Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Α' τάξης Λυκείου 2014 2015 ..

Εκτύπωση  
Pin It

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 - 2014

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2660/2014)

Αρ.Πρωτ.156357/Γ2/30-09-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ.60/2006 (Α΄ 65).
4. Την με αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-06-2014 (Β΄ 1618) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Τις με αρ. 50/04-08-2014 και 57/23-09-2014 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015 ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ


Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α΄, Β΄ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας θα χρησιμοποιηθούν:
 α) το εγχειρίδιο της Α΄ Λυκείου Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη.
 β) το Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας της Α΄ Λυκείου των Ν. Μήτση, Ειρ. Ζαμάρου, Ι. Παπανδρέου.

Σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα της Α΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄, Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου προβλέπεται για τη διδασκαλία του μαθήματος: α) στην Α΄ τάξη του Ημερησίου Γενικού Λυκείου πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκ των οποίων τρεις (3) θα διατίθενται για τη διδασκαλία των κειμένων του Ξενοφώντα και του Θουκυδίδη (βλ. παρακάτω πίνακες) και δύο (2) για γλωσσική διδασκαλία· β) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκ των οποίων μία (1) θα διατίθεται για τη διδασκαλία κειμένων του Ξενοφώντα (βλ. παρακάτω πίνακα) και μία (1) για γλωσσική διδασκαλία·γ) στη Β΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκ των οποίων δύο (2) θα διατίθενται για τη διδασκαλία κειμένων του Θουκυδίδη (βλ. παρακάτω πίνακες) και μία (1) για γλωσσική διδασκαλία.

Βάσει του Προγράμματος Σπουδών (Υ.Α. 70001/Γ2/27-06-2011, ΦΕΚ Β΄ 1562) προβλέπεται η διδασκαλία κειμένων από το έργο του Ξενοφώντα και του Θουκυδίδη.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Α΄ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου περιλαμβάνονται:

α) οι παρακάτω ενότητες από το Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας της Α΄ Λυκείου των Ν. Μήτση, Ειρ. Ζαμάρου, Ι. Παπανδρέου: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21.
 Από την ενότητα 7 δεν θα διδαχθούν τα αφορώντα στην εκφορά των δευτερευουσών προτάσεων. Όσον αφορά τις ενότητες 8, 9, 10, που αναφέρονται στους υποθετικούς λόγους, η διδασκαλία θα περιορισθεί μόνο στον εντοπισμό τους (υπόθεση – απόδοση)· δεν θα επεκταθεί στην αναγνώριση των ειδών. Από την ενότητα 14 θα διδαχθεί μόνο η τυπολογία της συζυγίας των ρημάτων εις –μι χωρίς εκμάθηση της κλίσης τους.

β) η παρακάτω ύλη από το εγχειρίδιο Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη:

1. Εισαγωγή

α) Κεφάλαιο Β΄ Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος (1. Η ζωή του. 2. Το έργο του-Ενδιαφέροντα και ιδέες. Μέθοδος. Η δομή του έργου-Ο χρόνος της σύνθεσής του. Γλώσσα και ύφος).

β) Κεφάλαιο Γ΄ Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς (1. Η ζωή του. 2. Το έργο του-Ενδιαφέροντα και ιδέες).

2. Κείμενα

α) Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο Β΄

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ι, 16-32
ΙΙ, 1-4
ΙΙ, 16-23
ΙΙΙ, 11-16 (από μετάφραση)
ΙΙΙ, 50-56
ΙV, 1-17 (από μετάφραση)
ΙV, 18-23

β) Θουκυδίδης, Βιβλίο Γ΄

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Γ’, 70
Γ’, 71-74
Γ’, 75
Γ’, 76-78
Γ’, 79-80
Γ’, 81
Γ’, 82-83 (από μετάφραση)


Νέα Ελληνική Γλώσσα

Για το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου ως διδακτικά εγχειρίδια θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:
 α) Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Α΄ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
 β) Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου
 γ) Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο

Από το βιβλίο Έκφραση-Έκθεση, Τεύχος Α΄, της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου θα διδαχθούν τα εξής:

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τα όρια της λέξης

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Ι. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. Η απεραντοσύνη της
2. Η πολυμορφία της
3. Η παντοδυναμία της

ΙΙ. ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ)
1. Γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες
2. Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες

ΙΙΙ. ΟΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

IV. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
V. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

VII. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

VIII. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ

Ο ΛΟΓΟΣ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
1. Επισημαίνω τα στοιχεία της ομιλίας
2. Συγκρίνω τον προφορικό με το γραπτό λόγο
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση σχετικά με τον προφορικό και το γραπτό λόγο

