Έναρξη, Λήξη, Διακοπές, Αργίες Σχολείων Εξωτερικού

Εκτύπωση  

ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.208529/Η2/03-12-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Σ. Αυγερινού
Email : savgerinou(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442362

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ημερομηνιών έναρξης, λήξης, διακοπών και αργιών σχολικού έτους 2018-19 για τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α/6-9-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114)
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 73 (ΦΕΚ 116 Α/23-9-2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 125 (ΦΕΚ 210 Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
4. Την υπ’ αρ. 52935/Υ1/30-3-2018 (Β΄ 1227) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Μερόπη Τζούφη»,
5. Την υπ’ αριθμ. 159747/Υ1/25-9-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 539/26-9-2018) Υ.Α. «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» και την υπ’ αριθμ. 159748/Υ1/25-9-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 539/26-9-2018) Υ.Α. «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
6. Το υπ’ αρ. 51/25-10-2018 απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
7. Το υπ’ αρ. Φ.1.2/465/3-7-2018 έγγραφο του Σ.Ε. Λονδίνου, 2) το υπ’ αρ. Φ.ΣΕΑ/266/21-9-2018 έγγραφο του Σ.Ε. Γιοχάνεσμπουργκ, 4) το υπ’ αρ. Φ4/Ξ/958/28-9-2018 έγγραφο του Σ.Ε. Βερολίνου, 5) το υπ’ αρ. Φ.20/1324/28-9-2018 έγγραφο της Σ.Ε. Βρυξελλών, 6) το υπ’ αρ. Φ.2/2136/28-9-2018 έγγραφο του Σ.Ε. Μονάχου, 7) το υπ’ αρ. Φ.41 α/643/25-9-2018 έγγραφο του Γ.Σ.Ε. Στουτγάρδης, 8) το από 1/10/2018 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Σ.Ε. Καΐρου με συνημμένους πίνακες, 9) το από 9/10/2018 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Σ.Ε. Μαριούπολης με συνημμένους πίνακες
8. Τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδοχής των ελληνικών σχολικών μονάδων του εξωτερικού
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τις ημερομηνίες έναρξης, λήξης, διακοπών και αργιών του σχολικού έτους 2018-19 για τις σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Συντονιστών Εκπαίδευσης Λονδίνου, Γιοχάνεσμπουργκ, Βερολίνου, Βρυξελλών, Μονάχου, Στουτγάρδης (Γραφείο Συνδέσμου), Καΐρου, Μαριούπολης ως εξής:

Συντονιστικό Γραφείο ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018– 31/08/2019

01/09/2018– 28/06/2019    

Α’ Τρίμηνο 11/09/2018- 10/12/2018

Β’ Τρίμηνο 11/12/2018- 10/03/2019

Γ’ Τρίμηνο 11/03/2019- 21/06/2019

Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018– 31/08/2019

01/09/2018– 30/06/2019

Α’ Τετράμηνο 11/09/2018- 20/01/2019

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019- 31/05/2019

Διακοπές και αργίες:

28/10/2018: Εθνική επέτειος (σχολικός εορτασμός την Παρασκευή, 26/10)

17/11/2018: Επέτειος Πολυτεχνείου (σχολικός εορτασμός την Παρασκευή, 16/11)

24/12/2018 – 07/01/2019: Διακοπές Χριστουγέννων

18/02/2019 – 22/02/2019: Χειμερινές διακοπές (half term)

11/03/19: Καθαρή Δευτέρα

25/3/2019: Εθνική επέτειος

22/04/2019 – 03/05/2019: Διακοπές Πάσχα

17/06/19: Αγ. Πνεύματος

Συντονιστικό Γραφείο ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ

Λ.Δ. Κονγκό – Λουμπουμπάσι (Δημοτικό)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018– 31/08/2019

