edu.klimaka.gr

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ 2007

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των εκπροσώπων των Φοιτητών –Σπουδαστών το 1982 και τροποποιήθηκε –συμπληρώθηκε κατά καιρούς με αποφάσεις του Δ.Σ/Ε.Ι.Ν

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• Με την υπ’αριθμ.:13163/521/31.05.1993 Απόφαση Δ.Σ/Ε.Ι.Ν. εγκρίθηκε η τροποποίηση της Παραγράφου 8 του Άρθρου 8.

• Με την υπ’αριθμ.:13929/583/20.12.1995 Απόφαση Δ.Σ./Ε.Ι.Ν. έχουν ενταχθεί οικονομικά οι ομογενείς φοιτητές από Αλβανία στην κατηγορία των Ελλήνων φοιτητών. Όσοι από αυτούς είναι υπότροφοι εντάσσονται οικονομικά στην κατηγορία των αλλοδαπών.

• Με την υπ’αριθμ.:18770/911/02.03.2006 Απόφαση Δ.Σ./Ε.Ι.Ν. που τροποποίησε και τις υπ’αριθμ.: 14664/631/17.12.1997 και 16246/722/24.1.2001 Αποφάσεις Δ.Σ./Ε.Ι.Ν.εγκρίθηκαν οι οικονομικές υποχρεώσεις φοιτητών – σπουδαστών Φ.Ε. – Σ.Ε./Ε.Ι.Ν.

• Με την υπ’αριθμ.:15032/1650/19.09.1998 Απόφαση Δ.Σ/Ε.Ι.Ν. εγκρίθηκε η τροποποίηση των παραγράφων 1, 2, 3 του Άρθρου 13 καθώς και η κατάργηση των παραγράφων 4 και 5 του ίδιου άρθρου.

• Με την υπ’αριθμ.:15063/652/05.10.1998 Απόφαση Δ.Σ/Ε.Ι.Ν. έγινε συνολική επικύρωση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας.

• Με την υπ’αριθμ.:18815/916/17.04.2006 Απόφαση Δ.Σ./Ε.Ι.Ν.τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ.14785/638/18-3-98 και εγκρίθηκε η διαδικασία υλοποίησης των προγραμματισμένων δαπανών από το Ταμείο Εφορείας.

• Με την υπ’αριθμ.:17757/829/20.11.2003 Απόφαση Δ.Σ./Ε.Ι.Ν. εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 Παρ. 1 και 2.

• Με την υπ’αριθμ.:17749/828/06.11.2003 Απόφαση Δ.Σ./Ε.Ι.Ν. εγκρίθηκε η αναδιάρθρωση του συγκροτήματος Φ.Ε.Θ. Καταργείται στο Άρθρο 2 από τη δεύτερη παράγραφο στις υποπαραγράφους β΄ και γ΄, οι β΄ παράγραφοι .

• Με την υπ’αριθμ.:18072/846/01.07.2004 Απόφαση Δ.Σ./Ε.Ι.Ν. εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6 και 8 και η ενσωμάτωση των τροποποιητικών αποφάσεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

• Στην υπ’αριθμ.:17796/832/18.12.2003 Απόφαση Δ.Σ./Ε.Ι.Ν. έχει εγκριθεί ο τρόπος και η διαδικασία παραχώρησης αιθουσών Φ.Ε - Σ.Ε στις Παρ. 8 και 9.

• Με την υπ’ αριθμ.:18144/852/09.09.2004 Απόφαση Δ.Σ./Ε.Ι.Ν. εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’αριθμ.:15273/664/03.03.1999, Παράγραφο πρώτη «Περί Εισδοχής ομογενών φοιτητών στις Φ.Ε.-Σ.Ε./Ε.Ι.Ν.

• Με την υπ’ αριθμ.:19384/967/30.08.2007 Απόφαση Δ.Σ./Ε.Ι.Ν. εγκρίθηκε η κατά προτεραιότητα εισαγωγή φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών που έχουν χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτοι στις Φ.Ε.-Σ.Ε.-Μ.Ε. και Μ.Κ. του Ε.Ι.

