Έναρξη, Λήξη, Διακοπές, Αργίες Ελληνικών Σχολείων Εξωτερικού 2019 2020

Εκτύπωση  

ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.206083/Η2/31-12-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Σ. Αυγερινού
Email : dipode1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442362

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ημερομηνιών έναρξης, λήξης, διακοπών και αργιών σχολικού έτους 2019-20 για τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α/6-9-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
3. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. Την υπ’ αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3009) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
6. Το υπ’ αρ. 51/12-12-2019 απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
7. Το υπ’ αρ. Φ.1.2/462/4-10-2019 έγγραφο του Σ.Ε. Λονδίνου, το υπ’ αρ. Φ.ΣΕΑ/207/29-8-2019 έγγραφο του Σ.Ε. Γιοχάνεσμπουργκ, το υπ’ αρ. Φ4/Ξ/1121/30-8-2019 έγγραφο του Σ.Ε. Βερολίνου, το υπ’ αρ. Φ.20/871/30-8-2019 έγγραφο της Σ.Ε. Βρυξελλών, το υπ’ αρ. Φ.2/1852/28-8-2019 έγγραφο του Σ.Ε. Μονάχου, το υπ’ αρ. Φ.41 α/573/27-8-2019 έγγραφο του Γ.Σ.Ε. Στουτγάρδης, τα από 19/9/2019 και 19/11/2019 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Σ.Ε. Καΐρου με συνημμένους πίνακες και το υπ’ αρ. Φ.22/194/18-9-2019 έγγραφο του Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου Αλεξανδρείας, το από 12/11/2019 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Σ.Ε. Μαριούπολης με συνημμένους πίνακες
8. Τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδοχής των ελληνικών σχολικών μονάδων του εξωτερικού
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τις ημερομηνίες έναρξης, λήξης, διακοπών και αργιών του σχολικού έτους 2019-20 για τις σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Συντονιστών Εκπαίδευσης Λονδίνου, Γιοχάνεσμπουργκ, Βερολίνου, Βρυξελλών, Μονάχου, Στουτγάρδης (Γραφείο Συνδέσμου), Καΐρου, Μαριούπολης ως εξής:

Συντονιστικό Γραφείο ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019– 31/08/2020

02/09/2019 – 30/06/2020

Α’ Τρίμηνο 11/09/2019- 10/12/2019

Β’ Τρίμηνο 11/12/2019- 10/03/2020

Γ’ Τρίμηνο 11/03/2019- 26/06/2020

Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 31/08/2020

02/09/2019 – 30/06/2020

Α’ Τετράμηνο 11/09/2019- 20/01/2020

Β’ Τετράμηνο 21/01/2020- 29/05/2020

Διακοπές και αργίες:

21/10/2019-25/10/2019: Φθινοπωρινές διακοπές

28/10/2019: Εθνική επέτειος (σχολικός εορτασμός την Παρασκευή, 25/10)

17/11/2019: Επέτειος Πολυτεχνείου (σχολικός εορτασμός την Παρασκευή, 15/11)

24/12/2019 – 07/01/2020: Διακοπές Χριστουγέννων

17/02/2020 – 21/02/2020: Χειμερινές διακοπές

2/3/2020: Καθαρή Δευτέρα

25/3/2019: Εθνική επέτειος

10/4/2020: Μ. Παρασκευή Καθολικού Πάσχα

13/4/2020 – 26/4/2020: Διακοπές Πάσχα

8/5/2020: Μεταφορά της αργίας της Πρωτομαγιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο

25/5/19: Μεταφορά της αργίας του Αγ. Πνεύματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Συντονιστικό Γραφείο ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ

Λ.Δ. Κονγκό – Λουμπουμπάσι (Δημοτικό)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 31/08/2020

