Μετεγγραφές Μαθητών από / προς Ελληνικά Σχολεία Εξωτερικού

Εκτύπωση  

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4614/2021

Αριθμ. 122716/ΓΔ4
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
2. Την παρ. 8 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 89 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
3. Τον ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
4. Τον ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» (Α’ 244).
5. Το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
9. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
10. Την υπό στοιχεία Φ. 353.1/324/105657/Δ1/2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των Συλλόγων Διδασκόντων» (Β’ 1340).
11. Την υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/536/102212/Β1/20-08-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005), ως προς την παρ. 1 του άρθρου 14, η οποία αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 14
Μαθητές/τριες από ξένα σχολεία του εξωτερικού

1.α. Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της φοίτησής τους, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, αν προσκομίσουν θεωρημένα και επίσημα μεταφρασμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε αντίστοιχη τάξη των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ή σε κατώτερη, με Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα. Η αντίστοιχη τάξη καθορίζεται από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α καθορίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και το σχολείο φοίτησης σε συνεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με βασικό κριτήριο τον τόπο κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

β. Μαθητές/τριες, υπότροφοι σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος, για το οποίο έχει εκδοθεί πρόσκληση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, άμα τη επιστροφή τους στην Ελλάδα εγγράφονται απευθείας σε αντίστοιχη τάξη των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, συμπεριλαμβανομένων Πρότυπων και Πειραματικών (υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούσαν σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο). Η επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης και η προαγωγή του/της μαθητή/τριας στην επόμενη τάξη του ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό, αποτελεί αποδεικτικό αντίστοιχης προαγωγής στην επόμενη τάξη του ελληνικού σχολείου. Προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, επίσημα μεταφρασμένων, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υπότροφοι μαθητές/τριες, σε περίπτωση που διακόψουν τη φοίτησή τους, για οποιοδήποτε λόγο, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, στο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, εγγράφονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε αντίστοιχη τάξη των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, που λειτουργούν στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων, εφόσον προσκομίσουν επίσημα μεταφρασμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ως σχολείο φοίτησης, και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, νοείται εκείνο στο οποίο εγγράφονται σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία για το επόμενο σχολικό έτος, πριν από την αποχώρησή τους.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 


Αρ.Πρωτ.110919/Η2/03-07-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Email : dipode1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σ. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210-344. 2362

ΘΕΜΑ: «Μετεγγραφές από και προς ελληνικά Λύκεια του εξωτερικού»

Σχετ.: η Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-1-2018 (Β΄ 120) «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Σε συνέχεια ανωτέρω Υ.Α., διευκρινίζουμε ότι οι εγγραφές και μετεγγραφές από και προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με διαβίβαση των απαραίτητων εγγράφων (ατομικά δελτία, αίτηση κηδεμόνα, υπηρεσιακά σημειώματα διευθυντών σχολικών μονάδων), κατά το υπ’ αρ. έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ, χωρίς χρήση των εφαρμογών ηλεκτρονικών εγγραφών που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες εντός της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με την ως άνω Υ.Α.

Σας ενημερώνουμε, ωστόσο, ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εργάζεται προς την κατεύθυνση γενίκευσης της εφαρμογής ηλεκτρονικών εγγραφών και ως προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, ώστε να διευκολυνθεί εμπράκτως η μαθητική κινητικότητα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΠΕΘ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.Φ.814.13/43632/Η2/15-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Emaιl : dipode(ΣΤΟ)minedu.goν.gr
Πληροφορίες : Σ. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210 3442362

ΘΕΜΑ: «Προθεσμία για τις μετεγγραφές μαθητών»

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 35 του Π . Δ. 376/93 και με την υπ' αρ. Zl/2822/13.07.99 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, μετεγγραφές μαθητών από και προς τα ελληνικά Γυμνάσια και Λύκεια του εξωτερικού μπορούν να γίνονται μέχρι την 31η Μαρτίου 2018 (ημερομηνία σύνταξης υπηρεσιακών σημειωμάτων των Διευθυντών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων) .