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

1. Οι Φοιτητικές Εστίες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας εξυπηρετούν τη νέα γενιά της πατρίδας μας και λειτουργούν για το συμφέρον του λαού και του Έθνους.

2. Σκοπός της λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών είναι η προσφορά ευκαιριών και διευκολύνσεων στη σπουδάζουσα νεολαία της πατρίδας μας, για καλύτερους όρους σπουδών και διαβίωσης.

Η ενίσχυση των Φοιτητών που προέρχονται από ασθενέστερα οικονομικά στρώματα περιλαμβάνει τη διαμονή και τη διατροφή στις Εστίες, αλλά και την παροχή μέσων και μορφών για πνευματική, ψυχαγωγική, καλλιτεχνική και αθλητική δραστηριότητα.

3. Το Ε.Ι.Ν. εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία των Φοιτητικών Εστιών έτσι ώστε:

- Να συμβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη, μέσα από την πρωτοβουλιακή συμμετοχή των φοιτητών σε διάφορες εκδηλώσεις και τη συνεργασία των φορέων πολιτισμού στα πλαίσια του Ιδρύματος.

- Να βοηθούν το σημερινό φοιτητή- σπουδαστή και αυριανό επιστήμονα στην κατάκτηση συλλογικής και κοινωνικής συνείδησης, να κατοχυρώσουν την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και τον σεβασμό των δημοκρατικών διαδικασιών, να συμβάλλουν στην συγκρότηση και διαπαιδαγώγηση των οικότροφων στα ιδανικά της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Δημοκρατίας και της Ειρήνης.

4. Στις Φοιτητικές Εστίες του Ε.Ι.Ν. γίνονται δεκτοί, σαν οικότροφοι, Φοιτήτριες και Φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι, καθώς και σπουδαστές άλλων σχολών που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους.

5. Στις Εστίες επίσης γίνονται δεκτοί Φοιτητές και Φοιτήτριες μόνο για σίτιση.

6. Με την είσοδο στη Φοιτητική Εστία ο οικότροφος αποδέχεται τους όρους και τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού, ενώ είναι και στη δική του αρμοδιότητα η διαφύλαξη και η σωστή εφαρμογή του.

7. Προϋπόθεση για τη δημοκρατική λειτουργία των Εστιών είναι ο απόλυτος σεβασμός της εσωτερικής ακαδημαϊκής ζωής, με δεδομένο ότι οι Φοιτητικές Εστίες αποτελούν φυσική προέκταση του Πανεπιστημιακού χώρου.

8. Η παρουσία αστυνομικών ή καταδιωκτικών αρχών στους χώρους της Εστίας, για λόγους που σχετίζονται με πολιτική ή συνδικαλιστική δράση οικότροφων, δεν είναι επιτρεπτή.

9. Επέμβαση δημόσιας δύναμης, χωρίς την άδεια ή με την άδεια της Εφορείας της Εστίας, επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον διαπράττονται αυτόφωρα κακουργήματα ή αυτόφωρα εγκλήματα κατά της ζωής ή αν οι εγκαταστάσεις και οικότροφοι της Εστίας διατρέχουν σοβαρό και άμεσο κίνδυνο από πυρκαγιά, σεισμό πλημμύρα, δολιοφθορά.

10. Για τη ρύθμιση θεμάτων Ασύλου της Εστίας εφαρμόζονται, εκεί όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις οι διατάξεις του νόμου 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι».

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

1. Σε κάθε Φοιτητική Εστία του Ε.Ι.Ν. ή συγκρότημα Φ.Ε. συγκροτείται Εφορεία με την επωνυμία «ΕΦΟΡΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ».

2. Κάθε εφορεία συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ι.Ν. και περιλαμβάνει:

α. Δυο Μέλη του Καθηγητικού Προσωπικού των Ανώτατων Σχολών που προτείνονται από το Τμήμα του Α.Ε.Ι, του οποίου οι Φοιτητές κατά κύριο λόγο εξυπηρετούνται από την Εστία.