11/09/2019 – 21/06/2020

Α’ Τρίμηνο 11/09/2019- 10/12/2020

Β’ Τρίμηνο 11/12/2019 – 10/03/2020

Γ’ Τρίμηνο 11/03/2020 – 15/06/2020

Λ.Δ. Κονγκό – Λουμπουμπάσι (Γυμνάσιο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 31/08/2020

11/09/2019 – 30/06/2020

Α’ Τετράμηνο 11/09/2019- 20/01/2020

Β’ Τετράμηνο 21/01/2020 – 31/05/2020 ή άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Λ.Δ. Κονγκό – Λουμπουμπάσι (Λύκειο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 31/08/2020

11/09/2019 – 30/06/2020

Α’ Τετράμηνο 11/09/2019- 20/01/2020

Β’ Τετράμηνο 21/01/2020 – 31/05/2020 ή άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Αργίες και διακοπές Λ.Δ.Κονγκό-Λουμπουμπάσι

28 /10/2019: Εθνική επέτειος (εορτασμός την Παρασκευή, 25/10)

17 /11/2019: Επέτειος Πολυτεχνείου (εορτασμός την Παρασκευή, 15/11)

24/12/2019-7/1/2020: Διακοπές Χριστουγέννων

16/17-1-2020: Τοπική αργία

30/1/2020: Τριών Ιεραρχών

02/3/2020: Καθαρή Δευτέρα

25 /3/2020: Εθνική επέτειος

11/4/2020-27/4/2020: Διακοπές Πάσχα

1/5/2020: Πρωτομαγιά

17/5/2020: Τοπική αργία

08/6/2020: Αγίου Πνεύματος

30/6/2020: Τοπική αργία

Λ.Δ. Κονγκό – KINSASA-Ελληνικά Εκπαιδευτήρια (Δημοτικό)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 31/8/20209

11/09/2019 –21/06/2020

Α’ Τρίμηνο 11/09/2019- 10/12/2019

Β’ Τρίμηνο 11/12/2019 – 10/03/2020

Γ’ Τρίμηνο 11/03/2020 – 15/06/2020

Λ.Δ. Κονγκό – Kινσάσα-Ελληνικά Εκπαιδευτήρια (Γυμνάσιο )

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 31/8/2020

01/09/2019 – 30/06/2020

Α’ Τετράμηνο 11/09/2019- 20/01/2020

Β’ Τετράμηνο 21/01/2020 – 31/05/2020 άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Λ.Δ. Κονγκό – Kινσάσα-Ελληνικά Εκπαιδευτήρια (Λύκειο )

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 31/8/2020

11/09/2019 – 30/06/2020

Α’ Τετράμηνο 01/09/2019- 20/01/2020

Β’ Τετράμηνο 21/01/2020 –31/5/2020 ή άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Αργίες και διακοπές Λ.Δ.Κονγκό-Κινσάσα

28 /10/2019: Εθνική επέτειος (εορτασμός την Παρασκευή, 25/10)

17 /11/2019: Επέτειος Πολυτεχνείου (εορτασμός την Παρασκευή, 15/11)

6/12/2019: Τοπική αργία

24/12/2019-7/1/2020: Διακοπές Χριστουγέννων

16/17-1-2020: Τοπική αργία

30/1/2020: Τριών Ιεραρχών

02/3/2020: Καθαρή Δευτέρα

25 /3/2020: Εθνική επέτειος

Διακοπές Πάσχα: 11/4/2020-27/4/2020

1/5/2020: Πρωτομαγιά

17/5/2020: Τοπική αργία

8/6/2020: Αγίου Πνεύματος

30/6/2020: Τοπική αργία

Αιθιοπία: Ζέκειος Δημοτική Σχολή

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 31/08/2020

11/09/2019 – 21/06/2020

Α’ Τρίμηνο 11/09/2019- 10/12/2019

Β’ Τρίμηνο 11/12/2019 – 10/03/2020

Γ’ Τρίμηνο 11/03/20120 – 15/06/2020

Αιθιοπία: Μίχειο Γυμνάσιο

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 31/08/2020

11/09/2019– 30/06/2020

Α’ Τετράμηνο 11/09/2019- 20/01/2020

Β’ Τετράμηνο 21/01/2020 –31/05/2020

Αιθιοπία: Μίχειο Λύκειο

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 31/08/2020

11/09/2019 – 30/06/2020

Α’ Τετράμηνο 11/09/2019- 20/01/2020

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019 –31/05/2019 άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Αργίες και διακοπές Αιθιοπίας

