Ανακαθορισμός Οργανικών Θέσεων σε Μειονοτικά Σχολεία

Εκτύπωση  

ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 4134/2018)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Τεύχος Δεύτερο
Αρ.Φύλλου 4134

Αριθμ. 148945/H2
Ανακαθορισμός οργανικότητας μειονοτικών σχολείων 2018 - 2019.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 5 και της παρ. 1 εδαφ. Α του άρθρου 7 του ν. 694/1977 (Α΄264) «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δ. Θράκην».
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 695/1977 (Α΄264) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (Α’ 147) «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 64, 65, 67 και 68 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
7. Τα άρθρα 1 και 2 του π.δ. 1024/1979 (Α΄288) «Περί συστάσεως θέσεων, κλάδων και βαθμών διά τους Μουσουλμάνους Δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, αποφοίτους της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης, του τρόπου διορισμού αυτών και ρυθμίσεων θεμάτων υπηρεσιακής καταστάσεως αυτών».
8. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 39/1992 (Α΄19) «Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης».
9. Το άρθρο 1 του π.δ. 98/2007 (Α΄121) «Σύσταση θέσεων για Μουσουλμάνους δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των μειονοτικών δημοσίων σχολείων της Θράκης».
10. Την αριθ. Ζ2/182/29-4-1999 (Β΄555) υπουργική απόφαση «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Μειονοτικών Σχολείων».
11. Την αριθ. 62092/10-6-2002 (ΦΕΚ 776/τ. Β΄ /21-6-2002) υπουργική απόφαση «Καθήκοντα και αρμοδιότητες σχολικής εφορείας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
14. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (Α’ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».
15. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
16. Την αριθ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β’/2015).
17. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
18. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
19. Το π.δ. 22/2018 (Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
20. Την αριθ. 52935/Υ1/30-3-2018 (Β’ 1227) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
21. Την αριθ. 180763/Γ1/25-10-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 536/2017) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
22. Την αριθ. 40023/Υ1/9-03-2018 υπουργική απόφαση (Β’ 867) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”, “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού”» στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον Προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
23. Την με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 (Β΄1340) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
24. Την με αριθ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) υπουργική απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
25. Το πραγματικό γεγονός ότι έχουν μεταβληθεί τα αριθμητικά στοιχεία των μαθητών που φοιτούν κατά την τελευταία τριετία στα αναφερόμενα μειονοτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
26. Την με αριθ. 154110/Δ1/18-09-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018 - 2019».
27. Την με αριθ. Φ.8.2/2.1/4313/7-05-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Ανακαθορισμός οργανικότητας μειονοτικών σχολείων».
28. Την με αριθ. Φ.1/Γ/242/126535/Β1/25-07-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον ανακαθορισμό της οργανικότητας των κάτωθι μειονοτικών σχολείων, για το σχολικό έτος 2018 - 2019, ως εξής:

Α. Κατηγορία μεταβολής: Προαγωγή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
Α/ Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑ ΟΡΓΑΝIKOTHTA ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 73
1 Μ/κό Δημ. Σχ. 1ο Κομοτηνής από 8/θ σε 10/θ 5 5

Β.1. Κατηγορία μεταβολής: Υποβιβασμός

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
Α/ Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟTΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑ ΟΡΓΑΝIKOTHTA ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 73
1 Μ/κό Δημ. Σχ. Σιδηρούς από 4/θ σε 2/θ 1 1
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
Α/ Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑ ΟΡΓΑΝIKOTHTA ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 73
1 Μ/κό Δημ. Σχ. Άνω Θερμών από 4/θ σε 2/θ 1 1
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑ ΟΡΓΑΝIKOTHTA ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 73
1 Μ/κό Δημ. Σχ. Αμαράντων από 4/θ σε 2/θ 1 1
2 Μ/κό Δημ. Σχ. 2ο Κομοτηνής από 8/θ σε 6/θ 3 3
3 Μ/κό Δημ. Σχ. 4ο Κομοτηνής από 8/θ σε 6/θ 3 3

Σημείωση: Τα ανωτέρω Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία ήδη λειτουργούν, τα τελευταία σχολικά έτη, με την προτεινόμενη νέα οργανικότητα, λόγω εγγραφής σε αυτά αριθμού μαθητών κατά πολύ μικρότερου από τον προβλεπόμενο της παλαιάς οργανικότητας.

Β. 2. Κατηγορία μεταβολής: Υποβιβασμός

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑ ΟΡΓΑΝIKOTHTA ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 73
1 Μ/κό Δημ. Σχ.
Γέρικου
από 2/θ σε 0/θ 0 0
2 Μ/κό Δημ. Σχ. Μικρακίου από 2/θ σε 0/θ 0 0
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑ ΟΡΓΑΝIKOTHTA ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 73
1 Μ/κό Δημ. Σχ.
Κύκνου
από 2/θ σε 0/θ 0 0
2 Μ/κό Δημ. Σχ. Ζουμπουλίου από 2/θ σε 0/θ 0 0
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
Α/ Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑ ΟΡΓΑΝIKOTHTA ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 73
1 Μ/κό Δημ. Σχ.
Δύμης
από 2/θ σε 0/θ 0 0
2 Μ/κό Δημ. Σχ. Λοφαρίου από 2/θ σε 0/θ 0 0
3 Μ/κό Δημ. Σχ.
Νέδας
από 2/θ σε 0/θ 0 0
4 Μ/κό Δημ. Σχ.
Στροφής
από 2/θ σε 0/θ 0 0
5 Μ/κό Δημ. Σχ.
Σώστη
από 2/θ σε 0/θ 0 0