ΙΙ. ΔΙΑΛΟΓΟΣ
1. Διάλογος. Η σχέση του λόγου με το σώμα, το χρόνο και το χώρο
2. Προϋποθέσεις για την επιτυχία ενός διαλόγου/μιας συνομιλίας
3. Ο λογοτεχνικός διάλογος
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση σχετικά με το διάλογο
Λεξιλόγιο
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση σχετικά με την εφηβεία
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση σχετικά με την αγάπη και με τον έρωτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Μεθόδευση της περιγραφής
α. Η επιλογή και η παράθεση/οργάνωση των λεπτομερειών
β. Η ακρίβεια και η σαφήνεια στην περιγραφή
2. Η γλώσσα της περιγραφής
α. Η επιλογή των κατάλληλων λέξεων/φράσεων
β. Κυριολεκτική (δηλωτική) και μεταφορική (συνυποδηλωτική) χρήση της γλώσσας
3. Το σχόλιο και η οπτική γωνία στην περιγραφή.

ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
1.Περιγραφή ενός χώρου / κτιρίου
2.Περιγραφή προσώπου/ατόμου
α. Τα τυπικά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός προσώπου / ατόμου
β. Το σχόλιο στην περιγραφή ενός ατόμου
3. Περιγραφή ζωγραφικού πίνακα ή άλλου έργου τέχνης
4. Ειδικά θέματα
β. Περιγραφή της διαδικασίας για την κατασκευή ή τη χρήση ενός αντικειμένου

ΙΙΙ. ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ: θέματα σχετικά με την ενδυμασία και τη μόδα

ΙV. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Ανάπτυξη μιας παραγράφου με αναλογία.

ΑΦΗΓΗΣΗ

Ι. ΑΦΗΓΗΣΗ
1.Ορισμός της αφήγησης.
2.Αφηγηματικό περιεχόμενο και αφηγηματική πράξη.
7.Αφηγηματικός χρόνος
Λεξιλόγιο σχετικό με τα θέματα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση που ακολουθούν.
Θέματα για συζήτηση ή έκφραση/έκθεση (Γηρατειά και νεότητα. Χθες-Σήμερα-Αύριο. Αφηγήσεις για το παρελθόν και το μέλλον)

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ
Λεξιλόγιο
Θέματα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση. Το Κωμικό και η σημασία του γέλιου

ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Συνοχή κειμένου
Συνοχή σε ένα αφηγηματικό κείμενο
ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ


Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Στην εξεταστέα- διδακτέα ύλη της Α΄ Λυκείου περιλαμβάνονται οι διδακτικές ενότητες:

1) Τα φύλα στη λογοτεχνία.

2) Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση.

Ως διδακτικό εγχειρίδιο θα χρησιμοποιηθεί κυρίως το Ανθολόγιο Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου με συνανάγνωση κειμένων που ανθολογούνται και στα άλλα δύο ανθολόγια της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου.


ΙΣΤΟΡΙΑ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Ιστορίας της Α΄ Τάξης του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, με βάση το σχολικό βιβλίο Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού, του Α. Μαστραπά, είναι η ακόλουθη:

Ι. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

2. Η Αίγυπτος

ΙΙ. ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

1. Ελληνική προϊστορία

1.2. O Mυκηναϊκός πολιτισμός

2. Η αρχαία Ελλάδα (από το 1100 ως το 323 π.Χ.)

2.1. Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.), [εκτός από την ενότητα Οι μετακινήσεις (11ος-9ος αι. π.Χ.)], Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός, Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, Ο πολιτισμός

2.2. Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ)

2.3. Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) : το εισαγωγικό τμήμα και η υποενότητα: η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία, Η εποχή του Περικλή, ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.), Η κρίση της πόλης-κράτους, Η πανελλήνια ιδέα, Ο Φίλιππος Β΄ και η ένωση των Ελλήνων, Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου, Ο πολιτισμός

ΙΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

1.2. Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου (Οι υποενότητες: Τα βασίλεια της Ανατολής, Τα βασίλεια του Ελλαδικού χώρου, Οι πόλεις–κράτη, Οι συμπολιτείες δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη).

2. Ο ελληνιστικός πολιτισμός

IV. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της

3.4. Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας-Res publica

V. OI MEΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

2.2. Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες

VI. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ. – 3ος αι. μ.Χ.)

1. Η περίοδος της ακμής (27 π.Χ. – 193 μ.Χ.)

1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.): Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας, Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις

1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14 – 193 μ.Χ.): το εισαγωγικό τμήμα, Η διοίκηση και το δίκαιο

VII. H ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος - 6ος αι. μ.Χ.)

1.1. Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

1.2. Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής

1.4. Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους

1.5. Η μεγάλη μετανάστευση των λαών. Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους

2. Η εποχή του Ιουστινιανού (6ος αι. μ.Χ.)