β. Δυο Φοιτητές οικότροφους της Εστίας που ορίζονται από το Φοιτητικό Σύλλογο της Εστίας.

γ. Ένα εκπρόσωπο των εργαζομένων της Εστίας που εκλέγεται από Γενική Συνέλευση των εργαζομένων της Εστίας.

δ. Ένα εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ο οποίος προτείνεται από το Δήμο της Περιοχής ή από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων.

ε. Το Προϊστάμενο των Υπηρεσιών της Εστίας.

3. Η θητεία των Μελών της Εφορείας είναι διετής. Ειδικά για τους Φοιτητές Μέλη της και τους εργαζόμενους η θητεία είναι ετήσια.

ΑΡΘΡΟ 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

1. Εισηγητής της Εφορείας είναι ο Προϊστάμενος της Φοιτητικής Εστίας.
Κατά την διάρκεια των Συνεδριάσεων κρατούνται Πρακτικά από Υπάλληλο του Ιδρύματος, τα ποία επικυρώνονται από την Εφορεία.

2. Η ημερήσια Διάταξη αφού καταρτισθεί από τον Προϊστάμενο της Εστίας κοινοποιείται στα Μέλη της δυο (2) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Συνεδρίαση. Κάθε Μέλος της Εφορείας μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση.

3. Η Εφορεία βρίσκεται σε απαρτία, όταν ο αριθμός των παρόντων Μελών της είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των απόντων.
Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών.

4. Η Εφορεία συγκαλείται και συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα, εκτός από την περίοδο των διακοπών. Η Εφορεία συγκαλείται σε έκτακτη Συνεδρίαση, εάν το ζητήσουν τρία Μέλη ης ή ο Προϊστάμενος της Εστίας. Η Εφορεία, σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει υποχρεωτικά να συνεδριάσει μέσα σε πέντε (5) μέρες.

5. Κάθε μέλος της Εφορείας έχει μια προσωπική ψήφο και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ψήφο άλλου Μέλους, έστω και αν έχει εξουσιοδοτηθεί.

6. Κατά τις Συνεδριάσεις της Εφορείας δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς ψήφο , ο Πρόεδρος ή Μέλη του Δ.Σ του Ε.Ι.Ν, ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Ν. ή ο ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Ε.Ι.Ν., ο Πρύτανης του ΑΕΙ, του οποίου φοιτητές εξυπηρετούνται στη Φ.Ε και ο Προϊστάμενος της Δ.Ε.Π.Δ.

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

Η Εφορεία έχει άλλοτε αποφασιστικές και άλλοτε εισηγητικές αρμοδιότητες, όπως περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό. Στις αρμοδιότητες της Εφορείας περιέχεται το δικαίωμα και η υποχρέωση να:

1. Εγκρίνει τα προγράμματα Συσσιτίου μέσα στα όρια του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί. Γνωμοδοτεί στο Ε.Ι.Ν. για τη συμμετοχή εξωτερικών φοιτητών στο συσσίτιο. Στην επιτροπή συσσιτίου συμμετέχουν και δυο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών οικότροφων που προτείνονται από το Δ.Σ του συλλόγου τους.

2. Καταρτίζει και εγκρίνει τα Προγράμματα Μορφωτικών, καλλιτεχνικών Αθλητικών και Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στο επίπεδο της Εστίας, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα γενικά προγράμματα του Ε.Ι.Ν., αποφασίζει για την πραγματοποίηση ειδικών δαπανών στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ του Ε.Ι.Ν.

3. Αποφασίζει για την απομάκρυνση των Φοιτητών από τη Φ.Ε όταν παραβιάζουν τα άρθρα του Κανονισμού. Σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από τα άρθρα του Κανονισμού αιτία για απομάκρυνση οικότροφου, πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του συλλόγου των Φοιτητών.

4. Επιβάλλει κυρώσει στους οικότροφους όπως ορίζονται στα παρακάτω άρθρα 8 και 9.

5. Χαράζει το πλαίσιο και τους κανόνες συλλογικής διαβίωσης οικότροφων στην εστία.