11/09/2018– 21/06/2019

Α’ Τρίμηνο 11/09/2018- 10/12/2019

Β’ Τρίμηνο 11/12/2018 – 10/03/2019

Γ’ Τρίμηνο 11/03/2019 – 15/06/2019

Λ.Δ. Κονγκό – Λουμπουμπάσι (Γυμνάσιο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018– 31/08/2019

11/09/2018– 30/06/2019

Α’ Τετράμηνο 11/09/2018- 20/01/2019

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019 – 31/05/2019
άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Λ.Δ. Κονγκό – Λουμπουμπάσι (Λύκειο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018– 31/08/2019

11/09/2018– 30/06/2019

Α’ Τετράμηνο 11/09/2018- 20/01/2019

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019 – 31/05/2019
άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Αργίες και διακοπές Λ.Δ.Κονγκό-Λουμπουμπάσι

28 /10/2018: Εθνική επέτειος (εορτασμός την Παρασκευή, 26/10)

17 /11/2018: Επέτειος Πολυτεχνείου (εορτασμός την Παρασκευή, 16/11)

24/12/2018-7/1/2019: Διακοπές Χριστουγέννων

16/17-1-2018: Τοπική αργία

30/1/2019: Τριών Ιεραρχών

11/3/2019: Καθαρή Δευτέρα

25 /3/2019: Εθνική επέτειος

Διακοπές Πάσχα: 22/4/2019-5/5/2018

1/5/2019: Εργατική Πρωτομαγιά

17/5/2018: Τοπική αργία

17/6/2019: Αγίου Πνεύματος

30/6/2019: Τοπική αργία

Λ.Δ. Κονγκό – KINSASA-Ελληνικά Εκπαιδευτήρια (Δημοτικό)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018 – 31/8/2019

11/09/2018 –21/06/2019

Α’ Τρίμηνο 11/09/2018- 10/12/2019

Β’ Τρίμηνο 11/12/2018 – 10/03/2019

Γ’ Τρίμηνο 11/03/2019 – 15/06/2019

Λ.Δ. Κονγκό – Kινσάσα-Ελληνικά Εκπαιδευτήρια (Γυμνάσιο )

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018 – 31/8/2019

01/09/2018 –30/06/2019

Α’ Τετράμηνο 11/09/2018- 20/01/2019

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019 – 31/05/2019
άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Λ.Δ. Κονγκό – Kινσάσα-Ελληνικά Εκπαιδευτήρια (Λύκειο )

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018 – 31/08/2019

11/09/2018 –30/06/2019

Α’ Τετράμηνο 01/09/2018- 20/01/2019

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019 –σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Αργίες και διακοπές Λ.Δ.Κονγκό-Κινσάσα

28 /10/2018: Εθνική επέτειος (εορτασμός την Παρασκευή, 26/10)

17 /11/2018: Επέτειος Πολυτεχνείου (εορτασμός την Παρασκευή, 16/11)

6/12/2018: Τοπική αργία

24/12/2018-7/1/2019: Διακοπές Χριστουγέννων

16/17-1-2018: Τοπική αργία

30/1/2019: Τριών Ιεραρχών

11/3/2019: Καθαρή Δευτέρα

25 /3/2019: Εθνική επέτειος

Διακοπές Πάσχα: 22/4/2019-5/5/2018

1/5/2019: Εργατική Πρωτομαγιά

17/5/2018: Τοπική αργία

17/6/2019: Αγίου Πνεύματος

30/6/2019: Τοπική αργία

Αιθιοπία: Ζέκειος Δημοτική Σχολή

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018 – 31/08/2019

11/09/2018 –21/06/2019

Α’ Τρίμηνο 13/09/2018- 10/12/2018

Β’ Τρίμηνο 11/12/2018 – 10/03/2019

Γ’ Τρίμηνο 11/03/2019 – 15/06/2019

Αιθιοπία: Μίχειο Γυμνάσιο

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018 – 31/08/2019

11/09/2018 –30/06/2019

Α’ Τετράμηνο 13/09/2018- 20/01/2019

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019 –31/05/2019

Αιθιοπία: Μίχειο Λύκειο

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018 – 31/08/2019

11/09/2018 –30/06/2019

Α’ Τετράμηνο 13/09/2018- 20/01/2019

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019 –31/05/2019
άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Αργίες και διακοπές Αιθιοπίας