2.2 Η ελληνοχριστιανική οικουμένη


ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου»

Εισαγωγικό κεφάλαιο

E.2. Σύνολα

Κεφ.1ο: Πιθανότητες

1.1 Δειγματικός Χώρος-Ενδεχόμενα

1.2 Έννοια της Πιθανότητας (εκτός της υποπαραγράφου «Αξιωματικός Ορισμός Πιθανότητας»)

Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί

2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4)

2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των αποδείξεων των ιδιοτήτων 3 και 4)

Κεφ.3ο: Εξισώσεις

3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.2 Η Εξίσωση x^v=α

3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ.4ο: Ανισώσεις

4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού

4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ.5ο: Πρόοδοι

5.1 Ακολουθίες

5.2 Αριθμητική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το Sν)

5.3 Γεωμετρική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το Sν)

Κεφ.6ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (εκτός της υποπαραγράφου «Απόσταση σημείων»)

6.3 Η Συνάρτηση f(x)= αx+β (εκτός της κλίσης ευθείας ως λόγος μεταβολής)

Κεφ.7ο: Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων

7.1 Μελέτη της Συνάρτησης: f(x)= αx2

7.3 Μελέτη της Συνάρτησης: f(x)= αx2+βx+γ


ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π.

Κεφ.3ο: Τρίγωνα

3.1 Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.3 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.4 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.5 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (εκτός της απόδειξης των θεωρημάτων Ι και ΙΙ).

3.7 Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος

3.8 Κεντρική συμμετρία

3.9 Αξονική συμμετρία

3.10 Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.11 Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.12 Tριγωνική ανισότητα (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.13 Κάθετες και πλάγιες (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος ΙΙ)

3.14 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος Ι)

3.15 Εφαπτόμενα τμήματα

3.16 Σχετικές θέσεις δύο κύκλων

3.17 Απλές γεωμετρικές κατασκευές

3.18 Βασικές κατασκευές τριγώνων

Κεφ.4ο: Παράλληλες ευθείες

4.1. Εισαγωγή

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα (εκτός της απόδειξης του Πορίσματος ΙΙ και των προτάσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV)

4.3. Κατασκευή παράλληλης ευθείας

4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες

4.5. Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος που αναφέρεται στον εγγεγραμμένο κύκλο τριγώνου).

4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

4.7. Γωνίες με πλευρές κάθετες (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος και του πορίσματος)

4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου (Εκτός της απόδειξης του Πορίσματος)

Κεφ.5ο: Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια

5.1. Εισαγωγή

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.3. Ορθογώνιο

5.4. Ρόμβος

5.5. Τετράγωνο

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα (εκτός της απόδειξης του Θεωρήματος ΙΙΙ)

5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου (Χωρίς το πόρισμα).

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου

5.10. Τραπέζιο

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο

5.12. Αξιοσημείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου

Κεφ.6ο: Εγγεγραμμένα σχήματα

6.1. Εισαγωγικά – Ορισμοί

6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης (Εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης (Εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

6.4 Βασικοί γεωμετρικοί τόποι στον κύκλο - Τόξο κύκλου που δέχεται γνωστή γωνία

6.5 Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο

6.6 Το εγγράψιμο τετράπλευρο (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)


Φυσική

Βιβλίο: «Φυσική Α’ Γενικού Λυκείου» των Ι. Βλάχου κ.ά.

1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

1.1.1 έως και 1.1.9

Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης

1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1.2.1 έως και 1.2.8

1.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1.3.1 έως και 1.3.4, 1.3.7

Δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας – διδακτέας ύλης, όλες οι ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα που αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται. Επιπλέον αφαιρούνται οι ασκήσεις 6 και 12 (σελίδα 157 και 158 αντίστοιχα).

2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2.1.1 έως και 2.1.3 εκτός από τη σελίδα 170 «Η δυναμική ενέργεια U …» έως τη σελίδα 172 «…διαφορές των δυναμικών ενεργειών»

2.1.4 εκτός από τη σελίδα 174 «Ποσοτικά η διατήρηση …» έως και τη γραμμή πριν από τη σχέση ΔΚ+ΔU=0 (η σχέση αυτή είναι εντός της ύλης)

2.1.6
 Δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας – διδακτέας ύλης, όλες οι ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα που αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται. Επιπλέον αφαιρείται και η άσκηση 20 (σελίδα 195).

Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση

Παρατηρήσεις:  Τα ένθετα σε έγχρωμο (πράσινο) φόντο και οι περιλήψεις κεφαλαίων δεν αποτελούν διδακτέα - εξεταστέα ύλη.


Χημεία

Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χημεία» Α' Λυκείου. Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.3. «Δομικά σωματίδια της ύλης – Δομή του ατόμου – Ατομικός αριθμός – Μαζικός αριθμός – Ισότοπα»

Παρατήρηση: Από τον πίνακα 1.4: Μάζα και φορτίο υποατομικών σωματιδίων, να μην απομνημονευθούν οι στήλες «Μάζα/g» και «Φορτίο/C».

