Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

Εκτύπωση  

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3769/2020

Αριθμ. 112350/Θ2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τoυ άρθρου 4 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 136), β) τη παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) του άρθρου 40Α του ν. 3536/2007 «Ειδικές Ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής…» (Α’ 42) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων … και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 223), δ) Του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Α’ 118) και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπό στοιχεία 142126/Θ2/13-09-2019 υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης» (B’ 3482).
3. Την υπό στοιχεία 108806/Θ2/24-8-2020 απόφαση Υπουργού Παιδείας «Αναμόρφωση των Ωρολογίων Προγραμμάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων».
4. Την υπό στοιχεία 72322/Δ2/11-6-2020 υπουργική απόφαση (Β’ 2265) απόφαση Υφυπουργού Παιδείας «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου».
5. Την υπό στοιχεία 74181/Δ2/15-6-2020 απόφαση Υφυπουργού Παιδείας «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Γενικού Λυκείου» (Β’ 2338),
6. Tην ανάγκη αναμόρφωσης των Ωρολογίων Προγραμμάτων των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.
7. Την υπ’ αρ. 39/06-08-2020 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
8. Την υπ’ αρ. 2/19-8-2020 πράξη του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης (Ε.Σ.Μ.Ι.Θ.).
9. Την υπ’ αρ. 11/21-03-2019 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
10. Το π.δ. 81/2019, «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
11. Το π.δ. 83/2019, «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
12. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-1-2020 απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” … στους Γενικούς Γραμματείς …του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).
13. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/390/110655/Β1/26-8-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (A’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’ Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης ως εξής:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΕΙΣ
Α Β Γ
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία 3 3 3
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2 2 2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 2 2
Μαθηματικά 4 4 4
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1 2 2
Χημεία - 1 1
Βιολογία 1 1 1
Γεωλογία-Γεωγραφία 1 2 -
Οικιακή Οικονομία 1 - -
Ιστορία 2 2 2
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή - - 2
Θρησκευτικά - - -
Αγγλικά 2 2 2
Φυσική Αγωγή 2 2 2
Τεχνολογία και Πληροφορική Τεχνολογία - - -
Πληροφορική 2 1 1
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Μουσική - - -
Καλλιτεχνικά - - 1
Σύνολο ωρών 25 26 27
Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης Φικχ (Ερμηνεία Ισλαμικού Δικαίου) 2 2 -
Κοράνιο 4 3 3
Αραβική Γλώσσα 2 2 2
Τουρκική Γλώσσα 1 1 1
Ισλαμική Ιστορία - - 1
Σιρα 1 1 -
Ακαηντ (Θεμελιώδεις Αρχές Ισλάμ) - - 1
Σύνολο ωρών Θρησκευτικής Εξειδίκευσης 10 9 8
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35 35 35

Β. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α’ τάξεως Λυκείου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης ως εξής:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ Λυκείου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης
Μαθήματα Γενικής Παιδείας - Κοινού Προγράμματος 27
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4
Νέα Ελληνική Γλώσσα 3
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά -
Ιστορία 2
Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 1
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 2
Εφαρμογές Πληροφορικής 1
Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης 8
Ταφσίρ (Ερμηνεία Κορανίου) 1
Φικχ (Ερμηνεία Ισλαμικού Δικαίου) 1
Χαντίθ (Λόγια του Προφήτη Μωάμεθ) 1
Κοράνιο 2
Αραβι κή Γλώσσα 1
Τουρκική Γλώσσα 2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35

Γ. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β’ τάξεως Λυκείου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης ως εξής:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β' Λυκείου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης 
Μαθήματα Γενικής Παιδείας - Κοινού Προγράμματος 22
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 2
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 1
Θρησκευτικά -
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
Φυσική Αγωγή 1
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3
Λατινικά 2
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5
Φυσική 2
Μαθηματικά 3
Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης 8
Ταφσίρ (Ερμηνεία Κορανίου) 1
Φικχ (Ερμηνεία Ισλαμικού Δικαίου) 1
Χαντίθ (Λόγια του Προφήτη Μωάμεθ) 1
Κοράνιο 2
Αραβική Γλώσσα 1
Τουρκική Γλώσσα 2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35

Δ. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ’ τάξεως Λυκείου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης ως εξής:

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ' Λυκείου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης 
Μαθήματα Γενικής Παιδείας 9
Θpησκευτικά -
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 6
Ιστορία
(το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας)

Μαθηματικά
(το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)
1
Ξένη Γλώσσα (αγγλικά) 1
Φυσική Αγωγή 1
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 18
Αοναία Ελληνικά 6
Ιστορία 6
Κοινωνιολογία (για το σχολικό έτος 2020-2021)
Λατινικά (από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής)
6
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας
18
Φυσική 6
Χημεία 6
Μαθηματικά (για τους μαθητές που επιλέγουν το δεύτερο επιστημονικό πεδίο)
ή
Βιολογία (για τους μαθητές που επιλέγουν το τρίτο επιστημονικό πεδίο)
6
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 18
Μαθηματικά 6
Πληpοcpοpική 6
Οικονομία 6
Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης 8
Κοράνιο 3
Ιστοpία Θpησκειών 1
Μεθοδολογία Ισλαμικού Δικαίου 1
Μεθοδολογία των Χαντίθ 1
Αλ Ιμαματου (Πρακτικά Καθήκοντα Ιμάμη) 1
Τουρκική Γλώσσα 1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι διατάξεις της υπό στοιχεία 142126/Θ2/13-09-2019 (B’ 3482) υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 31 Αυγούστου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Καταργήθηκε η Αριθμ. 142126/Θ2/13-09-2019 στο ΦΕΚ 3482/2019

Καταργήθηκε η Αριθμ. 182944/Θ2/30-10-2018 στο Φ.Ε.Κ. 5021/2018.


Εκτύπωση