Συνάφεια Μεταπτυχιακών Σπουδών με Ειδική Αγωγή και Σχολική Ψυχολογία

Εκτύπωση  
Pin It

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 371/2020

Αριθμ. 16157/Ζ1
7η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13).
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης….και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
7. Την αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3009).
8. Την αριθμ. 24267/Ζ1/15.2.2019 υπουργική απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επιστημονικής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)» (Β΄ 774).
9. Την αριθμ. 52425/Z1/4.4.2019 υπουργική απόφαση (Α.Δ.Α. 6ΣΙ4653ΠΣ-ΞΓ8) «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1152).
10. Την αριθμ. 54929/Ζ1/8.4.2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1217), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 66581/Ζ1/24.4.2019 «Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1455), 80237/Ζ1/21.5.2019 «2η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1809), 82365/Ζ1/23.5.2019 «3η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1869), 102746/Ζ1/26.6.2019 «Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 2743), 125519/Ζ1/6.8.2019 «5η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας (Β΄ 3260) και 180405/Z1/19.11.2019 «6η Τροποποίηση της αριθμ.54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 4279) όμοιες και ισχύει.
11. Την αριθμ. 57235/Ζ1/11.4.2019 (ΑΔΑ:ΩΥΗΞ4653ΠΣΔΑΙ) εγκύκλιο «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας - Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας».
12. Το αριθμ. 15/5.12.2019 πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).
13. Την αριθμ. Φ.1/Γ/614/202921/Β1/20.12.2019 εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, δεδομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 54929/Ζ1/8.4.2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1217), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 66581/Ζ1/24.4.2019 «Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1455), 80237/Ζ1/21.5.2019 «2η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1809) και 82365/Ζ1 /23.5.2019 «3η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1869), 102746/Ζ1/26.6.2019 «Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας (Β΄ 2743), 125519/Ζ1/6.8.2019 «5η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας (Β΄ 3260)και 180405/Z1/19.11.2019 «6η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 4279) όμοιες και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Επιστήμες της Αγωγής - Εφαρμοσμένη συμβουλευτική ΕΛΛΑΔΑ

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατάξεις», προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
UNIVERSITY OF SOUTH WALES Master of arts in special educational needs and additional learning needs ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ.ΚΛΙΜΕΝΤ  ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ» DIPLOMA (MAGISTER) ΛΟΓΟΠΑΙΔΕΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατάξεις», προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
UNIVERSITY OF MANCHESTER Master in education / educational psychology ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
UNIVERSITY OF EDINBURGH Master of science in children and young people’s mental health and psychological practice ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 5 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4279/2019

Αριθμ. 180405 /Ζ1
6η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13).
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης....και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
7. Την αριθμ. 6632/Υ1/20-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3009).
8. Την αριθμ. 24267/Ζ1/15-2-2019 υπουργική απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επιστημονικής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν.4589/2019 (Α΄ 13)» (Β΄ 774).
9. Την αριθμ 52425/Ζ1/04-04-2019 υπουργική απόφαση (Α.Δ.Α. 6ΣΙ4653ΠΣ-ΞΓ8) «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1152).
10. Την αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1217), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 66581/Ζ1/24-4-2019 «Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1455), 80237/Ζ1/21-5-2019 «2η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1809), 82365/Ζ1/23-5-2019 «3η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1869), 102746/Ζ1/26-6-2019 «Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217)υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 2743) και 125519/Ζ1/ 6-8-2019 «5η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας (Β΄ 3260) όμοιες και ισχύει.
11. Την αριθμ. 57235/Ζ1/11-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ) εγκύκλιο «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας - Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας».
12. Το αριθμ. 14/8-10-2019 πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).
13. Την αριθμ. Φ.1/Γ/528/165938/Β1/23-10-2019 εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, δεδομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1217), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 66581/Ζ1/24-4-2019 «Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1455), 80237/Ζ1/21-5-2019 «2η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1809) και 82365/Ζ1/23.5.2019 «3η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1869), 102746/Ζ1/26-6-2019 «Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217)υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας (Β΄ 2743) και 125519/Ζ1/6-8-2019 «5η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας (Β΄ 3260) όμοιες και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1του άρθρου 1, προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Επιστήμες της Αγωγής:
Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιστήμες της Αγωγής:
Εκπαίδευση, Κοινωνία και Παιδαγωγική/Κατεύθυνση «Σπουδές για την αναπηρία»
ΕΛΛΑΔΑ

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
UNIVERSITY OF SOUTH WALES MASTER OF ARTS IN MUSIC THERAPY ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1455/2019)

Αριθμ. 66581/Ζ1
Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13).
2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης ….και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31).
4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
5. Την αριθμ. 24267/Ζ1/15-2-2019 υπουργική απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επιστημονικής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν.4589/2019 (Α΄13)» (Β΄ 774).
6. Την αριθμ. 52425/Z1/04-04-2019 υπουργική απόφαση (Α.Δ.Α. 6ΣΙ4653ΠΣ-ΞΓ8) «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1152).
7. Την αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄1217).
8. Τη σύμφωνη γνώμη της ανωτέρω επιτροπής (αριθμ.πρωτ. 66086/Ζ1/24-4-2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).
9. Την αριθμ. Φ.1/Γ/186/66389/Β1/24-4-2019 εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., δεδομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄1217), ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΩΡΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Π.Θ.) & ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΧΟΛΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(Bilingual Special Education)

ΕΛΛΑΔΑ

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 ανακοινοποιείται στο ορθό ως προς τον τίτλο το ακόλουθο ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΩΡΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΠΡΟΣ

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 2:

α) Ανακοινοποιούνται στο ορθό ως προς τον τίτλο τα ακόλουθα ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΩΡΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

 β) Προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΩΡΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  ΜΕ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

 4. Προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:

« Άρθρο 2Α
Μεταβατικές Διατάξεις

Διαπιστώνουμε τη συνάφεια των κάτωθι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας, η οποία έχει κριθεί με απόφαση της επιστημονικής επιτροπής της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ή της Διεύθυνσης Ε.Α.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο κρίσης της συνάφειας διατάξεις, εφόσον η περάτωση των σπουδών αυτών ολοκληρώθηκε έως την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (10-4-2019):

 1. ΠΜΣ ημεδαπής και αλλοδαπής με συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΩΡΑ

Α.Π.Θ. / ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠ. ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΚΑΙ UN/TA DEGLI STUDI DI TORINO / ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ  ΑΓΑΘΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Α.Π.Θ. / ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

ΕΛΛΑΔΑ

Α.Π.Θ. / ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ / ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ/ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ /ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ/ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ/ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΠΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΠΡΟΣ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΠΑΝ. ΝΕΟΦΥΤ ΡΙΛΣΚΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ»

DIPLOMA (MAGISTR) ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ»

ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ»

ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ»

ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ»

ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ «Π. ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» ΠΛΟΒΝΤΙΒ

DIPLOMA MAGISTR ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ - ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ «Π. ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» ΠΛΟΒΝΤΙΒ

DIPLOMA MAGISTR ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ «Π. ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» ΠΛΟΒΝΤΙΒ

DIPLOMA MAGISTR ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ «Π. ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» ΠΛΟΒΝΤΙΒ

ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

UNIVERSITY OF EDINBURGΗ

MASTER OF SCIENCE IN INCLUSIVE AND SPECIAL EDUCATION

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

UNIVERSITY OF EDINBURGΗ

MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION (SPECIAL  EDUCATION)

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

UN/TA DEGLI STUDI DI ROMA «TOR VERGATA»

MASTER DI SECONDO LIVELLO DINAMICHE EMOTIVO- AFFETTIVE ED EDUCAZIONE

ΙΤΑΛΙΑ

UN/TA DEGLI STUDI DI ROMA «TOR VERGATA»

/MASTER DI SECONDO LIVELLO EDUCATION AND DISABILITY LE DINAMICHE EMOTIVO-AFFETTIVE

ΙΤΑΛΙΑ

 2. ΠΜΣ ημεδαπής και αλλοδαπής με συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΩΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

UNIVERSITY LEIDEN / FACULTY OF SOCIAL AND BEHAVIOURAL  SCIENCES

MSc IN PSYCHOLOGY / MAIN FIELD(S) OF STUDY: CHILD and ADOLESCENT PSYCHOLOGY

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1217/2019)

Αριθμ. 54929/Ζ1
Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13).
2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης ….και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
5. Την 24267/Ζ1/15-2-2019 υπουργική απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επιστημονικής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν.4589/2019 (Α΄13)» (Β΄ 774).
6. Την 52425/Z1/04-04-2019 υπουργική απόφαση (Α.Δ.Α. 6ΣΙ4653ΠΣ-ΞΓ8) «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1152).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της ανωτέρω επιτροπής (αριθμ.53849/Ζ1/8-4-2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).
8. Την αριθμ. Φ.1/Γ/159/54907/Β1/8-4-2019 εισήγηση της Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., δεδομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαπίστωση συνάφειας

1. Διαπιστώνουμε τη συνάφεια των ακόλουθων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε.:

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΩΡΑ

Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ- ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

ΕΛΛΑΔΑ

Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΠΜΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ», ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Κ.Π.Α.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Κ.Π.Α.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Κ.Π.Α.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Κ.Π.Α.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Κ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Κ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Κ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Κ.Π.Α

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΑΠ -

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ»

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΜΣ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΠΜΣ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή-ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΠΘ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ -ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΜΣ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠ/ΣΗ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑ - ΑΓΩΓΗ ΚΩΦΩΝ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΩΓΗ ΚΩΦΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑ - ΑΓΩΓΗ ΚΩΦΩΝ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑΜΕΑ)

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΠΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΠΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΠΡΟΣ

SAINT XAVIER UNIVERSITY - CHICAGO

DEPARTMENT OF COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS

MASTER OF ARTS SPEECH- LANGUAGE PATHOLOGY

Η.Π.Α.

2. Διαπιστώνουμε τη συνάφεια των ακόλουθων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε., με την προϋπόθεση της πραγματοποίησης υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, η οποία αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 ECTS:

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΩΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» , ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΠΡΟΣ

UNIVERSITY OF EAST LONDON

CASS SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNITIES

MASTER OF ARTS IN SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 Άρθρο 2

1. Διαπιστώνουμε τη συνάφεια των ακόλουθων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας:

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΩΡΑ

Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Κ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Κ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Κ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Κ.Π.Α.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Κ.Π.Α. ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ»

ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ

Ε.Κ.Π.Α.-ΔΠΘ-

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ  ΠΜΣ«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ», ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» ΚΑΙ  «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ»

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΜΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

MASTER ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

«ΝΕΟΦΥΤ ΡΙΛΣΚΙ»

ΤΜΗΜΑ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

UNIVERSITY OF KEELE

SCHOOLOF PSYCHOLOGY

MSc IN COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ

2. Διαπιστώνουμε τη συνάφεια του ακόλουθου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας, με την προϋπόθεση της πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, η οποία αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 ECTS:

ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση