Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μειονοτικού Γυμνασίου Κομοτηνής

Εκτύπωση  
Pin It

Αρ.Πρωτ.115228/Η2/09-07-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.
Πληροφορίες: Ελ. Χρυσικάκη,
Τηλέφωνο: 210-3442296,
e.mail.: dipode(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
fax: 210-3442365

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Α’, Β’, Γ’ τάξεων Μειονοτικού Γυμνασίου Κομοτηνής και Ιδιωτικού Μειονοτικού Γυμνασίου Ξάνθης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του N. 694/1977 (Α΄264) «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητος εις Δ. Θράκην» και β) του άρθρου 3 του N. 695/1977 (Α΄264) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας».
2. Την περ. γ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του N. 1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» .
3. Την παρ. 2 του άρθρου 7 του N. 2525/1997 (Α’ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» .
4. Την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 42 του N. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 52 του N.4386/2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις ».
5. Την περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του N. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
6. Το Ν.Δ. 2203 της 15 Αυγούστου 1952 (Α’ 222) «Περί ιδρύσεως εν Κομοτηνή Γυμνασίου υπό την επωνυμία «Γυμνάσιον Τζελάλ Μπαγιάρ» και την 28767/5 -4-1965 Υ.Α. (Γ’ 142), με την οποία χορηγείται άδεια ιδρύσεως ημερησίου Γυμνασίου εις Ξάνθην υπό τον τίτλο «Μειονοτικόν Γυμνάσιον Ξάνθης».
7 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98).
8. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015, (Α΄ 114), «Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το Π.Δ. 22/2018 (Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
12. Την υπ’ αριθ. 52935/Υ1/30-3-2018 (Β’ 1227) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
13. Την υπ’ αριθ. 180763/Γ1/25-10-2017 κοινή Υ.Α. (Υ.Ο.Δ.Δ. 536/2017): «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
14. Την υπ’ αριθ. 40023/Υ1/9-03-2018 Υ.Α. (Β’ 867)» Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον Προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
15. Την υπ’ αριθ. Φ.1923/131162/8-8-2016/Η2 (Β’ 2687) Υ.Α., με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Α’, Β’, Γ’ τάξεων των Μειονοτικών Γυμνασίων Θράκης».
16. Την υπ’ αριθ. 95334/11-6-2018/Η2 εισήγηση της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μειονοτικών Γυμνασίων σχολικού έτους 2018-2019».
17. Το Απόσπασμα της υπ’ αριθ. 29/21-06-2018 Πράξης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μειονοτικών Γυμνασίων».
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’. Β’ και Γ’ τάξεων του Μειονοτικού Γυμνασίου Κομοτηνής, ως εξής:

Διδακτικό Αντικείμενο/Μάθημα

Τάξεις

Α

Β

Γ

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

3

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

2

2

2

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

2

2

 

Μαθηματικά

4

4

4

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

2

2

Χημεία

-

1

1

Βιολογία

1

1

1

Γεωγραφία

1

2

-

Οικιακή Οικονομία

1

1

-

Ιστορία

2

2

2

Κοινωνική και πολιτική αγωγή

-

-

2

Θρησκευτικά

2

2

2

Αγγλικά

2

2

2

Τουρκικά

4

3

3

Φυσική Αγωγή

2

2

2

Πληροφορική

1

1

1

Μουσική

1

1

1

Βιωματικές δράσεις

Σχολική και κοινωνική ζωή

1

-

-

ΣΕΠ και τοπική ιστορία

-

-

1

Σύνολο ωρών υποχρεωτικού ωραρίου

32

32

32

Καθορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’. Β’ και Γ’ τάξεων του Ιδιωτικού Μειονοτικού Γυμνασίου Ξάνθης, ως εξής:

Διδακτικό Αντικείμενο/Μάθημα

Τάξεις

Α

Β

Γ

Νεοελληνική Γλώσσα και

Γλωσσική Διδασκαλία

3

2

2

Γραμματεία

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

2

2

2

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

2

2

Μαθηματικά

4

4

4

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

2

2

Χημεία

-

1

1

Βιολογία

1

1

1

Γεωγραφία

1

2

-

Οικιακή Οικονομία

1

1

-

Ιστορία

2

2

2

Κοινωνική και πολιτική αγωγή

-

-

2

Θρησκευτικά

2

2

2

Αγγλικά

2

2

2

Τουρκικά

4

3

3

Φυσική Αγωγή

2

2

2

Πληροφορική

1

1

1

Εικαστικά

1

1

1

Μουσική

1

-

1

Σύνολο ωρών υποχρεωτικού ωραρίου

32

32

32

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Φ.1923/75406/9-5-2017/H2 (Β’ 1709) Υ.Α., με θέμα: «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών των Μειονοτικών Γυμνασίων Θράκης», και αξιολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 της ίδιας Υ.Α.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό 2018-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση