Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

Εκτύπωση  
Pin It

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 3482
17 Σεπτεμβρίου 2019

Αριθμ. 142126/Θ2
Ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τoυ άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Φ.Ε.Κ. 136/Α’) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»,
β) του ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) του άρθρου 40Α του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/Α’) «Ειδικές Ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής…» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4301/2014 (Φ.Ε.Κ. 223/Α’) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων … και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις», δ) του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α’) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την 182944/Θ2/30-10-2018 (Φ.Ε.Κ. 5021/Β’) υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Προγραμμάτων των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης».
3. Την 139454/Δ2/04-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 3807/Β’) υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Γενικού Λυκείου».
4. Την 77568/Δ2/21-05-2019 (Φ.Ε.Κ. 1790/Β’) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της με 139454/Δ2/28-08-2018 υπουργικής απόφασης …… ως προς το Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου».
5. Την 97012/Θ2/18-06-2019 (Φ.Ε.Κ. 2525/Β’) υπουργική απόφαση «Αναμόρφωση των Ωρολογίων Προγραμμάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων».
6. Tην ανάγκη αναμόρφωσης των Ωρολογίων Προγραμμάτων των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.
7. Την με αριθμ. 33/22-08-2019 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
8. Την με αριθμ. 2/24-06-2019 πράξη του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης (Ε.Σ.Μ.Ι.Θ.).
9. Την με αριθμ. 11/21-03-2019 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
10. Το π.δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119/Α’) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
11. Το π.δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121/Α’) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Το π.δ. 84/2019 (Φ.Ε.Κ. 123/Α’) με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
13. Το π.δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α’).
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. Φ.1/Γ/418/132602/Β1/28-8-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (A΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’ Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης ως εξής:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΕΙΣ
Α Β Γ
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία 3 3 3
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2 2 2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από με- τάφραση 2 2 2
Μαθηματικά 4 4 4
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1 2 2
Χημεία - 1 1
Βιολογία 1 1 1
Γεωλογία-Γεωγραφία 1 2 -
Οικιακή Οικονομία 2 - -
Ιστορία 2 2 2
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή - - 2
Θρησκευτικά - - -
Αγγλικά 2 2 2
Φυσική Αγωγή 2 2 2
Τεχνολογία και Πληροφορική Τεχνολογία - - -
Πληροφορική 1 1 1
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Μουσική - - -
Καλλιτεχνικά - - 1
Σύνολο ωρών 25 26 27
Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης Φικχ (Ερμηνεία Ισλαμικού Δικαίου) 2 2 -
Κοράνιο 4 3 3
Αραβική Γλώσσα 2 2 2
Τουρκική Γλώσσα 1 1 1
Ισλαμική Ιστορία - - 1
Σιρα 1 1 -
Ακαηντ (Θεμελιώδεις Αρχές Ισλάμ) - - 1
Σύνολο ωρών Θρησκευτικής Εξειδίκευσης 10 9 8
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35 35 35

Β. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α’ τάξεως Λυκείου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης ως εξής:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ Λυκείου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης
Μαθήματα Γενικής Παιδείας - Κοινού Προγράμματος 26
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4
Νέα Ελληνική Γλώσσα 3
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά -
Ιστορία 2
Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 1
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα μαθήματα)
1
Εφαρμογές Πληροφορικής 1
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 1
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 1
Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά ή Μουσική ή Στοιχεία Θεατρολογίας) 1
Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης 8
Ταφσίρ (Ερμηνεία Κορανίου) 1
Φικχ (Ερμηνεία Ισλαμικού Δικαίου) 1
Χαντίθ (Λόγια του Προφήτη Μωάμεθ) 1
Κοράνιο 2
Αραβι κή Γλώσσα 1
Τουρκική Γλώσσα 2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35

Γ. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β’ τάξεως Λυκείου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης ως εξής:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β' Λυκείου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης 
Μαθήματα Γενικής Παιδείας - Κοινού Προγράμματος 22
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 1
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία 1
Θρησκευτικά -
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
Φυσική Αγωγή 1
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη) 2
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5
Φυσική 3
Μαθηματικά 2
Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης 8
Ταφσίρ (Ερμηνεία Κορανίου) 1
Φικχ (Ερμηνεία Ισλαμικού Δικαίου) 1
Χαντίθ (Λόγια του Προφήτη Μωάμεθ) 1
Κοράνιο 2
Αραβική Γλώσσα 1
Τουρκική Γλώσσα 2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35

Δ. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ’ τάξεως Λυκείου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης ως εξής:

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ' Λυκείου των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης 
Μαθήματα Γενικής Παιδείας 6
Θpησκευτικά -
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 6
Φυσική Αγωγή -
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 21
(6 ώρες κάθε μάθημα συν 1 ώρα ανά μάθημα
για συνεργασία με τον εκπαιδευτικό)
Αοναία Ελληνικά 7
Ιστορία 7
Κοινωνιολογία 7
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 21
(6 ώρες κάθε μάθημα συν 1 ώρα ανά μάθημα
για συνεργασία με τον εκπαιδευτικό)
Φυσική 7
Χημεία 7
Μαθηματικά 7
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας 21
(6 ώρες κάθε μάθημα συν 1 ώρα ανά μάθημα
για συνεργασία με τον εκπαιδευτικό)
Φυσική 7
Χημεία 7
Βιολογία 7
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 21
(6 ώρες κάθε μάθημα συν 1 ώρα ανά μάθημα
για συνεργασία με τον εκπαιδευτικό)
Μαθηματικά 7
ΠληpοcpοpικrΊ 7
Οικονομία 7
Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης 8
Κοράνιο 3
Ιστοpία Θpησκειών 1
Μεθοδολογία Ισλαμικού Δικαίου 1
Μεθοδολογία των Χαντίθ 1
Αλ Ιμαματου (Πρακτικά Καθήκοντα Ιμάμη) 1
Τουρκική Γλώσσα 1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2019-2020.

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι διατάξεις της 182944/Θ2/30-10-2018 (Φ.Ε.Κ. 5021/Β’) υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Pin It

Εκτύπωση