11, 12/9/2019: Τοπική αργία

28 /10/2019: Εθνική επέτειος (εορτασμός την Παρασκευή, 25/10)

17 /11/2019: Επέτειος Πολυτεχνείου (εορτασμός την Παρασκευή, 15/11)

01/12/2019: Τοπική αργία

24/12/2019-7/1/2020: Διακοπές Χριστουγέννων

20/1/2020: Τοπική αργία

30/1/2020: Τριών Ιεραρχών

02/3/2020: Καθαρή Δευτέρα

25 /3/2020: Εθνική Επέτειος

Διακοπές Πάσχα: 11/4/2020-27/4/2020

1/5/2020: Πρωτομαγιά

05/5/2020: Τοπική αργία

28/5/2020: Τοπική αργία

08/6/2020: Αγ. Πνεύματος

Συντονιστικό Γραφείο ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Δημοτικά σχολεία Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

28/08/2019 – 26/6/2020

Α’ Τρίμηνο 28/08/2019- 20/12/2019

Β’ Τρίμηνο 7/1/2020 – 03/04/2020

Γ’ Τρίμηνο 21/04/2020 – 26/6/2020

Γυμνάσια Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

28/08/2019 – 26/6/2020

Α’ Τετράμηνο 28/08/2019- 10/01/2020

Β’ Τετράμηνο 13/01/2020 – 8/05/2020

Λήξη μαθημάτων-Αποτελέσματα: 8/05/2020

1η εξεταστική περίοδος: 11/5/2020 – 19/5/2020

Εξετάσεις δικαιολογημένα απόντων: 20/5/2020

Αποτελέσματα: 22/5/2020

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης: 25/5/2020, 26/5/2020

Αναβαθμολογήσεις: 27/5/2020 και 28/5/2020

Αποτελέσματα 1ης εξεταστικής: 29/5/2020

Πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας: 03/6/2020-10/6/2020

2η εξεταστική περίοδος: 12/06/2020 – 17/6/2020

Αποτελέσματα: 18/6/2020

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης: 19/6/2020, 22/6/2020

Αναβαθμολογήσεις: 23/6/2020 και 24/6/2020

Τελικά αποτελέσματα: 25/6/2020

Λύκεια Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

28/08/2019 – 26/6/2020

Α’ Τετράμηνο 28/08/2019- 20/01/2020

Β’ Τετράμηνο 21/01/2020 – 05/5/2020

Λήξη μαθημάτων-Αποτελέσματα: 5/5/2020

1η εξεταστική περίοδος: 06/5/2020 – 25/5/2020

Αποτελέσματα: 27/5/2020

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης: 28/5/2020 έως και 03/6/2020

Αναβαθμολογήσεις: 04/6/2020 και 05/6/2020

Αποτελέσματα 1ης περιόδου: 09/6/2020

Εξετάσεις μετεξεταστέων Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης: 10/06/2020 έως 16/6/2020

Αποτελέσματα ειδικής εξεταστικής: 17/6/2020

Αιτήσεις αναβαθ/σης ειδικής εξεταστικής: 18/6/2020 έως22/6/2020

Αναβαθμολογήσεις ειδικής εξεταστικής: 23/6/2020 & 24/6/2020

Τελικά αποτελέσματα: 25/6/2020

Διακοπές και αργίες Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

3/10/2019: Εθνική εορτή Γερμανίας

Φθινοπωρινές διακοπές: 14/10/2019-26/10/2019

28/10/2019: Εθνική επέτειος (εορτασμός την Παρασκευή, 25/10)

