Καθορισμός Ποσού Συμμετοχής στις Δαπάνες Σπουδών του ΕΑΠ

Εκτύπωση  

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2042/2015 - Αριθμ.141579/Ζ1)

Αριθμ. 141579/Ζ1
Επανακαθορισμός του ποσού συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών για τους φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄) «Εκσυγχρονισμός Ανώτατης Εκπαίδευσης».
2. Της παραγράφου 6 του άρθρου 5 και του άρθρου 10 του Ν. 2552/1997(ΦΕΚ 266 Α΄) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το στοιχείο ζ της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2000 (ΦΕΚ 152 τ. Α΄) και του άρθρου 14 του Ν. 2817/2002 (ΦΕΚ 78 Α΄) και ισχύουν.
3. Την αριθμ. 87352/Β7/2012 (ΦΕΚ 2272 Β΄) υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός του ποσού συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών για τους φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014».
4. Τη Γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, η οποία διατυπώθηκε στο πρακτικό της 274ης/23−6−2015 συνεδρίασής της.
5. Το αριθμ. ΤΕΚ−1132/6−8−2015 έγγραφο του Τμήματος Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Επανακαθορίζουμε το ποσό συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών των νεοεισαχθέντων και των επανεγγραφέντων φοιτητών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά θεματική Ενότητα για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ ανά θεματική Ενότητα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ − ΔΗΜΑΚΟΥ


Υπενθυμίζουμε ότι με το ΦΕΚ 2272/2012 οι αντίστοιχες δαπάνες είχαν οριστεί σε ποσό 550 και 700 ευρώ αντίστοιχα για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΑΠ, ενώ  το 2011 είχαν προσδιοριστεί σε 700 και 850 ευρώ αντίστοιχα

 

 

Pin It

Εκτύπωση