11, 12/9/2018: Τοπική αργία

27/9/2018: Τοπική αργία

28 /10/2018: Εθνική επέτειος (εορτασμός την Παρασκευή, 26/10)

17 /11/2018: Επέτειος Πολυτεχνείου (εορτασμός την Παρασκευή, 16/11)

21/11/2018: Τοπική αργία

24/12/2018-7/1/2019: Διακοπές Χριστουγέννων

7/1/2019: Τοπική αργία (εντός διακοπών Χριστουγέννων)

30/1/2019: Τριών Ιεραρχών

11/3/2019: Καθαρή Δευτέρα

25 /3/2019: Εθνική Επέτειος

Διακοπές Πάσχα: 22/4/2019-5/5/2018

1/5/2019: Εργατική Πρωτομαγιά (εντός διακοπών Πάσχα)

28/5/2019: Τοπική αργία

5/6/2019: Τοπική αργία

17/6/2019: Αγ. Πνεύματος

Συντονιστικό Γραφείο ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Δημοτικά σχολεία Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

29/08/2018 – 12/07/2019

Α’ Τρίμηνο 29/08/2018- 20/12/2018

Β’ Τρίμηνο 7/1/2019 – 12/04/2019

Γ’ Τρίμηνο 30/04/2019 – 12/07/2019

Γυμνάσια Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

29/08/2018 – 12/07/2019

Α’ Τετράμηνο 29/08/2018- 18/01/2019

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019 – 29/05/2019

Λήξη μαθημάτων-Αποτελέσματα: 29/05/2019

1η εξεταστική περίοδος: 31/05/2019 – 06/06/2019

Εξετάσεις δικαιολογημένα απόντων: 7/6/2019

Αποτελέσματα: 12/06/2019

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης: 13/6/2019, 14/6/2019

Αναβαθμολογήσεις: 18/06/2019

Αποτελέσματα: 19/06/2019

Πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας: 21/6/2019-26/6/2019

2η εξεταστική περίοδος: 27/06/2019 – 03/07/2019

Αποτελέσματα: 04/07/2019

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης: 5/7/2019, 8/7/2019

Αναβαθμολογήσεις: 09/07/2019 και 10/07/2019

Τελικά αποτελέσματα: 11/07/2019

Λύκεια Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

29/08/2018 – 12/07/2019

Α’ Τετράμηνο 29/08/2018- 18/01/2019

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019 – 24/05/2019

Λήξη μαθημάτων-Αποτελέσματα: 24/05/2019

1η εξεταστική περίοδος: 27/05/2019 –12/06/2019

Εξετάσεις δικαιολογημένα απόντων: 19/6/2019

Αποτελέσματα: 14/06/2019

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης: 18/06/2018 έως και 21/06/2019

Αναβαθμολογήσεις: 24/06/2019 και 25/06/2019

Αποτελέσματα: 26/06/2019

Εξετάσεις μετεξεταστέων Α, Β, Γ τάξης: 27/06/2019 έως 02/07/2019

Αποτελέσματα ειδικής εξεταστικής: 03/07/2019

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης ειδικής εξεταστικής: 4/7/2019 έως 8/7/2019

Αναβαθμολογήσεις ειδικής εξεταστικής: 09/07/2019 & 10/07/2019

Τελικά αποτελέσματα: 11/07/2019

Διακοπές και αργίες Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

3/10/2018: Εθνική εορτή Γερμανίας

Φθινοπωρινές διακοπές: 15/10/2018-26/10/2018

28/10/2018: Εθνική επέτειος (εορτασμός την Παρασκευή, 26/10)

1/11/2018: Αγίων Πάντων

17/11/2018: Επέτειος Πολυτεχνείου (εορτασμός την Παρασκευή, 16/11)