1/11/2019: Αγίων Πάντων

17/11/2019: Επέτειος Πολυτεχνείου (εορτασμός την Παρασκευή, 15/11)

23/12/2019-6/1/2020: Διακοπές Χριστουγέννων

30/1/2019: Τριών Ιεραρχών

24/02/2020: Καθαρή Δευτέρα Καθολικών

25/3/2020: Εθνική επέτειος

06/4/2020-18/4/2020: Διακοπές Πάσχα

17/4/2020: Μεγάλη Παρασκευή Ορθόδοξου Πάσχα (εντός διακοπών Πάσχα)

20/4/2020: Δευτέρα Ορθόδοξου Πάσχα

1/5/2020: Πρωτομαγιά

21/5/2020: Εορτή Αναλήψεως

01/6/2020-02/6/2020: Δευτέρα της Πεντηκοστής Καθολικών

08/6/2020: Δευτέρα Αγ. Πνεύματος

11/6/2020: Εορτή της Αγίας Δωρεάς

29/6/2020-11/8/2020: Θερινές διακοπές

Κάτω Σαξωνία: Λύκειο Αννόβερου

Έναρξη-Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

15/8/2019-15/07/2020

Α’ Τετράμηνο 15/08/2019- 20/01/2020

Β’ Τετράμηνο 21/01/2020 – 05/6/2020

05/6/2020: Λήξη μαθημάτων, παιδαγωγική συνεδρία

Εξετάσεις: 08/6/2020 – 24/6/2020

Αποτελέσματα: 25/6/2020

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης: 26/6/2020, 29/6/2020, 30/6/2020

Αναβαθμολογήσεις: 01/7/2020

Εξετάσεις μετεξεταστέων Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων: 07/7/2020 - 10/7/2020

Αποτελέσματα μετεξεταστέων: 10/7/2020

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης Β’ εξεταστικής: 13/7/2020

Αναβαθμολογήσεις: 14/7/2020

Τελικά αποτελέσματα: 14/7/2020

Διακοπές και αργίες Κάτω Σαξωνίας

15/8/2019: Κοίμησις Θεοτόκου (Δεκαπενταύγουστος)

3/10/2019: Εθνική εορτή Γερμανίας

Φθινοπωρινές διακοπές: 04/10/2019-18/10/2019

28/10/2019: Εθνική Επέτειος (μάθημα και εορτασμός την Παρασκευή, 25/10)

31/10/2019: Ημέρα της Μεταρρύθμισης

17/11/2019: Επέτειος Πολυτεχνείου (μάθημα και εορτασμός την Παρασκευή, 15/11)

23/12/2018-06/01/2020: Διακοπές Χριστουγέννων

30/1/2020: Τριών Ιεραρχών

03/02/2020-04/02/2020: Χειμερινές διακοπές

25/3/2020: Εθνική επέτειος

30/3/2020-14/4/2020: Διακοπές Πάσχα

17/4/2020: Μεγάλη Παρασκευή Ορθόδοξου Πάσχα

20/4/2020: Δευτέρα Ορθόδοξου Πάσχα

1/5/2020: Πρωτομαγιά

21/5/2020: Εορτή Αναλήψεως

22/5/2020: Παρασκευή μετά την Ανάληψη (σχολική αργία)

01/6/2020-02/6/2020: Δευτέρα και Τρίτη της Πεντηκοστής των Καθολικών

16/7/2020-27/8/2020: Θερινές διακοπές

Συντονιστικό Γραφείο ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών (Δημοτικό)

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη μαθημάτων

01/09/2019 – 21/06/202

05/9/2019- 15/6/2020

Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών (Γυμνάσιο)

