κεφ.Α στο Ν.4327/2015 στο ΦΕΚ 50/2018Α

Καταργήθηκε το Αριθ. Πρωτ.63447/Γ2 /27 - 6-05/ΥΠΕΠΘ

Pin It

Εκτύπωση