21/12/2018-4/1/2019: Διακοπές Χριστουγέννων

30/1/2019: Τριών Ιεραρχών

4/3/2019: Καθαρή Δευτέρα Καθολικών

25/3/2019: Εθνική επέτειος

15/4/2019-29/4/2019: Διακοπές Πάσχα

26/4/2019: Μεγάλη Παρασκευή Ορθόδοξου Πάσχα (εντός διακοπών Πάσχα)

29/4/2019: Δευτέρα Ορθόδοξου Πάσχα

1/5/2019: Εργατική Πρωτομαγιά

30/5/2019: Εορτή Αναλήψεως

10/6/2019-11/6/2019: Δευτέρα της Πεντηκοστής Καθολικών

17/6/2019: Δευτέρα Αγ. Πνεύματος

20/6/2019: Εορτή της Αγίας Δωρεάς

15/7/2019-27/8/2019: Θερινές διακοπές

Κάτω Σαξωνία: Λύκειο Αννόβερου

Έναρξη-Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

09/8/2018-03/07/2019

Α’ Τετράμηνο 9/08/2018- 18/01/2019

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019 – 17/05/2019 17/5/2019:

Λήξη μαθημάτων, παιδαγωγική συνεδρία Εξετάσεις: 20/05/2019 – 14/06/2019

Αποτελέσματα: 17/06/2019

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης: 18/6/2019, 19/6/2019, 20/6/2019

Αναβαθμολογήσεις: 21/06/2019

Εξετάσεις μετεξεταστέων Α, Β, Γ τάξεων: 24/6/2019 - 27/6/2019

Αποτελέσματα μετεξεταστέων: 28/06/2019

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης Β’ εξεταστικής: 01/07/2019

Αναβαθμολογήσεις: 02/07/2019

Τελικά αποτελέσματα: 02/07/2019

Διακοπές και αργίες Κάτω Σαξωνίας

3/10/2018: Εθνική εορτή Γερμανίας

Φθινοπωρινές διακοπές: 1/10/2018-12/10/2018

28/10/2018: Εθνική Επέτειος (μάθημα και εορτασμός την Παρασκευή, 26/10)

31/10/2018: Ημέρα της Μεταρρύθμισης

17/11/2018: Επέτειος Πολυτεχνείου (μάθημα και εορτασμός την Παρασκευή, 16/11)

24/12/2018-4/1/2019: Διακοπές Χριστουγέννων

30/1/2019: Τριών Ιεραρχών

31/1/2019-1/2/2019: Χειμερινές διακοπές

25/3/2019: Εθνική επέτειος

8/4/2019-23/4/2019: Διακοπές Πάσχα

26/4/2019: Μεγάλη Παρασκευή Ορθόδοξου Πάσχα

29/4/2019: Δευτέρα Ορθόδοξου Πάσχα

1/5/2019: Εργατική Πρωτομαγιά

30/5/2019: Εορτή Αναλήψεως

31/5/2019: Παρασκευή μετά την Ανάληψη (σχολική αργία)

10/6/2019-11/6/2019: Δευτέρα και Τρίτη της Πεντηκοστής Καθολικών

4/7/2019-14/8/2019: Θερινές διακοπές

Συντονιστικό Γραφείο ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών (Δημοτικό)

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη μαθημάτων

01/09/2018 – 21/06/2019

05/09/2018- 14/06/2019

Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών (Γυμνάσιο)

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018 – 30/06/2019

Α’ Τετράμηνο 05/09/2018- 18/01/2019

Β’ Τετράμηνο 22/01/2018 – 24/05/2019
άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών (Λύκειο)

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018 – 30/06/2019

Α’ Τετράμηνο 05/09/2018- 19/01/2019

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019 – 24/05/2019
άλλως σύμφωνα με Υ.Α ημεδαπής

Αργίες και διακοπές Ελληνικού Σχολείου Βρυξελλών

28/10/2018: Εθνική επέτειος  (εορτασμός την Παρασκευή, 26/10)