1.5. «Ταξινόμηση της ύλης – Διαλύματα – Περιεκτικότητες διαλυμάτων – Διαλυτότητα»

Παρατήρηση: Το σχήμα 1.13 Κατανομή χημικών στοιχείων στη γη και στον άνθρωπο, να μην απομνημονευθεί. Εργαστηριακή άσκηση: Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΕΣΜΟΙ

2.1 «Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων»
Παρατήρηση: Ο Πίνακας 2.1 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες, στα στοιχεία με ατομικό αριθμό Ζ=1-20 να διδαχθεί, αλλά να απομνημονευθεί μόνο η στήλη «στοιχείο».

2.2 «Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα»

2.3 «Γενικά για το χημικό δεσμό. – Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. Είδη χημικών δεσμών»

2.4 «Η γλώσσα της Χημείας-Αριθμός οξείδωσης-Γραφή τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων»

Παρατηρήσεις:
 α) Ο Πίνακας 2.3 Ονοματολογία των κυριότερων μονοατομικών ιόντων να διδαχθεί και να απομνημονευθεί.
 β) Από τον Πίνακα 2.4 Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων να απομνημονευθεί ολόκληρη η 1η στήλη. Από τη 2η και την 3η στήλη να απομνημονευθούν οι ονομασίες και οι συμβολισμοί των πολυατομικών ιόντων: κυάνιο, όξινο ανθρακικό και υπερμαγγανικό.
 γ) Από τον Πίνακα 2.5 Συνήθεις τιμές Α.Ο. στοιχείων σε ενώσεις τους να απομνημονευθούν οι Α.Ο. των K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F
και από το Η ο (+1), το Ο ο (-2), το Cl, Br, I ο (-1). Εργαστηριακή άσκηση: Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ-ΟΞΕΙΔΙΑ

3.5 «Χημικές αντιδράσεις» (Πως συμβολίζονται οι χημικές αντιδράσεις, Χαρακτηριστικά χημικών αντιδράσεων, Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων)

Παρατηρήσεις:
 α) Η Σειρά δραστικότητας ορισμένων μετάλλων και αμετάλλων να διδαχθεί αλλά να μην απομνημονευθεί.
 β) Ο Πίνακας 3.1 Κυριότερα αέρια και ιζήματα να διδαχθεί αλλά να μην απομνημονευθεί.
 γ) Από την υποενότητα «2. Εξουδετέρωση», να μην διδαχθούν οι αντιδράσεις:
Όξινο οξείδιο + βάση, Βασικό οξείδιο + οξύ, Όξινο οξείδιο + βασικό οξείδιο Εργαστηριακή άσκηση: Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

4.1 «Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς: σχετική ατομική μάζα, σχετική μοριακή μάζα, mol , αριθμός Avogadro, γραμμομοριακός όγκος»
 

Παρατήρηση: Στην υποενότητα Γραμμομοριακός όγκος (Vm), να διδαχθεί μόνο ο ορισμός του γραμμομοριακού όγκου και η τιμή του σε STP.

4.2 «Καταστατική εξίσωση των αερίων»

Παρατήρηση: Να μην διδαχθούν οι τρείς νόμοι των αερίων

4.3 «Συγκέντρωση διαλύματος – αραίωση, ανάμειξη διαλυμάτων»

4.4 «Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί».

Παρατήρηση: Να μην διδαχθούν οι υποενότητες: Ασκήσεις στις οποίες η ουσία που δίνεται ή ζητείται δεν είναι καθαρή Ασκήσεις στις οποίες δίνονται οι ποσότητες δύο αντιδρώντων ουσιών Ασκήσεις με διαδοχικές αντιδράσεις

Εργαστηριακή άσκηση: Να πραγματοποιηθεί το Πείραμα «Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – αραίωση διαλυμάτων».


Βιολογία

Θα διδαχθεί το βιβλίο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Καστορίνη Α., Κωστάκη - Αποστολοπούλου Μ., Μπαρώνα – Μάμαλη Φ., Περάκη Β., Πιαλόγλου Π.

Τα κεφάλαια να διδαχτούν με τη σειρά: 1, 9, 10, 11, 3, 12.

Κεφάλαιο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Παρατηρήσεις

Κεφάλαιο 1

ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο.

Κεφάλαιο 9

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο, εκτός της παραγράφου: Συνάψεις.

Η διδασκαλία των εννοιών: «Δυναμικό ηρεμίας» και «Νευρική ώση» να γίνει από τις Οδηγίες Διδασκαλίας (αρ. πρωτ. 152504/Γ2/24-09-2014 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ)

Κεφάλαιο 10

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ- ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
Υποδοχείς -Αισθήσεις

Να διδαχθεί όλη η ενότητα.