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/9/2019 – 30/6/2020

Α’ Τετράμηνο 05/09/2019- 17/01/2020

Β’ Τετράμηνο 20/01/2020 – 22/5/2020 άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπή

Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών (Λύκειο)

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 30/06/202

Α’ Τετράμηνο 05/09/2019- 17/01/2020

Β’ Τετράμηνο 20/01/2020 – 22/05/2020 άλλως σύμφωνα με Υ.Α ημεδαπής

Αργίες και διακοπές Ελληνικού Σχολείου Βρυξελλών

28/10/2019: Εθνική επέτειος (εορτασμός την Παρασκευή, 25/10)

28/10/2019-01/11/2019: Φθινοπωρινές διακοπές

17/11/2019: Επέτειος Πολυτεχνείου (εορτασμός την Παρασκευή 15/11)

23/12/2019-06/01/2020: Διακοπές Χριστουγέννων

24/02/2020-28/02/2020: Διακοπές Αποκριάς

02/3/2020: Καθαρά Δευτέρα

25/3/2020: Εθνική επέτειος

06/4/2020-20/4/2020: Διακοπές Πάσχα

1/5/2020: Πρωτομαγιά

21/5/2020: Εορτή Αναλήψεως Καθολικών

08/6/2020: Δευτέρα Αγ. Πνεύματος

Θερινές διακοπές Δημοτικού Σχολείου: 22/6/2020-31/8/2020

Θερινές διακοπές Γυμνασίου-Λυκείου: 01/7/2020-31/8/2019

Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο (ΝΑΤΟ) Νεάπολης Ιταλί

Έναρξη – λήξη διδακτικού έτους: 01/9/2019 – 21-6-2020

Έναρξη – λήξη μαθημάτων: 11/9/2019 – 15/6/2020

Διακοπές – Αργίες περιοχής Καμπανίας Ιταλίας

28/10/2019: Εθνική επέτειος (εορτασμός Παρασκευή 25/10)

01/11/2019: Αγίων Πάντων

17/11/2019: Επέτειος Πολυτεχνείου (εορτασμός Παρασκευή 15/11)

23/12/2019 – 06/01/2020: Διακοπές Χριστουγέννων

30/01/2020: Τριών Ιεραρχών

02/3/2020: Καθαρά Δευτέρα

25/3/2020: Εθνική επέτειος

13/4/2020-26/4/2020: Διακοπές Πάσχα Ορθοδόξων

01/5/2020: Πρωτομαγιά

08/6/2020: Αγ. Πνεύματος

22/6/2020-31/8/2020: Θερινές διακοπές

Συντονιστικό Γραφείο ΜΟΝΑΧΟΥ

Δημοτικά Βαυαρίας

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

09/09/2019 – 06/09/2020

10/09/2019 – 24/07/2020

Α’ Τετράμηνο 10/09/2019- 31/01/2020

Β’ Τετράμηνο 01/02/2020 – 24/07/2020

Γυμνάσια Βαυαρίας

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

09/09/2019 – 06/09/2020

10/09/2019 – 24/07/2020

Α’ Τετράμηνο 10/09/2019- 31/01/2020

Β’ Τετράμηνο 01/02/2020 – 24/07/2020

Αποτελέσματα: έως 17/07/2020

Λύκεια Βαυαρίας

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

09/09/2019 – 06/09/2020

10/09/2019 – 24/07/2020

Α’ Τετράμηνο 10/09/2019- 31/01/2020

Β’ Τετράμηνο 01/02/2020 – 24/07/2020

Α’ και Β’ τάξη
Έναρξη προαγωγικών εξετάσεων: 15/06/2020

Ειδική εξεταστική:06/7/2020

Αποτελέσματα: έως 23/07/2020

Γ’ τάξη
Έναρξη απολυτηρίων εξετάσεων: 25/05/2020

Αποτελέσματα: έως 25/06/2020

Αργίες και διακοπές

3/10/2019: Εθνική εορτή Γερμανίας

28/10/2019: Εθνική επέτειος (σχολικός εορτασμός την Παρασκευή, 25/10)