6. Ενημερώνεται και παρακολουθεί την όλη οικονομική πορεία της Φ.Ε και εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ι.Ν. τη λήψη μέτρων για την ικανοποιητική οικονομική και διαχειριστική λειτουργία της.

7. Στο τέλος κάθε Ακαδημαϊκής χρονιάς υποβάλλει στο Ε.Ι.Ν. έκθεση για την απόδοση του έργου και τη λειτουργία γενικά της Εστίας μαζί με τις σχετικές προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών – σπουδαστών που πρόκειται να εισαχθούν στις Φ.Ε-Σ.Ε. γίνεται από την Εφορεία της Εστίας με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Κατά την αξιολόγηση συνυπολογίζονται:

1. Κοινωνικά κριτήρια όπως απορίας, ορφανοί, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολυτεκνία.

2. Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των γονέων τους. Δηλωθέν εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος από κάθε κατηγορία προκειμένου να φορολογηθεί.

3. Ο αριθμός των μελών της οικογένειας του υποψηφίου, στον οποίο αναφέρονται οι γονείς και τα ανύπαντρα αδέρφια κάτω των 22 ετών όταν δεν σπουδάζουν και κάτω των 28 ετών φοιτητές σπουδαστές –τριες.

4. Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ Α 229) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας Περί προστασίας πολυτέκνων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 860/1979 (ΦΕΚ Α2).

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ Φ.Ε-Σ.Ε.

Στις Φ.Ε.-Σ.Ε. υποβάλλουν αίτηση εισδοχής φοιτητές – τριες σπουδαστές- στριες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.,

1. Έχουν την ιδιότητα του φοιτητή – τριας, σπουδαστή – σπουδάστριας Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.

2. Δεν είναι πτυχιούχοι άλλης Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής.

3. Οι οικογένειες τους έχουν μόνιμο τόπο διαμονής διαφορετικό από αυτόν που βρίσκεται ο τόπος σπουδών και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στην πόλη που βρίσκεται η Εστία.

4. Δεν έχουν συμπληρώσει τον 25ο χρόνο της ηλικίας τους. Για εξαιρετικές περιπτώσεις αποφασίζει το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ν. ύστερα από Εισήγηση πρόταση της αρμόδιας Εφορείας.

5. Έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμη αίτηση εισδοχής με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά οι μεν παλαιών ετών μέχρι 15 Ιουνίου κάθε χρόνου, οι δε πρωτοετείς φοιτητές το αργότερο μέσα σε 25 ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων .

Διευκρινίζεται ότι άμεσα οι αιτήσεις μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος εξετάζονται συνολικά καταρτίζοντας αντίστοιχους πίνακες πρωτοετών, παλαιών ετών, αλλοδαπών οι οποίοι αναρτώνται στο πίνακα ανακοινώσεων της κάθε εστίας.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων εισδοχής μέσα σε χρονικό διάστημα 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην εφορεία της Εστίας.

6. Δεν έχουν απομακρυνθεί από Φ.Ε.-Σ.Ε. του Ε.Ι.Ν. με προηγούμενη πειθαρχική απόφαση εφορείας ή Δ.Σ του Ε.Ι.Ν.

7. Έχουν καταθέσει αίτηση εισδοχής σε μια μόνο Φ.Ε ή Σ.Ε. του Ε.Ι.Ν.

ΑΡΘΡΟ 7

Οι οικότροφοι παραμένουν στις Εστίες για όσα χρόνια σπουδών απαιτούνται κανονικά για να πάρουν πτυχίο, συν δυο χρόνια. Αν χάσουν για πρώτη φορά ένα έτος μπορούν να το επαναλάβουν χωρίς να χάσουν τη θέση τους στην εστία, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει πάνω από δυο φορές.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Η Εστία δίνει στους ενδιαφερόμενους ειδικό έντυπο για την σύνταξη της αίτησης που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση της Γραμματείας της Σχολής ότι φοιτά με αναφορά α) στο χρόνο εγγραφής και β) στον ήδη διανυόμενο χρόνο σπουδών.