Σωματικές Αισθήσεις

Να διδαχθεί όλη η ενότητα.

Ειδικές Αισθήσεις

Να μη διδαχθεί η παράγραφος «Βιοχημεία της όρασης».

Κεφάλαιο 11

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
Εισαγωγή – ορμόνες- τρόποι δράσης ορμονών

Να διδαχθεί η «Εισαγωγή» του κεφαλαίου στην οποία παρατίθενται τα είδη των αδένων και των ορμονών

και η ενότητα «Ορμόνες» που περιλαμβάνει και την παράγραφο: «Τρόπος δράσης ορμονών».

Αδένες

Να μη διδαχθεί η ενότητα

Κεφάλαιο 3

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο.

Κεφάλαιο 12

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εισαγωγή - Δομή και Λειτουργία αναπαραγωγικού συστήματος

Να διδαχθεί όλη ενότητα.

Η διδασκαλία του «Εμμηνορρυσιακού κύκλου» να γίνει από τις Οδηγίες Διδασκαλίας (αρ. πρωτ. 152504/Γ2/24-09-2014 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ)

Από τη μείωση στη γονιμοποίηση

Να διδαχθεί όλη η ενότητα.

Ανάπτυξη του εμβρύου- Τοκετός

Nα διδαχτεί όλη η ενότητα εκτός των παραγράφων:
«Αυλάκωση»,
«Εμφύτευση»,
«Σχηματισμός πλακούντα»,
«Ανάπτυξη του εμβρύου»,
«Τοκετός»,
«Ανάπτυξη μετά τον τοκετό – Γήρας»

 


 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Βιβλίο: «Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία», Χ. Γκότση, π. Γ. Μεταλληνού, Γ. Φίλια.

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται ως εξής:

2. Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας

3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία

6. «Ποιήσωμεν άνθρωπον…»

7. Η παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία

8. Χριστούγεννα: η γιορτή της ενανθρώπησης του Θεού

9. Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από τη λατρεία

10. «Προσκυνούμεν σου τα Πάθη Χριστέ..»

11. Η Ανάσταση του Χριστού

13. Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό; Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης

14. Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος

15. Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: η ουσία της Εκκλησίας

16. Παναγία, η μητέρα του Χριστού

18. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης

19. Η μνήμη των αγίων, αφορμές για ένα σύγχρονο ανθρωπολογικό προβληματισμό

21. Η είσοδος και ένταξη στη Εκκλησία: τα μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος

22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας

23. Το βαθύτερο νόημα της Θείας Λειτουργίας

24. Το μυστήριο της Μετάνοιας

25. Η ευλογία για μια ζωή συζυγίας: το βαθύτερο νόημα του μυστηρίου του Γάμου

26. Πνευματική διακονία: το μυστήριο της Ιεροσύνης

31. Προβληματισμοί για τη λειτουργική γλώσσα και μουσική

32. Η θέση των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία, επισημάνσεις και προβληματισμοί

37. Πνευματισμός-εσωτερισμός-δεισιδαιμονία-Προλήψεις


Πολιτική Παιδεία

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη:

ΚΕΦ. 1: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ον
1.2 Η πόλις και ο πολίτης
1.3 Η πολιτική τέχνη
1.4 Ο πολιτικός- Οι ιδιότητες του πολιτικού
1.5 Η οικονομία
1.5.1 Κοινωνία, πολιτεία και οικονομία: αμφίδρομες σχέσεις
1.5.2 Από την οικονομία του οίκου στην οικονομία της πόλης

ΚΕΦ. 2: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης
2.1.1 Αγροτική κοινωνία
2.1.2 Βιομηχανική κοινωνία
2.1.3 Μεταβιομηχανική κοινωνία
2.1.4 Η κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης
2.2 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας

ΚΕΦ. 4: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4.1 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα
4.1.1 Οι ανάγκες
4.1.2 Τα αγαθά- το καταναλωτικό πρότυπο
4.2 Οι επιχειρήσεις
4.2.1 Οι συντελεστές παραγωγής
4.2.2 Το κόστος παραγωγής
4.2.3 Η τιμή των αγαθών
4.3. Τα νοικοκυριά
4.3.1 Το εισόδημα των νοικοκυριών
4.3.2 Ο οικογενειακός προϋπολογισμός
4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής
4.5 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας

ΚΕΦ. 5: Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ-Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
5.1 Ο δήμος- Η τοπική κοινωνία
5.2 Η περιφέρεια- Η ευρύτερη κοινωνία
5.3 Η πολιτεία-Το κράτος
5.4 Η συμπολιτεία- Η Ευρωπαϊκή Ένωση
5.5 Η συμμετοχή του πολίτη: από τον δήμο μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση
5.6 Βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής Πολιτείας