Μετά την 31 η Μαρτίου μόνο κατ' εξαίρεση και με έκδοση Υπουργικής Απόφασης εγκρίνονται μετεγγραφές.

Τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τις σχολικές μονάδες που υπάγονται στην περιοχή ευθύνης τους, ώστε να τακτοποιηθούν τυχόν εκκρεμότητες.

Αντίστοιχα, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν τα σχολεία που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, μέσω των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης.

Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι θα ακολουθήσει νέο έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με τις μετεγγραφές σε Λύκεια της ημεδαπής μαθητών της Γ' τάξης των ελληνικών Λυκείων του εξωτερικού που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ


Αρ.Πρωτ.Φ.814.13/166020/Η2/05-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Σ. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210 3442362
Ηλ/κή δ/νση:dipode(ΣΤΟ)minedu.goν.gr

ΘΕΜΑ : «Μετεγγραφές μαθητών από και προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού»

Σχετικά με το ζήτημα της μετεγγραφής μαθητών από τα σχολεία της ημεδαπής προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και αντίστροφα σας υπενθυμίζουμε ότι η αποστολή του ατομικού δελτίου του μαθητή/ της μαθήτριας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα που έχουν ανταλλάξει οι Διευθυντές των σχολείων και την αίτηση του  κηδεμόνα για μέτεγγραφή του μαθητή. Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται σε περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων, ώστε να διαπιστώνεται η συναίνεση του έχοντος την επιμέλεια του τέκνου για τη μετακίνησή του στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το πεδίο με τα στοιχεία του κηδεμόνα στο ατομικό δελτίο, το οποίο θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του Διευθυντή του σχολείου και του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τα σχολεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους (μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τα σχολεία περιοχής ευθύνης τους.

Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ


Αρ.Πρωτ.Φ.814.13/41765/Η2/13-03-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΙΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Email : dipode1(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Σιδέρη
Τηλέφωνο : 210-344.2362
FAX : 210-344.2365

ΘΕΜΑ: «Προθεσμία για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών»

Σάς υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το. αρ.35 του Π.Δ.376/93 και με την με αρ.Ζ1/2822/13.07.99 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας η τελευταία προθεσμία των μετεγγραφών μαθητών/τριών είναι η 31η Μαρτίου 2017.

Τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τις σχολικές μονάδες που υπάγονται στην περιοχή ευθύνης τους, ώστε να τακτοποιηθούν τυχόν εκκρεμότητες σχετικά με τις μετεγγραφές των μαθητών/τριών από τα σχολεία της ημεδαπής προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και αντίστροφα.

Αντίστοιχα, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν τα σχολεία που unάγονται στην αρμοδιότητά τους, μέσω των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης.

Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ


Αρ.Πρωτ.Φ.814.13/199624/Η2/23-11-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ
& ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
TMHMA ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Α. Σιδέρη
Τηλέφωνο : 210 3442362
Φαξ Φαξ: 210 3442299
Ηλ/κή δ/νση:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Μετεγγραφές μαθητών/τριών»

Σχετικά με το ζήτημα της μετεγγραφής μαθητών/τριών από τα σχολεία της ημεδαπής προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και αντίστροφα σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Η αποστολή του ατομικού δελτίου του/της μαθητή/τριας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα που έχουν ανταλλάξει οι Διευθυντές των σχολείων και από την αίτηση μετεγγραφής του γονέα. Επίσης, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το πεδίο με τα στοιχεία του κηδεμόνα στο ατομικό δελτίο, ενώ το ατομικό δελτίο θα πρέπει να είναι θεωρημένο (σφραγισμένο) και να φέρει την υπογραφή του Διευθυντή του σχολείου και του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης να ενημερώσουν τα σχολεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους (μέσω των Δ/σεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τα σχολεία περιοχής ευθύνης τους.

Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ


Εκτύπωση