28/10/2019-01/11/2019: Φθινοπωρινές διακοπές

17/11/2019: Επέτειος Πολυτεχνείου (εορτασμός την Παρασκευή 15/11)

20/11/2019: Καθολική εορτή Μετανοίας και Προσευχής

23/12/2019-06/01/2020: Διακοπές Χριστουγέννων

30/1/2020: Τριών Ιεραρχών

24/02/2020-28/02/2020: Διακοπές Αποκριάς

02/3/2020: Καθαρή Δευτέρα Ορθόδοξων

25/3/2020: Εθνική επέτειος

06/4/2020-17/4/2020: Διακοπές Πάσχα

20/4/2020: Δευτέρα Πάσχα Ορθοδόξων

1/5/2020: Πρωτομαγιά

21/5/2020: Εορτή Αναλήψεως Καθολικών

01/6/2020-12/6/2020: Διακοπές Πεντηκοστής και Αγ. Πνεύματος Καθολικών (περιλαμβάνεται η αργία του Αγ. Πνεύματος, 08/6/20

Συντονιστικό Γραφείο ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ (Γραφείο Συνδέσμου)

Λύκειο Στουτγάρδης

Έναρξη-Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

11/9/2019-13/9/2020

Έναρξη-λήξη διδακτικού έτους:

11/9/2019-29/7/2020

Α’ Τετράμηνο 11/09/2019- 26/01/2020

Β’ Τετράμηνο

Α’ & Β’ Λυκείου

Μαθήματα: 27/01/2020-23/06/2020

Εξετάσεις: 24/06/2020-10/07/2020

Αναβαθμολογήσεις-Αποτελέσματα: 13/07/2020-16/07/2020

Ειδική εξεταστική: 17/7/2020-28/7/2020

Γ’ Λυκείου

Μαθήματα: 27/01/2020-31/05/2020 άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Εξετάσεις: 15/6/2020-19/6/2020

Αναβαθμολογήσεις-Αποτελέσματα: 22/06/2020-24/06/2020

Ειδική εξεταστική: 25/06/2020-30/06/2020

Αργίες και διακοπές Βάδης-Βυρτεμβέργης

3/10/2019: Εθνική εορτή Γερμανίας

28/10/2019: Εθνική επέτειος (σχολικός εορτασμός την Παρασκευή, 25/10)

28/10/2019-01/11/2019: Φθινοπωρινές διακοπές

17/11/2019: Επέτειος Πολυτεχνείου (σχολικός εορτασμός την Παρασκευή, 15/10)