ΚΕΦ.6: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση
6.2 Φορείς κοινωνικοποίησης/ πολιτικοποίησης
6.2.1 Η οικογένεια: το κύτταρο της ατομικής και συλλογικής ζωής
6.2.2 Το σχολείο- η εκπαίδευση
6.2.3 Οι παρέες συνομηλίκων
6.2.4 Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
6.2.5 Τα πολιτικά κόμματα
6.2.6 Ο θεσμός των Μαθητικών Κοινοτήτων
6.3 Ο κοινωνικός έλεγχος

ΚΕΦ. 7 Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
7.1 Το αξίωμα του πολίτη: ελεύθερος, υπεύθυνος και ενεργός πολίτης
7.6 Φορολογική συνείδηση
7.7 Κοινωνική ευαισθησία:
Α)Τα δικαιώματα του παιδιού
Β) Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
7.8 Ο εθελοντισμός
7.9 Η ασφάλεια του πολίτη - Πολιτική άμυνα και Πολιτική προστασία
7.10 Ο ψηφιακός πολίτης

ΚΕΦ.10: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
10.1 Το επιχειρείν: ο επιχειρηματίας και η επιχείρηση
10.2 Η παραγωγή προϊόντων
10.2.1 Ανταγωνιστικότητα προϊόντων
10.2.2 Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων
10.3 Η καινοτομία
10.4 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων
10.5 Διάκριση των επιχειρήσεων
10.5.1 Η νομική μορφή των επιχειρήσεων
10.5.2 Οι επιχειρήσεις κατά τομέα και κλάδο παραγωγής
10.6 Κοινωνικές και μεικτές επιχειρήσεις
Α) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
Β) Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα-ΣΔΙΤ

ΚΕΦ. 11 ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος
11.2 Το χρήμα
11.2.1 Ιδιότητες και λειτουργίες του χρήματος
11.2.2 Σύγχρονες μορφές χρήματος
11.3 Οι Τράπεζες
11.3.1 Εμπορικές Τράπεζες, Κεντρική Τράπεζα.
11.3.2 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
11.4 Αποταμίευση-Καταθέσεις- Δάνεια
11.5 Το Χρηματιστήριο-Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΚΕΦ.12 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
12.1 Η μετανάστευση
12.1.1 Κατηγορίες και αίτια και μετανάστευσης
12.1.2 Κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες
12.2 Οι πρόσφυγες και η συμφωνία Schengen
12.3 Έλληνες και αλλοδαποί
12.3.1 Η Ελληνική Ιθαγένεια
12.3.2 Απόκτηση και απώλεια Ελληνικής Ιθαγένειας
12.4 Δημοκρατικές αρχές για την κοινωνική συμβίωση
12.4.1 Αλληλεγγύη και δικαιοσύνη
12.4.2 Σεβασμός του Άλλου και ανεκτικότητα
12.4.3 Πνεύμα διαλόγου και συνεργασίας
12.4.4 Ειρηνική επίλυση διαφορών (προσώπων, ομάδων, κρατών)
12.5 Ο ελληνισμός της διασποράς
12.6 Έλληνες Ευεργέτες και μεγάλες προσωπικότητες του Ελληνισμού

ΚΕΦ. 13: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
13.1 Κοινωνικά προβλήματα
13.1.1 Προσδιορισμός και αίτια
13.1.2 Συνέπειες και αντιμετώπιση
13.2 Φτώχεια, ανεργία,
13.3 Το πρόβλημα της βίας
13.3.1 Είδη βίας: ενδοσχολική, ενδοοικογενειακή, αθλητική, κτλ.
13.3.2 Αιτίες, επιπτώσεις και αντιμετώπιση της βίας
13.4 Υπερδανεισμός ιδιωτών και δημοσίου
13.5 Υπογεννητικότητα και γήρανση του πληθυσμού
13.6 Αστικοποίηση: Από το χωριό στην πόλη και στην μεγαλούπολη


ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

H επιλογή των διδακτικών βιβλίων γίνεται από τον Εγκεκριμένο Κατάλογο Ελευθέρων Βοηθημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το καθένα από τα βιβλία αυτά συνάδει μεν με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ), που είναι βασικός όρος για την έγκρισή τους, αλλά αποτελεί διαφορετική πρόταση υλοποίησης του ΑΠΣ, με διαφορετική δομή και δόμηση της ύλης, διαφορετική παρουσίαση των λεκτικών πράξεων, των μορφοσυντακτικών φαινομένων, κλπ.