29/10/2018-2/11/2018: Φθινοπωρινές διακοπές

17/11/2018: Επέτειος Πολυτεχνείου

24/12/2018-4/1/2019: Διακοπές Χριστουγέννων

4/3/2019-8/3/2019: Διακοπές Αποκριάς

25/3/2019: Εθνική επέτειος

8/4/2019-21/4/2019: Διακοπές Πάσχα

26/4/2019: Μ. Παρασκευή Ορθόδοξων

1/5/2019: Εργατική Πρωτομαγιά

30/5/2019: Εορτή Αναλήψεως Καθολικών

17/6/2019: Δευτέρα Αγ. Πνεύματος

Θερινές διακοπές Δημοτικού Σχολείου: 22/6/2019-31/8/2019

Θερινές διακοπές Γυμνασίου-Λυκείου: 1/7/2019-31/8/2019

Συντονιστικό Γραφείο ΜΟΝΑΧΟΥ

Δημοτικά Βαυαρίας

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

11/09/2018 – 09/09/2019

11/09/2018 – 26/07/2019

Α’ Τετράμηνο 11/09/2018- 31/01/2019

Β’ Τετράμηνο 01/02/2019 – 26/07/2019

Γυμνάσια Βαυαρίας

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

11/09/2018 – 09/09/2019

11/09/2018 – 26/07/2019

Α’ Τετράμηνο 11/09/2018- 25/01/2019

Β’ Τετράμηνο 26/01/2019 – 26/07/2019

Αποτελέσματα: έως 19/07/2019

Λύκεια Βαυαρίας

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

11/09/2018 – 09/09/2019

11/09/2018 –

Α’ Τετράμηνο 26/07/2019 11/09/2018- 25/01/2019

Β’ Τετράμηνο 26/01/2019 – 26/07/2019

Α’ και Β’ τάξη
Έναρξη προαγωγικών εξετάσεων: 03/06/2019
Αποτελέσματα: έως 23/07/2019

Γ’ τάξη
Έναρξη απολυτηρίων εξετάσεων: 15/05/2019
Αποτελέσματα: έως 25/06/2019

Αργίες και διακοπές

3/10/2018: Εθνική εορτή Γερμανίας

28/10/2018: Εθνική επέτειος (σχολικός εορτασμός την Παρασκευή, 26/10)

29/10/2018-2/11/2018: Φθινοπωρινές διακοπές

21/11/2018: Καθολική εορτή Μετανοίας και Προσευχής

17/11/2018: Επέτειος Πολυτεχνείου (σχολικός εορτασμός την Παρασκευή, 16/10)

24/12/2018-4/1/2019: Διακοπές Χριστουγέννων

30/1/2019: Τριών Ιεραρχών (εορτασμός στην α/βάθμια εκπ/ση, αργία στην β/βάθμια εκπ/ση)

4/3/2019-8/3/2019: Διακοπές Αποκριάς

11/3/2019: Καθαρή Δευτέρα Ορθόδοξων

25/3/2019: Εθνική επέτειος

15/4/2019-26/4/2019: Διακοπές Πάσχα

29/4/2019: Δευτέρα Πάσχα Ορθόδοξων

1/5/2019: Εργατική Πρωτομαγιά

30/5/2019: Εορτή Αναλήψεως Καθολικών

10/6/2019-21/6/2019: Διακοπές Πεντηκοστής και Αγ. Πνεύματος Καθολικών

17/6/2019: Αγ. Πνεύματος Ορθόδοξων (εντός διακοπών Πεντηκοστής)

Συντονιστικό Γραφείο ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ (Γραφείο Συνδέσμου)