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη ή πιστοποιητικό γέννησης από Δήμο ή Κοινότητα.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδια δημοτική ή Κοινοτική αρχή (του τελευταίου εξαμήνου).

4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορείας των γονέων (επικυρωμένο).
Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτό θα προσκομισθεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.

6. Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίζουν βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.

7. Όσοι από τους υποψήφιους έχουν αδελφό φοιτητή ή να υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία θα προσκομίζουν βεβαίωση του τμήματος που έχει εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία.

8. Όσοι υποψήφιοι είναι πολύτεκνοι θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.

9. Όσοι υποψήφιοι είναι άποροι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση – πιστοποιητικό απορίας από αρμόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.

10. Όσοι υποψήφιοι είναι παιδιά διαζευγμένων γονέων θα πρέπει να προσκομίσουν δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια.

Διαδικασία Επιλογής

Α. Κατά προτεραιότητα στεγάζονται στις Φ.Ε-Σ.Ε. οι υποψήφιοι οικότροφοι που εντάσσονται στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες με σειρά πρότασης ως εξής:

1. Υποψήφιοι που προέρχονται από άπορες οικογένειες με μηδενικό εισόδημα.

2. Υποψήφιοι ορφανοί, από τους δύο γονείς.

3. Υποψήφιοι φοιτητές- τριες που οι ίδιοι είναι άτομα με ειδικές ανάγκες

4. Υποψήφιοι παιδιά μισθωτών – πολύτεκνων οικογενειών, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα προέρχεται από αγροτικά επαγγέλματα ή από μισθωτές υπηρεσίες.

Β. Έπονται οι υποψήφιοι, με βάση το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα και τον αριθμό των μελών της οικογένειας του υποψηφίου, προτασσόμενου του χαμηλότερου κατά κεφαλήν εισοδήματος.

1. Το δηλωθέν εισόδημα από μισθωτές Υπηρεσίες (Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και των αντίστοιχων συνταξιούχων) λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 75%.

2. Σε περίπτωση που στην ίδια οικογένεια σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία και άλλα αδέλφια το δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται υπ’ όψην μειωμένο κατά 15% για κάθε παιδί.

3. Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας το δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται υπ’ όψιν μειωμένο κατά 50% όταν αυτό προέρχεται από ελεύθερα επαγγέλματα.

4. Σε περίπτωση που στη οικογένεια υπάρχει μέλος με ειδικές ανάγκες το δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται μειωμένο κατά 10%. Εάν το άτομο με ειδικές ανάγκες είναι ένας από τους γονείς μείωση κατά 20%.

5. Εάν ο υποψήφιος – οικότροφος είναι ορφανός από τον ένα γονιό το δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται υπ’ όψιν μειωμένο κατά 30%.

6. Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι το δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται μειωμένο κατά 20%.
Εάν στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν περισσότεροι του ενός από τους παραπάνω λόγους μείωσης του εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα ποσοστά.
Οι σχετικές μειώσεις πάντως δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 75% του εισοδήματος.

Διευκρινίζεται ότι:

Α. Εάν το δηλωθέν εισόδημα προέρχεται αμιγώς από μισθωτές υπηρεσίες τότε δίνεται η ανώτερη δυνατή έκπτωση του 75%, χωρίς δυνατότητα παροχής επιπλέον μείωσης.

Β. Εάν το δηλωθέν εισόδημα προέρχεται από άλλες πηγές (εκτός μισθωτών υπηρεσιών) θα αθροίζονται οι εκπτώσεις εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις έως την συμπλήρωση του 75% (ανώτατη δυνατή μείωση εισοδήματος).

Γ. Εάν το δηλωθέν εισόδημα προέρχεται από τον ένα γονέα από μισθωτές υπηρεσίες και από τον άλλο γονέα από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία τότε οι ανωτέρω μειώσεις θα γίνονται αντίστοιχα στο εισόδημα του κάθε γονιού.