Σημείωση: Τα ανωτέρω Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία, ήδη βρίσκονται, τα τελευταία σχολικά έτη, σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τους, λόγω έλλειψης μαθητών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

 Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4341/2017)

Αρ.Πρωτ.Φ.1923/178887/23-10-2017/H2/23-10-2018

Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων,
Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων,
Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
Πληροφορίες:Ελ. Χρυσικάκη,
Τηλέφωνο: 210-3442296
e.mail.: dipode(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
fax: 210-3442299

Θέμα: «Ανακαθορισμός οργανικότητας μειονοτικών σχολείων»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 5 και της παρ.1 εδαφ. Α του άρθρου 7 του Ν. 694/1977 (Α΄264) «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δ. Θράκην».
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 695/1977 (Α΄264) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2986/2002 (Α΄ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3304/2005 (Α΄16) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».
5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 64, 65, 67 και 68 του Ν. 4310/2014 (Α’ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
7. Τα άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 1024/1979 (Α΄288) «Περί συστάσεως θέσεων, κλάδων και βαθμών διά τους Μουσουλμάνους Δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, αποφοίτους της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης, του τρόπου διορισμού αυτών και ρυθμίσεων θεμάτων υπηρεσιακής καταστάσεως αυτών».
8. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 39/1992 (Α΄19) «Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης».
9. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 98/2007 (Α΄121) «Σύσταση θέσεων για Μουσουλμάνους δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των μειονοτικών δημοσίων σχολείων της Θράκης».
10. Την αριθ. Ζ2/182/29-4-1999 (Β΄555) Υ.Α. «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Μειονοτικών Σχολείων».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98).
12. Το Π.Δ. 114/2014 (Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
13. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015, (Α΄ 114) «Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
14. Το Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Την υπ’ αριθ. 95260/Γ1/7-6-2017 κοινή Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 277/2017): «Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
16. Την με αρ. πρωτ. 175372/Υ1/2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών Υπηρεσιακών Μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’2988)», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ. 197109/Α1/04-12-2015 (Β’ 2654) όμοια απόφαση.
17. Την με αριθ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υ.Α. «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
18. Την με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/2012 (Β΄1340) Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
19. Το πραγματικό γεγονός ότι έχουν μεταβληθεί τα αριθμητικά στοιχεία των μαθητών που φοιτούν κατά την τελευταία τριετία στα αναφερόμενα μειονοτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
20. Την με αριθ. 184954/ΓΔ4/2-11-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017».
21. Την με αριθ. Φ. 8.2/2.1/4512/12-06-2017 εισήγηση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα: «Ανακαθορισμός οργανικότητας μειονοτικών σχολείων».
22. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
23. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 (Α’ 147) «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις».

Αποφασίζουμε

Α. Τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων, σε δασκάλους του Ελληνόγλωσσου και του Μειονοτικού Προγράμματος, των παρακάτω μειονοτικών σχολείων, ως εξής:

Κατηγορία μεταβολής: Υποβιβασμός

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Α/ Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ
ΟΡΓΑΝ.

ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 73

1

Μ/κό Δημ. Σχ. Διδυμοτείχου

από

4/θ

σε

2/θ

1

1

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Α/ Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ
ΟΡΓΑΝ.

ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 73

1

Μ/κό Δημ. Σχ. Κεντητής

από

6/θ

σε

4/θ

2

2

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α/ Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ
ΟΡΓΑΝ.

ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 73

1.

Μ/κό Δημ. Σχ. Αμαξάδων

από

4/θ

σε

2/θ

1

1

2.

Μ/κό Δημ. Σχ. Αράτου

από

4/θ

σε

2/θ

1

1

3.

Μ/κό Δημ. Σχ. Κοπτερού

από

4/θ

σε

2/θ

1

1

Σημείωση: Τα ανωτέρω Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία ήδη λειτουργούν, τα τελευταία σχολικά έτη, με την προτεινόμενη νέα οργανικότητα, λόγω εγγραφής σε αυτά αριθμού μαθητών κατά πολύ μικρότερου από τον προβλεπόμενο της παλαιάς οργανικότητας.

Β. Κατηγορία μεταβολής: Υποβιβασμός

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Α/ Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ
ΟΡΓΑΝ.

ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 73

1

Μ/κό Δημ. Σχ. Πολιάς

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Α/ Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ
ΟΡΓΑΝ.

ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 73

1.

Μ/κό Δημ. Σχ. Προσηλίου

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

2.

Μ/κό Δημ.Σχ. Σατρών

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α/ Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ
ΟΡΓΑΝ.

ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 73

1.

Μ/κό Δημ. Σχ. Μαυροματίου

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

2.

Μ/κό Δημ. Σχ. Μιράνων

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

3.

Μ/κό Δημ. Σχ. Τσούκας

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

Σημείωση: Τα ανωτέρω Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία, ήδη βρίσκονται, τα τελευταία σχολικά έτη, σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τους, λόγω έλλειψης μαθητών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός
Κωνσταντίνος Γαβρόγλου


Αντικατέστησε το Αρ.Πρωτ.Α.Σ.392/60933/Ζ2/27-05-2011 στο ΦΕΚ 1105/2011


Εκτύπωση