Επιπροσθέτως, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να προσαρμόσει τους διδακτικούς στόχους και τη μεθοδολογική προσέγγιση στο διαφοροποιημένο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών της τάξης, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα ΑΠΣ για τις ξένες γλώσσες του Λυκείου.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας ορίζεται ως εξής:

  • ΑΓΓΛΙΚΑ: Β1 έως Β2
  • ΓΑΛΛΙΚΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Α1- έως Α1

Κατά τη μαθησιακή διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει, αφού μελετήσουν τους δείκτες/περιγραφητές ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, οι οποίοι αναφέρονται στην ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, να προσδιορίσουν το επίπεδο γνώσεων των μαθητών τους (μέσω διαγνωστικής - μη βαθμολογούμενης - αξιολόγησης) ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα το μάθημά τους. Αυτό θα τους βοηθήσει να επιλέξουν τα γλωσσικά φαινόμενα (λεξιλογικά και μορφοσυντακτικά) που θα διδάξουν στους μαθητές τους, προκειμένου να αναπτύξουν τις γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες και να πραγματώσουν τις λεκτικές πράξεις που ορίζονται για τα αντίστοιχα επίπεδα γλωσσομάθειας. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (μάθημα επιλογής)

Ως διδακτικό εγχειρίδιο θα χρησιμοποιηθεί το βιβλίο με τίτλο: «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής).

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη ορίζεται ως εξής:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

Κεφ. 1: Η Ευρώπη της Αρχαιότητας
2. Το αντιθετικό σχήμα Ευρώπη – Ασία

Κεφ. 2: Η Ευρώπη του Μεσαίωνα
1. Η δυτική Ευρώπη
2. Το Βυζάντιο

Κεφ. 3: Οι Ευρωπαίοι της Αναγέννησης
1. Οι κλασικές κληρονομιές
2. Ο έντυπος λόγος
3. Η αναγεννησιακή παιδεία
4. Αναγέννηση και χριστιανισμός

Κεφ. 6: Η Ευρώπη των αντιφάσεων: επιστήμη ή μαγεία;
1. Επιστήμη
2. Μαγεία

Κεφ. 7: Η Ευρώπη και οι εξωευρωπαϊκοί λαοί
2. Τι έβλεπαν οι Ευρωπαίοι στην Αμερική

Κεφ. 8: Η κριτική του Ορθού Λόγου
1. Το κοινωνικό πλαίσιο του Διαφωτισμού
5. Πολιτισμός και κουλτούρα

Κεφ. 9: Η Ευρώπη της εξουσίας και της πολιτικής
3. Οι νέες πολιτικές έννοιες

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κεφ. 1: Η Γαλλική Επανάσταση
1. Ελευθερία – Ισότητα – Αδελφοσύνη

Κεφ. 2: Η Βιομηχανική Επανάσταση
2. Το εργαστήρι της βιομηχανικής επανάστασης

Κεφ. 3: Η Ευρώπη των Εθνών
1. Η αρχή των εθνοτήτων
2. Η εθνική συνείδηση

Κεφ. 4: Η Ευρώπη των πολιτών
1. Κοινοβουλευτισμός
2. Ο σοσιαλισμός και το εργατικό κίνημα
3. Το κράτος πρόνοιας

Κεφ. 5: Τα θεμέλια της επιστημονικής σκέψης και πρακτικής
4. Η ρήξη του 20ου αιώνα: οι βεβαιότητες κλονίζονται

Κεφ. 6: Η Τέχνη του «ευ ζην»
8. Η τέχνη στην υπηρεσία της μαζικής παραγωγής: το Μπαουχάους
9. Τα ευρωπαϊκά νεανικά μουσικά ρεύματα


Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (μάθημα επιλογής)

Ως διδακτικό εγχειρίδιο ορίζεται το βιβλίο με τίτλο: «Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων» των: Βούτσινου Γ.Α., Κοσμά Κ., Καλκάνη Γ., Σούτσα Κ.

Διδακτέα- εξεταστέα ύλη:

Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Φυσικών πόρων. Παράγραφοι: 1.1, 1.2.

Κεφάλαιο 2: Η Σχέση μας με τη Γη. Παράγραφοι: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (μόνον τα γενικά και από την υποπαράγραφο 2.6.1. τα αναφερόμενα στην «Όξινη Βροχή») και 2.7 (μόνον «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» και «Η ελάττωση του στρατοσφαιρικού όζοντος»).

Κεφάλαιο 3: Χλωρίδα και Πανίδα. Παράγραφοι: 3.1, 3.2 (εξαιρείται η υποπαράγραφος 3.2.1 «Διάκριση Πανίδας»).