Δ. Εάν ο γονιός έχει εισοδήματα και από μισθωτές υπηρεσίες και από τρίτες πηγές τότε θα γίνεται έκπτωση μόνο στο εισόδημα των μισθωτών υπηρεσιών (75%) που είναι η μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση και τα υπόλοιπα εισοδήματα θα αθροίζονται κανονικά, για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Α. Το 78% των κενών θέσεων θα καλύπτουν πρωτοετείς φοιτητές- τριες, σπουδαστές- στριες.

Β. Το 10% των κενών θέσεων θα καλύπτουν φοιτητές παλαιών ετών.

Γ. Το 12% των κενών θέσεων θα καλύπτουν οι εξής κατηγορίες:

1. Το 8% θα καλύπτεται από αλλοδαπούς φοιτητές, κατανεμημένο ως εξής:

1.1. Το 3% αλλοδαποί φοιτητές (μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδακτορικού), ερευνητές καθηγητές προσκεκλημένοι των Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι., του Δημόκριτου, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, του Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERASMUS TEMPUS, COMMET, ΣΩΚΡΑΤΗΣ κ.λ.π) Εισάγονται με έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης, μετά την υποβολή στην Δ/νση Εστιακών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (Δ.Ε.Π.Δ) των παρακάτω δικαιολογητικών:

- Βεβαίωση της Γραμματείας της Σχολής του Α.Ε.Ι- Τ.Ε.Ι. ή του Ιδρύματος ότι συμμετέχουν σε πρόγραμμά του.

- Αίτηση από τον αρμόδιο καθηγητή Α.Ε.Ι -Τ.Ε.Ι ή από το Ίδρυμα για διαμονή του στην Εστία.

1.2. Το 5% των κενών θέσεων καλύπτουν:

α) Το 2,5% αλλοδαποί φοιτητές – υπότροφοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατά προτεραιότητα έναντι των υποτρόφων των λοιπών Υπουργείων της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Δ.Ε.Π.Δ.
- Αίτηση βεβαίωσης υποτροφίας
- Φωτοαντίγραφο διαβατηρίων
- Άδεια παραμονής
- Βεβαίωση εγγραφής από την Γραμματεία της Σχολής
- 1 φωτογραφία

Εισάγονται με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης. Οι αιτήσεις εξετάζονται δυο φορές το χρόνο κατά την έναρξη του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου οπότε γίνονται αντίστοιχα και οι εισδοχές.

β) Το 2,5% Αλλοδαποί Φοιτητές υποβάλλουν, στην Γραμματεία της Εστίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αίτηση εισδοχής
- Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
- Άδεια παραμονής
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
- Εκκαθαριστικό σημείωμα οικογενειακού εισοδήματος.
- Βεβαίωση εγγραφής από την Γραμματεία της Σχολής
- Βεβαίωση της πρεσβείας τους, ότι εγγυάται για την εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων και την τήρηση του νόμιμου χρονικού ορίου παραμονής τους στην Εστία.

Εισάγονται με απόφαση της αρμόδιας εφορείας της Εστίας.

2. Το 2% των κενών θέσεων κάθε Εστίας καλύπτουν μεταπτυχιακοί Έλληνες φοιτητές.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην γραμματεία της Εστίας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος όπου βεβαιώνεται η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή σε θεσμοθετημένο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου ή Ανώτερου Τεχνολογικού Ιδρύματος», διάρκεια του Μεταπτυχιακού προγράμματος, ο χρόνος εγγραφής και το διανυόμενο έτος.

- Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορείας του φοιτητή και των γονέων.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο μόνιμης κατοικίας.

- Σε περιπτώσεις που επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίζεται βεβαίωση από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.

- Σε περίπτωση που υπάρχει κι άλλο παιδί φοιτητής- τρια ή που να υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία αντίστοιχη βεβαίωση.

- Για τις περιπτώσεις πολύτεκνης οικογένειας αντίστοιχη βεβαίωση από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε θεσμοθετημένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι εισδοχές των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνονται με απόφαση Εφορείας της Εστίας.

