Ομάδες Μαθημάτων στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης

Εκτύπωση  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) ΣΤΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 333/2021

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Καμενοπούλου
Τηλ.: 2103442445
e-mail: tmi(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘEMA: «Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων (ομάδες μαθημάτων) Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 τoυ άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40Α΄του ν. 3536/2007 (Α΄ 42), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 28 ν. 4301/2014 (Α΄ 223) «Οργάνωση της νομικής μορφής των Θρησκευτικών Κοινοτήτων και ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»
γ) του π.δ. 126/2016 ( Α’ 211) με θέμα «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του ν.4692/2020 (Α΄111) με θέμα «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.»
ε) του π.δ. 81/2019 (Α΄119) με θέμα, «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
στ) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ) του π.δ. 84/2019 (Α΄123) με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
η) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98),2. την υπ΄ αριθμ. 65234/Θ2/2017 (Β’ 1444) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ομάδες μαθημάτων και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης»,
2. την υπ’ αριθμ. 125708/Δ2/2020 (Β’ 4177) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά́ τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού́ Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό́ θέμα»,
3. την υπ’ αριθμ. 112350/Θ2/2020 (Β΄ 3769) Υπουργική Απόφαση για το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης,
4. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13/08-10-2020 έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης (Ε.Σ.Μ.Ι.Θ.), με θέμα «Γνωστοποίηση προτάσεων – απόψεων», με το οποίο ενημερώθηκε αρμοδίως το ΥΠΑΙΘ για το περιεχόμενο της 5ης /07-10-2020 Πράξης του εν λόγω Συμβουλίου,
5. την Πράξη υπ’ αριθμ. 5/07-10-2020 του Ε.Σ.Μ.Ι.Θ, με θέμα «Διατύπωση απόψεων για την κατανομή́ των διδασκόμενων μαθημάτων σε ομάδες μαθημάτων και ορισμού́ των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης»,
6. το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ.8.2./47/10767/02-11-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Ομάδες μαθημάτων στα Μουσουλμανικά́ Ιεροσπουδαστήρια Θράκης»,
7. το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 13435/11-12-2020 έγγραφο του ΙΕΠ με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ’αριθμ.57/10-12-2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
8. Την με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/655/176673/Β1/28-12-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ 143/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Φ.ΕΚ. 129/Α’) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία, από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού  Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ,

Αποφασίζουμε

1) Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο Γυμνάσιο των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης κατατάσσονται σε τρεις Ομάδες, ως εξής:

Ομάδα Α’:

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία),
 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά κείμενα από μετάφραση),
 3. Ιστορία,
 4. Μαθηματικά,
 5. Φυσική,
 6. Βιολογία,
 7. Αγγλικά,
 8. Κοράνι,
 9. Φικχ (Ερμηνεία Ισλαμικού Δικαίου) για την Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, και Ακαήντ (Θεμελιώδεις Αρχές Ισλάμ) για τη Γ΄ Γυμνασίου, τα οποία εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις.

Ομάδα Β΄:

 1. Γεωλογία – Γεωγραφία,
 2. Χημεία,
 3. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,
 4. Τεχνολογία-Πληροφορική,
 5. Οικιακή Οικονομία,
 6. Αραβική Γλώσσα,
 7. τουρκική Γλώσσα,
 8. Ισλαμική Ιστορία,
 9. Σιρά.

Ομάδα Γ΄:

 1. Μουσική-Καλλιτεχνικά,
 2. Φυσική Αγωγή.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου.

2) Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο Λύκειο των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης κατατάσσονται σε δύο Ομάδες, ως εξής:

Για την Α΄ Λυκείου

Ομάδα Α΄:
Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Θρησκευτικής Εξειδίκευσης τα οποία εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις:

 1. Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία),
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία),
 3. Ιστορία,
 4. Φυσικές Επιστήμες (μόνο Φυσική και Χημεία),
 5. Αγγλικά,
 6. Κοράνιo, και
 7. Φικχ (ερμηνεία του Ισλαμικού Δικαίου).

Ομάδα Β΄:
Υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα θρησκευτικής εξειδίκευσης, (πέραν αυτών της Ομάδας Α΄ δηλαδή), τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

Για τη Β΄ Λυκείου

Ομάδα Α΄:
Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Θρησκευτικής Εξειδίκευσης τα οποία εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις:

 1. Ελληνική Γλώσσα (τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία),
 2. Ιστορία,
 3. Φυσικές Επιστήμες (μόνο Βιολογία),
 4. Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος Άλγεβρα),
 5. Αγγλικά,
 6. Κοράνιo,
 7. Φικχ (ερμηνεία του Ισλαμικού Δικαίου),
 8. Τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού.

Ομάδα Β΄:
Υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και υπόλοιπα μαθήματα θρησκευτικής εξειδίκευσης (πέραν αυτών της Ομάδας Α΄ δηλαδή), τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

Για τη Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Α΄:
Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Θρησκευτικής Εξειδίκευσης τα οποία εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις:

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
 2. Μαθηματικά (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών),
 3. Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής),
 4. Κοράνιo,
 5. Αλ Ιμαμάτου (Πρακτικά καθήκοντα Ιμάμη),
 6. όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

Ομάδα Β΄:
Υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, και από τα μαθήματα θρησκευτικής εξειδίκευσης όλα τα υπόλοιπα (πέραν αυτών της Ομάδας Α΄ δηλαδή), τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 126/2016 (Α 211) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 125708/Δ2/2020 (Β’ 4177) με τη σημείωση ότι οι ενέργειες των Διευθυντών, που προβλέπονται, ασκούνται κατά συναρμοδιότητα με τους υποδιευθυντές των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης. Από της δημοσιεύσεως της παρούσης παύει να ισχύει η αριθμ. 65234/Θ2/2017 (Β’ 1444) ομοία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση