edu.klimaka.gr

Αίτηση για σπουδές εαρινό εξάμηνο ΕΑΠ

Αιτήσεις Εισαγωγής Φοιτητών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ - Εαρινό Εξάμηνο 2024

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ) ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 3 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό και 35
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 611/03.11.2023 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., προσφέρει 3 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 35 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Μάρτιο του 2024 ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ) (500 θέσεις)
 2. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ) (300 θέσεις)
 3. Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας (ΣΚΙ) (100 θέσεις)

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΠΔΕ) (300 θέσεις)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. MSc in Innovation Management and Entrepreneurship (ΙΜΕ)* (100 θέσεις)
  * Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.
 2. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) (150 θέσεις)
 3. Supply Chain Management /Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM/ΔΕΑ)* (125 θέσεις)
 4. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ) (60 θέσεις)
 5. Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΔΜΔ) (300 θέσεις)
 6. Σπουδές φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές (ΦΥΛ) (100 θέσεις)
 7. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) (110 θέσεις)
 8. Κοινό ΠΜΣ «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» (ΕΔΙ) (90 θέσεις)
 9. Διιδρυματικό ΠΜΣ «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων» (ΓΧΝ) (200 θέσεις)
 10. Δημόσια Υγεία και Πολιτικές (ΔΥΠΟ) (150 θέσεις)
 11. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ) (60 θέσεις)
 12. Διιδρυματικό ΠΜΣ Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» (ΒΝΠ) (60 θέσεις)
 13. Διιδρυματικό ΠΜΣ Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ) (60 θέσεις)
 14. Επιδημιολογία (ΕΠΙ) (100 θέσεις)
 15. Interaction Generative Design (IGD)* (60 θέσεις)
 16. Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και Κινούμενης Εικόνας (ΣΟΚ) (60 θέσεις)
 17. Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων (ΕΠΚ) (100 θέσεις)
 18. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)* (200 θέσεις)
 19. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ) (100 θέσεις)
 20. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ) (200 θέσεις)
 21. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)(250 θέσεις)
 22. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) (100 θέσεις)
 23. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες/Language Education for Refugees and Migrants* (LRM) (180 θέσεις)
 24. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) (170 θέσεις)
 25. Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ) (50 θέσεις)
 26. Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ) (150 θέσεις)
 27. Τέχνη-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές (ΤΕΠ) (150 θέσεις)
 28. Σύγχρονος ιταλικός πολιτισμός και ειδικά ζητήματα ορολογίας και ερμηνείας (ΙΤΑ) (100 θέσεις)
 29. Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ) (120 θέσεις)
 30. Παρασταστικές Τέχνες (ΠΑΤ) (60 θέσεις)
 31. Δημιουργική Γραφή (ΔΗΓ) (160 θέσεις)
 32. Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: μέθοδοι, εργαλεία, πρακτικές (ΨΑΕ) (80 θέσεις)
 33. Λαϊκός πολιτισμός και Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΛΠΚ) (100 θέσεις)
 34. Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ) (130 θέσεις)
 35. Διιδρυματικό ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ) (250 θέσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου
από τη 15η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11.59 π.μ. έως την 4η Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11.59 π.μ.

• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του Ε.Α.Π.. Οι Oμαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά.

• Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.

• Στο ΔΠΜΣ ΕΑΓ οι θέσεις θα καλυφθούν από τους/τις πρώτους/ες 250 υποψήφιους/ες και οι υπόλοιπες 250 θέσεις χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν.

• Στο ΠΜΣ ΕΑΨ οι θέσεις θα καλυφθούν από τους/ις πρώτους/ες 130 υποψήφιους/ες (Κατηγορία Α:91, Κατηγορία B:26, Κατηγορία Γ:13) και οι υπόλοιπες 130 θέσεις (Κατηγορία Α:91, Κατηγορία B:26, Κατηγορία Γ:13) χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν. Σε περίπτωση που σε μία κατηγορία δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων, δύναται να καλυφθούν οι θέσεις από τις λοιπές κατηγορίες ή αντιστρόφως.

• Οι αιτήσεις πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων που θα υποβληθούν στα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες.

• Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

• Tο Ε.Α.Π σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄), με το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄) καθώς και με την υπ’ αριθ. Φ.153/146145/Α5/20-09-2019 (ΦΕΚ 3557/Β’/2019), προσφέρει επιπλέον αριθμό παρεχόμενων θέσεων σε ποσοστό 5% στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις.

• Γίνονται δεκτοί/ές στο σύνολό τους όσοι/όσες πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Ν.3794/2009, ΦΕΚ 156/τ.Α’) και υποβάλλουν σχετική αίτηση σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής.

• Η προσφορά του νέου προγράμματος σπουδών ΔΥΠΟ προϋποθέτει την εισαγωγή τουλάχιστον 15 φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση μη προσφοράς του προγράμματος, οι υποψήφιοι/ες εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να εισαχθούν στο πρόγραμμα σε επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοίτησης.

• Το διδακτικό υλικό παρέχεται σε έντυπη ή/και σε ψηφιακή μορφή.

• Οι οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eap.gr.

• Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων/εισών και των απορριφθέντων/εισών ανά Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την 31η Ιανουαρίου 2024.

• Οι φοιτητές/ήτριες συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2552/97.

• Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών.

• Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής τους αιτήσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο τηλέφωνο: 2610 367 600.

The invitation for admissions is posted on the Hellenic Open University website www.eap.gr in English as well.

Πάτρα, 09 Νοεμβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής, Ιωάννης Καλαβρουζιώτης

Σχετικά Άρθρα