Μετεγγραφές Μαθητών από / προς Ελληνικά Σχολεία Εξωτερικού

Εκτύπωση  

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αρ.Πρωτ.110919/Η2/03-07-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Email : dipode1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σ. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210-344. 2362

ΘΕΜΑ: «Μετεγγραφές από και προς ελληνικά Λύκεια του εξωτερικού»

Σχετ.: η Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-1-2018 (Β΄ 120) «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Σε συνέχεια ανωτέρω Υ.Α., διευκρινίζουμε ότι οι εγγραφές και μετεγγραφές από και προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με διαβίβαση των απαραίτητων εγγράφων (ατομικά δελτία, αίτηση κηδεμόνα, υπηρεσιακά σημειώματα διευθυντών σχολικών μονάδων), κατά το υπ’ αρ. έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ, χωρίς χρήση των εφαρμογών ηλεκτρονικών εγγραφών που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες εντός της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με την ως άνω Υ.Α.

Σας ενημερώνουμε, ωστόσο, ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εργάζεται προς την κατεύθυνση γενίκευσης της εφαρμογής ηλεκτρονικών εγγραφών και ως προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, ώστε να διευκολυνθεί εμπράκτως η μαθητική κινητικότητα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΠΕΘ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.Φ.814.13/43632/Η2/15-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Emaιl : dipode(ΣΤΟ)minedu.goν.gr
Πληροφορίες : Σ. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210 3442362

ΘΕΜΑ: «Προθεσμία για τις μετεγγραφές μαθητών»

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 35 του Π . Δ. 376/93 και με την υπ' αρ. Zl/2822/13.07.99 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, μετεγγραφές μαθητών από και προς τα ελληνικά Γυμνάσια και Λύκεια του εξωτερικού μπορούν να γίνονται μέχρι την 31η Μαρτίου 2018 (ημερομηνία σύνταξης υπηρεσιακών σημειωμάτων των Διευθυντών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων) .

Μετά την 31 η Μαρτίου μόνο κατ' εξαίρεση και με έκδοση Υπουργικής Απόφασης εγκρίνονται μετεγγραφές.

Τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τις σχολικές μονάδες που υπάγονται στην περιοχή ευθύνης τους, ώστε να τακτοποιηθούν τυχόν εκκρεμότητες.

Αντίστοιχα, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν τα σχολεία που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, μέσω των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης.

Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι θα ακολουθήσει νέο έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με τις μετεγγραφές σε Λύκεια της ημεδαπής μαθητών της Γ' τάξης των ελληνικών Λυκείων του εξωτερικού που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ


Αρ.Πρωτ.Φ.814.13/166020/Η2/05-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Σ. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210 3442362
Ηλ/κή δ/νση:dipode(ΣΤΟ)minedu.goν.gr

ΘΕΜΑ : «Μετεγγραφές μαθητών από και προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού»

Σχετικά με το ζήτημα της μετεγγραφής μαθητών από τα σχολεία της ημεδαπής προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και αντίστροφα σας υπενθυμίζουμε ότι η αποστολή του ατομικού δελτίου του μαθητή/ της μαθήτριας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα που έχουν ανταλλάξει οι Διευθυντές των σχολείων και την αίτηση του  κηδεμόνα για μέτεγγραφή του μαθητή. Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται σε περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων, ώστε να διαπιστώνεται η συναίνεση του έχοντος την επιμέλεια του τέκνου για τη μετακίνησή του στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το πεδίο με τα στοιχεία του κηδεμόνα στο ατομικό δελτίο, το οποίο θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του Διευθυντή του σχολείου και του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τα σχολεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους (μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τα σχολεία περιοχής ευθύνης τους.

Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ


Αρ.Πρωτ.Φ.814.13/41765/Η2/13-03-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΙΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Email : dipode1(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Σιδέρη
Τηλέφωνο : 210-344.2362
FAX : 210-344.2365

ΘΕΜΑ: «Προθεσμία για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών»

Σάς υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το. αρ.35 του Π.Δ.376/93 και με την με αρ.Ζ1/2822/13.07.99 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας η τελευταία προθεσμία των μετεγγραφών μαθητών/τριών είναι η 31η Μαρτίου 2017.

Τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τις σχολικές μονάδες που υπάγονται στην περιοχή ευθύνης τους, ώστε να τακτοποιηθούν τυχόν εκκρεμότητες σχετικά με τις μετεγγραφές των μαθητών/τριών από τα σχολεία της ημεδαπής προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και αντίστροφα.

Αντίστοιχα, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν τα σχολεία που unάγονται στην αρμοδιότητά τους, μέσω των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης.

Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ


Αρ.Πρωτ.Φ.814.13/199624/Η2/23-11-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ
& ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
TMHMA ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Α. Σιδέρη
Τηλέφωνο : 210 3442362
Φαξ Φαξ: 210 3442299
Ηλ/κή δ/νση:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Μετεγγραφές μαθητών/τριών»

Σχετικά με το ζήτημα της μετεγγραφής μαθητών/τριών από τα σχολεία της ημεδαπής προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και αντίστροφα σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Η αποστολή του ατομικού δελτίου του/της μαθητή/τριας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα που έχουν ανταλλάξει οι Διευθυντές των σχολείων και από την αίτηση μετεγγραφής του γονέα. Επίσης, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το πεδίο με τα στοιχεία του κηδεμόνα στο ατομικό δελτίο, ενώ το ατομικό δελτίο θα πρέπει να είναι θεωρημένο (σφραγισμένο) και να φέρει την υπογραφή του Διευθυντή του σχολείου και του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης να ενημερώσουν τα σχολεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους (μέσω των Δ/σεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τα σχολεία περιοχής ευθύνης τους.

Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ


Εκτύπωση