Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων για Μετεγγραφές Φοιτητών

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

(Μετάβαση στο άρθρο με τις  Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων για Μετεγγραφές)

Αρ.Πρωτ.117514/Ζ1/11-07-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄- ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ιστοσελίδα:www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Μ. Συγγρού
Τηλέφωνο: 210- 34.43.388

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 97719/Ζ1/13-06-2018 υπουργικής απόφασης(Υ.Ο.Δ.Δ. 2520 Β΄), με θέμα «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 13 του άρθρου 21 του ν.4332/2015(Α΄76- Διορθ. σφαλμ. Α΄ 88), ως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»(Φ.Ε.Κ. 159 Α΄),
β) της αριθμ. 97719/Ζ1/13-06-2018 υπουργικής απόφασης(Υ.Ο.Δ.Δ. 2520 Β΄)
γ) των π.δ. 125/2016(Α΄210) και 18/2018(Α΄31).
2. Το αρ.πρωτ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 113344/Ζ1/5-7-2018 έγγραφο(μην.ηλεκτρ.ταχ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα «Προγράμματα Σπουδών Τμημάτων ΠΑ.Δ.Α.», με τα συνημμένα αυτού.
3.Το αρ.πρωτ. 113399/Ζ1/5-7-2018 έγγραφο προς την ΑΔΙΠ για την εκ νέου διατύπωση της γνώμης της σχετικά με τις αντιστοιχίες ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 των Τμημάτων α)Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης β) Διοίκησης Τουρισμού γ)Λογιστικής και Χρηματοoικονομικής δ)Νοσηλευτικής και ε)Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
4.Τη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση(Α.ΔΙ.Π.), που ελήφθη στην υπ’αριθμ.64η/09-07-2018 συνεδρίασή του και διαβιβάστηκε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., με το υπ’αριθμ.5966 ΕΞ/10-07-2018 έγγραφο της Προέδρου της Αρχής.
5.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την αριθμ. 97719/Ζ1/13-06-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 2520 Β΄)υπουργική απόφαση «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019», τροποποιούμενων αναλόγως των αντίστοιχων πινάκων, όπως περιλαμβάνονται στην απόφαση, ως ακολούθως:

1. Tο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζεται αντίστοιχο με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

2. Tο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζεται αντίστοιχο με
α) το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και
β) το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ομάδα αντίστοιχων Τμημάτων Τουριστικών Σπουδών).

3. Tο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζεται αντίστοιχο με
α) το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
β) το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
γ) το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά
(ομάδα αντίστοιχων Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΕ).

4. Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζεται αντίστοιχο με
α) το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
β) το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(ομάδα αντίστοιχων Τμημάτων Νοσηλευτικής ΠΕ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2520/2018)

Αριθμ. 97719/Ζ1
Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 13 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76 - Διορθ. σφαλμ. Α΄ 88), ως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 77 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83),
β) των π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) και 18/2018 (Α΄ 31).
2. Το με αριθμ. πρωτ. 186364/Ζ1/1.11.2017 έγγραφο προς την ΑΔΙΠ για την εξέταση του αιτήματος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να καθοριστεί το Τμήμα για την κατεύθυνση της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ως αντίστοιχο με τα Τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την αρνητική γνώμη του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ (57η συνεδρίαση/5.12.2017) επί του παραπάνω αιτήματος.
3. Το με αριθμ. 76781/Ζ1/11.5.2018 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τις αντιστοιχίες των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
4. Τη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), που ελήφθη στην 59η/23.5.2018 συνεδρίασή του και διαβιβάστηκε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., με το αριθμ.5584 ΕΞ/25.5.2018 έγγραφο της Προέδρου της Αρχής.
5. Το γεγονός ότι στη γνώμη της ΑΔΙΠ (57η συνεδρίαση/5.12.2017) δεν λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μαθημάτων που παρέχονται στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά μόνο τα μαθήματα της ειδίκευσης «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας». Συνυπολογίζοντας ωστόσο το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος Σπουδών του ως άνω Τμήματος, προκύπτει σχεδόν πλήρης ταύτιση αυτού με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Επιπλέον στο παραπάνω Τμήμα λειτουργεί πρόγραμμα ΠΜΣ και κύκλος διδακτορικών σπουδών στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, που παρέχουν πτυχία διεθνώς αναγνωρισμένα.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως ακολούθως:

(σ.σ.με έντονη γραφή τονίζοντιαι οι αλλαγές)

Α' - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Για την κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΗΝΑ

 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΜΠ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΞΑΝΘΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΧΑΝΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΜΠ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΜΠ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΞΑΝΘΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
(μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΘΗΝΑ

 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΑΣΚΤ

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΜΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΝΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΞΑΝΘΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΛΑΜΙΑ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

ΛΑΜΙΑ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΑΜΟΣ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΜΠ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΞΑΝΘΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΑΝΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΞΑΝΘΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΑΝΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΜΠ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΡΤΗ

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Για την κατεύθυνση της Ιστορίας)

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (Για την κατεύθυνση της Ιστορίας)

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Για την κατεύθυνση της Ιστορίας)

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (για την κατεύθυνση της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
(για την κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΡΟΔΟΣ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΡΟΔΟΣ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΠΘ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΑΜΟΣ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΑΜΟΣ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΧΗΜΕΙΑΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΧΗΜΕΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΧΗΜΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΙΟΣ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΧΙΟΣ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &ΧΡΗΜΑΤ/ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΙΟΣ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΟΜΙΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΝΟΜΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
(Μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

Β' - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ

(...) Μετάβαση στο άρθρο με τις Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ για Μετεγγραφές

Γ΄ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

(...) Μετάβαση στο άρθρο με τις Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ και  Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

Δ΄- ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

(...) (Μετάβαση στο άρθρο με τις Σχολές χωρίς αντιστοιχεία που δεν προσφέρουν Μετεγγραφή)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι,13 Ioυνίου 2018
O Υπουργός
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αντικαταστάθηκε η υπ.Αριθμ. 89006/Ζ1 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Λήψη προηγούμενης απόφασης στο ΦΕΚ 3142/2016

Λήψη της προηγούμενης απόφασης ΦΕΚ 2910/2013 - Αριθμ.168761/Β1


Εκτύπωση