Λύκειο Στουτγάρδης

Έναρξη-Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

10/9/2018-26/07/2019

Α’ Τετράμηνο 10/09/2018- 27/01/2019

Β’ Τετράμηνο

Α’ & Β’ Λυκείου

Μαθήματα: 28/01/2019-02/06/2019

Εξετάσεις: 03/06/2019-12/07/2019

Αναβαθμολογήσεις-Αποτελέσματα: 15/07/2019-17/07/2019

Ειδική εξεταστική: 24/06/2019- 28/06/2019

Γ’ Λυκείου

Μαθήματα: 28/01/2019-26/05/2019
άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Εξετάσεις: 27/05/2019-31/05/2019

Αναβαθμολογήσεις-Αποτελέσματα: 03/06/2019-06/06/2019

Ειδική εξεταστική: 24/06/2019- 28/06/2019

Αργίες και διακοπές Βάδης-Βυρτεμβέργης

3/10/2018: Εθνική εορτή Γερμανίας

28/10/2018: Εθνική επέτειος (σχολικός εορτασμός την Παρασκευή, 26/10)

29/10/2018-2/11/2018: Φθινοπωρινές διακοπές

17/11/2018: Επέτειος Πολυτεχνείου (σχολικός εορτασμός την Παρασκευή, 16/10)

24/12/2018-4/1/2019: Διακοπές Χριστουγέννων

30/1/2019: Τριών Ιεραρχών (εορτασμός στην α/βάθμια εκπ/ση, αργία στην β/βάθμια εκπ/ση)

4/3/2019-8/3/2019: Διακοπές Αποκριάς

11/3/2019: Καθαρή Δευτέρα Ορθόδοξων

25/3/2019: Εθνική επέτειος

15/4/2019-26/4/2019: Διακοπές Πάσχα

29/4/2019: Δευτέρα Πάσχα Ορθόδοξων

1/5/2019: Εργατική Πρωτομαγιά

30/5/2019: Εορτή Αναλήψεως Καθολικών

10/6/2019: Αγ. Πνεύματος Καθολικών

11-21/6/2019: Διακοπές Πεντηκοστής

Γυμνάσιο Φρανκφούρτης

Έναρξη-Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

6/8/2018-28/06/2019

Α’ Τετράμηνο 06/08/2018- 18/01/2019

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019 – 29/05/2019
άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Εξετάσεις: 31/05/2019-07/06/2019

Αποτελέσματα-αναβαθμολογήσεις : 11/06/2019

Ειδική εξεταστική: 18/06/2019- 25/06/2019

Αποτελέσματα: 26/06/2019

Λύκειο Φραγκφούρτης

Έναρξη-Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

6/8/2018-28/06/2019

Α’ Τετράμηνο 06/08/2018- 18/01/2019

Β’ Τετράμηνο

Α’ & Β’ Λυκείου

Μαθήματα: 21/01/2019-17/05/2019

Εξετάσεις: 20/05/2019-13/06/2019

Αναβαθμολογήσεις-Αποτελέσματα: 14/06/2019-17/07/2019

Ειδική εξεταστική: 18/06/2019- 25/06/2019

Αποτελέσματα: 26/6/2019

Γ’ Λυκείου

Μαθήματα: 21/01/2019-29/05/2019
άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Εξετάσεις: 31/05/2019-07/06/2019

Αναβαθμολογήσεις-Αποτελέσματα: 11/06/2019

Ειδική εξεταστική: 18/06/2019- 25/06/2019

Αποτελέσματα: 26/6/2019

Αργίες και διακοπές Έσσης

3/10/2018: Εθνική εορτή Γερμανίας

1/10/2018-12/10/2018: Διακοπές φθινοπώρου

28/10/2018: Εθνική επέτειος (σχολικός εορτασμός την Παρασκευή, 26/10)

17/11/2018: Επέτειος Πολυτεχνείου (σχολικός εορτασμός την Παρασκευή, 16/10)

24/12/2018-11/1/2019: Διακοπές Χριστουγέννων

30/1/2019: Τριών Ιεραρχών (εορτασμός στην α/βάθμια εκπ/ση, αργία στην β/βάθμια εκπ/ση

11/3/2019: Καθαρή Δευτέρα Ορθόδοξων

25/3/2019: Εθνική επέτειος

15/4/2019-26/4/2019: Διακοπές Πάσχα

29/4/2019: Δευτέρα Πάσχα Ορθόδοξων

1/5/2019: Εργατική Πρωτομαγιά

30/5/2019: Εορτή Αναλήψεως Καθολικών

10/6/2019: Αγ. Πνεύματος Καθολικών

17/6/2019: Αγ. Πνεύματος Ορθόδοξων

20/6/2019: Εορτή Αγ. Δωρεάς

Συντονιστικό Γραφείο ΚΑΪΡΟΥ

Αχιλλοπούλειος Σχολή-Κάιρο (Δημοτικό σχολείο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018 – 31/08/2019

01/09/2018 – 21/06/2019

15/09/2018 – 15/06/2019

Α’ Τρίμηνο 15/09/2018- 10/12/2018

Β’ Τρίμηνο 11/12/2018 – 10/03/2019

Γ’ Τρίμηνο 11/03/2019 – 15/06/2019

Αμπέτειος Σχολή-Κάιρο (Γυμνάσιο-Λύκειο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018 – 31/08/2019

01/09/2018 – 30/06/2019

15/09/2018 – σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Α’ Τετράμηνο 15/09/2018- 20/01/2019

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019 – 31/05/2018
άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Διακοπές και αργίες Καΐρου

11/9/2018: Μουσουλμανική Πρωτοχρονιά

6/10/2018: Εθνική επέτειος Αιγύπτου

28/10/2018: Εθνική επέτειος (εορτασμός την Παρασκευή, 26/10/2018)

17/11/2018: Επέτειος Πολυτεχνείου

20/11/2018: Γέννηση του Προφήτη (μουσουλμανική εορτή)

24/12/2018-7/1/2019: Διακοπές Χριστουγέννων

25/1/2019: Επέτειος Αιγυπτιακής Επανάστασης

30/1/2019: Τριών Ιεραρχών

11/3/2019: Καθαρά Δευτέρα

25/3/2019: Εθνική επέτειος

22/4/2019-5/5/2019: Διακοπές Πάσχα

25/4/2019: Απελευθέρωση του Σινά (αιγυπτιακή επέτειος, εντός διακοπών Πάσχα)

4/6/2019-6/6/2019: Μπαϊράμι Ραμαζανίου

17/6/2019: Αγ. Πνεύματος

Ημέρες αργίας της εβδομάδας: Παρασκευή, Κυριακή

Τοσιτσαίο-Πρατσίκειο - Αλεξάνδρεια (Δημοτικό σχολείο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018 – 31/08/2019

01/09/2018 – 21/06/2019

13/09/2018 – 15/06/2019

Α’ Τρίμηνο 11/09/2018- 10/12/2018

Β’ Τρίμηνο 11/12/2018 – 10/03/2019

Γ’ Τρίμηνο 11/03/2019 – 15/06/2019

Αβερώφειο (Γυμνάσιο-Λύκειο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018 – 31/08/2019

01/09/2018 – 30/06/2019

11/09/2018 – σύμφωνα με Υ.Α ημεδαπής

Α’ Τετράμηνο 11/09/2018- 20/01/2019

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019 – 31/05/2018
άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

Διακοπές και αργίες Αλεξάνδρειας

11/9/2018: Μουσουλμανική Πρωτοχρονιά

6/10/2018: Εθνική επέτειος Αιγύπτου

28/10/2018: Εθνική επέτειος (εορτασμός την Παρασκευή, 26/10)

17/11/2018: Επέτειος Πολυτεχνείου

20/11/2018: Γέννηση του Προφήτη (μουσουλμανική εορτή)