Το ανώτατο χρονικό όριο στέγασης των μεταπτυχιακών θα είναι δυο πλήρης ημερολογιακά έτη.

3. Το 1% των κενών θέσεων καλύπτουν παιδιά ανύπαντρων μητέρων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στην γραμματεία των Εστιών με τα συνήθη δικαιολογητικά, εξαιρουμένου της μονίμου κατοικίας.

4. Το 1% των κενών θέσεων της κάθε Εστίας καλύπτουν Ομογενείς φοιτητές- τριες, σπουδαστές-σπουδάστριες των ειδικών κατατακτήριων εξετάσεων, καταθέτουν τα συνήθη δικαιολογητικά των ελλήνων υποψηφίων στην Γραμματεία της Εστίας συνυποβάλλοντας όμως και πιστοποιητικό ομογένειας από την εκεί Ελληνική Αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο). Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός 20 ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων των ειδικών κατατακτήριων εξετάσεων.

Οι εισδοχές γίνονται με απόφαση Εφορείας.

5. Τα παιδιά των υπαλλήλων εισάγονται χωρίς ποσοστό και ειδική αξιολόγηση των αιτήσεων τους, από την εφορεία της Εστίας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

1. Κάθε οικότροφος έχει την ατομική του ταυτότητα.

2. Α. Εγκρίνει την λειτουργία του Ταμείου Εφορείας μέσω της οικονομικής συμμετοχής των Ελλήνων οικότροφων των Φ.Ε-Σ.Ε. του Ε.Ι.Ν. με προτεραιότητα σε αθλητικές, πολιτιστικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες ή άλλες δαπάνες που σκοπό έχουν την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Β. Η οικονομική συμμετοχή των Ελλήνων οικότροφων των Φ.Ε-Σ.Ε. θα καθορίζεται με την σύμφωνη γνώμη των 2/3 τουλάχιστον των μελών της Εφορείας κάθε μονάδας, σε συνεργασία με το Δ.Σ των οικότροφων φοιτητών- σπουδαστών.

Γ. Η οικονομική συμμετοχή που έχουν καταβάλλει οι οικότροφοι των Φ.Ε-Σ.Ε. από 1/1/98 θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του Ταμείου Εφορείας. 

Δ. Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων θα γίνεται από το Δ.Σ. των οικότροφων των Φ.Ε-Σ.Ε. σε συνεργασία με την εφορεία της Εστίας.

Ε. Την ευθύνη υλοποίησης των προγραμματισμένων δαπανών θα έχει η Φοιτητική ή Σπουδαστική Εστία. Η οικονομική συμμετοχή καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.

3. Κάθε οικότροφος κατά την είσοδό του σε Εστία καταβάλει χρηματικό ποσό ως εγγύηση για την αποκατάσταση ζημιών που δημιουργούνται όχι από συνηθισμένη χρήση.

Το χρηματικό ποσό ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ν.

Η εγγύηση επιστρέφεται στον οικότροφο μόνο κατά τη μέρα της αναχώρησής του και αφού αφαιρεθεί η αξία των ζημιών που έχουν καταλογιστεί.

4. Οι οικότροφοι φροντίζουν να προστατεύουν την περιουσία και τα υλικά της Εστίας.

Σε περίπτωση όμως ζημιάς ή υλικής απώλειας από οικότροφους που η ταυτότητά τους δεν έχει εξακριβωθεί η αποκατάσταση των ζημιών γίνεται σε βάρος του λογαριασμού που έχει δημιουργηθεί από το σύνολο των εγγυήσεων των οικότροφων.

5. Η εφορεία, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Φ.Ε εκτιμά το ύψος των ζημιών και αποφασίζει τα σχετικά του άρθρου 9 παρ. 4.

6. Οικότροφοι που έχουν οικονομικές δυσκολίες μπορούν να πάρουν έγγραφη αναβολή στην κατάθεση της οικονομικής συμμετοχής το πολύ τριών (3) μηνών από τον Προϊστάμενο της Εστίας.