Κεφάλαιο 4: Εδαφικοί Πόροι. Παράγραφοι: 4.1 Ορισμός του εδάφους, 4.2 Ιδιότητες του εδάφους, 4.2.1 Φυσικές εδαφικές ιδιότητες (εξαιρείται από το σημείο «Δομή» μέχρι το τέλος της υποπαραγράφου 4.2.1), 4.2.2 Χημικές ιδιότητες (μόνον τα γενικά και επίσης τα αναφερόμενα στο σημείο «Αντίδραση του εδάφους»), 4.3 (εξαιρούνται οι τέσσερις ομάδες των θρεπτικών στοιχείων), 4.4, 4.5 (εξαιρούνται τα σχετικά με τον Τύπο χρησιμοποίησης γης-LUT), 4.7 (εξαιρούνται τα σημεία: «Τύποι επιφανειακής διάβρωσης», «Υποεπιφανειακή διάβρωση», «Τύποι υποεπιφανειακής διάβρωσης»), 4.11 και 4.12.

Κεφάλαιο 5: Υδατικοί Πόροι. Παράγραφοι: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 (μόνον τα γενικά και ονομαστικά οι τίτλοι των παραγράφων από 5.6.1 ως 5.6.5, τα περιεχόμενά τους εξαιρούνται), 5.7 (μόνο τα γενικά και ονοματικά οι υπότιτλοι της υποπαραγράφου 5.7.1, τα περιεχόμενά τους εξαιρούνται) και 5.8.

Κεφάλαιο 6: Δασικοί Πόροι. Παράγραφοι: 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10 και 6.11.

Κεφάλαιο 7: Φυσικές προστατευόμενες περιοχές – Χώροι αναψυχής. Παράγραφοι: 7.1, 7.2 και 7.3.

Κεφάλαιο 9: Μορφές Ενέργειας. Παράγραφοι: 9.1, 9.2 , 9.2.1, 9.2.2 (εξαιρείται το σημείο «Μηχανισμός καύσης ανθράκων»), 9.2.3, 9.2.4 (μόνον τα γενικά, οι περιγραφές των αερίων εξαιρούνται), 9.6 και 9.8. Για τις παραγράφους 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.9, 9.10 και 9.11 ονομαστικά μόνον τους τίτλους.

Κεφάλαιο 10: Διαχείριση αποβλήτων. Παράγραφοι: 10.1, 10.1.1 (μόνον τα γενικά και τα «Βιολογικά χαρακτηριστικά») και 10.2.


Καλλιτεχνική Παιδεία (μάθημα επιλογής)

Το μάθημα «Καλλιτεχνική Παιδεία» περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
- τα Εικαστικά,
- τη Μουσική και
- τα Στοιχεία Θεατρολογίας.

Στα τμήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας διδάσκεται ένα από τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα.

Για τη διδασκαλία των διακριτών γνωστικών αντικειμένων προτείνονται τα εξής:

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Για τη διδασκαλία των Εικαστικών:

1. Θα ισχύσει το υπάρχον ΑΠΣ.

2. Θα χρησιμοποιηθεί το βιβλίο με τίτλο «Εικαστικά Α΄ Γενικού Λυκείου» των Ο. Ζιρώ, Ο. Κούβου, Ε. Μερτζάνη, Ε. Μωραΐτη. Στο αντίστοιχο βιβλίο του καθηγητή δίνονται εκτενείς οδηγίες.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Για τη διδασκαλία της Μουσικής:

1. Θα ισχύσει το υπάρχον ΑΠΣ.

2. Θα χρησιμοποιηθεί το βιβλίο με τίτλο «Μουσική Α΄ Γενικού Λυκείου» των Α. Ζεάκη – Γλυνιά, Ιωάννη Παπαχρόνη, Ιωάννη Σίμου και Αγνής Φραγκούλη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Για τη διδασκαλία των Στοιχείων Θεατρολογίας:

1. Θα ισχύσει το υπάρχον ΑΠΣ.

2. Θα χρησιμοποιηθεί το βιβλίο με τίτλο «Στοιχεία Θεατρολογίας Α΄ Γενικού Λυκείου» των Θ. Γραμματά, Τ. Μουδατσάκη, Π. Τζαμαργιά και Χ. Δερμιτζάκη.

Διδάσκονται όλα τα κεφάλαια των ανωτέρω διδακτικών εγχειριδίων. Ο/Η εκπαιδευτικός εμβαθύνει περισσότερο ή λιγότερο σε συγκεκριμένα κεφάλαια των βιβλίων, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των μαθητών, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένα θέματα, καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (μάθημα επιλογής)

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη στο μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» ορίζεται ως εξής: Κεφάλαιο Διδακτέα Ύλη

Κεφάλαιο 01 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 02 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 03 : 3.1

Κεφάλαιο 05 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 06 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 07 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 08 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 09 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 10 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 11 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 13 : ΟΛΟ

(...) (Μετάβαση στην εξεταστέα ύλη Α' - Β' τάξης Εσπερινών Λυκείων)

 

(...)

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 30-09-2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

 

Pin It

Εκτύπωση