24/12/2018-7/1/2019: Διακοπές Χριστουγέννων

25/1/2019: Επέτειος Αιγυπτιακής Επανάστασης

30/1/2019: Τριών Ιεραρχών

11/3/2019: Καθαρά Δευτέρα

25/3/2019: Εθνική επέτειος

21/4/2019-5/5/2019: Διακοπές Πάσχα

25/4/2019: Απελευθέρωση του Σινά (αιγυπτιακή επέτειος, εντός διακοπών Πάσχα)

4/6/2019-6/6/2019: Μπαϊράμι Ραμαζανίου

17/6/2019: Αγ. Πνεύματος

Ημέρες αργίας της εβδομάδας: Σάββατο, Κυριακή

Γυμνάσιο-Λύκειο Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018 – 31/08/2019

03/09/2018 –

28/06/2019

12/09/2018 – 28/06/2019 άλλως σύμφωνα με Υ.Α. ημεδαπής

11/09/2018: Αποτομή της Κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου

21/09/2018: Γενέθλιον της Θεοτόκου

26/09/2018: Εγκαίνια του Ι.Ν. της Αναστάσεως

27/09/2018: Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού

28/10/2018: Εθνική επέτειος

5/09/2018: Αγ. Ιακώβου του Αδελφοθέου

22/11/2018: Ενθρόνιση Πατριάρχου

4/12/2018: Εισόδια της Θεοτόκου

18/12/2018: Αγ. Σάββα του Ηγιασμένου

25/12/2018: Αγ. Σπυρίδωνος

05/01/2019-20/01/2019: Διακοπές Χριστουγέννων

12/02/2019: Τριών Ιεραρχών

15/02/2019: Υπαπαντής

16/02/2019: Αγ. Συμεών του Θεοδόχου

23/02/2019: Αγ. Χαραλάμπους

19/02/2019: Καθαρά Δευτέρα

20/02/2019: Καθαρά Τρίτη

17/03/2019: Αγ. Γερασίμου του Ιορδανίτου

22/03/2019: Ονομαστήρια του Πατριάρχου

07/04/2019: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

20/04/2019-5/05/2019: Διακοπές Πάσχα

5/06/2019: Απόδοση του Πάσχα

6/06/2019: Ανάληψη του Κυρίου

03/06/2019: Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης

17/06/2019: Αγ. Πνεύματος

Συντονιστικό Γραφείο ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου «Αθηνά» (Δημοτικό)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018 – 31/08/2019

01/09/2018 – 21/06/2019

12/09/2018 – 15/06/2019

Α’ Τρίμηνο 12/09/2018- 10/12/2018

Β’ Τρίμηνο 11/12/2018 – 10/03/2019

Γ’ Τρίμηνο 11/03/2019 – 15/06/2019

Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου «Αθηνά» (Γυμνάσιο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018 – 31/08/2019

01/09/2018 – 30/06/2019

12/09/2018 – 31/05/2019

Α’ Τετράμηνο 12/09/2018- 20/01/2019

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019- 31/05/2019

Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου «Αθηνά» (Λύκειο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων

01/09/2018 – 31/08/2019

01/09/2018 – 30/06/2019

12/09/2018 – Σύμφωνα με την Υ.Α. ημεδαπής

Α’ Τετράμηνο 12/09/2018- 20/01/2019

Β’ Τετράμηνο 21/01/2019- Σύμφωνα με την Υ.Α. ημεδαπής

Διακοπές και αργίες

28/10/2018: Εθνική επέτειος

17/11/2018: Επέτειος Πολυτεχνείου

30/11/2018: Εθνική επέτειος Ρουμανίας

1/12/2018: Εθνική επέτειος Ρουμανίας

24/12/2018-7/1/2019: Διακοπές Χριστουγέννων

30/1/2019: Τριών Ιεραρχών (εορτασμός για πρωτοβάθμια, αργία για δευτεροβάθμια εκπ/ση)

11/3/2019: Καθαρά Δευτέρα

25/3/2019: Εθνική επέτειος

22/4/2019-3/5/2019: Διακοπές Πάσχα

17/6/2019: Αγ. Πνεύματος

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Pin It

Εκτύπωση