23/12/2019-03/01/2020: Διακοπές Χριστουγέννων

06/01/2020: Ορθόδοξη εορτή Θεοφανείων

30/1/2020: Τριών Ιεραρχών

24/02/2020-28/02/2020: Διακοπές Αποκριάς

02/3/2020: Καθαρή Δευτέρα Ορθόδοξων

25/3/2020: Εθνική επέτειος

06/4/2020-17/4/2020: Διακοπές Πάσχα Καθολικών

20/4/2020: Δευτέρα Πάσχα Ορθοδόξων

1/5/2020: Πρωτομαγιά

21/5/2020: Εορτή Αναλήψεως Καθολικών

08/6/2020: Αγ. Πνεύματος

02/6/2020-12/6/2020: Διακοπές Πεντηκοστής

Δημοτικό Σχολείο Φρανκφούρτης

Έναρξη – λήξη σχολικού έτους: 12/8/2019-14/8/202

Έναρξη – λήξη διδακτικού έτους: 12/8/2019-03/7/20

Γυμνάσιο Φρανκφούρτης

Έναρξη-Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

12/8/2019-03/7/2020

Α’ Τετράμηνο 12/08/2019- 20/01/2020

Β’ Τετράμηνο 21/01/2020 – 26/05/2020

Εξετάσεις: 29/05/2020-05/06/2020

Αποτελέσματα-αναβαθμολογήσεις : 10/06/2020-12/6/2020

Ειδική εξεταστική: 19/06/2029-29/06/2020

Αποτελέσματα: 30/06/202

Λύκειο Φραγκφούρτης

Έναρξη-Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

12/8/2019-03/7/2020

Α’ Τετράμηνο 12/08/2019- 20/01/2020

Β’ Τετράμηνο

Α’ & Β’ Λυκείου

Μαθήματα: 21/01/2020-22/05/2020

Εξετάσεις: 27/05/2020-10/06/2020

Αναβαθμολογήσεις-Αποτελέσματα: 12/06/2020-14/07/2020

Ειδική εξεταστική: 19/06/2020-29/06/2020

Αποτελέσματα: 30/6/2020

Γ’ Λυκείου

Μαθήματα: 21/01/2020-26/05/2019

Εξετάσεις: 29/05/2020-05/06/2020

Αναβαθμολογήσεις-Αποτελέσματα: 10/06/2020-12/6/2020

Ειδική εξεταστική: 19/06/2020-29/06/2020

Αποτελέσματα: 30/6/2020

Αργίες και διακοπές Έσσης

3/10/2019: Εθνική εορτή Γερμανίας

30/9/2019-12/10/2019: Διακοπές φθινοπώρου

28/10/2019: Εθνική επέτειος (σχολικός εορτασμός την Παρασκευή, 25/10)

17/11/2019: Επέτειος Πολυτεχνείου (σχολικός εορτασμός την Παρασκευή, 15/10)

23/12/2019-11/01/2020: Διακοπές Χριστουγέννων

30/1/2020: Τριών Ιεραρχών

24/02/2020: Καθαρή Δευτέρα Καθολικών

02/3/2020: Καθαρή Δευτέρα Ορθόδοξων

25/3/2020: Εθνική επέτειο

06/4/2020-18/4/2020: Διακοπές Πάσχα

20/4/2020: Δευτέρα Πάσχα Ορθοδόξων

1/5/2020: Εργατική Πρωτομαγιά

21/5/2020: Εορτή Αναλήψεως Καθολικών

01/6/2020: Αγ. Πνεύματος Καθολικών

08/6/2020: Αγ. Πνεύματος Ορθοδόξων

11/6/2020: Εορτή Αγ. Δωρεάς

Συντονιστικό Γραφείο ΚΑΪΡΟΥ

Αχιλλοπούλειος Σχολή-Κάιρο (Δημοτικό σχολείο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 31/08/2020

01/09/2019 – 30/06/2020

15/09/2019 – 15/06/2020

Αμπέτειος Σχολή-Κάιρο (Γυμνάσιο-Λύκειο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 31/08/2020

01/09/2019 – 30/06/202

11/09/2019 –31/5/2020

Α’ Τετράμηνο 11/09/2019- 20/01/2020

Β’ Τετράμηνο 21/01/2020 – 31/05/2020 άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Διακοπές και αργίες Καΐρου

6/10/2019: Εθνική επέτειος Αιγύπτου

28/10/2019: Εθνική επέτειος (εορτασμός την Παρασκευή, 25/10)

09/11/2019: Γέννηση του Προφήτη (μουσουλμανική εορτή)

17/11/2019: Επέτειος Πολυτεχνείου (εορτασμός την Παρασκευή, 15/11)

24/12/2019-07/01/2020: Διακοπές Χριστουγέννων

25/01/2020: Επέτειος Αιγυπτιακής Επανάστασης

30/1/2020: Τριών Ιεραρχών

02/3/2020: Καθαρά Δευτέρα

25/3/2020: Εθνική επέτειος

13/4/2020-26/4/2020: Διακοπές Πάσχα

25/4/2020: Απελευθέρωση του Σινά (αιγυπτιακή επέτειος, εντός διακοπών Πάσχα)