7. Οι τεταρτοετείς Φοιτητές- Σπουδαστές Οικότροφοι εξοφλούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 2 μήνες πριν τη λήξη της ακαδημαϊκής χρονιάς.

8. Απαγορεύεται η εκμίσθωση και υπενοικίαση των δωματίων των οικότροφων σε τρίτους. Οι παραβάτες απομακρύνονται άμεσα από την Εστία. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εφορεία παραδίδει αμέσως το δωμάτιο σε δικαιούχο φοιτητή.

9. Οικότροφοι Φ.Ε μπορούν να μείνουν σ’ αυτές με τις ίδιες προϋποθέσεις και μετά το τέλος των μαθημάτων το καλοκαίρι για όσο χρόνο ασχολούνται με εργαστηριακές ή διπλωματικές ασκήσεις της Σχολής τους.

Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να βεβαιώνονται με έγγραφο της Σχολής, στην οποία φοιτούν.

ΑΡΘΡΟ 10

Σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς οικότροφων προβλέπονται:

1. Προφορική παρατήρηση από τον Προϊστάμενο της Εστίας.

2. Έγγραφη προειδοποίηση από τον Προϊστάμενο της Εστίας.

3. Απομάκρυνση από τη Φ.Ε

Αρμόδια και υπεύθυνη για την εφαρμογή των μέτρων αυτών (κρίση, απόφαση ανάλογα με τη βαρύτητα της ενέργειας) είναι η Εφορεία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποφασίζει το Δ.Σ του Ε.Ι.Ν.

ΑΡΘΡΟ 11

Οικότροφοι απομακρύνονται από τη Φ.Ε με απόφαση της Εφορείας ή του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ν. και δεν μπορούν να ξαναμπούν σ’ αυτήν ή σ’ άλλη του Ε.Ι.Ν. όταν:

1. Έχασαν για οποιαδήποτε λόγο την ιδιότητα του Φοιτητή (πήραν πτυχίο, πήγαν στρατό, διέκοψαν τη φοίτησή τους).

2. Δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις εισδοχής που η Εφορεία έχει ανακοινώσει.

3. Εκμισθώνουν ή ενοικιάζουν ή παραχωρούν σε τρίτους δωμάτια.

4. Οικότροφοι απομακρύνονται πρόσκαιρα από την Εστία σε περίπτωση λόγων υγείας, όταν δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία των άλλων οικότροφων.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Στο χώρο των Εστιών προστατεύεται η ελεύθερη πολιτική και συνδικαλιστική έκφραση και δράση των Φοιτητών.

2. Οι οικότροφοι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Εστία έχουν την ευθύνη για την κοινωνική πολιτιστική πνευματική και ανθρώπινη λειτουργία του χώρου.

3. Φροντίζουν για την καθαρή εμφάνιση του δωματίου τους και των κοινόχρηστων χώρων.

4. Συνεργάζονται με το προσωπικό καθαριότητας, συντήρησης και πολιτισμού για θέματα σχετικά με τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών και της Φ.Ε για την ασφάλεια και σωστή χρήση του υλικού και των μέσων της Εστίας.

5. Οι οικότροφοι που απουσιάζουν από την Εστία για τις διακοπές Χριστουγέννων ή Πάσχα ή για εκδρομή ή για άλλους λόγους πρέπει να ενημερώνουν τη Γραμματεία της Εστίας.

6. Οι οικότροφοι μπορούν να καταθέσουν τα χρήματά τους ή πολύτιμα αντικείμενα για φύλαξη στο Ταμείο της Εστίας με έκδοση σχετικής απόδειξης. Η Φ.Ε δεν έχει ευθύνη για την απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων των οικότροφων που δεν παραδόθηκαν σ’ αυτή, για φύλαξη.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Ο κανονισμός Λειτουργίας των Φ.Ε-Σ.Ε έχει ισχύ για όσο χρονικό διάστημα την ευθύνη λειτουργίας των Φ.Ε-Σ.Ε διατηρεί το Ε.Ι.Ν.

2. Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Φ.Ε-Σ.Ε τροποποιείται με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ι.Ν.

Σχετικά Άρθρα