01/5/2020: Πρωτομαγιά

24/5/2020-27/5/2020: Μικρό Μπαϊράμι

08/6/2020: Αγ. Πνεύματος

Ημέρες αργίας της εβδομάδας: Παρασκευή, Κυριακή

Τοσιτσαίο-Πρατσίκειο - Αλεξάνδρεια (Δημοτικό σχολείο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 31/08/2020

01/09/2019 – 21/06/202

11/09/2019 – 15/06/2020

Α’ Τρίμηνο 11/09/2019- 10/12/2019

Β’ Τρίμηνο 11/12/2019 – 10/03/2020

Γ’ Τρίμηνο 11/03/2020 – 15/06/20

Αβερώφειο Γυμνάσιο-Λύκειο Αλεξάνδρειας

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 31/08/2020

01/09/2019 – 30/06/2020

11/09/2018 – σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Α’ Τετράμηνο 11/09/2019- 20/01/2020

Β’ Τετράμηνο 21/01/2020 – 31/05/2020 άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Διακοπές και αργίες Αλεξάνδρειας

6/10/2019: Εθνική επέτειος Αιγύπτου

28/10/2019: Εθνική επέτειος (εορτασμός την Παρασκευή, 25/10)

17/11/2019: Επέτειος Πολυτεχνείου (εορτασμός την Παρασκευή 15/11)

09/11/2019: Γέννηση του Προφήτη (μουσουλμανική εορτή)

24/12/2019-7/1/2020: Διακοπές Χριστουγέννων

25/1/2019: Επέτειος Αιγυπτιακής Επανάστασης

30/1/2019: Τριών Ιεραρχών

02/3/2020: Καθαρά Δευτέρα

25/3/2020: Εθνική επέτειος

13/4/2020-26/4/2020: Διακοπές Πάσχα

25/4/2020: Απελευθέρωση του Σινά (αιγυπτιακή επέτειος, εντός διακοπών Πάσχα)

01/5/2020: Πρωτομαγιά

24/5/2020-27/5/2020: Μικρό Μπαϊράμι

08/6/2020: Αγ. Πνεύματος

Ημέρες αργίας της εβδομάδας: Σάββατο, Κυριακή

Συντονιστικό Γραφείο ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου «Αθηνά» (Νηπιαγωγείο Δημοτικό)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 31/08/2020

01/09/2019 – 21/06/2020

11/09/2019 – 15/06/2019

Α’ Τρίμηνο 11/09/2019- 10/12/2019

Β’ Τρίμηνο 11/12/2019 – 10/03/2020

Γ’ Τρίμηνο 11/03/2020 – 15/06/2020

Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου «Αθηνά» (Λύκειο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2019 – 31/08/2020

01/09/2019 – 30/06/2020

11/09/2019 – Σύμφωνα με την Υ.Α. ημεδαπής

Α’ Τετράμηνο 11/09/2019- 20/01/2020

Β’ Τετράμηνο 21/01/2020- Σύμφωνα με την Υ.Α. ημεδαπής

Διακοπές και αργίες

28/10/2019: Εθνική επέτειος (εορτασμός την Παρασκευή 25/10)

17/11/2019: Επέτειος Πολυτεχνείου (εορτασμός την Παρασκευή 1/11)

30/11/2019: Εθνική αργία Ρουμανίας

1/12/2019: Εθνική επέτειος Ρουμανίας

24/12/2019-7/1/2020: Διακοπές Χριστουγέννων

30/1/2020: Τριών Ιεραρχών

02/3/2020: Καθαρά Δευτέρα

25/3/2020: Εθνική επέτειος

13/4/2020-24/4/2020: Διακοπές Πάσχα

01/5/2020: Πρωτομαγιά

08/6/2020: Αγ. Πνεύματος

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


Εκτύπωση